apartman projesi örneği - örnek site işletme bütçesi - apartman kesin hesabı - apartman defter örneği - apartman genel kurul kesin hesap özetiİŞLETME PROJESİ

İşletme projesi Tesisin (Apartmanın) gelecek yıl için gelir ve giderlerinin tahmin edildiği bir ön bütçe niteliğindedir.Kat maliklerine tebliğ edilir .Kat maliklerine yazılı olarak tebliğ edilmeksizin o kat malikinin hukuki borcu oluşmaz. Kat maliki işletme projesini aldıktan 7 gün içinde itiraz etmez ise işletme projesini kabul etmiş sayılır ve yönetici hukuken borcu takip edebilir hale gelir.

Madde 37 - (Değişik 13/04/1983-2814/12 md.) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle:

a- Ana gayri menkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları.

b- Tüm giderlerden her kat malikine,bu kanunun 20.maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar.

c- Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20.maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.

Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir.Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir;gerekirse yeni proje hazırlanır.

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları,icra ve iflas kanununun 68.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

ONAYLANMAMIŞ İŞLETME PROJESİ
Ana gayri menkulün işletme projesinin yönetici tarafından,kat maliklerinden birine veya bir kısmına tebliğ edilmeden yürürlüğe konulması halinde İşletme projesi geçersiz olur;

İşletme projesinin iptali için,kat maliklerinden birinin sulh hukuk mahkemesi hakimliğine başvurabilir.

İŞLETME PROJESİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER
01 - Bir sene önceki reel giderleri mümkün mertebe detaylandırarak inceleyin.

02 - Özellikle yakıt giderlerini TL üzerinden değil sarf edilen (ton kömür-metreküp doğalgaz-litre mazot olarak) değerlendirip enflasyonu dikkate alarak birim fiyatları ile çarparak projeye yansıtın.

03 - Apartman sakinlerinden tekrar tekrar para istememek için umulmadık giderler için % 15 gibi bir değerde ek para koyun.

04 - Personel zamlarını proje zamanından önce yıllık olarak belirleyin.Emekli olacaklar için kıdem tazminatlarını dikkate alın.

05 - Apartman sakinlerinin çoğunluğunun itiraz edeceği Lux Projelerden kaçının.

06 - Yıllık işletme projesinin dışında Apartmanınıza 10 yıllık bir bakım ve onarım MASTER-PLANI yapın (dış cephenizi yenileteceğiniz,çatınızı aktaracağınız , gibi) büyük ve masraflı kalemleri önceliklerini belirleyerek yıllara yayınız. Dolayısı ile bakım fonları kurarak insanları zorlamadan para toplayabilirsiniz.

07 - Batılı ülkeler daire değerinin % 1.5-2 kadar bir kısmını bakım ve onarıma ayırmaktadır. Arabalarımızın bakımları ise yıllık ortalama % 6 dolayındadır. Binanızın değerinin % 1 ini en az bakım ve onarıma ayırınız.

08 - Zamanında yapılan küçük bakım ve onarımların büyük masrafları önleyeceğini unutmayınız.

09 - Lüx ve değişiklik niteliğindeki proje kalemlerini çoğunluk sağlasanız dahi tek bir dairenin itirazı halinde dahi yapamayacağınızı göz ardı etmeyiniz.

10 - Projeyi taahhütlü mektup veya imza karşılığında vermeniz gerekmektedir.Şayet bir dairenin birden fazla sahibi varsa her birine ulaştırmanız gerekir.

11 - Kat malikleri kurulunca tespit edilen işletme projesine itiraz hukuken kabul değildir.

12 - Genel gider aylık avans paylarının ilgilisinden alınabilmesi için işletme projesinin kesinleşmiş olması şarttır.

13 - Yönetici tarafından yapılan işletme projesi tebliğ üzerine itiraz olmamışsa kesinleşir.

…………..İli,……………ilçesi………………mahallesi…………..sok aktak i……..kapı nolu ………….apartmana ait İşletme Projesidir.

A-GİDERLER

1- Yıllık yakıt gideri olarak………………YTL.nın harcanacağı tahmin ve tespit edilmiştir.
2- Kapıcı ve kaloriferci ücreti aylık ………YTL olup,yıllık kesin olarak ………YTL.dir.
3- Sosyal Sigortalar primi yıllık kesin olarak ………………..YTL.dir.
4- Anagayrimenkulün sigorta priminin yıllık kesin tatarı ………………YTL.dir.
5- Anagayrimenkulün ortak yerlerinin ve tesislerinin bakım, korunma, onarım ve işletme giderleri yıllık tahmini …………………..YTL.dir.
6- Kat Malikleri Kurulu kararı gereğince bahçenin ıslahı, tanzimi ve bakımı için görevlendirilecek bahçıvan için ödenecek aylık ……………YTL.dır. Sigorta primide dahil olmak üzere yıllık tahmini ………………YTL.dir.
7- Eskiyen posta kutuları, kapı zilleri merdiven otomatiklerinin yenilenmesi için harcanacak miktar tahmini …………….YTL.dir.
8- Yıllık PTT, Noter ve mahkeme masrafları tahmini ………….YTL.dir.
9- Beklenmedik ve acil işler için tahmini ……………..YTL.dir.
10- Böylece ana gayrimenkulün yıllık masrafı ………………….tahmini YTL.dir.

