[COLOR=coral]* DUAYLA KADER DEĞİŞİRMİ *
Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın infazı, kaza demektir. O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, atâ demektir.Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza kanununun katiyyetini deler.Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir.Atâ, kaza kanununun şümulünden ihraçtır.Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracıdır.Bu hakikate vâkıf olan ârif:Ya İlahî Hasenatım senin atândandır.Seyyiatım da senin kazandandır.Eğer atân olmasa idi, helâk olurdum der.Yani, Ata, bir şey hakkında verilen kararın iptali ve hükmün kaza edilmekten afvedilmesi, şeklinde tarif edilmektedir.Ata denilince, o Rahîm-i Kerimin ve Gafûrur Rahîmin af ve ihsanı anlaşılır.Atanın Kaza kanununu, Kazanın da Kaderi bozmasını şöyle açıklayabiliriz: Bir padişahın umumî kanunları yanında bir de belli günlerde tatbik ettiği af ve ata kanunu vardır.Padişah o günlerde, suçlulardan bir kısmını afveder, diğer bir kısmının cezalarını hafifleştirir, bir kısım raiyetinin ise rütbelerini yükseltir ve maaşlarını artırır.İşte, daha önce umumî kanunla takdir edilen ceza, rütbe ve maaşlar bu ata kanunuyla yürürlükten kaldırılmış olur.Meselâ, bir şakinin işlediği bir suça karşılık on yıl hapis yatması takdir edilmiş olsun. Ata kanunuyla bu cezanın afvedilmesi halinde artık ceza infaz edilmez ve ata, kaza kanununubozmuş olur.Cezanın kaza edilmemesiyle de kader kanunu, yâni onun suçuna mukabil takdir edilen on yıllık hapis cezası bozulmuş olmaktadır.İşte, bu misâl gibi, insanların işledikleri günahlara karşılık, kendilerine takdir edilen uhrevî cezalar Cenâbı Hakkın Ata kanunuyla, yâni Onun af ve ihsanıyla kaza edilmekten alıkonmakta ve böylece Ata kanunu Kaza kanununu bozmaktadır.Aynı şekilde, Kazanın bozulmasıyla Kader kanunu da bozulmuş, takdir edilen ceza değişikliğe uğramış olmaktadır.Bir başka misal, kul bir günah yerine gitmek niyet ve meyliyle evden çıkar.O bu niyetle irâde düğmesine dokunduğu için, Allah da meylinin neticesini yaratacak ve onu irâde ettiği yere götürecektir.Fakat, o kulun güzel bir hali, Allahın hoşuna gidecek bir tarafı, sözgelimi gecesinin zülüfünde iki damla gözyaşı ya da arabasıyla bir-iki arkadaşını bir sohbete götürüşü vardır da, bunlar Rahmet-i İlâhîyi ihtizaza getirmiştir ve Allah c.c da yolda o kulun karşısına kendisini günah mahalline değil de gülzâra götürecek bir arkadaş çıkarır ve kulun iradesiyle hak ettiği hükmü değiştirir. İşte, Allahın sebepli sebepsiz kulu hakkındaki bir hükmü veya bir kazâyı onun lehinde değiştirmesi, Ona ait bir atâdır.Diğer taraftan, Ata, Kaza kanununun şümulünden ihraçtır, denmektedir. Şöyle ki, bir günah için takdir edilen ceza külli bir kanun iledir.Yâni, şu suçu işleyene şu ceza verilir, şeklindeki takdir, küllidir.Sözkonusu suçu işleyen bir kimsenin tevbe etmesi halinde, günahının afvedilmesi ile Kaza kanununun şümulünden bir ihraç durumu hâsıl olmaktadır. Bu ise aynı zamanda, Kader kanununu külliyetinden bir ihraç mânâsındadır.Yukarıda açıklamaya çalıştığımız kaide,kaderin değişip değişmediği sorusunu hatıra getirmektedir. Bu nokta: da şunu ifâde edelim ki, İlm-i İlâhînin değişmesi muhaldir.Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hâdiseler gibi, Ata kanununun tatbikatıda o ilmin şümûlündedir.Bu kader değişmez. Değişiklikler sabit ve derin olan Levh-i Mahfûzun daire-i mümkinatta bir defteri ve yazar bozar tahtası hükmündeki Levh-i Mahv ve isbatta olmaktadır.Önce takdir edilen nice cezalar, daha sonra tevbe vesilesiyle ve ata kanunu ile afvedilmekte, Levh-i Mahv ve isbattan silinmekte ve kaza edilmemektedir.Nitekim bir âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadir:
* Allah dilediği şeyi mahveder ve dilediğini isbat eder *
Nezdinde kitabın aslı olan Levh-i Mahfuz vardır.

Kaynak:
* İslam Hukuku
* Rad sûresi, 39
* Mesnevi-i Nuriye, 206

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 883
favori
like
share
yakup20 Tarih: 12.01.2007 09:17
Her şey ALLAHIN elinde...............
eskitoprak Tarih: 08.01.2007 15:59
bildigim kadar degisir INSALLAH