dil ve anlatım çıkmış sorular ve çözümleri - açık lise dil ve anlatım test soruları ve cevapları1. İletişim en güçlü bir şekilde aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?
A) Resim B) Şekil
C) Dil D) Vücut

2. Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semantik B) Morfoloji
C) Etimoloji D) Sentaks

3. “Konuşma dili” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Günlük yaşamda, evde, sokakta kullanıldığı
B) Ses tonuna, vurguya ve tonlamaya dikkat edildiği
C) Kişilerin kültür düzeylerine göre değiştiği
D) İstanbul ağzı esas alınarak konuşulduğu

4. Aşağıdakilerden hangisi bükümlü dillerden biri değildir?
A) Arapça B) Türkçe
C) Farsça D) Hintçe

5. Aşağıdakilerden hangisi Hami – Sami dillerindendir?
A) İbranice B) Latince
C) Tibetçe D) İngilizce

6. Aşağıdakilerden hangisi Ural – Altay dil ailesinin özelliklerinden biri değildir?
A) Ünlü uyumu vardır.
B) Sondan eklemeli bir yapıya sahiptir.
C) Sözcüklerde erkek ve dişi tür ayrımı yapılır.
D) Ses, yapı ve söz dizimi bakımından benzerlikler bulunur.

7. Oğuz Kağan Destanı’nın yazıldığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altay Çağı
B) En Eski Türkçe Çağı
C) İlk Türkçe Çağı
D) Eski Türkçe Çağı

8. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Doğu Türkçesi içinde yer alır?
A) Çağatayca B) Özbekçe
C) Osmanlıca D) Kırgızca

9. Edip Ahmet tarafından ahlaki, öğretici tarzda yazılmış manzum eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atabet’ül Hakayık
B) Kutadgu Bilig
C) Divanü Lûgati’t Türk
D) Divan-ı Hikmet

10. Nefes borusundan gelen havanın, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşmesine ne denir?
A) Tonlama B) Boğumlanma
C) Benzeşme D) Vurgu

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlülerin tamamı kalın ünlülerden oluşmuştur?
A) Eğlence B) Sandalye
C) Masa D) Pencere

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) Ağaç B) Yaprak
C) Çekirdek D) Fidan

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) Tencere B) Karanlık
C) Kavuşmak D) Yaşamak

14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Sınıfta B) Okulda
C) Söğüde D) Ağacı

15. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A) Düşünce B) Ekmeği
C) Kitapçı D) Tabakta

16. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Annem usulca sokuldu yanıma.
B) Geceleyin bir ses böler uykumu.
C) Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine.
D) Ahmet beyin şiirlerini çok severim.

17. Aşağıdakilerden hangisinde “da / de”nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Otur da yemek yiyelim.
B) Eğil de bana kulak ver.
C) Otel de kimsecikler yoktu.
D) Bu adamın kim olduğunu o da öğrendi.

18. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Yazar kasa
B) Çalar saat
C) Kuru fasulye
D) Baş bakan

19. - Ali Usta dükkânı arayacağız ( ) dedi ( )
Koca Ali cevap verdi ( )
- Niçin ( )
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( , ) ( . ) ( : ) (?) B) ( : ) (,) (.) ( : )
C) ( : ) (,) (,) (?) D) ( : ) (,) (.) (?)

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?
A) Sana verdiğim kitabı okudun mu
B) Ders bitti mi eve gideriz
C) Onun neler söylediğini duydun mu

D) Öğretmen senin ödevini beğendi mi

DİL ve ANLATIM - 1
2007-2008 Ek Sınavı (16 Ağustos 2008) Çözümleri

1. İletişimin en etkili unsuru konuşmadır. Çünkü anlatılmak istenenler en kolay ve açık haliyle konuşmayla iletilir. Konuşmanın aracı da dildir.
Doğru cevap C

2. Morfoloji, yapı bilgisi; etimoloji, köken bilgisi demektir. Sentaks, söz dizimi bilgisi; semantik ise anlam bilgisidir. Bu yüzden semantik doğru yanıttır.
Doğru cevap A

3. Konuşma dilimiz günlük konuşma dilimizdir. Ses tonumuza ve vurgumuza dikkat ederiz. Kişilerin yetiştiği ve kültürüne göre farklılıklar gösterir. bu yüzden bölgeler arası konuşma çeşitleri oluşmuştur. Ancak konuşmada değil yazı dilinde İstanbul Türkçesi kullanılır. Bunlara göre A,B,C şıkları doğrudur. Ancak D seçeneği söylenemez.
Doğru cevap D

