psikoloji deneme soruları - psikoloyi dersi test soruları ve cevapları1- Aşağıdaki psikolog gruplarından hangisi bilimin amaç değil, bir araç olabileceğini vurgulamıştır?
A)Deneysel psikologlar
B)Hümanistik psikologlar
C)Eğitim psikologları
D)Gestaltçılar
E)Davranışçılar

2. Sürücülerin siren sesi duydukları zaman yolun kenarına çekilmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A)Koşullu uyarıcı
B)Koşullu tepki
C)Koşulsuz uyarıcı
D)Koşulsuz tepki
E)Olumsuz Pekiştireç

3. Skinner’in psikolojiye en. önemli katkısı aşağıdaki konuların hangisinde olmuştur?
A)Edimsel koşullanma konularının belirlenmesinde
B)Bilinç, bilinçdışı gibi kavramların tanımlanmasında
C)Klasik koşullanma ilkelerinin belirlenmesinde
D)Davranışın fizyolojik temellerinin belirlenmesinde
E)İlk deneysel psikoloji laboratuarının kurulmasında

4-Aşağıdakilerden hangisi her davranıştan sonra ödül verme biçimidir?

A)belli oranlarda ödüllendirmeler
B)belli aralıklı ödüllendirmeler
C)değişik oranlı ödüllendirmeler
D)değişik aralıklı ödüllendirmeler
E)ceza sonrası ödüllendirmeler

5.Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “bir düzine sağlıklı bebek verin bana kendi özel dünyamda onları yetiştireceğim. Onlar için herhangi bir şey istemeden onları doktor, avukat, sanatçı, esnaf hatta dilenci veya hırsız olarak yetiştirebilirim” demiştir?
A)piaget
B)skinner
C)freud
D)watson
E)pavlov

6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak gözlenebilen bir davranıştır?
A)Konuşma
B)Jest
C)Anlama
D)Mimik
E)Yürüme

7.Psikoloji, birey ve toplum ilişkilerini incelerken aşağıdaki bilim dallarının en, çok hangisinden yararlanır?
A)Ekonomi
B)Biyoloji
C)Fizyoloji
D)Tıp
E)Sosyoloji

8. Düşünmenin aracı nedir?
A)Beyin
B)Kavram
C)Dil
D)Hipotalamus
E)Sözcük

9. Vardamsal istatistik, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
A)İki değişken arasındaki ilişkinin miktar ve yönünün belirlenmesi
B)Örneklemden elde edilen bilgilere dayanarak evren değerlerinin kestirilmesi
C)Hangi araştırma yönteminin kullanılacağına karar verilmesi
D)Örneklemde ilgilenilen özelliklerin istatistiksel bilgilerine ulaşılması
E)Karıştırıcı değişkenlerin nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesi

10.skinner davranışların olumlu ve olumsuz pekiştireciler ile belli bir şekle sokulmasına ne ad verilir?
A)değişme
B)şekillendirme
C)koşullandırma
D)öğrenme
E)davranış değişimi

11. Yandaki semboller grubuna yukarıdan aşağıya doğru bakanlar
2
1
M N O Ö P
-1
-2
algılamışlardır.
Bu örnekteki algı farklılığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)Bireylerin tutumlarının farklılığı
B)Bireylerin kişiliklerinin farklılığı
C)Bireylerin dürtülerinin farklılığı
D)Uyarıcının bulunduğu ortamın farklılığı
E)Uyarıcının şiddetinin farklılığı

112. Aşağıdakilerden hangisi deneysel psikolojinin alt dallarından biridir?
A)Klinik Psikoloji
B)Endüstri Psikolojisi
C)Sosyal Psikoloji
D)Gelişim Psikolojisi
E)Fizyolojik Psikoloji

13. Aşağıdaki okullardan hangisi, algılardaki uyarıları organize etmede beynin gruplama ve organize etme işlevlerine ilişkin bazı doğal eğilimlere sahip olunduğu görüşünü savunur?
A)Yapısalcılar
B)Davranışçılar
C)İşlevselciler
D)Gestaltçılar
E)Hümanistler

14. Aşağıdakilerden hangisi reklamın tüketicilerin satın alma davranışına etkisini incelemede en çok kullanılan bir yöntemdir?
A)Doğal gözlem
B)Sistematik gözlem
C)Test
D)Görüşme
E)Vak’a incelemesi

15.Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisinde korelasyon yöntemi kullanılmamıştır?
A)Kişinin yaşadığı stres miktarı arttıkça, depresyona girme olasılığı artar.
B)Televizyonda şiddet içerikli programlar seyretmek, çocuklardaki saldırgan davranışların artmasına neden olur.
C)Bir toplumda yoksulIuk arttıkça, şiddet artar.
D)Derslere devamsızlık azaldıkça, dersteki başarı düzeyi yükselir.
E)Bir ailede çalışan kişi sayısı arttıkça, ailenin geliri yükselir.

16.Bir ülkede yaklaşan genel seçimlerden önce, politik tercihleri saptamak üzere tüm seçmenleri temsil eden bir örneklem üzerinde yapılan bir “survey” çalışması, aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt veremez?
A)Siyasi partilerin geçmiş dönemlerle ilgili değerlendirmeleri, seçmenlerce doğru anlaşılıyor mu?
B)Hangi ilde, hangi siyasi parti daha fazla tercih ediliyor?
C)Kadın ve erkeklerin politik tercihlerinde farklılık var mı?
D)Politik tercihler, seçmen yaşına göre değişim gösteriyor mu?
E)Kırsal kesim ile kentler arasında politik tercih farklılıkları var mı?

17. Siyasi bir partinin, bir reklam ürününün ya da bir televizyon kanalının ne kadar tercih edildiğini saptamak üzere yapılan kamuoyu yoklamalarında kullanılan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Laboratuvar deneyi
B)Arşiv araştırması
C)Alan deneyi
D)Doğal gözlem
E)Survey

18. Sosyal psikolojide, sosyal dünya (insanlar, sosyal ortamlar ve gruplar) hakkında edinilen bilgilerin nasıl toplandığını ve ne tür zihinsel süreçlerden geçtiğini, inceleyen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangidir?
A)Güdüsel yaklaşım
B)Kültürler arası yaklaşım
C)Kişilik yaklaşımı
D)Davranışçı yaklaşım
E)Bilişsel yaklaşım

19.Aşağıdaki terimlerden hangisi survey yöntemi ile ilgili değildir?
A)Örneklem
B)Katılımcı
C)Denence
D)Evren
E)Anket

CEVAPLAR

1-C 2-B 3-D 4-A 5-D 6-C 7-E 8-C 9-B 10-B
11-D 12-E 13-D 14-B 15-B 16-A 17-E 18-E 19-C


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1835
favori
like
share