2012 ygs sınavı - ygs soruları ve cevapları - 2012 ygs soruları - 2012 ygs sosyal bilimler soruları


2012 - YGS / SOS SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1.
Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim
yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken
dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve
olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?

A)Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması
B)Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların
kullanılması
C)Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla
deniz kabuklarının kullanılması
D)Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması
E)MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma
parçasının bulunması

2.
Orhun Yazıtları’ndaki Türkçede yabancı dil ögelerinin
oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın
arttığı görülmüştür.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
söylenemez?

A)Kültürel ilişkilerin artmasının
B)Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin
C)Farklı dinlerin benimsenmesinin
D)Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni
terimlerin girmesinin
E)Uygur ülkesinde ticaretin artmasının

3.
İslam Devleti’nde Hz. Muhammet’ten sonra devlet başkanı
olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife
Dönemi’nin ardından halifenin dinî ve siyasi otoritesi, İslam
dünyasının tümünde kabul görmemiştir.
Buna, İslam tarihinde görülen,
I. Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği
siyasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması,
II. Abbasiler, Fatımiler ve Endülüs Emevilerinde
olmak üzere aynı anda üç halifenin olması,
III. Dört Halife Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim’in kitap
hâline getirilmesi ve çoğaltılması
durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)II ve III

4.
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan
Karahanlılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik
edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır.
Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yönetim
gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir.
Buna göre, Karahanlılar,
I. İslamiyet’i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir
siyasi yapı oluşturmuşlardır.
II. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır.
III. Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I, II ve III

5.
Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını
sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin
örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna
Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da
onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olduğu savunulabilir?

A)Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara
sahip olduğunun
B)Ticaretin, Müslüman olmayanların elinde olduğunun
C)Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığının
D)Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin
E)Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma
olanağı sağlandığının

6.
Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te
yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk
sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar
tarafından da örnek alınırdı.
Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden
hangisinde etkili olduğu savunulabilir?

A)Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
B)Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C)İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
D)Hat sanatının ortaya çıkmasında
E)Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

7.
Batı’da başlayan kadın-erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı
toplumunu da etkilemiş, kadın hakları tartışılarak
kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır.
Bu durumun, Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden
hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?

A)Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının
devam etmesinde
B)Kadınların harem koşulları içinde eğitimlerini sürdürebilmesinde
C)Kadının sosyal hayata katılımının giderek artmasında
D)Kadının çocuk bakımında ailenin en etkin kişisi
olmasında
E)Osmanlı kırsal kesiminde kadınların tarım işlerinde
çalışmasında

8.
7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir
savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak
için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi
gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir.
Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan
Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı’nda
Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto
etmiştir.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olduğu savunulamaz?

A)Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda, yitirdikleri
toprakların bir kısmını geri aldığının
B)İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası
olduğunun
C)Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika
oluşturduğunun
D)Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan
Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin
E)İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinden
rahatsız olduklarının

9.
30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar
Meclisi açılır açılmaz Kuvayımilliye’nin dağılıp dağılmayacağı
sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki
istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça
belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini
yerine getirecektir.” demiştir.
Mustafa Kemal'in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini
vurguladığı savunulabilir?

A)Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
B)Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
C)Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini
D)İstanbul Hükûmetinin desteğinin amaçlandığını
E)Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin
bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini

10.
Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir
Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A)Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin
Batı’da toplanmasının
B)Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik gizli paylaşım
anlaşmalarını açıklamasının
C)Batı bölgesinde bazı Kuvayımilliye yanlılarının
TBMM’ye karşı ayaklanmasının
D)İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak
istemesinin
E)Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşı’nda fiilen mücadele
edilmemesinin

11.
Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin,
Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi
nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal
“Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla
savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.
Mustafa Kemal'in savaş ortamında söylediği bu
sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu
savunulabilir?

