din bilimleri test soruları - din bilimleri sınav soruları ve cevapları1-Müslüman bilginler tarafından yapılan din tanımı nasıldır?
C-Aklı selim sahiplerini kendi ihtiyarlarıyla bu dünyada doğruluğa salaha öteki dünyada kurtuluşa götüren ve yüce Allah tarafından konan bir kanundur.
2-Batılı bilgiler dinin tanımanda hangi yönlerine vurgu yapmıştır?
C-Durkheim-kolektif yönüne - Menzies-ibadet yönüne
Schleirmacher-duygu - Müller-inanç yönüne
3-Vernon dini nasıl tanımlamıştır?
C-Kültürün bireyler tarafından paylaşılan inançlar pratiklerden oluşan bir bölüm sadece insanın tabiatüstü ve kutsal ile ilişkisini değil aynı zamanda bilinen dünya ile ilişkisini de kuran sistem olarak görür.
4-Din sosyolojisi alanında yapılan tanımlar?
C- -özsel (subtansif ) - işlevsel
5-Özsel tanımları açıklayınız?.
C-Dikkatlerine dinin muhtevasına yönelerek onun insalar için getirdiği değerleri kutsallık ve ilahilik aşkılnlık özelliğini ön plana çıkarmaktır.
6-Dini özsel olarak tanımlayan kimdir?
C-R.OTTO- onun tanımına göre din’’kutsalın tecrübesidir’’.
7-dinin işlevsel olarak tanımlayan sosyolog kimdir?
C-Durkheim
8-Durkheim’in din tanımı nasıldır?
C-Kutsal şeylerle ilgili inanç ve ibadetten oluşan dokunulmaz ve yasak kabul edilen şeyler konusunda mensupları tek bir manevi topluluk halinde kilise adı verilen bir cemaat etrafında birleştiren bütüncül bir inanç ve ibadet sistemi
9-Dini toplumsal işlevselliği açısından tanımlayan kimdir?
C-Luckman
10-Dini insanın biyolojik bakımdan sınırlayan ve kuşatan anlamlar vasıtasıyla bazı şeyleri aşkınlaştırma kabiliyetine bağlayan böylece insanın yaptığı herşey aynı zaman da dini olur diyen kimdir?
C-Luckman
11-Dinler işlevleri kaç planda görmektedir?
C- Kişisel plan: Burada birey içinde bulunduğu toplumda geçerli olan kültürel sistem de izah edilmeyen olaylar için başka kanallar yoluyla izah arayacaktır.genel bir anlam sisteminin hiçbir köşesini boş bırakmadan dünyada karşılaştığı bütün olayları anlayabilecek ve açıklayabilecek bilişseme sahip olur.
Kültürel planin bir semboller sistemidir. Bu özelliği ile o insanlara çevrelerindeki dünyayı özel gözlüklerle görmelerini sağlayan kavramsal görüş imkanları sunar.
Toplumsal plan :toplumsal yapı unsurlarının sabit kalması işlevini görür.
12-19.yy. ilk bağımsız din bilimini kim kurmuştur?
C-MÜLLER
13-Din sosyolojisi hangi bilim grubu içersinde yer alır?
C-Oblektif olan gruplar (deskriptif):-dinler tarihi -din fenomonolojisi. -Din psikolojisi
14-Din sosyolojisinin ilahiyattan ve felsefeden farklı sistematik ve objektif bir bilim dalı olduğunu savunan din sosyoloğu kimdir?
C-WATCH
15-Din bilimlerini içerisinde yer alan bilimler nelerdir?
C-Dinler tarihi -din psikolojisi - din sosyolojisi - din fenomonolojisi
16-Normatif bilimler nelerdir hangi metodu kullanırlar?
C-İlahiyat ve din felsefesini (tümdengelim metodunu kullanır.)
17-Din biliminin metodolojik özellikleri nelerdir?
C- -Vasıflayıcı -objektif - empirik -genel ve sistematik -betimleyici -tümewarımcı
18-Din sosyolojisinin en önmli temsilcileri kimlerdir?
C-KEHRER - WATCH - MENSCHİNG
19-Etnoloji ile sosyoloji arasındaki farklar nelerdir?
