aöf sosyoloji dersleri - ekonomi sosyolojisi notları - ekonomi sesyolojisi ünite özetleri - ekonomik faaliyetler- Ekonomik Sosyolojisi; ekonomik olay, olgu ve ekonomik çıkarları, teknolojik öze dayalı sosyal örgütlenme ve ilişkiler ağı içinde ele alan bir bilimdir.
Ekonomik faliyetlerin özelikleri;
1)Ekonomik faaliyetlerin gerçekleşme biçimi insan-insan ilişkisine dayanır.
2)Her ekonomik faaliyetin teknolojik temeli, doğaya egemen olma uğraşındaki insan ilişkilerini, yani insan-doğa ilişkisini yansıtır.
3(her ekonomik faaiyet bir örgütlenme biçimi ve sosyal ilişki olarak yansır.
*Geleneksel ekonomi yaklaşımının özellikleri;
1)Geleneksel ekonomi teorisinin ilgilenilen konunun bütününü kapsaması.
2)' " " " ,konularını kısmi açıdan ele alması
3)geleneksel ekonomide kullanılan modellerin ,gerçek olayları tasvir ve açıklamada yetersiz kalması.
4)ekonomi teorisinin kısmi bulgularının ,pratik sorunların çözümü içn yetersiz kalması.
Geleneksel ekonomi ile ekonomi sosyolojisi arasında 3 görüş vardır, bunlar;
1/Ekonomi sosyolojisi ekonominin bir alt dalıdır diyen düşünürler;
GottFreid Eisermann, Joseph A. Schumpeter ve Woledemar Kochtur.
2/ekonomi sosyolojisi ,bağımsızdır" diyenler;Neil j. smelser,freidrch Fürestenberg,Anton burghadt ve Granovettedir.
3/ekonomi ,ekonomi sosyolojısının bir alt dalıdır" diyenler;Werner SOMBART,WELSER,TALCOOT PARSONS,HANS ALBERT tir.
*Ekonomi bilimi ve ekonomi sosyolojisi arasındaki farklılıklar ;
-Karar birimleri farklıdır.-ekonomik faalıyetın,tanım ve içeriği farklıdır.-İki bilim dalının ekonomik faaliyetlere ilişkin kısıt ve kriterleri farklıdır.-Her iki bilim dalında ekonominin toplum bütünü içindeki algılanışı farklıdır.-iki bilim dalınd analiz amaçları farklıdır.
_.Ekonomi sosyolojisinde kullanılan metodolojik unsurlar;_
*Toplumlar bütün farklı düzeylerde analiz edilebilir.
*araştırmalar ,statik ve dinamik analizler şeklinde yapılabilir.
*Analiz aracları olarak modeller ve tipolojik sıonıflamalar yapılabilir.
*aksiyomatik yöntem kullanılabilir.
*bilimsel yasa ve kurallar mutlaklık içermez.

_EKONOMİ SOSYOLOJISININ ANALİZ DÜZEYLERİ;
*Bireysel-kişisel düzey.
*etkileşim düzeyi.
*örgütsel düzey
*kurumsal düzey *toplumsal düzey *küresel düzey.
SORU-CVP=1)Ekonomik konulara,şekil ve soyut seklınde yaklasan?
*Ricardo.
2)Ekonomik alanda ortaya çıkan insan eşya ilişkisinin ,sosyal bir boyut olduğunu ve bu boyutun ekonomi sosyolojisinin konusu olması gerektiğini savunnan?
*F.Fürstenberg.
3) "kapitalizmin gelişmesi" adlı eseri ile bilgi toplumu ve evrimci ekonominin ilk habercisi?
* j.a schumpeter.
4)Ekonomiyi kültürel yönuyle inceleyen(düzenleyi-yapıcı kültür.)?
*Dİ maggio
5)Ekonomik olaylara ilişkin gerçeğin ancak bir kez gözlenebileceğini ve gözlenen bireysel tarihi olaylardan genel yasalara (tümevarım) ulaşılabileceğini savunan yaklaşm?
*Tarihçi okul.
6)ekonomik faaliyetler, sosyal yapı ve ilişkiler içinde sıkıca yurtlaşmış veya gömülü olarak yer alır. Bu yurtlanmayı sağlayan ağ sistemidir, bu nedenle yurtlanmışlık konseptinin merkezi unsuru sosyal ilişki ağlarıdır.diyen?Granovetter.
