aöf uluslararası ilişkiler dersleri iktisata giriş dersi soru ve cevapları - mikro iktisattan makro iktisata geçiş1.Dünyada ''büyük bunalım'' dönemi olarak adlandırılan dönem hangi yılları kapsamaktadır?
1930'lu yılları kapsar

2.Keynes'e göre üretim ve istihdamı belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam talep

3.Aşağıdakilerden hangisi büyük bunalım döneminde yaşanan iktisadi olgulardan biri değildir?
Enflasyon oranının aşırı boyutlara ulşaması

4.Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına girmektedir?
Enflasyon oranı

5.Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Konjonktürel işsizlik

6.Gayri safi milli hasılanın büyük bölümü tarımsal üretime dayalı olan ülkerlerde en çok rastlanılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Mevsimlik işsizlik

7.Ekonomi üzerinde olumsuz etkisi en az olan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Friksiyonel işsizlik

8.Ekonominin tüm sektörleriyle toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?
Yapısal işsizlik

9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi enflasyonu en iyi şekilde tanımlar?
Ekonomideki tüm fiyatlarda görülen genel ve sürekli artış

10. Fiyat indeksi
Yıllar (1995=100)
1995 100
1996 180
1997 350
1998 600
1999 1030

Yukarıdaki tabloda 1995-1999 yıllarına ait Türkiye'deki fiyat indeksi değerleri verilmiştir.Bu tabloya göre paranın değerleri verilmiştir.Bu tabloya göre paranın değerindeki değişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sürekli azalmıştır

11.(şekilli bir soru çizemedim)şekle göre üretim imkanları eğrileri üzerinde A noktası üretim yapan bir ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesinin artığı varsayılırsa hangi noktaya geçmesi beklenir?
F

12.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme kavramını en doğru şekilde tanımlar?
Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış

13.(grafikli bir soru)yukarıdaki grafik uzun dönem büyüme eğilimi etrafındaki konjonktür hareketlerini göstermektedir.Buna göre ekonomi de hangi zaman dilimlerinde ekonomik canlanma söz konusudur?
I, ve III

14.Devletin topladığı vergiler ve yaptığı harcamalarla ilgili politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Maliye politikası

15.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları içinde yer almaz?
Para arzındaki artış oranı

16.Aşağıdakilerden hangisi konjonktür dönemlerinden biri değildir?
Çöküş

17.Keynes'in 1930'larda gündeme getirdiği temel görüş üretimdeki ve istihdamdaki dalgalanmaları istikrara kavuşturabilmek için kullanılmasını öngördüğü politika hangisidir?
Maliye politikası

18.Keynes'e göre ekonomiyi durgunluktan çıkarma için devlet harcamaları ve vergilerde ne yönde bir değişiklik yapılmalıdır?
Harcamalarını arttırmalı, vergilerini azaltmalıdır.

19.Devletin toplam talebi arttırmak yerine üretimi arttırmaya yönelik uyguladığı politikalara ne ad verilir?
Arz yönlü politikalar

20.Arz yönlü politikaların üzerinde durduğu konulardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Vergi sistemi
21.Merkez Bankası'nın ekonomideki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla aldığı önlemlere ne ad verilir?
Para politikası

22.Ekonomide her sektör tarafından elde edilen geliri ve yapılan harcamaları aşağıdaki diyagramlardan hangisi göstermektedir?
Devresel akım diyagramı

23.Devletin mal, hizmet veya işgücü karşılığı olmaksızın hane halklarına yaptığı ödemelere ne ad verilir?
Transfer ödemeleri

24.Klasık modeller ekonomide uzun süreli bir işsizliğin olmayacağıgörüşünü savunurlar.Bu görüşlerin temelinde yatan temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
Ücretlerin azalma ya da artma yönünde tam esnek olması

25.Bir üretim kolunda istihdam edilenlerden bir kısmı üretim faaliyetlerinden çekildiği halde üretim düşmüyorsa bu sektörde geçerli olan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
Gizli işsizlik

26.Aşağıdakilerden hangisi devletin temel ekonomik görevleri arasında sayılamaz?
Nüfus artış hızının düşürülmes

i27.Klasık modellere göre istihdamın temel belirleyicileri aşağıdakilerden hangisidir?
Fiyatlar ve üreticiler

28.Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın konularından biri değildir?
Büyüme hızı
29.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası aracı değildir?
Para arzı

30.Aşağıdakilerden hangisi para politikası aracı değildir?
Transfer ödemeleri

alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 794
favori
like
share