C-Etnolojinin bir zamanlar sadece yazısız dinlerle ilgilenmiş olmasıdır.buna karşılık bir zamanlar din sosyolojisi bilim olarak modern batı toplumunun dini problemlerine özel itina göstermiştir.
20-Dinin kaynağını büyüye dayandıran kimdir?
C-FRAZER
21-Dinin kaynağını ruha dayandıran kimdir?
C-TYLOR.
22-Dinin kaynağını toplumun kolektif vicdanına ve toteme dayandıran kimdir?
C-DURKHEİM
23-Dinin kaynağını doğa güçlerine dayandıran kimdir?
C-MÜLLER
24-Sosyolojiyi ‘’sosyal dinamik’’ ve ‘’sosyal statik’’ olarak ikiye ayıran kimdir?
C-A. COMTE
25-A. Comte’un 3 hal yasasını açıklayınız?
C- Teolojik dönem: insan düşüncesi 1. aşamada olayları ve olguları kendisi ile kıyaslanabilecek varlık yada güçlerle açıklar. Evrendeki olaylar değişmez yasalarla değil insanlarınkine benzeyen iradeler tarafından yönetilir. Olayların arkasındaki Tanrı iradesi araştırılır.
Metafizik dönem:doğadaki olayları açıklamada tanrı fikrinin yerine tabiat kuvveti cevher gibi niteliği belli olmayan manevi güçler geçmiştir.bu dönemde ruhlar ve doğanın eğilimleri gibi soyutlamalar gerçek varlıklar olarak algılanmaktadır.
Pozitif dönem:bu dönemde bilim ve pozitif düşünce hakimdir.Comte bütün toplumların bilginin birikmesi sonucu aynı aşamalardan geçeceğini sonunda bilimsel düşünceyle karakterize olan pozitif döneme ulaşacaklarını savunur.
26-1839 yılında pozitif kelimesini ilk defa kullanarak pozitivist düşünce biçiminin bir taslağını oraya koyan kimdir?
C- S. SİMON
27-Pozitivizmi daha da sistemleştirerek felsefeye ve bilime kazandıran kimdir?
C-COMTE
28-Comte sosyal statikte neyi inceler?
C-Toplumsal uzlaşma adını verdiği kavramı inceler. Ona göre statik açıdan topluma bakılırsa aile devlet ve din kurumlarının toplumun temel unsurları olduğu görülür.
29-Tanrı inancı kendi sınırlılığını ideal bir varlıkla karşılaştırma eğiliminden doğan bir projeksiyondur (yansımadır)diyen kimdir?
C-Feuerbach
30-‘Din halkın afyonudur’ diyen ve insanların güç yettiremediği ve anlam veremediği açıklayamadığı olaylar karşısında kendini kurtarmak için sarıldığı bir araçtır diyen kimdir?
C-K. MARX
31-Freud’a göre din nedir?
C-insanın aynı şekilde oynadığı bir kurtuluş oyunu fakat ona göre din bireyin toplumsal problemlerinden önce bazı şahsiyet problemlerini çözme aracıdır.
32-ewrimci din kuramının temsilcileri kimlerdir?
C- -Spencer - Tylor -Frazer -Durkheim
33-Dini spiritüel bir varlığa inanma olarak tarif eden kimdir?
C- TYLOR
34-Antropolojik din sosyolojisine en kalıcı etkiyi yapan kimdir?
C-Frazer
35-Durkheim’e yöneltilen eleştiriler nelerdir?
C-İlkel insanların dini inanışlarını açıklamak üzere ortaya atılan bir hipotezden öteye gidemeyen totemizm metafizik ve idealden mahrum ilkel bir din olarak değerlendirilir.
-Ruhun ölümsüzlüğüne ve ahiret inançlarına yer werilmemiş
-İlkel dinlerin bütün şekillerini ve özellikle semavi varlıklara yapılan ibadetleri ve kurbanı bütünüyle açıklayamamıştır.
36-Tarihi ve sistematik din sosyolojisinin kurucusu kimdir?
C-Weber
37_Weber hangi teziyle ünlüdür?
C-Asketik Protestanlık teziyle
38-Din sosyolojisinde tipolojik sistematik araştırmaların ilk dönemini kim wermiştir?
