vergi hukuku test soruları ve cevapları - vergi hukuku sınav soruları1 .Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunmasına yönelik önlemlerden biri değildir?
A)Teminat
B)Kefil
C)Tedbir
D)İhtiyati Haciz
E) Boş


2 .Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın özsermaye karşılaştırması yoluyla tespitinde indirilmesine izin verilmeyen giderlerden biridir?
A)Amortismanlar
B)Zararlar
C)Vergi cezaları
D)Genel Giderler
E) Boş


3 .Arazisini başkasının kullanımına bırakarak üründen pay alan kişinin elde ettiği gelir aşağıdakikazançlardan hangisinin kapsamına girer?
A)Menkul sermaye iredı
B)Gayrimenkul sermaye iradı
C)Zirai kazanç
D)Ticari kazanç
E) Boş


4 .Özel muayenehanesi olan bir doktor aynı zamanda bir hastanedenvergilendirilmiş aylık ücret almaktadır.Doktorun yıllık beyannamesinde beyan edeceği gelirler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ticari Kazanç-Arızai Kazanç
B)Ticari Kazanç-Ücret
C)Serbest Meslek Kazancı
D)Serbest Meslek Kazancı-Ticari Kazanç
E) Boş


5 .Vergi Hukuku hangi hukukun alt dalıdır.
A)Anayasa Hukuku
B)Gelir Hukuku
C)Mali Hukuk
D)Kamu Hukuu
E) Boş


6 .Vergi Usul Kanunu’na göre "Stoklar" aşağıdaki ölçülerden hangisiyle değerlenir.
A)Maliyet
B)Tasarruf
C)Alış Bedeli
D)Mukayyet
E) Boş


7 .Vergi Yasalarına göre aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz?
A)Yer üstü düzenleri
B)Alacaklar
C)Stoklar
D)Binalar
E) Boş


8.Mukteza alınması ve mükellefin buna göre işlem yapmasına rağmen, yapılan işlemden dolayı cezaya muhatap olması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır.
A)Ceza kesilir,edenmez
B)Ceza kesilmez
C)Cezanın 1/3'ü ödenir
D)Cezanın tamamı ödenir
E) Boş


9 .Vergi kesenlerin,tahsil ettikleri verginin ödenmesinden dolayı doğacak vergi aslı ve faiz alacağı kimdentahsil edilir.
A)Mükelleften
B)Kanuni Temsilciden
C)Vergi sorumlusundan
D)Hiçbiri
E) Boş


10 .Telif haklarının 3.kişiler tarafından kiraya verilmesinden dolayı elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer.
A)Diğer kazanç ve iratlar
B)Zirai kazanç
C)Gayrimenkul sermaye iradı
D)Menkul sermaye iradı
E) Boş


11 .Yabancı paraların dönem sonu değerleme kuru aşağıdakilerden hangisidir.
A)Borsadaki kur
B)TCMB belirlenen kur
C)Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kur
D)Son 5 günlük kur ortalamsı
E) Boş


12 .KDV oranı %18 olan bir bir işletmede "Kasım 2003" döneminde 80.000.000.tl "Devir KDV" çıkmaktadır.Aralık 2003 döneminde işletmenin ticari mal alışı 220.000.000.ticari mal satışı 386.000.000.tlise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)80 Milyon tl ödenecek vergi yasal hükümlülükleri devir ediyor.
B)50,12 Milyon tl devir KDV çıkıyor.
C)49,60 Milyon tl devir KDV çıkıyor.
D)29,88 Milyon tl devir KDV çıkıyor.
E) Boş


13 .Bir kurumun üç aylık geçici vergi dönemi karı 100 Milyar TL’dir Bu kurum ödeyeceği kurumlar geçici vergisi aşağıdakilerden hangisidir.
A)30 Milyar
B)10 Milyar
C)35 Milyar
D)15 Milyar
E) Boş


14 .Bir kurumun mali karı 400 milyon TL’dir. Kurumlar Vergisi ne kadardır.
A)100 Milyon
B)250 Milyon
C)120 Milyon
D)200 Milyon
E) Boş


15 .Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.
A)Devir
B)Birleşme
C)İştirakler
D)Bölünme
E) Boş


16 .KVK’na göre Araştırma ve geliştirme giderleri (AR-GE) ne zaman itfa edilir.
A)Ayrıldığı Dönemde
B)İzleyen Dönemde
C)3 Yılda
D)5 Yılda
E) Boş


Cevaplar:

1C
2C
3B
4C
5D
6A
7C
8B
9C
10C
11C
12B
"3A
14C
15C
16C


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2031
favori
like
share