Ülkemizdeki Nüfusun Sektöre Göre Dağılımı - Ülkemizin Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağlımı Nasıldır - Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri - Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
[COLOR=LightBlue]1-) Ülkemizde nüfusun geçimini sağladığı sektör birincil faaliyetlerdir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların oranı; sanayileşme, hizmet sektörünün gelişmesi ve kentleşme ile azalmıştır. Buna rağmen halen nüfusumuzun yarısından çoğu geçimini tarım kesiminden sağlamaktadır. Kırsal kesimdekilerin yanında bazı şehirlerde yaşayan nüfusun bir bölümü de halen tarım ile uğraşmaktadır. Nüfusumuzun büyük bir bölümü, halen tarım kesiminde çalışmaktadır. Kırsal kesimde oturanların oranı % 44, tarımla geçinenlerin oranı yaklaşık % 54'tür. Bu durum kentlerde oturan nüfus içinde de önemli bir bölümünün halen tarımla uğraştığını göstermektedir.

2000 yılı rakamlarına göre ülkemizdeki 25,9 milyon çalışan nüfusun % 48,4’ü yani yaklaşık 12,5 milyonu tarım sektöründedir. Zaman içerisinde tarımla uğraşanların sayısı ve oranı sanayileşme, kentleşme ve hizmet sektörünün gelişmesi ile azalmıştır.

Tarım sektöründe çalışanların oranı 1927de %77,4 iken,1980de %59,9 a,2000 de %48,4e düşmüştür. Bu rakamın gelecekte de düşmesi beklenmektedir.

2-) Çalışan nüfusun fazla olduğu ikinci sektör üçüncül faaliyetlerdir. Bu sektör tarım ve sanayi dışındaki çok çeşitli iş kollarını (ticaret, ulaşım, haberleşme, eğitim vb.)kapsar. 1955de %8,5 olan bu oran 1980de %27,8 e,2000 de %38,6’ya yükselmiştir. Ülkemizde sanayi yeterince gelişmediği için kırsal kesimden ve tarımdan ayrılan nüfusun çoğu hizmetler sektöründe toplanmıştır.

Hizmet sektöründeki yığılmanın temel nedeni: Sanayileşme hızının yeterince yüksek olmamasıdır. Kırdan kente gelen nüfusun çoğu sanayi sektöründe iş bulamayınca hizmet sektörüne yönelmiştir. Kırsaldan gelenlerin bir kısmı da seyyar satıcılı, simitçilik vb, işlerde çalışmaktadır. Gelir düzeyi düşük olan bu iş gücüne de MARJİNAL İŞ GÜCÜ denir.

3- Nüfusumuzun en azı ( % 12,9’ u) ikincil faaliyetlerde çalışır. Sanayi temel üretici sektördür. Ekonominin gelişebilmesi için sanayi sektöründe çalışanların tarımda çalışanlardan çok olması gerekir. Gelişmiş ülkelerde sanayide çalışanların oranı ı % 30'lar civarındadır. Yaklaşık olarak dağılım %60 hizmetler,%30 sanayi,%10 tarım şeklindedir. Ülkemizde temel üretici sektör olan sanayi, yeterince gelişmediğinden tarım sektöründen kopan nüfusu gerektiği oranda kendine çekememiştir. Bu nedenle ülkemizde sanayi sektöründe çalışan nüfus oranı düşüktür.

4- Ülkemizde nüfusun sektörlere dağılımı sürekli değişmektedir. Ülkemizde tarımsal nüfus azalırken sanayi ve hizmetler sektörü gelişmektedir. Ülkemizde sanayide çalışanların oranı 1955 de %8,2 iken 2000de %12,9 a çıkmıştır. Yıllar içinde sanayide çalışanların oranı artmıştır. Ancak bu artış istenilen düzeyde değildir.

5-) Ülkemizde nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı bölgelere göre farklılık sunar. Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Çukurova çevresinde, İç bölgelerde Ankara, Konya, Kayseri, Kırıkkale, G. Antep, Denizli gibi alanlarda sanayi nüfusu daha fazladır.


Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri
1-Nüfus atış hızı yüksektir, genç nüfus oranı fazladır.
2- Şehirleşme oranı çok yüksek değildir.
3-Tarım önemli bir geçim kaynağıdır.
4-Bebek ölüm oranı yüksektir.
5-Yaşam standardı düşük, yaşam süresi kısadır.
6-Okuryazar oranı düşüktür.
7-Kişi başına düşen milli gelir azdır.
8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı azdır.
9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür..

Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri
1-Nüfus artış hızı düşüktür, genç nüfus oranı azdır.
2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar.
3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir.
4-Bebek ölüm oranı düşüktür.
5-Yaşam standardı yüksek, yaşam süresi uzundur.
6-Okuryazar oranı yüksektir.
7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır.
9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.
10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir.
11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır.


Alıntıdır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1726
favori
like
share