10. Sınıf Tarih Dersi Soruları - Tarih Dersi Testi - Tarih Dersi Testi 10. Sınıf

1 Anakara Savaşından sonra Osmanlı tahtı hükümdarsız kalmış ve Yıldırımın dört oğlu arasında 11 yıl süren taht kavgaları yaşanmıştır.
Bu durumun,
I.Osmanlıların Balkanlarda İlerlemesi,
II.Osmanlı Devletinin Güçlenmesi
III.Anadaoludaki Siyasi Birliğin Devam Ettirilmesi
2.Gelişmelerinden hangilerini olumsuz etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D)I ve II-E) I, II ve III
2. Ankara Savaşı nın,
I. Balkanlarda Türk İlerleyişinin Durması
II. İstanbul'un Fethinin Gecikmesi
III.Timur'un Anadolu Beylerine eskitopraklarının geri vermesi
Sonuçlarlından hangileri, Anadoluda siyasi birliğin bozulmasına yol açmıştır?
A) Yalnız I-B) Yalnız II-C) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A) Türklerin Avrupadaki ilerlemelerinin bir süreliğine durması
B) İstanbul'un alınmasının gecikmesi
C) Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesi
D) Fetret Devrinin başlaması
E) Balkanlarda bazı toprakların kaybedilmesi
4. Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devleti fetret devrine girmesine rağmen Balkanlarda önemli sayılabilecek bir ayaklanma görülmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumda etkili olmamıştır?
A)Halka din ve vicdan hürriyetinin tanınması
B)Balkanlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması
C)Şeyh Bedrettin İsyanı
D)Tımar ve tahrir siteminin uygulanması
E)Adaletli ve hoşgörülü bir politika izlenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?
A) Bursa B) İznik C) Edirne
D)KütahyaE) İstanbul
6. Osmanlı Devletinin İstanbulu fethetmesinde;
* Bizansın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması ve isyan edenlere yardım etmesi
* Bizansın Avrupalı Devletleri Osmanlılara karşı kışkırtması etkili olmuştur.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devletinin Bizansı ortadan kaldırmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A)Balkanlara kesin olarak yerleşmeyi
B)İç ve dış güvenliği sağlamayı
C)Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmeyi
D)Baharat yolunu ele geçirmeyi
E)İslam dünyasında siyasi birliği sağlamayı

7. İstanbulun alınmasından sonra Fatih , Ortodoks Kilisesini himayesi altına almış, İstanbul halkına din ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
-Bu bilgilere göre,
I.Osmanlılar Ortodoksları kontrol altına almıştır
II.Hristiyanlara hoşgörülü davranılmıştır.
III.Bizans İmp. Canlandırılmak istenmiştir.
IV.Hristiyan dünyası birleştirilmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılmaz?
A) I ve II B) I ve III-C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
8. İstanbulun Fethi ile birlikte,
* Kara ve deniz yolları Osmanlının eline geçti
*Büyük toplar kullanılarak surların yıkılabileceği fikri ortaya çıktı.
*İstanbuldaki bazı bilginler İtalyaya kaçtılar.
Bu bilgiler düşünüldüğünde,
I.Coğrafi Keşfler
II. Rönesans
III.Feodalitenin yıkılışı
IV.Sanayi İnkılabı
Yukarıdakilerden hangilerinin çıkışını etkilediği söylenebilir?
A) I ve II B) II ve III- C) I, II ve IV
- D) II, III ve IVE) I, II ve III
9. XVII. Yüzyılda,
-*savaşların uzun sürmesi
*köylülerin topraklarını terk etmesi
*tımar sisteminin bozulması
Aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?
A)Üretimin tüketimi karşılamamasını
B)Fiyatların artmasını
C)Toprakların boş kullanılmasını
D)Coğrafi Keşiflerin yapılmasını
E)Vergi gelirlerinin azalmasını

10. XVII. Yüzyılda,
I.tımar sisteminin bozulması
II.celali isyanlarının yaygınlaşması
-III.Halkın işlediği toprağı terk ederek çiftbozan olması
Durumlarından hangilerinin devletin vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
11. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde,
*savaşların yenilgiyle sonuçlanması
*toprak kayıplarının devam etmesi
Aşağıdaki alanların hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine neden olmuştur?
A)Kültürel B)Hukusal C)Ekonomik
D)Askeri-E)Toplumsal
12.Osmanlı Devleti, Pasarofça Anlaşmasından sonra Eflak ve Boğdanı İstanbula daha bağımlı hale getirmek için Fener Rumlarının ileri gelenlerini voyvoda olarak atamaya başlamış ve Balkanlardan alınan vergiyi azaltmıştır.
Osmanlı Devleti bu uygulamalarla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı ileri sürülebilir?
A)Kaybettiği toprakları geri almayı
B)Balkanlardaki Ortodoksları birleştirmeyi
C)Balkanlara çıkabilecek isyanları önlemeyi
D)Akdeniz ticaretini canlandırmayı
E)Avrupadaki gelişmelerden yararlanmayı
13.İranla yapılan hangi anlaşma ile OsmanlıDevleti Doğudaki en geniş sınarlara ulaşmıştır?
A) Ferhat Paşa B) Nasuh Paşa C)Serav
D) Kasri Şirin E)Küçük Kaynarca

14.Osmanlı Devletinin Kanuni döneminde başlayan Avrupa üstünlüğü hangi anlaşma ile sona ermiştir?
A)Karlofça B)Zitvatoruk C)Yaş
D)Küçük Kaynarca E)Bucaş
15. Artık zararlı hale gelmeye başlayan Yeniçeri Ocağını kaldırmayı düşünen ve bu nedenle öldürülen padişah hangisidir?
A)IV Murat B) II. Murat C) I Ahmet
D)Abdülaziz E)II Osman

16.Bugünkü Türk-İran sınırının büyük ölçüde çizildiği İranla yapılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferhat Paşa B) Nasuh PaşaC)Amasya Ant.
D)Zitvatoruk E)Kasr-i Şirin

17.Bucaş Antlaşmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı
B)Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı
C)Akdenizin güvenliği sağlandı
D)Kuzeyde ve Avrupada en geniş sınırlara ulaşıldı.
E)Genç Osman öldürüldü.


18. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
A)Osmanlı Devletinde gerileme dön. Başladı
B)Osmanlı ilk kez toprak kaybetti.
C)Ruslar Ortodoksları himaye için İstanbulda elçilik açtı.
D)Osmanlı bundan sonra savunmaya geçti
E)Ortodokslar bahane edilerek içişlerimize karışılmaya başlandı.

19.Ayanlarla, II Mahmut arasında imzalanmış, ve ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Bu anlaşma hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı-B) Sened-i İtifak
C)Islahat FermanıD)Vaka-i Vakvakiye

E)I. Meşrutiyet

20. Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı Donaması yakılmamıştır?
A)İzmit B)Navarin C)Çeşme
D)İnebahtı E)Sinop

21. Osmanlıya karşı ilk isyan eden Balkan milleti hangisidir?
A)Yunanlılar B)Arnavutluk C)Bosna-Hersek
D)Bulgarlar E)Sırplar

22. Yunanlılar hangi anlaşma ile bağımsız olmuşlardır?
A)Edirne Ant. B)Küçük Kaynarca
C)Tanzimat D)Ayastefanos E)Berlin

23. Aşağıdakilerden hangisi şark meselesinin bir ögesi değildir?
A)Türkleri Balkanlardan atmak
B)Türkleri Avrupadan atmak
C)Osmanlı Devletini parçalamak
D)Türkleri Orta Asya bozkırlarına geri göndermek
E)Türkleri Orta Asyadan Afrikaya uzaklaştırmak

24. Pontus Rum sorununda en büyük desteği veren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hınçak ve Taşnak B)Pontus Rum Cemiyeti
C)Mavri Mira D)Etniki Eterya
E)Kilikyalılar Cemiyeti
25. Aşağıdaki anlaşmaların hangi ikisinde sıra ile ilk olarak Ermeni Sorunu ortaya çıkmış, sonrakinde Ermeni sorunu uluslar arası bir boyut almıştır?
A)Kütahya-Berlin B)Karlofça-Ayastefanos
C)Londra-Hünkar İskelesi D)Yaş-Mondros
E)Ayastefanos-Berlin

26. Kırım Savaşından önce İngilterenin Rusyanın Osmanlının topraklarını paylaşma teklifine karşı çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur
A)Rusyanın Doğu Anadoluyu topraklarına katmak istemesi
B)Fransanın Osmanlı Devleti ile dost olması
C)İngilterenin Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasının amaçlarına uygun olması
D)İngilterenin Mısır konusunda Rusyadan destek görmemesi
E)Rusyanın Alman düşmanlığı yapması

27.Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşların hangisinde başarılı olabilmek için ilk defa borç para almıştır?
A)93 harbi
B)Karım Savaşı
C)Dömeke savaşı
D)1768-1774 Osmanlı Rus savaşı
E)1798-1801 Osmanlı Fransa Savaşı

28. Osmanlı aşağıdaki anlaşmaların hangisinde Avrupa devleti sayılmıştır?
A)Berlin B)Belgrad C)Mondros
D)Paris- E)Lozan

29. Aşağıdaki anlaşmaların hangisinde Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır?
A)Paris-B)Moskova-C)Montrö
D)Küçük Kaynarca E)Karlofça

30. Boğazlar sorunu aşağıdaki anlaşmaların hangisinde ortaya çıkmıştır?
A)Hünkar İskelesi Antlaşması
B)Paris Antlaşması
C)Londra Boğazlar Sözleşmesi
D)Küçük Kaynarca Antlaşması
E)Ayastefanos Antlaşması

31.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının ilan edilmesinin sebeplerinden bir değildir?
A)Osmanlının çöküşünü önlemek
B)Avrupalı Devletlerin desteğini almak
C)Azınlıklara Avrupalıların isteği ile haklar vermek
D)Avrupalıların Osmanlının içişlerine karışmasını önlemek
E)Toplumsal kopukluğu ortadan bu yolla kaldırmak

32. Rusya panislavizm politikasını hangi anlaşmadan sonra uygulamaya koymuştur?
A)Berlin B)Ayastefanos (C)Yaş
-D)Paris E)Belgrad

33.Yeniçeri Ocağı hangi padişah tarafından kaldırılmıştır?
A)I Mahmut B)II MahmutC)IV Murat
D)III. Selim- E)II. Selim34.I ve II. Meşrutiyet hangi padişah tarafından ilan edilmiştir?
A) II. Abdülhamid B)I. Abdülhamid
C)Abdülmecid D)Abdülaziz E)Mithat paşa

35.I. Meşrutiyet Döneminde hazırlanan ve batı tarzında hazırlanmış Türklerin ilk anayasası olması bakımından önemli olan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-i Esasi B)Sened-i İttifak
C)Tanzimat Fermanı D)Islahat Fermanı
E)Tekalif-i Milliye

36.I. Meşrutiyette uygulanan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türkçülük B)Osmanlıcılık C)İslamcılık
D)Batıcılık E)Adem-i Merkeziyetçilik

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4526
favori
like
share