Aöf Sosyolojiye Giriş testleri - Aöf Sosyoloji testleri - Aöf Sosyoloji test soruları
1-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik düşünmenin kazanımlarından biri sayılamaz?
A) Birey-toplum ilişkisini ortaya koyabilmek
B) Toplumsal olayları ve olguları farklı açıdan analiz edebilmek
C) Var olan düzenin her açıdan devamlılığını sağlamak
D) Bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri görebilmeyi sağlamak
E) Toplumsal dayanışmanın ve anlayışın gelişimini sağlamak
________________________________________
2-) Aşağıdakilerden hangisi toplum kavramına ait özelliklerden biri değildir?
A) Bireylerin toplamından ibarettir
B) Belirli bir kültürü paylaşanlara dayanabilir
C) İçinde birtakım toplumsal kurumları barındırabilir
D) Bireyler arasındaki ilişkilere dayanır
E) Toplum ve ulus iki farklı kategoridir
________________________________________
3-) Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan, bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri veya en genel anlamıyla gerçeği yansıtan saptamalara ne ad verilir?
A) Toplumsal olay
B) Toplumsal kurum
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal olgu
E) Toplumsal benlik
________________________________________
4-) Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji araştırmalarında sorulan soru türlerinden biri değildir?
A) Olgusal soru
B) Teorik soru
C) Karşılaştırma sorusu
D) Gelişimsel soru
E) Kestirimsel soru
________________________________________
5-) Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yönteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Sosyal olgular içinde bulunduğu bağlam içinde değerlendirilir ve tümevarım ilkesi kullanılır
B) Pozitivist yaklaşıma dayanır
C) Survey, deney gibi teknikler kullanılır
D) Kavramlar kesin olarak ölçülebilir değişkenler haline getirilir
E) Toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir
________________________________________
6-) “Sanayi toplumu” kavramı ilk olarak kullanan kişi kim olmuştur?
A) Marx
B) Weber
C) Simon
D) Spencer
E) Durkheim
________________________________________
7-) Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın kullanmış olduğu temel kavramlardan biri değildir?
A) Üretim güçleri
B) Organik dayanışma
C) Yabancılaşma
D) Üretim tarzı
E) Üretim ilişkileri
________________________________________
8-) Toplumu işlevsel birlik halinde bütünleşmiş bir sistem olarak ele alan; bozuk işlev, açık işlev ve gizli işlev gibi kavramlarla sistemi açıklamaya çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parsons
B) Merton
C) Marx
D) Mead
E) Dahrendorf
________________________________________
9-) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin görüşlerinden biri olamaz?
A) Semboller veya şeyler, bunlara atfedilen anlamları temsil ettiklerinden dolayı önemlidirler
B) Toplum bireylerin gündelik yaşamdaki sembolik etkileşimlerinin sonucudur
C) Toplumsal düzen etkileşim sonucunda ortaya çıkar
D) Toplumsal düzeni tarihsellik içerisinde incelemek yanlıştır
E) Toplumda etkileşim yüz yüze olmayabilir ancak mutlaka sembollere dayalıdır
________________________________________
10-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Fiziki çevre
B) Kültürel faktörler
C) Teknoloji faktörü
D) Kişisel faktörler
E) Demografik faktörler
________________________________________
11-) Aşağıdakilerden hangisi evrimci yaklaşımın genel özelliklerinden biri değildir?
A) - Evrim tüm toplumlarda görülen doğal ve evrensel bir süreçtir
B) 11Evrimin belirli bir yönü vardır
C) Evrim aşamalı değil sıçramalı gerçekleşir
D) Evrim sorunlu ve kaçınılmazdır
E) Her toplum kendi içinde barındırdığı potansiyeli ileriye doğru gerçekleştirir
________________________________________
12-) Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Okulu’nun sahip olduğu görüşlerden biri değildir?