B-GELİRLER

1- Bağımsız bölüm maliklerinin arsa paylarına göre ödeyecekleri aylık yakıt ücretleri aşagıda gösterilmiştir.
Bu miktarlar, katılma paylarına göre kesindir. Ancak,yakıt harcamaları dikkate alınarak ayrıca ilaveler yapılabilecektir.

Bağımsız Ödeyeceği
Bölüm No. Nev’i Maliki Miktar YTL.

1 Dükkan ……………….. ……………

2 Konut ………………. ……………


2- Her kat maliki ; kapıcı ve kaloriferci olarak ayda ……………YTL.ödeyecektir.

Her dükkan maliki, kapıcı ve kaloriferci ücreti olarak ayda ………….YTL.ödeyecektir.
Her kat ve dükkan maliki bahçıvan ücreti olarak bir kereye mahsus olmak üzere……….YTL.ödeyecektir.

3- Anagayrimenkulün ortak yerlerinin bakımı, korunma ve onarım giderleriyle ve tüm sigorta primleri için her bağımsız bölüm malikinden arsa payları esas alınarak ayda aşağıda gösterilen miktarda avans alınacaktır.


Bağımsız Bölüm No. Nev’i Maliki Ödeyeceği Miktar YTL.

1 Dükkan ……………… ……………..

2 Konut ……………… ……………..


4-Eskiyen posta kutuları, kapı zilleri ve merdiven otomatiklerinin yenilenmesi için, konut maliklerinden eşit olarak ve bir defaya mahsus olmak üzere ……..YTL.alınacaktır. Kendilerini ilgilendirmediği için dükkan malikleri bu giderlere katılmayacaktır.
5- PTT, Noter ve mahkeme giderleri için, her kat malikinden bir kereye mahsus olmak üzere ………YTL.alınacaktır.
6- Beklenmedik ve acil işler için, arsa payları esas alınarak her kat maliklerinden ayda …….YTL.alınacaktır.
7- Böylece, yıllık gider miktarı …………..YTL.; yıllık gelir miktarı……………YTL.olacak ve gelirlerimiz, giderleri tamamen karşılayacaktır.
8- Artan gelir olursa, gelecek yıla gelir olarak devredilecektir.
9- Tahminlerimiz üstünde masraf yapılması gerektiğinde veya fiyatlarda beklenmedik artışlar olduğunda, Kat Malikleri Kurulu’nun vereceği karara göre ek taleplerde bulunulacaktır.
10- Yönetici her bağımsız bölüm malikinden, sonuç olarak, her ay ödemesi gereken miktarı avans olarak tahsil edecek ve karşılığında tahsilat makbuzu verecektir. Kesin hesap yıl sonunda yapılacaktır.
11-Bu İşletme Projesi ../…/2006 tarihinde yönetici (veya Yönetim Kurulu) tarafından düzenlenmiş olup, bütün kat maliklerine ayrı ayrı tebliğ edilecektir.
12- Bu İşletme Projesine itirazı olanların tebliğinden itibaren 7 gün içinde Kat Malikleri Kurulu’na başvurması gerekmektedir.
13- Bu İşletme Projesi itiraz olunmazsa 7 gün sonra itiraz olunmuşsa Kat Malikleri Kurulu’nun karar tarihinden itibaren kesinleşmiş olacaktır.
Bütün kat maliklerinin bilgilerine saygılarımla sunulur. ../../2006

Yönetici
Adı,Soyadı yazılıp imzalanır.
İşletme Projesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmışsa Yönetici ibaresi yerine aşağıdaki ibareler yazılır.

Başkan Üye Üye
Ad,soyad,imza Ad soyad,imza Ad,Soyad,imza
GELİR-GİDER CETVELİ

………İli………..İlçesi………..Mahallesi,…………..sokakta ki……… .kapı nolu ………..apartmanına ait Gelir-Gider Cetveli’dir.GELİRLER GİDERLER

…………………………..YTL ……………………….YTL

……………………………YTL ……………………….YTL


AKTİF PASİF

………………………..YTL ………………………..YTL.

………………………..YTL …………

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2910
favori
like
share