Kardeşlerim..

[COLOR=coral]* İMANIN ESASLARI *
İmanın altı rüknü vardır:Bunlar, Allaha, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere iman etmektir.Bir insanın mümin olabilmesi için bu altı esasın tamamına inanması gerekir.Bir tek iman rüknüne inanmayan insan, mümin olamaz.Zira, iman esasları birbiriyle alakalıdır.
* Allaha İman:
İman esaslarının birincisi Allahın varlığına ve birliğine inanmaktır.Bir Müslüman her şeyden evvel iman eder ki Allah vardır ve birdir bu kainat Onun eseridir. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde ortağı, eşi ve benzeri yoktur. Sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzemez. Bütün mevcudat Allahın varlığına delalet ettiği gibi birliğine de delalet etmektedir.Ezeli ve ebedi olup, zamanda, mekandan, değişmekten, ihtiyaçtan, aczden, kusurdan münezzeh ve mahfuz olan ancak Allahtır.Bu sıfatlara sahip olacak bir başka varlık düşünülemez.
Allahın bütün sıfatları her şeyi ihata etmiştir.Her şey onun iradesine tâbidir. Rahman, Rahim, Gafur gibi cemali isimleri olduğu gibi, Kahhar, Cebbar, Müntakim gibi celali isimleri de vardır.Kendine iman edenlere lütuf ile muamele eder.Küfür ve isyan ehlini de azabına uğratır. İbadet ancak Allaha yapılabilir. İnsanların dünya ve ahiret saadeti Onun emir ve yasaklarına uymakla gerçekleşir.Bu bir ilahî kanundur bunda bir değişme düşünülemez. İnsan aklı, Allahın zatını, mahiyet ve hakikatini anlayamaz.Zira akıl mahluktur ve sınırlıdır. Cenab-ı Hakkın zat ve sıfatları sonsuzdur.Sınırlı olanın, sonsuzu ihata edemeyeceği açık bir hakikattir.Yani, hatıra her ne gelirse Allah onun başkasıdır.Allahın, zatında şeriki olmadığı gibi fiillerinde de şeriki ve yoktur. Bütün varlık aleminin tek yaratıcısı, tek maliki ve tek hakimidir.Sebepleri yaratan Allah olduğu gibi, sebeplerden çıkan neticeleri de yaratan yine Odur ağacı O yarattığı gibi meyveyi de O yaratır.Şükür ve ibadet, hamd ve sena ancak Ona mahsustur.Müminler yalnız Allaha ibadet ettikleri gibi yardımı da ancak Allahtan dilerler:
* Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz *[Fatiha Sûresi, 5]
Bir günah işlediklerinde de tövbelerini doğrudan doğruya Allaha yaparlar.Zira insanların Allaha karşı işledikleri günahı Allahtan başkası affedemez.
* Meleklere İman:
İmanın bir diğer rüknü de meleklere imandır.Her Müslüman iman eder ki Cenâb-ı Hakkın melek namında latif mahlukları vardır.Bunlar Allahı tespih eder, ayrıca kendilerine verilen diğer vazifeleri de yerine getirirler.İsyansız olan bu mahluklar beşer gibi bir imtihana tabi değillerdir fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir.Şu maddi alemin bir küçük misali olan insan bedeninde akla, hafızaya, hayale ve sevgi, korku, merak gibi binlerce hissiyata vazife gördüren Cenab-ı Hakk, elbette şu muhteşem kainatı boş bırakmamış, onu da meleklerle şenlendirmiştir.
* Kitaplara İman:
İmanın rükünlerinden biri de semavî kitaplara imandır.İnsan, akıl aracılığıyla Allahın varlığını ve birliğini bilse bile,Onun emir ve yasaklarının neler olduğunu, Ona karşı ibadet vazifesini nasıl yapacağını, kısacası Allahın nelerden razı olup olmayacağını idrak edemez.Bunun için Cenab-ı Hakk, semavî kitaplar inzal etmiştir.Semavî kitapların yüz tanesi sayfalar halinde, dört tanesi ise kitap halinde nazil olmuştu.Bu dört semavî kitap, inzal sırasına göre, Zebur, Tevrat, İncil ve Kurandır.Bir Müslüman bunların tamamına inanmakla mükelleftir. Şu var ki, Kuranın nazil olmasıyla diğer semavî kitaplar uygulama sahasından kalkmışlardır.Kuran-ı Kerim, Peygamberimize nazil olduktan sonra, bir harfine bile dokunulmadan günümüze kadar gelmiştir. Böylece Cenab-ı Hakk,
* Kuranı Biz indirdik, Biz muhafaza edeceğiz * [Hicr Sûresi, 9]
hükmünü gerçekleştirmiştir.
