belediyenin Gelir Kaynakları - Belediyenin Öz gelir Kaynakları Nelerdir - Belediyenin Gelir Kaynakları Hakkında - Belediyelerin Gelir Kaynakları
Belediyelerin gelirler ve finansman kaynaklarını dört kategoride toplamak mümkündür. Bunlar belediyelerin öz gelir kaynakları, 2380-3004 ve 3239 sayılı kanunlarla devlet bütçe gelirlerinden ayrılan paylar, yardımlar ve fonlardan yapılan aktarmalar ve diğer gelirlerlerdir
BELEDİYELERİN ÖZGELİR KAYNAKLARI
Belediyelerin özgelir kaynakları vergiler, harçlar ve harcamalara katılma payları olarak ele alınmıştır.
1. VERGİLER
Belediyelerin özgelir kaynakları arasında en önemli paya sahip olanı vergi gelirleridir. Belediyelerin topladıkları başlıca vergiler şunlardır;
Çevre Temizlik Vergisi: 24 Temmuz 1993 tarihinde uygulamaya giren çevre temizlik vergisinin konusu ve kapsamına belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan konut, işyeri ve diğer şekillerde (boş olarak bulundurulanlar dahil) kullanılan binalar girmektedir. Verginin yükümlüsü ise her ne sıfat ve şekilde olursa olsun kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Boş bulundurulan binalarda ise yükümlü malik ve maliki gibi tasarruf edenlerdir. Bakanlar kurulu; vergi tutarlarını kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde ş 50'ye kadar indirmeye bina grupları ve belediyeler itibariyle ayrı ayrı % 100'e kadar arttırmaya yetkili kılınmıştır.
Tahsil edilen vergilerin hangi alanlarda ve nasıl kullanılacağı konusunda da düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; Tahsil edilen vergilerin % 10'u Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na aktarılacaktır. Bakanlar Kurulu bu oranı "0" a kadar indirmeye ve bir katı arttırmaya yetkili kılınmıştır. B.Ş.B. içerisinde yer alan belediyelerin tahsil edecekleri çevre temizlik vergisinin % 20'sini B.Ş.B.'ne çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere aktarırlar. Yasa koyucu bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin çevre temizliği amacı dışında kullanılamayacağı hükmünü de getirmiştir (Resmi gazete, 24 Temmuz 1994, sayı47).
İlan ve reklam vergisi : Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde gerçek ya da tüzel kişilerce yapılan her türlü ilan ve reklamdan alınan vergidir. Ancak yasa TRT'ce yapılan ilan ve reklamları, gerçek kişilerin evlerinin kapılarına koydukları kimliklerini gösteren levhaları, siyasal partilerce yapılacak ilan ve reklamları vb.vergiden bağışık tutmuştur.
Eğlence vergisi : Gerçek ya da tüzel kişilerce işletilen eğlence yerlerinin vergilendirilmesidir. Biletle girilen eğlence yerlerinde bilet bedeli olarak elde edilen hasılat üzerinden, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, disko, taverna vb. yerlerde işin niteliğine göre çalışılan her gün için yasalarda belirtilen ölçüler içerisinde saptanacak bir vergi alınır.
Haberleşme vergisi: Belediye sınırları içinde PTT'nin tahsis ettiği telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerinden % 6'lık haberleşme vergisi alınır
Elektrik ve havagazı vergisi: Verginin konusu elektrik ve havagazı tüketimidir. Vergi elektrik ve havagazı satış bedelleri üzerinden % 5 oranında alınır. Sanayi, taşıma, soğutma işi yapan kurumlarda ve telgraf, telefon işlerinde tüketilen elektrikten % 1 oranında vergi indirimi yapılabilir Hastahane, dispanser, klinik gibi sağlık hizmeti görenler, dini hizmet gören yerler, uluslararası fuar,sergi, panayırlar elektrik ve havagazı üreten şirketler bu vergiden bağışık tutulmuştur.
Yangın Sigorta vergisi: Taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan yangın sigortaları nedeniyle sigorta ortaklıklarının aldıkları primler verginin konusunu oluşturur.Oranı % 10 dur
Emlak vergisi: Yerel yönetimlerin sahip oldukları bina, arazi türünden emlakların satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerdir. 3239 sayılı kanunla emlak vergisi genel bütçe gelirleri kapsamından çıkarılarak, yerel yönetim gelirlerine dahil edilmiştir. Vergi, belediyeler tarafından tahsil edilip % 15'i özel idare payı, % 85'i belediyeler payı olarak ayrılır. B.Ş.B.'nin olduğu yerlerde % 20'si B.Ş.B. payı olarak ayrılır. Bina vergisinin oranı konutlarda binde 4, konut dışı yapılarda binde 5 dir. Arazi vergisi oranı ise binde 3'tür. arasalar için ise bu oran binde 6 olarak uygulanır (Keleş,1992:285).

alıntıdır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15173
favori
like
share
bursa61 Tarih: 06.04.2012 08:20
adam olun laaaa