A)Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına
B)Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine
C)Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna
göre belirlendiğine
D)Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin
büyüklüğüne
E)Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

12.
Millî Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin “Yenilmiş,
parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa
kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit
şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın
bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi
şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Gümrü B)Lozan C)Moskova D)Ankara E)Kars

13.
Misakımillî sınırları içinde TBMM Hükûmetinden
başka bir hükûmet olamayacağının aşağıdakilerden
hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına
B)Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına
C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına
D)Halifeliğin kaldırılmasına
E)Saltanatın kaldırılmasına

14.
Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık
tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.”
demiştir.
Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisinin yapıldığı savunulamaz?

A)Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B)Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması
C)Millet Mekteplerinin açılması
D)Yeni Türk alfabesinin oluşturulması
E)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

15.
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver
Paşa’nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için
harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini
“Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle
oynamak olur mu?” diye eleştirmiştir.
Yaptığı inkılaplar düşünülerek Mustafa Kemal'in bu
eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?

A)İnkılaplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık
tanımamak gerekir.
B)İnkılap sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte
verilmelidir.
C)İnkılaplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte
sürdürmek gerekir.
D)İnkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir.
E)İnkılaplar yapılırken uygulamaların yakından takibi
sonucu olumlu etkiler.

16.
UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başlamaktadır.
Bu nedenle de barışın savunulması öncelikle insanın
düşüncesinde gerçekleştirilmelidir.” ilkesini tüm
dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.
Atatürk’ün, UNESCO’nun kuruluşundan yıllar önce
söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu ilkenin
dile getirildiği savunulabilir?

A)Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan
yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında
uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık
olamaz.
B)Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza
kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar
olmalıyız.
C)Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden
uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.
D)Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet
için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
E)Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak,
kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak… hak ve
özgürlüğüne sahiptir.

17.
Millî güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin
millî hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve
millî menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin
toplamıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin
siyasi gücünün yüksek olabilmesi için gereken koşullardan
biri olduğu savunulamaz?

A)Uluslararası kuruluşlarda etkin olması
B)İç politikasının güçlü olması
C)Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması
D)Diğer ülkelerle ilişkilerinde kendi çıkarlarını koruması
E)Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması

18.
Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim
içindedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşerî faaliyetler
üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha
fazladır?

A)İtalya’da Etna Yanardağı çevresinde toprakların
geçirimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin
azalmasının
B)Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda
deniz ulaşımının aksamasının
C)İzlanda’da meydana gelen volkanik patlamalar
sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini
etkilemesinin
D)Konya Havzası’nda obrukların oluşumu sonucu
tarım alanlarının zarar görmesinin
E)Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu
falezlerin gerilemesinin

19.
18. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük
ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır.
Sporcular bu haritalar ile yer şekillerini belirleyerek
en kısa zamanda yönlerini ve hedeflerini bulmaya
çalışırlar.
Buna göre, Uludağ’da yapılacak bir yarışmada sporcuların
yarışma alanına ait aşağıda birer parçası verilen
haritalardan hangisini kullanması daha
uygundur?
20.Yukarıdaki şekilde Kuzey araleli üzerinde yer
alan K, L, M ve N merkezlerinde aynı günde ve aynı
anda güneşin, gökyüzündeki konumu gösterilmiştir.
Buna göre,

[TABLE="width: 500"]


Diğerlerine göre en batıda yer alan merkez
----I


’dir.


Diğerlerine göre K merkezinin başlangıç
meridyenine göre konumu


---- .
IIDiğerlerine göre güneşin en erken doğduğu
merkez----
III


’dir.
cümlelerindeki boş bırakılan yerlere getirilmesi
gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

[TABLE="width: 500"]I

II

IIIA)

K

en yakındır

NB)

N

belirlenemez

KC)

M

en uzaktır

LD)

N

en yakındır

KE)

L

belirlenemez

M21.
Batı Meridyeni üzerinde bulunan Samoa Bağımsız
Devleti’nin başkenti Apia, ülke meclisinin aldığı kararla;

* Doğu Meridyeni üzerinde bulunan Avustralya’
nın başkenti Kanberra’nın 21 saat 20 dakika geri-

* Yeni yıla en son giren başkent iken 2012’ye ilk giren
başkent olmuştur.

