aöf sosyoloji bölümü dersleri - Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi test soruları ve cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet'in ilanıyla yeni! Türk Devleti'nde görülen gelişmelerden biridir
A) Saltanatın kaldırılması
B) Hükümetin kurulma şeklinin değiştirilmesi
C) İki dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi
D) Devlet merkezinin "İstanbul" olacağı yolundaki tartışmalara son verilmesi
E) Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Meclisin Takrir-i Sükûn Kanunuyla Hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
B) Harf inkılabının yapılması
C) Miras hukukunda değişiklik yapılması
D) Unvanların kaldırılması
E) Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa'dan çıkarılması

3. Atatürk'ün Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına izin verme onun aşağıdakilerden hangisini amaçladığının bir göstergesidir
A) Çok partili hayata geçmeyi
B) Seçim sistemini değiştirmeyi
C) Planlı ekonomiye geçmeyi
D) Laiklik ilkesini güvenceye almayı
E) Kadınlara siyasal haklar tanımayı

4. Türk-lrak sınırı aşağıdakilerin hangisinde çizilmiştir
A) Londra Antlaşması'nda
B) Mudanya Ateşkesi'nde
C) Ankara Antlaşması'nda
D) Lozan Antlaşması'nda
E) Uluslar Kurumu'nda

5. Aşağıdakilerden hangisi Halifelik makamının en önemli sorunudur
A) Cumhurbaşkanı ile Halifelik makamının ters düşmesi
B) Halifenin son söz sahibi olması
C) Halifeliğin siyasette ön plana çıkarılması
D) Cumhurbaşkanının Halifeye yetkilerini devretmesi
E) Halifeliğin siyasetten çıkarılmaması

6. Halifelik kurumunun kaldırılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Halife. Abdülmecit'in rejim karşıtı davranışları
B) Halifeliğin bazı kesimler tarafından rejime karşı kullanılmak istemesi
C) Diğer devrimlerin önünün açılmak istemesi
D) Ulusal egemenlik anlayışının güçlendirilmek istenmesi
E) Halifeliğin cumhuriyet rejimiyle bağdaşmaması

7. 1924 Anayasası'na göre savaş ilanı antlaşma ve barış yapma kararlarını alma yetkisi hangi kuruma verilmiştir
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Başbakan
E) Genel Kurmay Başkanı

8. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan tepki çevrelerinin oluşturduğu gruplardan biri değildir
A) Gazi M. Kemal önderliğinde Rus Yönetimi'ne bağlanması
B) Halifeliğin kaldırılmasına ve Cumhuriyet'in ilanına karşı çıkanlar
C) Devrim hareketlerinin tam olarak çerçevesinin çizilememesi
D) Cumhuriyeti benimsemekle beraber Halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkanlar
E) Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılmasını benimsemekle beraber devrimler konusunda daha fazla iler gidilmesini istemeyenler

9. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir
A) Şeyh Sait İsyanı
B) Takrir-i Sükun Kanunu
C) Hilafet yanlılarının kışkırtmaları
D) Mustafa Kemal'in isteği
E) Devrimlere ayak uydurulamaması

10. I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması.
III. Cumhuriyetin ilânı .
Yukarıdaki olayların hangisi ilk önce gerçekleşmiştir
A) l-lll-ll
B) l-ll-lll
C) ll-l-lll
D) ll-lll-l
E) lll-ll-l11. 1923 yılının ekim ayında doğan hükümet bunalımının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Hükümet üyelerin meclis tarafından belirlenmesi
C) Başkomutanlık süresinin uzatılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Saltanatın kaldırılması

12. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dönem TBMM'nin sona ermesinin nedenlerinden biridir
A) Cumhuriyetin ilan edilmiş
B) M. Kemal taraftarlarının Meclisle etkinliğini arttırması
C) Çok partili yaşama geçilmesi
D) Saltanatın kaldırılması yüzünden Meclis'te siyasal bölünmelerin yaşanması
E) Meclis hükümeti sisteminin ' uygulanması

13. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanının sonuçlarından biri değildir
A) Hükümetin kurulma şekli değişti.
B) Devlet başkanlığı sorunu çözüldü.
C) Meclis'in üstünlüğü sona erdi.
D) Hükümet bunalımı aşıldı.
E) Kabine sistemine yumuşak bir geçiş yapıldı.

14. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanıyla ortaya çıkan durumlardan biridir
A) Parlamenter sisteme geçilmiştir.
B) Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmiştir.
C) Güçlerbirliği ilkesi geçerliliğini aynen korumuştur.
D) Meclisin yetkileri kısıtlanmıştır.
E) Başkan'ın Meclis tarafından seçilmesi öngörülmüştür.

15. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın özelliklerinden biri değildir
A) Yeniliklerin birdenbire değil, kendiliğinden, zamanla oluşması gerektiğini savunmaları
B) Liberalizm ve demokrasi esasını kabul etmeleri
C) Yeniliklerin dinsel kalıplar içinde yapılmasını savunmaları
D) Ekonomide devletçilik modelini benimsemeleri
E) Halk Partisi'nden kopan milletvekilleri tarafından kurulması


Cevaplar:

1.B 2.A 3.A 4.E 5.A 6.E 7.A 8.A 9.E 10.A 11.B 12.D 13.C
14.C 15.D

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 836
favori
like
share