KOLLEKTİF ŞİRKET NEDEMEK ?
Kollektif şirket, en yaygın olan şirket türüdür. Ortakların kişisel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmelerde bu ortaklık şekli tercih edilir.Kollektif şirket, özellikle küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygundur. Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu da yoktur. Kollektif şirket ortakları birbirine güveni olan kimseler arasında kurulur.Yapıları komandit şirketlere benzemekle birlikte, kollektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler hissedar olabilir. Asgari sermaye gereksinimi olmayıp hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile belirlenir.

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu, limited şirketi “iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir“ şeklinde tanımlamaktadır (TTK md.503).1- Esas sermayesi en az 5.000 YTL olması ve en az iki gerçek veya tüzel kişi kurucu ortağın bulunması gerekmektedir. Ortak sayısı elliden çok olamaz. Ortakların koyacakları sermaye payları birbirinden farklı olabilir. Ancak ortakların koyacakları sermayesinin en az 25 YTL veya bunun katları olması gerekir.


2- Ana sözleşme hazırlanır, bütün kurucu ortak tarafından imzalandıktan sonra notere tasdik ettirilir. Ana sözleşmede kurucu ortakların ad ve soyadları, adreslire, yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyrukları yazılır.


3- Ticaret ünvanında şirketin faaliyet konusu, limited kelimesinin bulunması gerekir. Ticaret ünvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. ünvanda yer alan düşünülmüş adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret ünvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

ANONİM ŞİRKET NEDİR ?
Ticari Bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür.

Türkiye’de ticari faaliyet göstermek üzere oluşturulacak en yaygın yapılanma şekli Anonim Şirket olup, yabancı sermaye ile kurulacak şirketler için de Anonim Şirket şeklinde oluşum tavsiye edilmektedir.

Anonim Şirket, ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulur. Kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını başlangıçta ödemeyi taahhüt etmelerine “ani kuruluş”, kurucu ortakların ortaklık sermayesinin bir kısmını ödemeyi taahhüt etmesine ve geri kalan kısım için halka başvurulmasına “tedrici kuruluş” denir.

Anonim Şirketlerin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
Her türlü iktisadi ve ticari etkinliği yapabilmesiyle geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Ancak bu faaliyetin şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir.
* Gerçek arasında kurulabileceği gibi tüzel kişiler veya gerçek ve tüzel kişiler arasında da kurulabilir.
* Bir Anonim Şirketin kurulabilmesi için en az 5 gerçek ya da tüzel kişi gereklidir.
* Anonim Şirket sermayesi minimum 50 milyar TL’dir.
* Anonim Şirketlerin yapılanmaları ve organizasyonları Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemelere tabidir. Ancak, bunun yanısıra ortak sayısı 250’yi geçen ya da borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvil ihraç eden Anonim Şirketler aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu’na tabidir.
* Anonim Şirket sermayesi, değeri birbirine eşit hisselere bölünmüştür. Anonim Şirket hisseleri tedavül kabiliyetini haiz kıymetli evrak niteliğindeki hisse senetleri şeklinde bastırılabilir. Anonim Şirket hisse senetlerinin nama ya da hamiline olarak düzenlenmesi mümkündür.
* Anonim Şirketlerde kararlar farklı bir oran öngörülmemişse çoğunluk oyu ile alınır. Ancak Türk Ticaret Kanunu bazı hallerde ağırlaştırılmış oranlar da içermektedir.
* Anonim Şirketlerde şirketi temsil ve ilzam görevini üstlenen organ Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2138
favori
like
share