idare teşkilatı ile ilgili test soruları ve cevapları - idari yetkilerle ilgili test soruları1. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir?

a. Kamu iktisadi teşebbüsü
b. Kamu kurumu
c. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
d. Bakanlık
e. Müsteşarlık

2. Aşağıdakilerden hangisi bakanın idari yetkilerinden biri değildir?

a. Kanun yayımlamak yetkisi
b. Hiyerarşik yetki
c. İdari vesayet yetkisi
d. Yönetmelik çıkarma yetkisi
e. Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi

3. Bir ilçenin bir ilden ayrılıp bir başka ile bağlanması hangi hukuki düzenleme ile gerçekleştirilir?

a. Kanun
b. Müşterek Kararname
c. Tüzük
d. Yönetmelik
e. Genelge

4. Aşağıdakilerden hangisi bir taşra teşkilatı idaresidir?

a. Üniversite idaresi
b. İlçe idaresi
c. Köy idaresi
d. Belediye idaresi
e. İl özel idaresi

5. Vali, il genel meclisinin kesinleşen kararlarına karşı kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?

a. 10
b. 20
c. 30
d. 60
e. 90

6. Belediye idaresinin bir organı olan Belediye Meclisinin feshine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

a. Bakanlar Kurulu
b. İçişleri Bakanlığı
c. Adalet Bakanlığı
d. Danıştay
e. Yargıtay

7. Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin karara bağladığı işlerden değildir?

a. Kamu hizmeti imtiyazı vermek
b. Beldenin imar planını kabul etmek
c. Şartlı bağışları kabul etmek
d. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek
e. Vergi alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek

8. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yüksek Seçim Kurulu
b. Köy derneği
c. Köy idare kurulu
d. Köy encümeni
e. Köy kalkınma kurulu

9. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

a. Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
b. Özerkliğe sahip olma
c. Ayrı bütçeye sahip olma
d. Vesayet denetimine tabi olma
e. Kişi topluluğu niteliğini taşıma

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını, kamu kurumlarından ayıran bir özelliktir?

a. Özerk bütçeye sahip olma
b. Zorunlu üyelik esasına dayanma
c. Kanunla kurulma
d. Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
e. Vesayet denetimine tabi olma

Cevap Anahtarı:

1. d

2. a

3. a

4. b

5. a

6. d

7. e

8. b

9. e

10. b


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2367
favori
like
share