Zalım adama qarşı Oxunacaq Dua - Dua Örnekleri - Zalim kəslərdən Qorunmaq Üçün Dua

Allahım! ...


Sən məni zalım insanlardan gələcək hər pisliklərdən qoru


Bismillahirrahmanirram,
Bismillahi və billahi Bismillahi hayrul esma Bismillahi Rabbül ardı vessemai.
Bismillahillezi la yadurru measmihi şey'un fil ardı və la fissemai əzən. Bismillahiftetahtu və billah hatemtu və bihi amentu.
Bismillahi asbahtu və alellahi tevekkeltu.
Bismillahi ali ürəyi və nəfsi bimillahi ali ağılı və zehini.
Bismillahi ali əhli və maliyyə.
Bismillahi ali ma agtani rəbbi.


Bismillahişşafi bismillahil mugafi. Bismillahil Vafi bismillahillezi la yadurru muasmihi şey'un fil ardı və la fissemai və huvessemiul alim.huvallahu Allahu Allahu Allahu Allahu rəbbi la üşriku bihi şey'en.


Allahu ekberu Allahu ekberu Allahu ekberu Allahu ekberu və eazzü və ecellu mimma ehafu və ahzeru və es'eluke allahumme bihayrike min hayrikellezi la yu'tihi gayruke.


Azze caruke və cəllə senaüke velailahe ğayruk.


Allahummə inni euzu bike min şərə nəfsi və min şərə küllə sultanın və min şərə küllə ŞEYTANIN meriydin.ve min şərə küllə Cabbari aniydin və min şərə küllə kadaissui və min şərə küllə Dabbet əntə ahizun binasiyetiha inne rəbbi ali sıra idi müstekıymin. Və əntə ali küllə şeyin hafiyzun.inne veliyiyallahullezi nezzelel kitabı və huve yetevellessalihiyn.


Allahummə inni esteciyruke və ahtecibu bike şərə küllə şeyin halaktehu.ve ahterisu bike min cemi halkıke və külli mazeraet və bəraət. Və ahterisu bike minhum. və üfevvedu əmri iləykə və ükaddemu beynə yedeyye fi yəvm haza və leyleti hazihi və saatı hazihi və şəhəri haza.


Bismilləhir. kulhuvellahu əhəd. Allahussamed. lem yelid və lem yuled velem yekun lehi kufuven əhəd ..


An Emam, Bismilləhir, qul huvellahu əhəd. allahussemad lem yelid və lem yuled və lem yekun lehu kufuven əhəd.


Min fevki, Bismilləhir, qul huvellahu əhəd, allahussamed lem yelid və lem yuled və lem yekun lehu kufuven əhəd.


An yemiyni, Bismilləhir, qul huvellahu əhəd, allahussamed lem yelid və lem yuled velem yekun lehi kufuven əhəd.


An Şimali, Bismilləhir, qul huvellahu əhəd allahussamed lem yelid velem yuled və lem yekun lehu kufuven əhəd ..


Bismilləhir, Allahu la ilahə illa hüvel hayyul kayyum.la tehuzuhu sinetun və la nevmun lehi ma fissemavati və ma fil ardi.menzellezi yeşfeu ındehu mütləq bi iznihi yalemu ma beynə eydihim və ma halfeum və la yuhiytune bi şeyin min ilmihi illə bi ma Sae vesia kürsiyyü hüssemavati vəl arda və la yeudühü hıfzuhüma və hüvel aliyyül əzm.


Bismilləhir, şehidellahu ennehu la ilahə illa huve vəl melaiketu və ulul elmi kaimen bil kist la ilahə illa hüvel azizul hakim.


Və nahnu ala ma qala rabbuna mineşşahidiyne.


(Bu hissə 7 dəfə təkrar edilir)


Fein tevellev fe qul hasbiyallahu la ilahə illa hu əleyhi tevekkeltu və huve Rabbul arşil azim.Vel hamdulillah rabbilalemin AMIN.


MƏNASI
Duaya mərhəmətli və müşfiq Allahın adı ilə başlayıram.
Çünki Onun adı adların ən hayırlısıdır.O 'nun adı ilə dua ediyorum.Çünkü O, göylərin və yerin Rəbbidir.