* Peygamberlere İman:
Bir diğer iman rüknü de peygamberlere imandır.Cenab-ı Hakkın, insanları, yine insan nevinden bir peygamberle ikaz etmesi İlahi bir kanundur.Peygamberlik beşer için azim bir ihtiyaç ve büyük bir nimettir.Cenab-ı Hakk, bu mürşit ve rehberlerin vasıtasıyla insanlara hidayet yollarını göstermiştir.Peygamberlerin vazifesi, vahiy ve ilham yoluyla Cenab-ı Hakktan aldıkları emirleri beşeriyete tebliğ etmek, dünya ve ahiret saadetinin yollarını onlara göstermektir.Bu zatların iki cihetleri vardır.Birisi kulluk, diğeri risalet İlâhî elçiliktir.Kulluk cihetiyle Allahın emir ve yasaklarına en mükemmel manada, eksiksiz uyarlar; bu sahada insanlara örnek olurlar.Risalet cihetiyle, insanlara hak ve hakikati tebliğ ederler.Peygamberler, Allahın mahluku ve kuludurlar.Bir Müslüman peygamberlerin hepsine inanmakla mükellef kılınmıştır.Herhangi birisinin peygamberliğini inkar etse İslâm dairesinden çıkar.Meselâ, Hazret-i Musa yahut Hazret-i İsaya inanmayan bir insan mümin olamaz.Bunların peygamberlikleri Kuran ile sabittir.Onlara iman etmek, hem kitaplara, hem de peygamberlere imanın bir gereğidir.Peygamberlerin ilki Hazret-i Adem, sonuncusu da Hazret-i Muhammeddir.Nübüvvet müessesesi Hazret-i Muhammed ile son bulmuştur.Bu bakımdan Hazret-i Muhammede, Hatemül-Enbiya denilir.
* Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.* [Sebe Sûresi, 28]
ayet-i kerimesinin, hükmünce Hazret-i Muhammed bir kavme değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmîştir.
* Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik * [Enbiya Sûresi,107]
ayetinin hükmünce de O Zat varlık alemine daimi bir nimet, ebedi bir rahmet olmuştur.
* Ahirete İman:
İmanın en mühim bir rüknü de; öldükten sonra dirilmeye ve ahiret hayatına imandır.İnsanlara, bu dünya hayatında hem maddî, hem de manevî nimetler ihsan eden Cenab-ı Hakk, bu dünya imtihanını kazanan sevgili kullarını cennette yine hem cismanî, hem de ruhanî hadsiz nimetlere mazhar kılacaktır.
Güz mevsiminde ölen bütün bitkileri ve hayvanları, baharda yeniden hayata kavuşturan Allah, elbette vefat eden insanları da ahirette yeniden diriltecektir.Bu Onun hem rahmetinin hem de adaletinin gereğidir.
* Kadere İman:
İmanın rükünlerinden biri de kadere imandır.Kader iki kısımdır.Birincisi; kainattaki her varlığın,zatı, şekli ve bütün özellikleriyle Allahın ilminde takdir edilmesi ve buna göre yaratılmasıdır.Bu saha imtihana konu değildir.
İkincisi ise insanın cüzi iradesine bakar.İnsan, cüzi iradesi ile hayır olsun, şer olsun her neyi tercih eder ve neyi işlerse Allah onu yaratır.İnsan bu ikinci kısımdan sorumludur.Cennet ve cehennem, insan iradesine tanınan bu tercih hakkının meyveleridir.

Kaynak :
* Büyük İslam Ansiklopedisi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1104
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 29.12.2007 02:31
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 08:05
Allah razı olsun
panason Tarih: 09.12.2006 15:18
cok guzel paylasim,ellerinize saglik.
KONAMI Tarih: 08.12.2006 19:07
Haklısın kızkardeşim...
Bakınız sorular başlığında [SMS] sorusuna kaderi yazdım okursan sevinirim inşallah.
Allah[c.c] emanet ol
NeV-BaHaR Tarih: 08.12.2006 19:00
Paylaşımın için teşekkürler.Aslında bunlar gerçekten ince konular ve burada bizleri bilgilendirdiğin içinde Allah razı olsun.Kader ise inanmamız gereken ama neden,niçin gibi sorular sormadan inanmamız gereken konu.Bazı insanlar hayatlarında mutlu olmayınca kaderi suçluyorlar,bu da ileri derecede olursa Allah muhafaza imandan oluyo.Bu iki dengeyi kurmaktır önemli olan.