Bu bilgilere göre, Samoa Bağımsız Devleti aşağıdaki
kararlardan hangisiyle yukarıdaki her iki durumu aynı
anda gerçekleştirmiştir?
Batı Meridyeni üzerinde bulunan Samoa Bağımsız
sindeyken 2 saat 40 dakika ilerisine geçmiştir.

A)Tarih değiştirme çizgisi olarak Greenwich’i kabul
etme
B)31 Aralık tarihini Samoa için 21 saat 20 dakika
olarak kabul etme
C)Tarih değiştirme çizgisini ülkenin doğusuna
kaydırma
D)Ülkenin batısındaki başka bir kenti başkent olarak
kabul etme
E)28 gün olan şubat aylarını 29 güne çıkarma

22.Yukarıda verilen şekilde bir yerdeki yağışın oluşumundan
yeryüzüne düşene kadar olan sıcaklık değişimi
gösterilmiştir.
Buna göre, bulut ile yeryüzü arasındaki sıcaklık
değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
22. İsviçre Alplerindeki kayak merkezleri ile kent merkezleri
arasında balonla uçuş turları düzenleyen firmalar,
rüzgârların esme yönlerinden yararlanarak yakıttan da
tasarruf etmeye çalışmaktadır.
Dağ ve vadi meltemlerini kullanarak düzenlenen bu
turların uçuş zamanı, rotası ve yararlandığı meltem
çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?
[TABLE="width: 500"]

Uçuş
zamanı

Uçuş rotası

Meltem
Çeşidi
A)Gündüz

Kent merkezinden
kayak merkezine

Vadi
meltemiB)Gece

Kent merkezinden
kayak merkezine

Vadi
meltemiC)Gündüz

Kayak merkezinden
kent merkezine

Dağ
meltemiD)Gece

Kent merkezinden
kayak merkezine
Dağ
meltemi


E)Gündüz

Kayak merkezinden
kent merkezine
Vadi
meltemi
24.

[TABLE="class: grid, width: 500"]

Merkez

Sıcaklık
(o[SUB]C[/SUB])

Maksimum nem
(g/m3)

Mutlak nem
(g/m3)


K

25

30

15L

15

20

15M

5

10

15


N

0

5

15


P

-5

1

15
Bu tabloya göre K, L, M, N ve P merkezleriyle ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)K’nin bağıl nem oranı % 50’dir.
B)L’de yağış oluşmamıştır.
C)M’de yağış oluşmuştur.
D)En fazla buharlaşma N’dedir.
E)En fazla yoğuşma miktarı P’dedir.

25.Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler
hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi,
kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada
bulunduklarının kanıtı olamaz?

A)2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine
uyacak şekilde olması
B)6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaçların aynı
yaşta olması
C)8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşulların benzer
olması
D)1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve
benzer olması
E)5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının
olması

26.
Bir akarsuyun yıllık akım miktarının, havzasına düşen
yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış katsayısı
elde edilir. Akış katsayısının 1 olması, akarsuyun
havzasına düşen yağış tutarı kadar su taşıdığını gösterir.
Buna göre, bir akarsuyun akış katsayısının 1’den
büyük olması aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

A)Yıllık buharlaşma miktarının çok fazla olmasıyla
B)Akarsu havzasının çok geniş olmasıyla
C)Akarsuyun eriyen buzul sularıyla da beslenmesiyle
D)Akarsuyun yatak eğiminin fazla olmasıyla
E)Havzasının kolları tarafından derince yarılmış
olmasıyla

27.
Nüfus ve yerleşmeyle ilgili olarak aşağıda verilen
özelliklerden hangisinin ortaya çıkmasındaki temel
etken doğru olarak verilmiştir?

