aöf felsefe dersleri - din ve ahlak felsefesi sınav soruları ve cevaplarıs1-felsefinin sözcük anlamı nedir?
c1-hikmet sevgisi

s2-felsefe nedir?
c2-varlık bilgi ve değere ilişkin birtakım temel ve nihai soruları sadece aklın sınırları çerçevesinde yani sadece akla dayanarak yanıtlama çabasıdır

s3–20 yy önemli felsefi akımlardan ‘var oluşculuk’ un felsefeye verdiği görev nedir?
c3-insanın somut varlığı üzerinde yoğunlaşma

s4-analitik felsefe felsefi sorunlara hangi açılardan yaklaşmıştır?
c4-dil ve mantık analizleri

s5-dini bütünüyle beşeri bir olgu olarak yorumlayan yani dinin kaynağının insan olduğunu savunan yaklaşım hangisidir?
c5-tabiatçı yaklaşım

s6-diğer bütün dinleri kendi bakış açısıyla yorumlayan ve belli bir dini geleneğe bağlı olarak geliştirilen yaklaşım nedir?
c6-dini yaklaşım

s7-dini tamamen insanın zihinsel etkinliklerinin bir ürünü olarak gören ve böylece onu fenomelonojik psikolojik ve sosyalojik olgulara referansla yorumlayan indirgemeci yaklaşım nedir?
c7-tabiatcı yaklaşım

s8-tabiatçı yaklaşımın önde gelen düşünürleri kimlerdir?
c8-feuerbach freud ve durkheim

s9-‘içeriksel-öğretisel’ din tanımları neye göre yapılır?
c9-dinlerin inanç ve öğretilerinden hareketle yapılır

s10-‘işlevsel-pragmatik’ din tanımları neye göre yapılır?
c10-dinlerin daha çok tezahürlerinden ya da toplumsal işlevleri göz önüne alınarak yapılır

s11-teistik dinlerde ortak unsurlar nelerdir?
c11- 1-mutlak bilgi irade kudret gibi zati sıfatlara sahip yaratıcı bir varlık 2-iman 3- vahiy 4- peygamberlik

s12-felsefe ile din arasında nasıl bir ilişkinin kurulabileceği önemli ölçüde neye bağlıdır?
c12-felsefe ve dine yükleyeceğimiz anlam ve işlevlere bağlıdır

s13-hem felsefenin hemde dinin nihai anlamda yanıtlamaya çalıştıkları en önemli soru nedir?
c13- varlığın kaynağının ve mahiyetinin ne olduğu sorusudur

s14-geleneksel felsefe ile din arasındaki ortak noktaların başında ne gelir
c14-gerçekliği bir bütün ele alarak kuşatıcı bir dünya görüşü ortaya koymaya çalışmalarıdır

s15-felsefe ile din bir önceki sorudaki durumu ortaya koyarlarken hangi yöntemleri kullanırlar?
c15-felsefe varlığın farklı boyutlarını tutarlı ve kuşatıcı bir şekilde ilişkilendirerek tümevarımsal din ise varlığın ve değerin kaynağına ilişkin soruları doğrudan tanrıdan başlayarak tümden gelimsel yöntemi kullanır

s16-felsefe ile din arasındaki farklılıkların en önemlisi nedir?
c16-akıl ile iman arasındaki çatışma
s17-mantığın temel ilkeleri nelerdir?
c17-özdeşlik ve çelişmezlik

s18-bir inancın akliliğinin a priori koşulu nedir?
c18-mantıksal ilkelere bağlılık

s19- eğer bir inanç doğruluğunu akıl dışı veya aklı aşan bir yolla temellendirme yoluna gidiyorsa o inancın nasıl bir inanç olduğu düşünülebilir?
c19-dogmatik
s20-‘eyy akıl sahipleri ibret alın’ ayeti akli kıyası veya hem akli hemde dini kıyası birlikte kullamanın zorunlu olduğuna dair bir nas tır. Bu görüş kime aittir?
c20-ibl rüşd’e aittir

s21-felsefe tarihinde ‘din felsefesi’ deyimini ilk defa kullanan kimdir?
c21-hegel
s22-din felsefesinde ‘tanrının ezeli bilgisi ile insan hürriyeti’ konusu felsefi olarak hangi konuları içerir?
c22-özgür irade bilginin neliği zamanın tabiatı
s23-din felsefesi nedir?
c23-dinin tabiatı anlamı önemi ve geçerliliğine dair bir araştırma

s24-metafiziğin üzerinde durduğu hangi sorunlar din felsefesinin en temel konuları ile iç içedir?
c24-ontolojik(varlık bilimsel) sorunlar. Bu sorunların başında ‘varlığın kaynağının ne olduğu’ sorusu gelir

s25-metafizik de varlığın kaynağının ne olduğu sorusu din felsefesinin hangi konusuyla bire bir irtibatlıdır?
c25-tanrının varlığı konusuyla irtibatlıdır

s26- ahlak metafiziği ile din felsefesinin ortaklaşa ele aldığı sorunlar nelerdir?
c26-ahlak metafiziğinin tanrıya dayandırılıp dayandırılamayacağı ahlakın varlığının tanrının varlığı için bir kanıt oluşturup oluşturmadığı ahlaki doğrular ile ilahi emirler arasında nasıl bir ilişki kurulabileceği

s27-bilim felsefesi ile din felsefesinin tartışma alanı nedir?c27-tanrı nın varlığının evrenin neden varolduğunun sorusuna açıklayıcı bir hipotez olarak sunulup sunulamayacağı evrenin zamansal başlangıcı sorunu ilahi yaratma fiilinin ilişkisi

s28-din felsefesi ile dil-mantık felsefesinin tartıştığı konular nelerdir?
c28-dini ifadelerin anlam ve rereransı doğruluk koşulları tanrı hakkında konuşmanın imkânı

s29-din felsefesi ile zihin ve yaşam(varoluş) felsefesinin tartıştığı konular nelerdir?
c29-insanın tabiatı hayatı ve geleceğiyle ilgili sorular

s30-din felsefesi hangi din disiplinleriyle yakından ilişkilidir?
c30-kelam dinler tarihi din sosyolojisi din psikolojisi

s31-din disiplinleri arasında din felsefesinin en yakından ilişkili olduğu disiplin hangisidir?
c31-kelam

s32-doğrudan din felsefesinin kapsamına giren konular nelerdir?
c32-tanrı nın varlığı dinin kaynağı dinin mahiyeti tanrının sıfatları

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1840
favori
like
share