aöf sosyoloji dersleri - sosyoloji ders notu - ideal otorite çeşitleri - rasyonelleşme - bürokrasiWeber'e göre iktidar "insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme" olarak ifade edilmiştir. meşru ve meşru olamayan iktidar olmak üzere ikiye ayırmakta ve rızaya dayanan/meşru iktidara ise otorite adını vermektedir.

İdeal Tipte Otorite Çeşitleri:

Geleneksel otorite: Bu otorite tipinin kaynağını gelenekler oluşturmaktadır. Liderin (otoritelerini miras yoluyla elde ederler) yönetimi gelenekler tarafından kabul görmekte ve uygulamaları ise keyfî ve kişisel olabilmektedir.

Karizmatik otorite: Karizmatik otorite meşruluğunu lider kişinin kişisel özelliklerinden, kutsallığından, kahramanlık gücünden alır. Toplumun meşruluğunu kabul ettiği karizmatik lidere olan bağlılığı tamdır. Hitler, Gandi, Lenin, Atatürk gibi

Yasal-ussal otorite: meşruluğu akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlara dayanmaktadır. Liderler ve bürokratlar kendi güçlerini ka¬nunların sınırları ve bu kanunların belirlediği kurallar çerçevesinde uygulamakta. Yasal-ussal otorite tipinin yönetim (örgüt) aygıtı bürokrasidir. Emir verme yetkisine sahip kişiler rasyonel kurallar çerçevesinde davrandıkları sürece meşru sayılır. Bürokrasi yasal otorite kullanımının en saf tipidir

Rasyonelleşme ve Bürokrasi
Rasyonelleşme: “Toplumsal aktörlerin kişisel-olmayan ilişkiler bağımında çevrelerindeki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok kavuşmaları ”şeklinde tanımlanabilir.

Weber çalışmalarında rasyonelleşme kavramının en çok formel/biçimsel rasyonalite üzerinde durmuştur.

formel rasyonalite, bir hedefe ulaşmada en etkili araçların, nihai insani değerlerden bağımsız olarak hesaplanmasını içerir. en tipik örneği bürokrasidir.
tözsel rasyonalite ulaşılmak istenen hedeflerin ya da sonuçların (eşitlik, adalet gibi) nihai insani değerlere göre değerlendirilmesini içermektedir.

Bürokrasi
Weber'de bürokrasi yasal-ussal otorite tipine dayalı belirli bir yönetim ve örgüt tipidir.

Weber "ideal bürokrasi" anlayışını yasal-ussal otorite üzerinden geliştirmiştir.
Bürokrasi: her biri uzmanlaşmış bir işlevi yerine getiren çok sayıda birey arasındaki işbirliğinin sürekli örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Çağdaş Bürokrasinin somut işleyiş biçimi:

1-Yazılı kurallar geçerlidir,
2-Hiyerarşi vardır.
3-İşbölümü ileri düzeydedir.
4-Resmî görevler belli kurallar çerçevesinde dağıtılmıştır.
5-çağdaş bürokrasinin yönetimi yazılı belgelere (dosyalara) dayanır.
6-büro ve dairede çalışanların çalışma kapasitelerini tam olarak kullanmalarını gerektirir.
7-iş yerinin yönetimi öğrenilebilir genel kuralara bağlıdır.
8-Çalışanlar maddi kaynakların sahibi değildir.

Bürokrasinin Olumsuz Yanları:

1-gücü elinde tutan belli bir kesimin bürokratik yapıyı yönetmesi,
2-rasyonelleşmenin bireysel özgürlük için bir tehdit oluşturması,
3-çalışanlar sürekli çalışan makinenin dişlilerine benzetilmektedir.
4-bürokrasi insanları "demir kafese" hapsetmektedir


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7509
favori
like
share