aöf sosyoloji bölümü dersleri - psikolojiye giriş - psikoloji deneme sınavı soruları ve cevapları1-) Edimsel psikolojinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Freud
B) E. Fromm
C) Thorndike
D) Skinner
E) Watson

2-)
Yukarıdaki şekillerden sol taraftakini satır, sağ taraftakini ise sütun şeklinde algılama eğilimi Gestaltçı örgütlenme ilkelerinden hangisine bir örnektir?
A) Ortak hareket
B) Yakınlık
C) Benzerlik
D) Tamamlama
E) Süreklilik

3-) Saçları ıslakken dışarıya çıkan bir kişinin o gün nezle olması ve sonrasında bu davranışı tekrarlamaması aşağıdaki öğrenme biçimlerinden hangisine bir örnek olur?
A) Klasik koşullama
B) Edimsel koşullama
C) Kavrama
D) Deneme-yanılma
E) Model alma

4-) Aşağıda isimleri yer alan kişilerden hangisinin bir zeka testi veya ölçek çalışması yoktur?
A) Binet
B) Simon
C) Wechsler
D) Cattell
E) Freud

5-) Uzun süreli belleğe ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hayatta bildiğimiz her şeyin kodlandığı bellektir
B) Açık bellek ve örtük bellek olmak üzere ikiye ayrılır
C) Kodlama, saklama ve geri getirme olmak üzere üç evrede kurulur
D) Baskın kodlama biçimi işitsel kodlamadır
E) Kütüphanelerde raflara terk edilmiş kitaplar gibidir

6-) Bireysel hak ve eşitlikler için mücadele eden, kendi çıkarından çok toplumsal çıkarı önemseyen bir insan hangi ahlak düzeyindedir?
A) Kültürel ahlak
B) Toplumsal ahlak
C) Geleneksel ahlak
D) Gelenekötesi ahlak
E) Geleneköncesi ahlak

7-) Bir kız çocuğu erkeklerle top oynarken erkek olabileceğini düşünebilmektedir. Bu kız çocuğu aşağıdakilerden hangisini henüz kazanamamıştır?
A) Toplumsal cinsiyet kimliği
B) Toplumsal cinsiyet eşitliği
C) Toplumsal cinsiyet değişmezliği
D) Toplumsal cinsiyet farkındalığı
E) Cinsiyet rolü farkındalığı

8-) Çocuğun nesneleri ve yaşadıklarını anlatmada simgeleri, kelimeleri ve jestleri kullanma becerisine ne ad verilir?
A) Sembolik güç
B) Nesne devamlılığı
C) Duyumsal kapasite
D) Sezgisel kapasite
E) Sembolik kapasite

9-) Aşağıdakilerden hangisi nesnenin görüş alanından ya da diğer duyuların kapsama alandan çıksa dahi var olmaya devam ettiğine, sürekli olduğuna ilişkin temel inanışını tanımlamaktadır?
A) Nesne devamlılığı
B) Nesne değişmezliği
C) Görüntü devamlılığı
D) Sembolik devamlılık
E) Sembolik kapasite

10-) I.Formel işlemler dönemi
II.Somut işlemler dönemi
III.Duyusal motor dönem
IV.İşlem öncesi dönem
Yukarıdaki bilişsel gelişim evreleri Piaget’e göre aşağıdakilerden hangi sıralamada gerçekleşir?
A) III-IV-II-I
B) IV-III-I-II
C) II-I-III-IV
D) III-I-II-IV
E) II-IV-I-III

11-) Organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye sevk eden, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dürtü
B) Güdü
C) Gereksinim
D) Hipotalamus
E) Duygu

12-) İnsanların davranışlarının sebebini bilmeden ve anlaşılamadan hareket etmeleri aşağıdakilerden hangi kavram ile yakından ilgilidir?
A) İçgörü
B) İçgüdü kuramı
C) Bilinçdışı güdüler
D) Biyolojik denge
E) Birincil güdüler

13-) Organizmanın bünyesine katılan maddelerin hangi yoğunlukta ve ne şekilde alınacağına ve alınan maddelerin arasında nasıl bir denge kurulacağına ilişkin sabit içsel durumu işaret eden biyolojik denge durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Homeostasis
B) İçgüdü
C) İçgörü
D) Talamus
E) Bilinçdışı

14-) Kurcalama aşağıdakilerden hangi güdü sınıflandırması içerisine girmektedir?
A) Birincil güdüler
B) Uyarıcı kaynaklı güdüler
C) Sosyal kaynaklı güdüler
D) Biyolojik kaynaklı güdüler
E) Başarı kaynaklı güdüler

15-) Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisindeki sıralamasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En üstte kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır
B) En altta temel fizyolojik ihtiyaçları giderme vardır
C) Güvenlik ihtiyacı dördüncü sıradadır
D) Kendini gerçekleştirme aşamasına çok az insan ulaşabilir
E) Bir soysal gruba ait olma ihtiyacı güvenlik ihtiyacından sonra gelir


Cevaplar:

1-) D
2-) B
3-) B
4-) E
5-) C
6-) D
7-) C
8-) E
9-) A
10-) A
11-) B
12-) C
13-) A
14-) B
15-) C

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4454
favori
like
share