vergi hukuku test soruları ve cevapları - vergi hukuku sınav soruları1 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir?
A)Kanunlar
B)Tüzükler
C)Uluslararası vergi anlaşmaları
D)Kanun hükmünde kararnameler
E) Boş


2 .Menkul sermaye iratları ile ilgli olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Repo geliri üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır.
B)Hazine bonosu ve devlet tahvili faizlerinde stopaj oranı %0'dır.
C)Vergi alacağı bir bir menkul sermaye iradı değildir.
D)Bazı menkul sermaye iratları için "indirim oranı" uygulanır.
E) Boş


3 .Aşağıdakilerden hangisi tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgilidir?
A)Beyan yoluyla vergilendirme.
B)Kesinti yoluyla vergilendirme
C)Basi usulde vergilendirme
D)Muaflık
E) Boş


4 .Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkuk etmesi anlamına gelir?
A)Uzlaşmanın olumsuz sonuçlanması
B)İtiraz kaydıyla beyanname verilmesi
C)Dava açılması
D)Deftere kayıt yapılması


E) Boş
5 .Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık uygulamasından yararlanmanın koşullarından biri değildir?
A)Pişmanlık dilekçesinin idarece incelemeye başlamadan verilmesi
B)Pişmanlık dilekçesinin idarenin suçu öğrenmesinden önce verilmesi
C)Mükellefin vergi cezasının 1/3'ünü ödemesi
D)Mükellefin gecikme zammını 15 gün içinde ödemesi
E) Boş


6 .Bir AŞ’nin 2002 yılı dönem başı özsermayesi 10.000.000 TL dönem sonu özsermayesi ise 20.000.000TL’dir. Yıl içinde şirketten 1.000.000 TL tutarında para çekilmiş, 2.000.000 TL ise eklenmiştir.Yukarıdaki bilgilere göre, AŞ’nin 2002 yılı kurumlar vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
A)9.000.000 TL
B)11.000.000 TL
C)9.500.000 TL
D)10.000.000 TL
E) Boş


7 .Yapılan inceleme sonucunda bir vergi yükümlüsü 100 TL tutarındaki vergi ziyaına neden olmuştur.Yükümlü için hesaplanan gecikme faizi 200 TL olduğuna göre talep edilecek vergi ziyaı cezası aşağıdakilerden hangisidir?
A)100
B)200
C)250
D)300
E) Boş


8 .Aşağıdakilerden hangisi "vergi cezalarından" biri değildir?
A)Pişmanlık uygulaması
B)Özel usulsüzlük
C)Vergi kaybı (ziyaı)
D)Usulsüzlük
E) Boş


9 .Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?
A)Vergi aslı
B)Usulsüzlük
C)Vergi kaybı (ziyaı)
D)Kaçakçılık sıç ve cezaları
E) Boş


10 .Aşağıdakilerden hangisinde vergi tahakkuku kesinleşmiş sayılır?
A)Vergi davasının yükümlü lehine sonuçlanması
B)Vergi davasını yükümlü aleyhine sonuçlanması
C)Beyannameye yükümlü tarafından itiraz edilmesi
D)Dilekçeye damga pulu yapıştırılmaması
E) Boş


11 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?
A)Vergi oranının yanlış uygulanması
B)İndirim ve istisnanın uygulanmamış olması
C)Verginin süresinden önce ödenmesi
D)Verginin mükerrer hesaplanması
E) Boş


12 .Bir işletmeye aynı işlem nedeniyle hem "vergi ziyaı" cezası; hem de "usulsüzlük" cezası uygulanması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sadece vergi ziyaı cezası uygulanır
B)Cezalardan yüksek olanı uygulanır
C)Her iki ceza da %50 indirilerek uygulanır
D)Her iki ceza da tam uygulanır
E) Boş


13 .Aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri" uygulanmaz?
A)Gelir vergisinde
B)Emlak vergisinde
C)Kurumlar vergisinde
D)Katma değer vergisinde
E) Boş


14 .Vergi yasalarına göre "iş konusu değişiklikelrinin" bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A)7 gün içinde bildirilir
B)15 gün içinde bildirilir
C)20 gün içinde bildirilir
D)1 ay içinde bildirilir
E) Boş


15 .Zirai kazançların tesitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerinin hangi kurum belirler?
A)TÜRMOB
B)Maliye Bakanlığı
C)Bakanlar Kurulu
D)Snayi ve Ticaret Bakanlığı
E) Boş


16 .Beyan üzerinden alınan vergilerden verginin tarhı aşağıdaki belgelerden hangisi üzerinde gerçekleştirilir?
A)Tarh Fişi
B)Tahsil Fişi
C)Tahakkuk Fişi
D)Mahsup Fişi
E) Boş


Cevaplar:

1 A
2 C
3 B
4 B
5 C
6 A
7 B
8 A
9 D
10B
11C
12B
13B
14D
15B
16C


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 692
favori
like
share