[TABLE="width: 500"]

Özellik

Temel etkenA) Kuzey Yarım Küre’de
orta enlemler, alçak ve
yüksek enlemlere göre
daha fazla nüfusa sahiptir.

klim
B) Nil Nehri Havzası’nın ağza
yakın kısımları, orta ve yukarı
kısımlarına göre daha fazla
nüfuslanmıştır.


Su kaynaklarıC) Ekvator çevresinde yerleşme
sınırı dünya geneline göre
daha yüksektir.


Yer şekilleri


D) Antarktika’da bilimsel araştırma
istasyonları
dışında sürekli yerleşim
alanları bulunmamaktadır.


Kara ve deniz
lerin dağılışıE) Avrupa’nın güney kıyılarında
Kıta’nın kuzeyine göre nüfus
daha fazladır.

Bakı
28.
Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin
sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı
durumlarda farklılık gösterir.
Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinde
sınırların birbirine en fazla benzerlik göstermesi
beklenir?

A)Asya’da doğal gaz çıkartılan yerler – Asya’da doğal
gazın yoğun olarak tüketildiği yerler
B)Afrika’da yağmur ormanları – Afrika’da nüfusun
yoğun olduğu yerler
C)Kuzey Amerika’da göller yöresi – Kuzey
Amerika’daki zengin petrol bölgeleri
D)Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerler – Akdeniz’e
kıyısı olan ülkeler
E)Güney Amerika’da Amazon Havzası – Güney
Amerika’da yağmur ormanları

29.
Bir yerdeki nüfusu oluşturan kişiler, yaşları büyükten
küçüğe doğru sıralandığında, ortada kalan kişinin
yaşına ortanca yaş denilmektedir. Nüfusun yarısı bu
yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin yaş gruplarına göre
nüfus oranları ve ortanca yaş değerleri verilmiştir.

[TABLE="class: grid, width: 500"]

Yıllar

0-14 (%)

65+ (%)

Ortanca Yaş1990

35

4,28

22,212000

29,83

5,70

24,832011

25,27

7,35

29,22

Bu tablodaki bilgilere göre, Türkiye nüfusuyla ilgili
aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A)0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi,
nüfus artış hızının yükselmesiyle ilgilidir.
B)Genç nüfuslu olma özelliğinden, yaşlı nüfuslu olma
özelliğine doğru gitmektedir.
C)Ortanca yaşın yıllara göre yükselmesindeki en
önemli etken, nüfus artış hızının yükselmesidir.
D)65 yaş üzeri nüfus oranının yıllara göre artması,
yaşlılığa bağlı ölüm oranlarının artışıyla ilgilidir.
E)0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi,
geri kalmış ülkelerle benzerlik gösterir.


Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında; tropikal
siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır.
Buna göre, belirtilen doğal afetler göz önüne
alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
söylenemez?

A)İnsanları sosyal ve psikolojik açıdan etkiledikleri
B)Bir ülke veya bölge sınırları içinde farklı derecede
etkili oldukları
C)Tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdikleri
D)Aynı alanlarda etkili oldukları
E)Önceden tahmin edilebilen meteorolojik afetlerden
oldukları

31.
Türkiye’de tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin ekonomiye
katkısı, tarım bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkları
ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?

A)Yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin farklı
olması
B)Ekili-dikili arazilerin verimliliğinin farklı olması
C)Bölge iklimlerinin birbirinden farklı olması
D)Tüketici nüfusun bölgelere göre farklılık göstermesi
E)Yer şekillerinin bölgesel farklılıklar göstermesi

32.
Her bir akı karasından seçerek
Varlık dağlarını delip geçerek
Düzde ben bir insan olmaya geldim

Nimri Dede’ye ait bir şiirden alınan bu dizelerin her
biri, sırasıyla felsefenin alt disiplinlerinden hangilerinin
konusu olabilir?

