Aöf Türk Vergi Sistemi soruları ve cevapları - Türk vergi sistemi sınav soruları1“Vergi alacagı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile dogar” hükmü aşagıdakilerden hangisini ifade eder?

A) verginin tarh
B) Verginin konusu
C) Verginin ortadan kalkması
D) Verginin tahsili
E) Vergiyi doguran olay
Yanıt: E

2Serbest meslek kazancında elde etme ne zaman gerçekleşir?

A) Kazancın tahakkuk etmesiyle
B) Alacakların ortaya çıkmasıyla
C) Kazancın tahsil edilmesiyle
D) Faaliyete başlanmasıyla
E) Borçların azalmasıyla
Yanıt: C

3Vergi bilançosu hesaplanırken aşagıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) işletmeye eklenen ve işletmeden çekilen degerler
B) Gider indirimi
C) İstisnalar
D) Borçlar
E) Amortismanlar
Yanıt: D

4 Aşagıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderlerden biridir?

A) Tüccarın işletmeden çektigi degerler
B) Gıda bankacılı ile ugraşan derneklere bagışlanan maddelerin maliyet bedeli
C) Basın yoluyla işlenen fiil için ödenen tazminat
D) Trafik cezası
E) Gecikme zammı
Yanıt: B

5Nehirlerde tutulan balıgın ürünlerini satmak sonucu elde edilen gelir aşagıdakilerden hangisidir?

A) Zirai kazanç
B) Ticari kazanç
C) Sair kazanç
D) Ücret
E) Serbest meslek kazancı
Yanıt: A

6 Mükellef Ayanis 2006 yılında meskenini kiraya vererek 52 200 YTL kira geliri elde etmiştir Götürü gider indiriminden yararlanmak isteyen mükellefin vergiye tabi kazancı kaç YTL dir? (2006 yılı istisna tutarı: 2 200 YTL )
A) 13 050
B) 36 950
C) 37 500
D) 40 000
E) 52 200
Yanıt: C

7 Aşagıdakilerden hangisinin vergi matrahı asgari ücrete baglı olarak tespit edilemez?

A) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin ücretleri
B) Basit usule tabi olanların yanında çalışanların ücretleri
C) Özel inşaatlarda çalışan işçilerin ücretleri
D) Gayrimenkul sermaye iradi elde edenlerin yanında çalışanların ücretler
E) İşverene baglı çalışan işçilerin ücretleri
Yanıt: E

8Aşagıdakilerden hangisi mükelefin eşi için yaptırmış oldugu şahıs sigorta primlerinin indirilmesi şartlarından biri degildir?

A) Prim ödeyen tam mükellef olmalı
B) Mükellefin eşi mutlaka beyanname vermeli
C) Prim beyan edilen gelirin % 10 unu aşmamalı
D) Prim gelirin elde edildigi yıl içinde ödenmiş olmalı
E) Sigorta şirketinin merkezi Türkiye de olmalı
Yanıt: B

9Vergi matrahının defter kayıt ve belgelere dayalı olarak tespitine imkan olmayan hallerde yapılan tarhiyat aşagıdakilerden hangisidir?

A) Verginin idarece tarhı
B) Basit usulde tarhiyat
C) ikmalen tarhiyat
D) Resen tarhiyat
E) Beyan üzerine tarhiyat
Yanıt: D

10Dar mükellef kurumları için aşagıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri kazançlar vergilendirilir
B) Yalnızca Türkiye de elde ettikleri kazançlar vergilendirilir
C) Yurt dışında ve Türkiye de elde ettikleri kazançların yarısı vergilendirilir
D) Yurt dışında ve Türkiye de elde ettikleri kazançlar vergilendirilir
E) Türkiye de elde edilen kazançların yarısı ve yurt dışında elde edilen kazançların tümü vergilendirilir
Yanıt: B

11Kurum kazancı ilke olarak gelir vergisi kanunundaki aşagıdaki gelir unsurlarından hangisi esas alınarak tespit edilir?

A) Serbest meslek kazanç
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Ticari kazanç
D) Menkul sermaye iradı
E) Zirai kazanç
Yanıt: C

12 Kurum kazancının tespitinde aşagıdaki formullerden hangisi uygulanır

A) DBÖS-DSÖS+çekilen degerler-eklenen degerler
B) DSÖS- DBÖS
C) DSÖS- DBÖS- çekilen degerler+ eklenen degerler
D) DBÖS-DSÖS- çekilen degerler+eklenen degerler
E) DSÖS- DBÖS+ çekilen degerler- eklenen degerler
Yanıt: E

13 Bir limitet şirket bir kamu kurumuna degeri 1 milyon YTL olan 125 yatak kapasiteli bir örgenci yurdu bagışlamıştır Şirketin indirebilecegi gider kaç YTL dir?