C-Weber
39-Dini tcrübenin ifade biçimlerini ‘’teorik’’ pratik ‘’ve ‘’sosyolojik ‘’olarak 3’lü bir tipolojiyle açıklayan kimdir?
C-Watch
40-Watch’a göre din kaç yönlü toplumal işleve sahiptir?
C-Olumlu ya da bütünleştirici
-Olumsuz ya da yıkıcı
41-Watch dinlerini nasıl sınıflandırılmıştır?
C-savaşçı dinler tüccar dinler köylü dinler
42-Watch tipolojileri kaç kısma ayırır?
C--İnançlar tipolojisi -kültler tipolojisi -dini otorite tipolojisi
43-İslam bilimleri kaç katogoride ele alınır?
C-Nakli (Tefsir Hadis Fıkıh) -AKLİ (felsefe tabiiyyat) -Hem Akli hem Nakli (kelam tasavvuf)
44-İslam dünyasında sosyolojinin öncüsü kimdir?
C) FARABİ
44)Farabi’nin din sosyolojisiyle ilgili eserleri nelerdir?
C- -Medinetül fazıla - Füsus el hikem - İhsa’ul ulum
-Tahsilus saade -es-Siyesetü’l medeniyye
S45-Farabi toplumu büyüklük ve mükemmelliklerine göre kaça ayırır?
C- Büyüklüklerine göre:
-büyük toplum:yeryüzünde yaşayan tüm insanlar
-orta toplum:bir milletin ülkelerin sınırları içinde yaşadığı insan topluluğu
-küçük toplum: ir şehir veya köyde yaşayan insan topluluğu
Mükemmellikleine göre:
-erdemli toplum -erdemsiz toplum
46-Farabi’ye göre gerçek toplumun şeklini açıklayınız.
C-1-hırs sefahat ve istibdadın hakim olduğu ‘’bilgisiz toplum’’
2-erdem ilkelerini bilmeyen ‘’kötü toplum’’
3-başlangıçta iyi olup sonradan ;’’değişmiş toplum’’
4-hiçbir hedefi olmayan ‘’bozulmuş toplum’’
47-Gazali’nin sosyoloji alanındaki başlıca eserleri nelerdir?
C-el munkız mined dalal -tehafütül felasife - kimya-us saade -el iktisat fil itikat -ihya-u ulumid din
47)Gazali bilimleri kaça ayırır?
C) –Dinle ilgili bilimler (Metafizk ahlak siyaset psikoloji)
-Dinle ilgisi olmayan bilimler (Matematik mantık fizik tıp)
48-Gazzli’nin başlıca sosyolojik görüşleri nelerdir?
C-Yönetimi ve toplumsal kuramı - insanın toplumsallığı -ideal toplum ve adalet - din ve devlet
- din ve eğitim -din ve ekonomi - dini gruplar
49-Dünya hayatının geçicilik özelliğinden hareketle canlıların ölümlülüğü Allah inancı ve peygamberliğin önemi üzerinde duran müslüman düşünür kimdir?
C-GAZALİ
50-Tarih felsefesinin ve siyaset sosyolojisinin öncüsü kimdir?
C-ibn Haldun
51-İbn Haldun’un en ünlü eseri hangisidir?
C-Kitabul-iber
52-Kitabul iber’in önemi nedir?
C-bu eser 3 bölümden oluşur. Tarih konulu bu eser girişi ve birinci kitabı Mukadimedir 1. tarih felsefesi ve sosyolojisi ve din sosyolojisiyle ilgilidir.2. arap Süryani keldani Kıpti iran Yahudi yunan roma ve türk tarihini ele almakta 3. bölüm ise kuzey Afrika milletleri ve özellikle Berberilerin tarihini incelemektedir.
53-ibn Haldun’un temel sosyolojik görüşleri nelerdir?
C-tarih anlayışı ve ümran düşüncesi -dewlet ve toplum - peygamberlik ve dewlet
- coğrafi şartlar ve toplum -insanın toplumsallığı
54-ibn Haldun’un ümran düşüncesini açıklayınız.
