milli güvenlik bilgileri - milli güvenlik bilgisi test soruları ve cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi, millî
stratejinin unsurlarından biri
değildir?
A) Millî Güç
B) Millî Sanat
C) Millî Hedef
D) Millî Menfaat

2. Aşağıdakilerden hangisinin kuruluş
amaçlarından biri de, devletin
Millî Güvenlik Siyasetinin
tayini, tespiti ve uygulanması
ile ilgili konularda aldığı tavsiye
niteliğindeki kararları Bakanlar
Kuruluna bildirmektir?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) Millî Güvenlik Kurulu
D) Emniyet Genel Müdürlüğü

3. Denk bütçeyi sağlamak, aşağıdaki
millî hedeflerimizden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Sosyal ve kültürel hedefler
B) Ekonomik hedefler
C) Askerî hedefler
D) Siyasi hedefler

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin görev ve
sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Cumhurbaşkanını seçmek
B) İç tehdide karşı önlem almak
C) Ülkenin toprak bütünlüğünü
korumak
D) Demokratik parlamenter düzeni
muhafaza etmek

5. Askerlik, aşağıdakilerden hangisi
için meslek değil, vatan görevidir?
A) Binbaşı B) Üsteğmen
C) Asteğmen D) Yarbay

6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin “kurmay
subay” ihtiyacını karşılamak
amacıyla kurulan askerî
okul, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silahlı Kuvvetler Akademisi
B) Millî Güvenlik Akademisi
C) Harp Akademileri
D) Askerî liseler

7. 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan
kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polis Teşkilatı
B) Pasif Korunma Teşkilatı
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü

8. Kısaca “savaşa hazırlık amacı
ile alınabilecek tedbirlerin
tümü” şeklinde tanımlayabileceğimiz
kavram, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sivil Savunma
B) Savaş hâli
C) Barış hâli
D) Seferberlik

9. Ankara’da, Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan
ve kısa adı TADOC olan
uluslararası eğitim merkezi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Uluslararası
Uyuşturucu ve Organize
Suçlarla Mücadele Akademisi
B) Suç Araştırma ve
Soruşturması Eğitimi Şube
Müdürlüğü
C) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
D) Güvenlik Bilimleri Fakültesi

10. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal
afet sayılmaz?
A) Lav püskürmesi
B) Tüp patlaması
C) Heyelan
D) Çığ

11. 1982 Anayasası’nın, aşağıdaki
maddelerinden hangilerinin değiştirilemeyeceği,
ilgili Anayasa
tarafından güvence altına alınmıştır?
A) Birinci maddesi
B) İlk üç maddesi
C) Üçüncü ve dördüncü bölümlerdeki
tüm maddeler
D) Cumhuriyetin temel organları
ile ilgili maddeler

12. I- Sınıf mücadelesini reddetmek
II- Millî egemenliğe dayanmak
III- Eşitliği savunmak
Verilenlerden hangileri Atatürk’ün
halkçılık anlayışı ile
bağdaşır?
A) Yalnız II B) I - III
C) II - III D) I - II - III

13. Ülkenin, sanayi kuruluşlarıyla
donatılması Atatürk Döneminin
temel hedeflerinden biri olmasına
rağmen, halkın elinde bu
amacı gerçekleştirebilecek sermaye
birikimi yoktu.
Bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisinin uygulanmasını
zorunlu kılmıştır?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) Laiklik

14. İnsanın kendisine, kendi varlığına,
kişilik ve duygularına
duyduğu saygıya ne ad verilir?
A) Şan B) Millete bağlılık
C) Sorumluluk D) Öz saygı

15. Aşağıdakilerden hangisi, yıkıcı
faaliyetlerin yüklendikleri misyonu
yerine getirebilmek için
ihtiyaç duydukları geliri elde etmek
amacıyla başvurdukları finans
yollarından biri değildir?
A) Vergi toplamak
B) Aidat toplamak
C) İnsan kaçakçılığı
D) Yasal olmayan gazete - dergi
satmak

16. İstiklal Marşı kaç dizeden oluşur?
A) 40 B) 41 C) 42 D) 44

17. Aşağıdaki komşularımızdan
hangisi, Türkiye’yi kendisine
karşı “Devrim İhraç Etme
Politikası” güttüğünü düşünmektedir?
A) Gürcistan B) Bulgaristan
C) İran D) Suriye

18. • Romanya
• Ukrayna
• Rusya
Verilen ülkelerin hepsi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) II. Dünya Savaşı’ndan sonra
kurulmuşlardır.
B) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdir.
C) Türkiye’nin doğu komşularıdır.
D) Avrupa kıtası ülkeleridir.

19. Avrupa Birliği, 7 Şubat 1992 tarihinde
imzalanan ve 1 Kasım
1993’te yürürlüğe giren aşağıdaki
antlaşmalardan hangisiyle
kurulmuştur?
A) Nöyyi Antlaşması
B) Helsinki Deklarasyonu
C) Schengen Antlaşması
D) Maastricht Antlaşması

20. NATO’nun aşağıdaki organlarından
hangisi, NATO ile diğer
üye ülke vatandaşları arasında
köprü görevini üstlenmiştir?
A) NATO Asamblesi
B) NATO Konseyi
C) Askerî Komite
D) Savunma Planlama Komitesi


Cevaplar:


1. B
2. C
3. B
4. A
5. C
6. C
7. A
8. D
9. A
10. B
11. B
12. D
13. C
14. D
15. A
16. B
17. C
18. B
19. D
20. A

alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2889
favori
like
share