Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular - Periyodik cetvel soruları

1. X+3 iyonunun 10 elektronu olduğuna göre X’in periyodik cetvelindeki yeri nedir?
A) 3.periyot, 3.grup B) 3.periyot, 2.grup
C) 3.periyot, 4.grup D) 4.periyot, 8.grup

2. I. Atom numarasına göre düzenlenmiştir.
II. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir.
III. Aynı periyottaki elementler aynı değerliği alır.
Periyodik cetvelle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız III

3. Son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere ne ad verilir?
A) Bileşik B) Metal C) Ametal D) Soygaz

4. 11Na, 20Ca, 15P, 10Ne elementlerinden hangisi ametaldir?
A) 11Na B) 20Ca C)10Ne D)15P

5. Nötr Y atomunun 20 protonu vardır. Y atomunun elektron dağılımı nasıldır?
A) 2-8-8-2 B) 2-8-10
C) 2-8-18 D) 2-6-8-2

6. Üçüncü enerji seviyesinde 3 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13
7. Üçüncü periyot 2A grubu elementinin atom numarası kaçtır?
A)6 B)10 C)12 D)26

8. Elektron sayısı 18, yükü (-2) olan bir atomun periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.periyot 8A grubu B) 3.periyot 6A grubu
C) 4.periyot 2A grubu D) 4.periyot 1A grubu

9. Bir elementin periyodik tablodaki yerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerekir?
A) Kütle numarası B) Atom numarası
C) Nötron sayısı D) Yükü

10. 17X elementinin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3. periyot, 6A grubu B) 3. periyot, 7A grubu
C) 4. periyot, 7A grubu D) 3. periyot, 3A grubu

11. Periyotlar cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elementler, periyotlarda atom numarasına göre dizilmişlerdir.
B) Periyodik tabloda yatay sıraya grup, düşey sıraya periyot denir.
C) Benzer özellikler taşıyan elementler aynı grupta yer alır.
D) En kararlı elementler en son grupta yer alır.

12.
I. Atom hacmi
II. Değerlik elektron sayısı
III. Elektron verme eğilimi
Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde yukarıdakilerden hangileri artar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

13. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A) Atom ağırlığı B) Değerlik
C) Atom numarası D) Kimyasal özellikler

14. 20X , 11Y, 19Z elementlerinden hangileri aynı grup elementlerdir?
A) Y ile Z B) X ile Z C) X ile Y D) X, Y ve Z

15. I. Oda şartlarında genellikle katıdır.
II. Telve levha haline getirilebilir
III. Birbirleri ile alaşım yaparlar
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir?
A) Soygazlar B) Ametaller C) Metaller D) Çözeltiler

16. Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?
A) Kükürt B) Bakır C) Demir D) Gümüş

17. Aşağıda verilen elementlerden hangisi metal değildir?
A) 17N B) 3L C) 20M D) 11K

18. I – Elektrik akımını iletirler. II – Pozitif yüklü iyon oluştururlar.
III – Alaşım yaparlar. IV – Kendi aralarında bileşik yaparlar.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi metallere ait değildir?
A) I B) II C) III D) IV

19. 9X 17Y elementlerinin ortak özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Moleküler yapıya sahiptir B) Halojen olarak bilinirler
C) Aynı grupta bulunurlar D) Aynı periyottadırlar

20. I. Doğada elementel halde bulunurlar.
II. Bileşik oluşturmazlar.
III. Gaz halindedirler.
Bu özellikler hangi element grubuna aittir?
A) Soygazlar B) Halojenler C) Metaller D) Ametaller

21. I. Her periyot IA grubuyla başlar, VIIA grubuyla biter.
II. 8 tane A, 10 tane B grubu vardır.
III. Periyodik cetvel 7 periyottan oluşur.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I - II B) I – III C) II - III D) I - II - III

22. Periyodik cetvelin aynı gurubunda yukarıdan aşağıya doğru;
I.Atom numarası II.Atom çapı III.Değerlik elektron sayısı
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) II - III

23. Alkali metaller(1A) grubu elementleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Değerlik elektron sayıları birdir.
B) Bileşiklerinde daima (+) yüklüdür.
C) e- sayıları soygazlardan bir eksiktir.
D) Aktiftirler.

24. 12 Mg ve 9F maddelerine ilişkin;
I. Her ikisi de elementtir
II. Mg elektrik akımını iletir, F iletmez
III. Kaynama noktaları sabittir
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

25.
Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Nötr bir atoma aittir.
B) 8A grubu elementidir.
C) Elektron vermiş bir atomdur.
D) Kütle numarası 11 dir.

26. Periyodik tabloya ait bilgileri doğru-yanlış ola¬rak işaretleyiniz.
1. Peryodik cetvelde elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. ……….
2. Yatay sıralara grup, düşey sıralara periyot denir. ……………
3. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir…………….
4. Aynı periyottaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir……..
5. Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları eşittir……………….
6. Periyodik cetvelde sağa gidildikçe atom numarası, ametalik özellik,
elekt¬ron verme eğilimi ve değerlik elektron sayısı artar……………
7. Periyodik cetvelde aşağıya gidildikçe atom numarası, metalik özellik ve
elektron verme eğilimi artar………………..
27.
Şekildeki nötr X atomu 3. yörüngesinde 2 elektron bu¬lundurmaktadır. Buna göre, X elementinin atom numarası kaçtır?
28. 3. periyot 3A grubunda bulunan bir elementin +3 yüklü iyonunun elektron sayısı kaçtır?
29. 3A, 8B, 10C, 17D, 18E ve 20F elementlerinden me¬tal, ametal ve soygaz olanları bulunuz.Alıntı..

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1469
favori
like
share