A)Epistemoloji - ontoloji - etik
B)Etik - epistemoloji - estetik
C)Ontoloji - estetik - etik
D)Etik - epistemoloji - ontoloji
E)Ontoloji - estetik - epistemoloji

33.
Felsefe çok kullanıldığı hâlde anlamı az bilinen bir
sözcüktür. Söz gelimi Oğuz için arkadaşı “Onun hayat
felsefesi gününü gün etmektir.” diyor. Bir firma satış
felsefesini “Müşterileri mutsuz etmektense daha az
kazanmaya razıyız.” şeklinde özetliyor. Bir banka kendini
diğer bankalardan farklı göstermek için “Bizim felsefemiz
hepsinden farklıdır.” sloganıyla reklam yapıyor.
Felsefenin kelime anlamının dışında kullanılışıyla ilgili
bu tarz örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Değişik anlamlar
yüklenen felsefe sözcüğü aslında Herakleides
Pontikos’un söylediğine göre ilk olarak Pythagoras
tarafından kullanılmış, Yunanca “philosophia” sözcüğünden
gelmektedir.

Dilimize “felsefe” olarak geçen “philosophia”nın
kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gerçeklik bilgisi
B)Yaşam atılımı
C)Bilgelik sevgisi
D)Hayat görüşü
E)Yaşama sevinci

34.
İpten yapılmış bir salıncağın üstünde sallanırken ipleri
kesersem ne olur deyip denemeye kalkmayız. Çünkü
bunu yaptığımızda yere düşeceğimizi biliriz. Daha önce
bunu yapan başka birini görmesek hatta yer çekimi
kanunundan haberdar olmasak bile düşeceğimizi biliriz.
Çünkü düşen birçok nesne görmüşüzdür, düşmeyle ilgili
birçok yaşantımız olmuştur.

Bu parça bilgi kuramının temel sorularından
hangisini tartışmaktadır?

A)Doğru bilgi mümkün müdür?
B)Bilginin kaynağı nedir?
C)Doğru ile gerçek aynı mıdır?
D)Doğru bilginin ölçütü nedir?
E)Bilgi özneye mi süjeye mi bağlıdır?

35.
Yardıma muhtaç aç bir çocuğu doyurma eylemini düşünün.
Birçok insan, bunun ahlaki açıdan iyi bir davranış
olduğu konusunda hemfikirdir. Peki, birini bunu yaparken
izlediğimizde tam olarak gördüğümüz nedir? Aç
birini doyuran kişi, yardıma muhtaç çocuk, çiğneme
eylemi ve belki de çocuğun gülümsemesi. Ancak göremediğimiz,
göremeyeceğimiz bir şey vardır, o da eylemin
aslını oluşturan “iyilik”. Görülemediğine göre yok
mu sayılmalıdır? Bence hayır. “İyi” olmadığında ahlaktan
da söz edilemez. Oysa bende bir “iyi” fikri var.

Bu parçadan hareketle, varlık hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A)Bir olandan türediği
B)Birden çok ilkeden kaynaklandığı
C)Değişmez olduğu
D)Düşünülebilir olduğu
E)Oluş hâlinde olduğu

36.
Neden iyilik yapmalıyım? Mutlu veya huzurlu olmak için
mi yoksa insanları mutlu etmek için mi? Birisi bana iyilik
yaparsa mutlu olurum, ben de onları mutlu etmeliyim
diye mi düşünüyorum? “İyilik yap, iyilik bul.” demişler.
Asıl neden bu mu? Ailem ve tüm tanıdıklarım başkalarına
iyilik yapmam gerektiğini söylüyor yoksa iyilik
yapmak toplumsal hayatın vazgeçilmezi mi?
Bu parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusu
üzerinde durulmaktadır?

A)Niçin erdemli olmak gerekir?
B)Ahlaki eylemin amacı nedir?
C)Evrensel ahlaktan söz edilebilir mi?
D)Ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz?
E)Ahlakla sorumluluk ilişkili midir?

37.
Birçok toplumda geçerli olan “Çalmayacaksın!”
yaptırımı ile karşı karşıya olan bir birey, aşağıdakilerden
hangisini yaptığında Kant’ın ödev ahlakına
uygun eylemde bulunmuş olur?