Allahın adı ilə başlanılan bir işə yerdə və göydə olanlardan heç bir zərər gelmez.İşlerime Allahın adıyla başlar Allahın adı ilə son veririm.Allah ın birliyinə iman ettim.Allah ın adı ilə sabahladım.Ancak Allaha güvəndim . ürəyimlə Allah nəfsimlə Allah, ağlımla Allah, zihnimle Allah derim.Allahın adı ilə ailəmi, Malımın korurum.Bana verdiyini Allahın adını xatırlayaraq öldürərəm.


Şəfa verən Rəbbimin adı ilə nuş verən rəbbimin adı ilə inam edən Rəbbimin adı ilə maksadıma ulaşırım.


O Allah ki ... Onun adı ilə başlanılan işlərə yerdə və göydəkilər heç bir zərər gelmez.O hər şeyi bilən və eşidəndir.


Allah, Allah, Allah, Allah ... O Allah ki mənim Rəbbimdir. Heç bir şeyi Ona şərik etməm. Allah ən böyükdür. Allah ən ucadır. Allah böyüklərin ən böyüyüdür. Allah ucaların ən böyüyüdür. Allah əziz və celil olan ucaların böyüyüdür.


Rəbbim xeyrindən xeyir istəyirəm, çünki onu səndən başqası verə bilməz. Qoruduğun kimsəni əziz edərsən. Səni tərifləmək mərtəbələrin ən böyüyüdür. Səndən başqa bir tanrı yoxdur. Allahım nəfsimin şərindən sənə sığınıram. Sultası altında insanları inletenlerin yolundan sapan azğın şeytanların inadçı zalımların şərindən sənə sığınıram. Hər pis qəza və bəladan sənə sığınıram. Siması qüdrəti əlində olan hər mahluktan sənə sığınıram. Doğru yolu göstərən qoruyucuların qoruyandır sənsən Rəbbim.


Mənim gerçək köməkçim şübhəsiz Qurani nazil edən Allahdır. Saleh kəslərin vəlisi də Odur. Allahım hər şeyin şərindən sənə sığınır və sənin gücünlə korunurun. Yaratdığın məxluqatın şərindən sənə sığınıram. Onların pisliklərindən xilas olmaq üçün sənin qoruma altına giriyorum.bütün işlərimi sənə həvalə edirəm. Bugünki və bu gecə ki .. bu anda bu saata və bu aydakı etdiyim işləri sənə ərz edirəm.


Rəhman və Rəhm Allahın adı ilə ...


Allah birdir. O heç bir şeyə möhtac deyil, hər şey Ona möhtacdır. Doğmamış və Doğrulmamıştır. Heç bir kimsə Ona bərabər deyil. Deyərək önümdən gələcək pisliklərdən Allaha sığınıram. (3 dəfə təkrarla)


Yuxarıdan gələcək müsibətlərdən sənə sığınıram. Sağımda gələcək fenalıklardan solumda gələcək şərlər sənə sığınıram.


Rəhman və Rəhm Allahın adı ilə başlayıram


Ondan başqa ilah olmayan Allah Hay və Kayyum'dur. Onu mürgüləmə və yuxu tutmaz. Göylərdə və yerdə olan şeylər Onundur. Allahın izni olmadan onun yanında şəfaət edən yoktur.Halkın qarşısında və arxasında olanı bilir. İnsanlar Onun elmindən Onun istədiyindən başqasına əhatə etmezler.Kürsisi səmaları və yeri əhatə edir. Onların qorunması Allahı yormaz. O, çox böyük və güc sahibidir.


Rəhman və Rəhm Allahın adı ilə ...


Allah mələklər və elm sahibləri ədalət ölçüləri içində Allahdan başqa ilah olmadığına şahidlik etmişlər. O Əziz və hikmət sahibidir. Rəbbimizin buyurduğuna bizdə şahidiz.Senden üz döndərənləri dəki ... Allah mənə kafidir. Ondan başqa bir tanrı yoxdur. Ancaq Ona təvəkkül etdim çünki o uca ərşin Rəbbidir. Həmd aləmlərin rəbbinə aiddir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 811
favori
like
share