A) Genel olarak Parsons’ın yapısal-işlevselci yaklaşımından etkilenmiştir
B) - Modern ve geleneksel toplumlar arasındaki farklar doğal değildir
C) Toplumlar evrimsel süreçlere göre ilerler
D) En ideal model ABD’dir
E) Modern toplumda kazanılmış statüler önemlidir ve belirleyicidir
________________________________________
13-) Aşağıdakilerden hangisi Robertson’un ortaya koymuş olduğu küreselleşmenin tarihsel gelişim aşamalarından biri değildir?
A) Oluşum aşaması
B) Gelişim aşaması
C) Belirsizlik aşaması
D) Kalkış aşaması
E) Hegemonya mücadele aşaması
________________________________________
14-) Hitler aşağıdaki otorite tiplerinden en çok hangisine uymaktadır?
A) Geleneksel otorite
B) Davranışsal otorite
C) Yasal otorite
D) Akılcı otorite
E) Karizmatik otorite
________________________________________
15-) Toplumda ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlere sosyolojide ne ad verilir?
A) Otoriter gruplar
B) Baskı grupları
C) Mücadele grupları
D) Çıkarcı gruplar
E) Menfaat grupları
________________________________________
16-) C.W. Mills’in ABD için yapmış olduğu “iktidar seçkinleri” analizinde hangi üç seçkin grubun varlığına işaret etmiştir?
A) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-bürokrasi
B) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-siyasal elitler
C) Bağımsız elitler- büyük şirket elitleri- işçi elitler
D) İşçi elitler- askeri elitler- siyasi elitler
E) Kapitalistler- Askeri elitler- mühendisler
________________________________________
17-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Durkheim en ideal yönetimin sosyalizm olduğunu öne sürer
B) Elit teorisi toplumun elit bir grup tarafından yönetildiğini iddia eder
C) Marksist-çatışmacı yaklaşı¬ma göre toplumdaki genel çatışmanın kaynağı¬ sınıfsaldır
D) İşlevselci yaklaşım devleti toplumun gereksinimlerine göre tanımlar
E) Max Weber, gelenekselci, karizmatik ve ussal olmak üzere üç otorite tipi belirler
________________________________________
18-) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Sosyoloji geçmişte olmuş ve halen devam eden insan ilişkilerini ve bu insan ilişkileri sonucu oluşan yapı ve kurumları analiz eder
B) Ekonomi, insansız ve toplumsuz olamayacağından, insan ilişkileri sonucu olduğundan ve toplumsal kurumlardan biri olduğu için sosyolojinin de inceleme alanlarından biridir
C) Ekonomi, doğadaki kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için akılcı biçimde nasıl kullanılabileceğini sorgular
D) İktisat insanı sadece piyasa ilişkileri açsından ele almaz tüm toplumsal yönleri dikkate alarak analizler yapar
E) Varlık, satış sonucunda paraya çevrilebilen ve sahibine kar ve fayda sağlayan mülkiyeti ifade eder
________________________________________
19-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisi açısından Max Weber’in düşüncelerinden biri değildir?
A) Toplumun ekonomik yapısı ile kültürel yapıları arasından yakından ilişki vardır
B) Kültürel faktörler sadece sembolik üretimde değil maddi üretimde de etkide bulunurlar
C) Klasik iktisat bölüşüm ilişkilerinin sadece görünen yönüne bakmıştır, ancak asıl belirleyici olan görünenin arkasındaki ekonomik eşitsizliklerdir
D) Toplumsal ilişkileri anlamak için bireyin gerçekleştirdiği eylemin anlamına bakmak gerekir
E) Sanayi toplumları rasyonel eylem kalıplarının yaygın olduğu toplum modelini yansıtır
________________________________________
20-) Yoksulluğu, toplumun ekonomi politik yapısı çerçevesinde açıklayan ve ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlere dayandıran görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapısal yaklaşım
B) Kamusalcı yaklaşım
C) Yoksulluk kültürü yaklaşımı
D) Ekonomi politik yaklaşım
E) Mekânsal yaklaşım
________________________________________
21-) Fabrikada işçi olan birinin bir süre sonra o fabrikanın ortaklarından biri haline gelmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Yatay hareketlilik
B) Sınıfsal hareketlilik
C) Ekonomik hareketlilik
D) Dikey hareketlilik
E) Mekânsal hareketlilik
________________________________________
22-) Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültür yaşadığımız dünyaya anlam katar
B) Her kültür kendine özgüdür
C) Kültürlerin birbirinden üstünlüğü yoktur
D) Dil kültürün taşıyıcısıdır
E) Kültür genetik bir faktördür
________________________________________
23-) Kapitalizmin bir sömürü aracı olarak “Kültür endüstrisi” kavramını doğurduğunu öne süren okul aşağıdakilerden hangidir?