A)Onu koşulsuz bir buyruk olarak aldığında
B)Toplumun yararına olacak biçimde davrandığında
C)Doğruluğundan emin olduktan sonra
benimsediğinde
D)İçinden gelen sese kulak verdiğinde
E)Mutlu olabilecek biçimde davrandığında

38.
Sokrates “Adalet nedir?” diye sorduğunda aradığı,
sadece sözcüğün tanımı değildir. “Adil” sözcüğü her
çeşit insan, karar, yasa ve anlaşma için kullanıldığına
göre, bütün bunlarda ortak olan bir şey, hepsinin
paylaştığı “adalet” denilen ortak bir özellik bulunmalıdır.
Sokrates’in açığa çıkarmaya çalıştığı şey, bu ortak
özelliğin niteliğiydi. Öyle ki bunun sonunda tek tek
olguları, ona ulaşmasına göre adil veya değil diye
nitelemek mümkün olsun.
Bu parçada Sokrates’in aradığı ortak özellik aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?

A)Adaletin sembolü
B)Adalet duygusu
C)Fenomen olarak adalet
D)Oluş olarak adalet
E)Adalet ideası

39.
Giorgione’nin Fırtına adlı tablosuna baktığımızda kompozisyonun
sanatsal açıdan bir hayli basit olmasına
karşın figürlerin özel bir dikkatle çizildiğini ve resmin,
her yere nüfuz etmiş ışık ve hava sayesinde kaynaşıp
bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Figürlerden bu
küçük tablonun çoğunu kaplayan manzaraya bakıyoruz,
sonra tekrar figürlere dönüyoruz. Giorgione, kendisinden
önce gelenler gibi önce nesneleri ve kişileri çizip
sonra onları bir mekâna yerleştirmiyor; doğayı, toprağı,
ağaçları, ışığı, havayı, bulutları ve kentleriyle insanları
bir bütün olarak düşünüyor.

Bu parçada anlatılanlara göre Giorgione’nin eserini
oluştururken güzelliğin hangi niteliğini öne çıkardığı
söylenebilir?

A)Yetkin olmak
B)Orantılı olmak
C)Aslına uygunluk
D)Uyumlu bütünlük
E)Simetrik olmak

40.
Bence metafizikçiler ve skolastik dönem düşünürleri,
masa başında oturup kendi zihinlerinde oluşan materyallerden
mükemmel teoriler üreten örümceklere benzer.
Onların gerçeklere büyük bir dikkatle yaklaşmalarını
bekleyemem. Bu arada mistikleri hiç hesaba katmıyorum
bile. Ben aynı zamanda, karıncalar gibi hiçbir
şeye aldırış etmeden bilgi toplayan ancak bunları hipotez
geliştirmekte kullanmayı düşünemeyen, sözde
“deneyciler”in yaklaşımını da benimsemiyorum. Bana
göre bilim insanları arılar gibi olmalıdır: Deney ve gözlemlerden
veri toplamalı, sonra da doğa kanunlarıyla
ilintili hipotezleri bir çerçeveye oturtmak için olgularla
da uygunluklarını araştırmalıdır.

Bu parçadaki kişinin görüşleri aşağıdakilerden
hangisine yakındır?

A)Descartes’ın rasyonalizmine
B)A. Comte’un pozitivizmine
C)H. Bergson’un entüisyonizmine
D)J. Dewey’nin pragmatizmine
E)J. P. Sartre’ın egzistansiyalizmine


SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. C
2. B
3. D
4. A
5. E
6. B
7. C
8. B
9. E
10. A
11. D
12. B
13. E
14. A
15. D
16. C
17. E
18. C
19. A
20. B
21. C
22. B
23. A
24. D
25. E
26. C
27. A
28. E
29. B
30. D
31. D
32. A
33. C
34. B
35. D
36. B
37. A
38. E
39. D
40. B

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 29945
favori
like
share
asbi Tarih: 06.05.2012 16:32
rg