4. Arapça, Farsça, Hintçe bükümlüdür. Yani kökleri ünsüzlerden oluşur. Üretme kalıplarla yapılır. Türkçe ise sondan eklemelidir, eklerle türetilme yapılır.
Doğru cevap B

5. Latince Avrupa dil ailesinin Latin dillerindendir. İngilizce aynı ailenin germen kolundandır. Tibetçe de Çin- Tibet dilleri içindedir. İbranice ise Arapça ve Habeşçeyle Hami-Sami dilleri içinde yer alır.
Doğru cevap A

6. Türkçe, Ural - Altay dil grubu içindedir. Bu özelliklere göre; ünlü uyumu vardır. Sondan eklemelidir. Ve diğer kolları arasında benzerlikler bulunur. ’ben’ Türkçe, ’min’ Fincedir. Ancak sözcükler eril ve dişil diye ayrılmaz.

Doğru cevap C


7. Oğuz Kağan Destanı destan öneminin ilk ürünlerindendir. Hun Devleti zamanında oluşan bu eser ilk Türkçe zamanına aittir.
Doğru cevap C

8. Çağatayca ve Özbekçe,Orta Asya Türk dillerinin üçüncü evresinde yer almaktadır. Osmanlıca ise eski Anadolu Türkçesi dönemine aittir. Kırgızca Doğu Türkçesinin kollarındandır.
Doğru cevap D
9. Edip Ahmet tarafından yazılan eserimiz Atabetül Hakayık’tır. Kutadgu Bilig, Yusuf has Hacip tarafından; Divanü Lügati’t Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından; Divan-i Hikmet ise Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
Doğru cevap A

10. Nefes borusundan gelen havanın duraklayıp sese dönüşmesine boğumlama denir.
Doğru cevap B

11. Kalın ünlülerimiz a,ı,o,u dur. Buna göre ‘masa’ sözcüğü sadece kalın ünlülerden oluşmuştur.
Doğru cevap C

12. Büyük ünlü kuralına göre kalın ünlüden sonra kalın(a,ı,o,u);ince ünlüden(e,i,ö,ü) sonra ince ünlü gelir. ’fidan’ sözcüğünde inceden sonra kalın ünlü geldiği için bu uyum bozulmuştur.
Doğru cevap D

13. Küçük ünlü kuralına göre; a,e,ı,i den sonra yine a,e,ı,i gelir. ’kavuşmak’ sözcüğünde ’a‘dan sonra ’u’ geldiği için uyum bozulmuştur.
Doğru cevap C

14. Sert ünsüzle f,s,t,k,ç,ş,h,p biten sözcüklere b,c,d ile başlayan ek geldiğinde, bu eklerin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek p,ç,t,k’ye dönüşmesine ünsüz benzeşmesi denir. Buna göre ’sınıfta’ sözcüğünde sertten sonra sert ünsüz gelmiştir.
Doğru cevap A

15. Sonu p,ç,t,k sert ünsüzleriyle biten kelimelere ünlüyle başlayan ek geldiğinde bu sesler yumuşayarak b,c,d,g ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. ’ekmek’ sözcüğü de ek alırken ’k’ ünsüzü yumuşayarak ‘ğ’ye dönmüştür.
Doğru cevap D

16. Özel isme dahil olan unvan ve lakaplar büyük yazılır. D seçeneğinde ‘Ahmet bey’ sözünde ’bey’ kelimesinin büyük yazılması (Bey) gerekirdi.
Doğru cevap D

17. Bulunma ve aman anlamı veren –da/de her zaman bitişik yazılır. C seçeneğinde yer anlamı olduğu halde ayrı yazılması yanlıştır.
Doğru cevap C

18. ’baş’ kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılmalıdır. D seçeneğinde bu kurala uyulmamıştır.
Doğru cevap D

19. Ali usta dükkanı arayacağız( , ) dedi( . )
Koca ali cevap verdi( : )
Niçin( ? )
Bu sıralama a seçeneğinde mevcuttur.
Doğru cevap A

20. Soru işareti soru anlamı veren cümlelerin sonuna getirilir. B seçeneğinde ’ders‘ bittiği zaman anlamı vardır ve soru anlamı ortadan kalkmıştır. Bu yüzden nokta kullanılmalıdır.
Doğru cevap B


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3197
favori
like
share