A) İşlevselci Okul
B) Yapısalcı Okul
C) Chicago Okulu
D) Frankfurt Okulu
E) Birmingham Okulu
________________________________________
24-) Çingeneler, Türkiye’de hangi kültür kategorisi içerisine girmektedir?
A) Yüksek kültür
B) Popüler kültür
C) Alt kültür
D) Kitle kültürü
E) Halk kültürü
________________________________________
25-) Bourdieu’nun ortaya attığı ve bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip olduğu dilsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklerine gönderme yapan kavram hangisidir?
A) Kültürel kalıntı
B) Kültür örüntüsü
C) Kültürel sermaye
D) Kültürel hegemonya
E) Kültürel doku
________________________________________
26-) Kadının toplumsal konumuyla ilgili olarak kadınının öteki konumu, kadını ataerkilliği, değerleri, kuralları ve pratikleri sorgulama imkânı verdiğini savunan ve ötekileştirmenin olumsuzluklarını avantaja dönüştürme olanaklarına bakan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikanalitik feminizm
B) Radikal feminizm
C) Varoluşçu feminizm
D) Sosyalist feminizm
E) Postmodern feminizm
________________________________________
27-) Ortak ikamet, ekonomik işbirliği ve yeni¬den üretimle karakterize edilen toplumsal grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurum
B) Örgüt
C) Norm
D) Değer
E) Aile
________________________________________
28-) Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ın ABD’deki aile hakkındaki görüşlerinden biridir?
A) Ailedeki çatışmalar çocuğa yansıtılır
B) Kadının ezilmesinde en büyük faktördür
C) Sömürü düzeninde piyasaya en ucuz emeği sunmaya yaramaktadır
D) Aile içindeki çatışmalar günah keçisi olan çocuklara yansıtılır
E) Çocukların birincil sosyalizasyonudur
________________________________________
29-) Türkiye’de boşanmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eşlerden birinin kötü muamelede bulunması boşanmanın nedeni sayılabilmektedir
B) Boşanma toplum tarafından tercih edilen bir olgu değildir
C) Boşanma konusunda kadına pozitif ayrıcalık uygulanmaktadır
D) Eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisi boşanma nedenidir
E) Hayata kast edecek derecede davranışlar varsa boşanma nedeni olabilmektedir
________________________________________
30-) Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın aile konusundaki görüşlerine yapılan eleştirilerden biridir?
A) Ebeveynler arasındaki çözülmemiş çatışmalardan çıkan gerilim ve düşmanlık çocuğa yansıtılır
B) Aile toplumda ekonomik işleve sahiptir
C) Aile toplumda yeniden üretim işlevine sahiptir
D) Aile çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunur
E) Aile demokratik bir sistemdir

Soru No. Doğru Cevap
1-) C
2-) A
3-) D
4-) E
5-) B
6-) C
7-) B
8-) B
9-) D
10-) D
11-) C
12-) B
13-) B
14-) E
15-) B
16-) B
17-) A
18-) D
19-) C
20-) A
21-) D
22-) E
23-) D
24-) C
25-) C
26-) E
27-) E
28-) E
29-) A
30-) A

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 984
favori
like
share