A) 1 000 000
B) 500 000
C) 400 000
D) 300 000
E) 250 000
Yanıt: A

14 Dar mükellef ulaştırma kurumların kazancı tespit edilirken aşagıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Emsal kira bedeli
B) Hasılat-giderler esası
C) DSÖS-DBÖS esası
D) Ortalama emsal oranı
E) Ortalama hasılat
Yanıt: D

15Dar mükellef bir ulaştırma kurumu ilgili yıl hava nakliyesinden 100 000 ytl hasılat elde etmiştir Bu dar mükellefin kurumun vergiye tabi kazancı kaç ytl dir?

A) 5 000
B) 10 000
C) 12 000
D) 15 000
E) 20 000
Yanıt: A

16Tasfiye ne zaman sona erer?

A) Tasfiye kararının ticaret siciline kayıt tarihinde
B) İlk kurumlar vergisi beyannamesinin verildigi tarihte
C) Tasfiye memurlarının tasfiyeyi fiilen tamamladıkları tarihte
D) Nihai bilançonun genel kurulda kabul edildigi tarihte
E) İlk tasfiye bilançosunun çıkarıldıgı tarihte
Yanıt: D

17Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi aşagıdakilerden hangisidir?

A) Üç ay
B) Dokuz ay
C) Beyanname dönemi
D) Kıst dönem
E) Hesap dönemi
Yanıt: E

18 Kurumlar vergisi beyannamesi ilke olarak aşagıdakilerden hangisine verilir?

A) Maliye bakanlıgının belirleyecegi vergi dairesine
B) Yönetim kurulu başkanının ikametgahındaki
C) Kanuni merkezin bulundugu yer vergi dairesine
D) Muhasebe mudurunun ikametgahındaki vergi dairesine
E) İş merkezinin bulundugu yer vergi mahkemesine
Yanıt: C

19Ocak ayında kaynakta kesilen vergiler aşagıdaki tarihlerden hangisinde beyan edilir?

A) 31 ocak
B) 20 şubat
C) 26 şubat
D) 15 mart
E) 26 mart
Yanıt: B

20Katma deger vergisinin türü aşagıdakilerden hangisidir?

A) Harcama vergisi
B) Toplu muamele vergisi
C) Gelir vergisi
D) Servet vergisi
E) Net servet vergisi
Yanıt: A

21) Aşagıdakilerden hangisi teslim kapsamında degildir?

A) Bir mal üzerindeki tasaruf hakkının devredilmesi
B) Malın nakliyeciye teslimi
C) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlar
D) Malın üretimi
E) Trampa
Yanıt: D

22) Katma deger vergisi kanununa göre aşagıdakilerden hangisi katma deger vergisinin mükelleflerinden biri degildir?

A) Müşterek bahis düzenleyenler
B) Mal satın alanlar
C) Hizmet yapanlar
D) Mal ithal edenler
E) Mal satanlar
Yanıt: B

23) Türkiye de ölüme baglı olaylarda aşagıdaki vergilerden hangisi alınır?

A) Gelir vergisi
B) Tereke vergisi
C) Veraset vergisi
D) Katma deger vergisi
E) İvazsız intikal vergisi
Yanıt: C

24) Ölenin saglıgında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takip edilmekte olan alacak ve borçlarına ait vergilerin tecil süresi kaç yılı aşamaz?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
E) 10
Yanıt: E

25 Veraset ve intikal vergisinde menkul malların degerleme ölçüsü aşagıdakilerden hangisidir?

A) Maliyet bedeli
B) Takdir komisyonunca belirlenen deger
C) Emsal bedeli
D) Rayiç bedel
E) Kayıtlı deger
Yanıt: D

26 Aşagıdaki taşıtlardan hangisi vergiye tabidir?

A) Diplomatların araçları
B) Kurumlara ait taşıtlar
C) Kamuya ait taşıtlar
D)Tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal eden taşıtlar
E) Malullerin kullandıgı taşıtlar
Yanıt: B

27 Aşagıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi hesaplanırken dikkate alınmaz?

A) Kalkış agırlıgı
B) Motor gücü
C) Taşıtın degeri
D) Yaşı
E) Oturma yeri
Yanıt: C

28 Paylı mulkiyet esasında hissedarlar emlak vergisinin ne kadarının ödenmesinden sorumludur?

A) Hisselerine düşen tutardan
B) Verginin tamamından
C) Verginin yarısından
D) Verginin % 25 inden
E) Verginin % 10 undan
Yanıt: A

29 Emlak vergisi her yıl aşagıdaki aylardan hangilerinde tarh olunur?

A) ocak-şubat
B) Şubat-mart
C) Mart-Nisan
D) Nisan-Mayıs
E) Mart-Nisan-Mayıs
Yanıt: A

30 Emlak vergisi aşagıdakilerden hangisi tarafından tahsil edilir?

A) Vergi dairesi
B) Vilayet
C) Mal müdürlügü
D) İl özel idareler
E) Belediyeler
Yanıt: E

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7953
favori
like
share