aöf uluslararası ilişkiler dersleri - uluslararası iktisat sınav soruları - uluslararası iktisat test soruları ve cevapları1) Yabancı para biriminin ulusal para birimi cinsinden değerine ne ad verilir?

A) Döviz kuru

B) Nominal döviz kuru

C) Rcel döviz kuru

D) Paritc

E) Reel parite

2) R=eP* / p (e: Nominal döviz kuru, P*: Yurtdışı fiyat düzeyi, P: Yurtiçi fiyat düzeyi) denklemi neyi ifade eder?

A) Döviz kuru

B) Nominal döviz kuru

C) Reel döviz kuru

D) Parile

E) Nominal parite

3) Satmalına gücü paritesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Reel döviz kuru bire eşitse bir birim ulusal paranın yurtiçi ve yurtdışı satın alma gücü aynıdır.

B) Reel döviz kuru birden küçükse nominal döviz kuru aşırı değerlenmiştir.

C) Reel döviz kuru birden büyükse nominal döv iz kuru eksik değerlenmiştir.

D) Reci döviz kurunu bire eşitleyen nominal döviz kuruna satınalma gücü paritesi denir.

E) Reci döviz kurunu sıfıra eşitleyen kura satmalına gücü paritesi denir.

4) Türkiye'deki mevcut kur sistemine en yakın sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit kur sistemi

B) Tam esnek kur sistemi

C) Yönetilen (kirli dalgalı) kur sistemi

D) Altın sistemi

E) Barter

5) Aşağıdakilerden hangisi açık bir ekonomide iç talebin (absorbtion) unsurlarından biri değildir?

A) Özel tüketim

B) Özel yatırım

C) Kamu harcamaları

D) İthalat

E) İhracat

6) Aşağıdaki faktörlerden hangisi açık bir ekonominin ithalat hacmini artırmaz?

A) Reel GİSYİH artışı

B) Reel döviz kurunun düşmesi

C) Reel döviz kurunun yükselmesi

D) Marjinal ithalat eğiliminin artması

E) Ekonomik büyümenin hızlanması

7) Aşağıdaki faktörlerden hangisi açık bir ekonominin ihracat performansını negatif etkiler?

A) Dünya ekonomisinin genişlemesi

B) Dünya ekonomisinin daralması

C) Reel döviz kurunun yükselmesi

D) Sanayide katma değerin artması

E) ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesi

8) Devalüasyonun net ihracatı pozitif etkileyebilmesi için gerekli olan Marshall-Lerner koşulu ne demektir?

A) İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının sıfır olması

B) İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının bir olması

C) İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının sıfırdan küçük olması

D) İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının sıfırla bir arasında olması

E) İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının birde büyük olması

9) Devalüasyon ile net ihracat arasındaki ilişkiyi gösteren J Eğrisinin şekli neyi açıklar?

A) Devalüasyonun net ihracatı artırması belli bir gecikme ile olur.

B) Devalüasyon net ihracatı anında artırır.

C) Devalüasyon net ihracatı hiç etkilemez

D) Devalüasyon net ihracatı azaltır.

E) Devalüasyon hem ihracatı, hem ithalatı artırır.

Uluslar arası İktisat Soruları

10) Ödemeler dengesi hangi üç temel dengeden oluşur?

A) Dış ticaret dengesi+Cari denge+Net hata ve noksan

B) Cari denge+Sermaye hareketleri dengesi+Resmi rezervler dengesi

C) Dış ticaret dengesi+Cari denge+Resmi rezervler dengesi

D) Dış ticaret dengesi+Cari denge+Sermaye hareketleri dengesi

E) Cari denge+Net hata ve noksan+Resmi rezervler dengesi

11) Esnek döviz kuru sisteminde para-maliye politikalarının etkinliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Maliye politikası hiç etkin değildir.

B) Para politikası hiç etkin değildir.

C) Para ve maliye politikalarının ikisi de tam etkindir.

D) Para ve maliye politikalarının hiçbiri etkin değildir.

E) Para ve maliye politikaları eşit etkinliktedir.

12) Sabit döviz kuru sisteminde para-maliye politikalarının etkinliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Para politikası tam etkindir.

B) Maliye politikası tam etkindir

O Para ve maliye politikalarının ikisi de tam etkindir

D) Para ve maliye politikalarının hiçbiri etkin değildir.

E) Para ve maliye politikaları eşit etkinliktedir.

13) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Dışa açılma kendine yeterlilik durumundan daha etkindir

B) Ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları ürünleri ihraç, diğerleri ithal etmelidir.

C) Ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları ürünleri ithal, diğerlerini ihraç etmelidir.

