aöf kamu yönetimi dersleri - ticaret hukuku test soruları ve cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi, ticari işletmenin maddi unsurlarından biridir?
A) Müşteri çevresi
B) Ticari itibar
C) Ticari sırlar
D) Hammadde
E) Ticari örgüt

2. Ticari hükümlerin uygulama sırasına göre, aşağıdakilerden hangisinin üçüncü sırada uygulanması gerekir?
A) Ticari Örf ve Adet
B) Sözleşme Hükümleri
C) Emredici Nitelikte Olmayan Ticari Hükümler
D) Emredici Hükümler
E) Genel Hükümler

3. Aşağıdakilerden hangisi, ticaret hukuku'nun esasını saptayan sistemlerden biri değildir?
A) Sübjektif Sistem
B) Objektif Sistem
C) Karma Sistem
D) Ticari İşletme Esası Sistemi
E) Basit Sistem

4. Sadece bîr taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan (örneğin haksız fiil söz konusuysa) işi nasıl niteleyebiliriz?
A) İş, her iki taraf için de adidir.
B) İş, her iki taraf için de ticaridir.
C) İş, zarar gören için ticaridir.
D) İş, zarar yapan için ticaridir.
E) İş, ne ticari ne adidir; kendine özgü (sui generis) niteliktedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme kavramının unsurlarından biri değildir?
A) Gelir sağlamayı hedef tutma
B) Esnaf işletmesi olmama
C) Belli çapı aşma
D) Faiz ödeme
E) Devamlılık

6. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
A) Ticaret mahkemesinin onayından
B) Tescil ve ilandan
C) Noterin onayından
D) Takas beyanından
E) Zamanaşımının kesinleş meşinden

7. Taraflardan birisi için adi nitelikte, diğer taraf için ticari nitelikte olan işler konusunda çıkan uyuşmazlıklar hangi mahkemede görülür?
A) Hukuk Mahkemesinde
B) Ticaret Mahkemesinde
C) İdari Mahkemede
D) Danıştay'da
E) Sayıştay'da

8. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz yürütülür?
A) Alım-satım sözleşmelerine
B) Vedia sözleşmelerine
C) Cari hesap sözleşmelerine
D) Kira sözleşmelerine
E) Ariyet sözleşmelerine

9. Ticaret Hukukunun ülkeden ülkeye farklı olmasının sebebi nedir?
A) Kanun koyucunun iradesi
B) Ülkenin coğrafi koşulları
C) Ülkenin ekonomik koşulları
D) Ülkelerin nüfus dağılımı
E) Ülkelerin yönetim biçimleri

10. Ticaret hukukunun uygulama alanı belirli niteliklere sahip olan kişilere göre değil, belirli nitelikleri olan işlemlere göre saptandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sübjektif Sistem
B) Objektif Sistemi
C) Karma Sistem
D) Ticari işletme Esası Sistemleri
E) Birlik Sistemi


11. Aşağıdakilerden hangisi, ticari işletme rehni sözleşmesinde bulunmaz?
A) İşletme adı
B) Ticaret unvanı
C) Taşınır işletme tesisatı
D) Taşınmaz işletme tesisatı
E) Menkul işletme tesisatı

12. Ticaret Mahkemesinin olmadığı yerlerde hangi mahkemeler görevlidir?
A) Asliye Hukuk Mahkemesi
B) Sulh Hukuk Mahkemesi
C) Sulh Ticaret Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
E) İdare Mahkemesi

13. Ticari girişimi esas alan sistem hangisidir?
A) Sübjektif Sistem
B) Objektif Sistem
C) Karma Sistem
D) İkili Sistem
E) Ticari İşletme Esası Sistemi

14. Ticari İşletmenin devrinde devreden tescil ve İlandan sonraki borçlardan sorumlu olmamakla birlikte, önceki borç ve yükümlülükten devralanla birlikte iki yıl süre ile müteselsilen sorumludur. Bu sürenin başlangıcı nasıl belirlenir?
A) İşletmenin muaccel borçları için devrin tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbarıdır. Müeccel borçlarda, devir tescil ve ilan veya alacaklıya ihbar edilmiş olmak kaydıyla borcun muaccel hale geldiği andır.
B) İşletmeni müeccel borçları için devrin tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbarıdır. Muaccel borçlarda, devir tescil ve ilan veya alacaklıya ihbar edilmiş olmak kaydıyla borcun müeccel hale geldiği andır.
C) İşletmenin devrinin tescil ve ilan edildiği andır.
D) Tarafların noterde yaptıkları devir sözleşmesi anıdır.
E) Alacaklıların belirlediği andır.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir hakkın belirli bir süre geçmesi ile ortadan kalkması durumunda verilen isimdir?
A) Zaman aşımı
B) Hüküm
C) Giderim
D) Tazminat
E) Yaptırım

Cevaplar:

1.D 2.C 3.E 4.A 5.D 6.B 7.A 8.C 9.A 10.B 11.D 12.A 13.E 14.A 15.A

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 977
favori
like
share