C-geçmiş dönemlerde yaşamış kavımlerin yaşayışlarında meydana gelen değişikliklerin bunların yönetimi ve ülkeyi ellerine geçirmelerinin sebeplerini yerleşik weya göçebe hayat tarzını göçebeler ve nüfus hareketlerini dewlet kurma dewletlere kuvvet kazandırma ve çökmelerini üretim tüketim ticaret kar zara olaylarını zaman içerisinde değişimini ve sebeplerini inceler.
55-ibn Haldunun tarih anlayışının özellikleri nelerdir?
C-‘vakacı tarih’olarak bilinen ‘geleneksel tarih anlayışından ayrılır
-Tarihi yeniden ve geniş olarak tanımlar.
-Yeni ve bağımsız bilimin temellerini atar.
Konusu ‘insan medeniyeti’ ve ‘toplumsal hayattır’. Bu tarih anlayışı onu ümran düşüncesine götürür.
-Bu düşünce günümüz sosyoloji literatüründe kültür ve medeniyet terimleriyle ifade edilir
56-ibn Haldun’un asabiyet kuramını açıklayınız.
C-Medeni halk kesimleriyle bedeviler arasında varolan mücadelede üstünlüğü ele geçirmede rol oynayan güce asabiyet denir.sebep ve nesep olmak üzere ikiye ayrılır.
Nesep asebiyeti:aynı soya mensup olmaktan doğan beraberlik hali
Sebep asebiyeti:aynı kültür ortamında yaşamaktan doğan ve sonradan elde edilen beraberliktir.
57-İbn Haldun’un tavırlar kuramını sayınız.
C- -Zafer - mutlakiyet (otorite) -refah -barış -israf (çöküş)
58-ibn Haldun’un bilimler sınıflandırması nasıldır?
C-akli bilimler: Mantık doğa bilimleri ilahiyat talimi bilimler
Nakli bilimler: Tefsir kıraat hadis fıkıh usulü fıkıh kelam tasawuf rüya tabirleri dil bilimleri
59-Din sosyolojisinin konusunu dinin bünyesindeki sosyolojik olayların vadinin sosyolojik ilişkilerinin incelenmesi olarak sınırlandıran kimdir?
C)MENSCHİNG
S60-Din ilke olarak insan ve topluma önceliği olan metasosyal bir fenomendir diyen kimdir?
C)VRİJOF
61-Din sosyolojisini sistematikleştirmeye çalışan WATCH.dır
62-Din sosyolojisi nedir?
C-Din ve toplum arasında etkileşimi araştıran bir disiplin ve dini anlamda belli bir toplumsallaşma ile onun biçim ve şekillerinin öğreticisidir.
63-Sosyolojik araştırmalar hangi sınıflara ayrılır?
C- -Açıklayıcı -betimsel -anlayıcı/ keşfedici
64-Nicel yaklaşımla nitel yaklaşım arasındaki farklar nelerdir?
C-Nicel yaklaşım:açıklayıcı bir yaklaşım olan nicel yaklaşımda istatiksel ölçek analiz ve açıklama öne çıkmaktadır. -çalışmanın hipotezi oluşturulur değişkenler belirlenir nedensellik içerisinde tahminlerde bulunulur ve genellemelere gidilir. -Yasalar ve genelgeçerlik daha çok yer almaktadır.sübjektiflik sorununa karşı daha nesnel durmaktır.
Nitel yaklaşım:yöntemden çok çalışılan durum öne çıkar genellemeler yerine derinlemesine betimlemeler ve araştırılan kanun niteliğine dayalı yorumlar söz konusudur. Empatik nitelik önemli bir yere sahiptir.sosyol olayların ve grupların sosyal ve kültürel örgüt yapısının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir.
65-Etnometodolojik ve fenomenolojik yaklaşım nedir?
C- Etnometodolojik yaklaşımosyal grubun dışarıdan tanımlanmasından çok kendi kendini tanımlama ve ifadelendirme biçiminin esas alındığı metodolojik yaklaşımdır.
Fenomenolojik yaklaşım:kesinlik içeren bilimsel yasalara bir tepki olarak ortaya çıkıp nesnel gerçeklikten çok görünen gerçkeliğin söz konusu olduğu yaklaşımdır.
66-Sosyal alem ile biyolojik alem arasındaki benzeşme ve paralellik kuran düşünür kimdir?
C-SPENCER

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 979
favori
like
share