D) Ülkelerin dış ticarete açılması dünya ticaretini genişletir.

E) İlkelerin dış ticarete açlması toplumsal refahı artırır.

14)Dış ticaret hadlerinin Türkiye aleyhine dönmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye'nin ihracatı artar

B) Türkiye'nin ithalatı azalır

C) Türkiye'nin borcu azalır

D) Türkiye'nin döviz kazancı azalır.

E) Türkiye'nin rekabet gücü artar.

15) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi uluslararası ticaretin serbestleştirilmesiyle doğrudan ilişkili bir küresel aktördür?

A) Dünya Ticaret Örgütü

B) Uluslararası Para Fonu

C) Dünya Bankası

D) Birleşmiş Milletler

E) Eksimbank

16) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB üyesi olmadan Gümrük Birliğini kabul etmesinin sonuçlarından biridir?

A) AB ile serbest faktör dolaşımı imkanı getirmiştir.

B) AB ile ortak para birimine geçilmiştir.

C) AB üyelerine karşı ortak gümrük tarifesi uygulamasına geçilmiştir.

D) AB üyelerinden yapılan ithalattan büyük kazanç sağlanmıştır.

E) Üçüncü ülkelere karşı AB ile aynı gümrük tarifesi uygulamasına geçilmiştir.

17)2004 yılı itibariyle AB'nin üye sayısı kaç olacaktır?

A) 12 B) 15 C)20 D) 25 E) 30

18)AB'nin 2008 son genişleme dalgasında hangi iki ülke birliğe katılacaktır?

A) Bulgaristan-Romanya

B) Türkiye-Bulgaristan

C) Türkiye-Romanya

D) İsveç-Norveç

E) Letonya-Slovenya

Uluslar arası İktisat Final Soruları

19)MaAstricht Kriterlerine göre maksimum Toplam Borç / GSMH oranı % kaçtır?

A) % 20

B) c/o 30

C) %40

D) % 50

E) %60

20)Maastricht Kriterlerine göre maksimum Bütçe Açığı / GSMH oranı kaçtır?

A) % 1

B) % 2

C) % 3

D) % 4

21) EURO' nun 1995'te yapılan Avrupa Birliği Zirvesi' nden önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) LIBOR

B) SWIFT

C) SWAF

D) ECU

E) SDR

22) Aşağıdakilerden hangisi IMF'in kurulma amaçları arasında ver almaz?

A) Uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesi

B) Döviz kurlarında istikrarın teşvik edilmesi

C) Sıkı döviz kontrollerin uygulanmasını sağlamak

D) Uluslararası ticaretin geliştirilmesi

E) Üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarının kapatılması

23) Aşağıdakilerden hangisi IMF' den sağlanan özel kredi imkanlarından bir tanesidir?

A) Genişletilmiş Fon Kolaylığı

B) Güçlendirilmiş Yapısal Uyum Kolaylığı

C) Petrol Kolaylığı

D) Yapısal Uyum Kolaylığı

E) Sistemi Yapılandırma Kolaylığı

24) Paranın zamanlar-arası Fiyatına ne ad verilir?

A) Ons

B) Faiz

C) Arbitraj

D) Döviz

E) Kur

25) Gelişmekte olan ülkelerde verimli özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 1955 yılında kurulmuş olan "Dünya Bankası Grubu" üyesi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

B) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)

C) Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

D) Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi

E) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)

26) Uluslar arası Para Fonu ' nun (IMF) merkezi aşağıdaki başkentlerden hangisindedir?

A) New York

B) Frankfurt

C) Tokyo

D) Londra

E) Washington

Uluslar arası İktisat Vize Soruları

27) Mutlak Üstünlük Teorisi' ni ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Smith

B) D. Ricardo

C) G. Haberler D)J. S. Mili E) Keynes

28) Klasik iktisatçılardan dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Smith B)J.S. Mili

C) Keynes

D) D. Ricardo

E) A. Marshall

29) Uluslararası ticaret teorisi talep yönünden incelenirken aşağıdaki eğrilerden hangisi kullanılmaktadır?

A) Teklif eğrisi

B) Eş ürün eğrisi

C) Dönüşüm eğrisi

D) Liretim imkanları eğrisi

E) Talep eğrisi

30) Aşağıdakilerden hangisi, ithal malı fiyatlarını attırarak bu malların ithalatını dolaylı yoldan etkiler?

A) Kotalar

B) İhracatı teşvik önlemleri

C) Sübvansiyonlar

D) Damping

E) Gümrük tarifeleri

Cevaplar:alıntı

Uluslararası İktisat Soruları - II

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 515
favori
like
share