7)ekonomi sosyolojısı kavramını ilk kez kullanan?
*WS JAVONS(1879)
8)Dinamik olgu?
*Sosyo-ekonomik olay ve durumlar zamn içinde değişiyor ve farklı değer alıyorsa.
9)Statik olgu?*Sosyo-ekonomik olay ve durumlar zamn içinde bir değişme göztermiyorsa,hep aynı değerleri alıyorsa.
10)Bİreysel davranışların sosyolojık acıklamasında etkili olan kavram?
*İhtiyaçlardir.

EKONOMİ SOSYOLOJİSİ 2. ÜNİTE(TANIMLAR)
*Bilimsel düşünce= evren doğa ve toplumun işleyiş ilişkilerinin yarattığı karmaşık olguları insan aklıyla açıklamaya yönelik uğraşa denir.
*sistem-hem bir analiz yöntemi hemde bir olgudur.
*sistem yaklaşımının unurları;
-sistem bütünü -unsurlar arası bağlantılar
-sistem unsurları -açık sistem olarak çevre ile ilşkiler -sistem davranışı.
*oluşmuş yapılar=yaşamın evrim süreci ve doğal seleksiyon sonucu kendiliğnden şekillenmiş,informel
yapılanmalara denir.
*tasarlanmış yapılar=amaçlı insan aklının ürünü olarak organize edilmiş,somut formel ve resmi yapılanmalardır.
*toplumsal sistemler=biyolojik sistemler gibi,kendı kendını yaratan ,üreten ,yenileyen ve yaratan sistemelre denır.
*toplumsal bütün=insan ihtiyaçlarını karşılama işlevini üstlenmiş ve birbiri içinde yurtlanmış olan, ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve teknolojik sistemlerin entegre olarak bütünleştiği bir yapılanmadır.
*ekonomik alan_bireysel ve toplumsal yaşamın maddi temelini oluşturan,mal ve hizmetlerın üretime ve tüketime getirlmesi
yoluyla insan ihtiyaçlarını karşılar.
*sosyal alan-toplumu oluşturan birey ve sosyal grupların diğer gruplarla ilişkilerini içerir.
*politik alan-toplumu geleceğe taşıyacak yönetim ve yönlendirme işlevi politikanın konusudur.
*teknolojık alan-insanın doğaya egemen olması geliştirdği alet ve edavada bağlı olarak artar.teknoloji ögrenılmıs ve sistemli olarak kullanılan bir bilgidir.
*kültürel alan-toplumun genelinde gecerli olan,geçmişten miras kalan öğrenilebilr ,değer,norm ve davranış kalıpları toplamından oluşur.
*paradigmal kayma-dünya doğa ve evren algısında yaşanan paradigmal bir sıçrama şeklinde yukarıya doğru taşınan bir
kırılmadır.
*ekonomik yapılanma-sadece ekonominin makro düzeydeki,tarım ,sanayi ,hizmetler ve bilgi sektöründe değil tüm sektörlerde devreye girer.
*Ekonomik yapılanmanın bir başka boyutu ekonomik faaliyetlerin, alt ve üstyapı şeklinde ayrımıdır.
-üst yapı,bir piyasa ekonomisinde ,üretici ve tüketicilerin doğrudan ekonomik çıkarlarına yönelik faaliyetleri.
-altyapı,genellikle kamu tarafından yerine getirilen faaliyet ve donanımlar.
*alt yapı 4 grupta incelenir;1doğal 2)maddi3)personel4)kurumsal alt yapı olarak.
-Toplumsal sistemler ,organik' sistemler olarak da adlandırılırlar nedeni?-kendi kendını yenileyen ,uyum gösteren ve yapılandıran sistemler oldukları için.
-İnsanlı ğın oluştuğu bugünkü uygarlık düzeyinde ,en hızlı değişim,bilim ve teknolojik sistemlerde gerçekleşmektedir.
en yavaş değişim ise ,kültürel unsurlarda gözlenir.(kültürel gecikme)
-18. yyın ikinci yarısında devreye giren mekanik düşünce ve teknolojiler sayesinde toplumda yaşanan başlıca köklü değişimler;
*teknolojik sistem ve yapı değişti
*ekonomik üretim sistemi değişti.
*üretim organizasyon sistemi değişti.
*sanayi toplumu sistemi değişti
*iş bölümü ve uzmanlaşma sistemi değişti.
*sosyal yapı değişti *piyasa yapılanışı siştemi değişti.
*sosyal ilşkiler sistemi değişti.
*mekansal yerleşim ve kuruluş yerleri değişti.
*politik sistem değişti.
*kültürel değerler sistemi değişti.
*küresel sistem değişti.
__Ekonominin sektörel yapılanışı zamn içinde amkro düzeyde ,tarım,sanayi ve hizmet sektörü seklinde gercekleşti.
__Ekonomik ve sosyolojık yapılanmaya parelel olrak ,sosyal ilşkilerde yeniden yapılandı.
__ülke içinde ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ve az gelişmiş bölgelerin oluşması toplum ve ekonominin farklı mekansal yapılar içinde şekillenmesine yol açtı.
_BİLGİ TOPLUMU_Bilgi toplumunda teknoloji;doğa evren ve toplumsal sistemlere uygulanabilir olan bilimsel yöntemler içinde üretilir.
__Bilgi çağında teknoloji;Zihnin ürünü olup,odaklanmış beyin kullanım yöntemleri ile bilimsel arastırmalara dayalı olrak,
ARGEsistemleri içinde yenilik olarak üretilir.
*Bilgi toplumu;kurumsal,kişisel, örgütsel ve toplumsal düzeyde yapılanmaları öngörür.
*Bilgi toplumunda eğitim ve öğretimden çok öğrenim öne çıktı ve eğitim ve öğrenim yaşam boyu bir zorunluluk durumuna dönüştü.
*Bilgi toplumundaki üretim ilişkilerinin yeniliklere dayanması ,yeniliklerin de teknopark(uygunortam) ve entellektüel sermayeye dayanması bu ortamın donanımını sağlayamayan ülke ve bölgeler arasındaki uçurumu artırdı.
*kalkınma anlayısı yerelden başlayan ,tabandan yönlendirilen,ama ulusal ve küresel etkileşimlere açık süreclere dönüştü.
*İnsanı kalkınmanın hızlı gerçekleştiği yöreler;yenilik üretecek ortam ile entellektüel ,kurumsal ve örgutsel yapılanmaları etkin yönlendırebılen yenilikçi kentler ve bölgelerdir.
*İnsani gelişmeyi sürekli ve kalıcı olarak besleyecek olan ARGE ve yenilikler sürdürülebilir olmalıdır.
Ancak bu yeniliklerin hem doğa ve yeşille hem de insani değerlerle uyumlu olması gerekir. bu uyumluluk,geniş ölçüde bilgi çağının kültür değerleri ile kalıtımcı,uzlasmacı,işbirlikçi
, çoğulcu yerelden küreye uzanan daha demeokratik süreçlerle bütünleşmesi durumunda sağlıklı bir yapılanmaya ulaşabilir.
SONUÇ:Türk toplumunda ,geleneksel mekanik ve kuantum paradigamlarına dayalı, dünya görüşlerinin toplumun farklı düzeylerınde farklı şekılerde yapılanmış oldugunu görebiliriz.ancak toplumumuzdaki en yaygın dünya görusu nun,geleneksel değer ve davranış kaynaklı oldugu görulur.
-Günümz teknolojılerı nano matık mikro biyolojı ,mikro eloktronık üreten sanayi dallarına ağırlık verilmelidir.ayrıca, güçlü bir arge sektörü ve teknopark ların geliştirlmesi ile yüksek kaliteli bir eğitim sistemi ile desteklenmelidir.
ancak bu sayede sürekli ve sürdürülebilir yeniliklerin yaratıldığı bir ekonomı ile varlığımız kalıcı olabilir.
soru cvp-1 insanlığın ulaştığı bugunku uygarlık düzeyinde en hzılı değişim?teknolojık sistemlerde meydana gelmiştir.
2)toplumsal sistemler içinde en yavas değişim?kültürel sistemlerde meydana gelir.
3)bilgi toplumunun en dinamik sektörü : arge sektörüdür.


alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1909
favori
like
share