din felsefesi nedir - dinin felsefik tanımı - din felsefesinin özellikleri - teoloji nedirDin ile felsefeyi birbirinden ayırarak ele alan ilk düşünür I. Kant'dır. Din bir takım
dogmalardan hareket eder. Felsefe ise ne din içindir ne de dine karşıdır. Sadece dinsel
olguları tartışıp sorgulamaya çalışır.

Din felsefesinin temel amacı, dini, inanca dayanarak
de¤il akla dayanarak açıklamaya çalışmaktır. Bu nedenle din felsefesi dine dışarıdan
bakar, yani eleştirel ve nesnel olarak yaklaşmaya çalışır.

Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne oldu¤unu, inancın
yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan bir felsefe dalıdır.

Sözgelimi felsefe, din olgusunu ortaya çıkaran inancın, do¤a olaylarından korkma ve bunları açıklama
ihtiyacı ndan ortaya çıktı¤ını ortaya koymaya çalışırken inançları analiz ederek (din
sosyolojisi ya da dinler tarihi gibi bilimlerden yararlanarak) bunları yapar.

Teoloji ile Din Felsefesinin Farkı,

Kelime anlamıyla teoloji "tanrı bilim" demektir. Belirli bir dini temel alarak
tanrının varlı¤ını, niteliklerini, insanın tanrı karşısındaki yerini inceleme konusu yapar.
Her dini kendine özgü tarihi, konusu ve problemleriyle ele alıp inceler.

Bu nedenle bir Yahudi teolojisi, bir Hristiyan teolojisi, bir ‹slam teolojisi vardır. Bu teolojiler o dinin
inanç ve pratiklerinden yola çıkarak akılsal savunusunu yaparlar. Bunlardan hiçbiri
kendi dinlerinin inançlarını sorgulamaz.

Din felsefesi ise genel olarak dinin do¤ası, dinsel inancın yapısı ve anlamı, dinin
insan yaşamındaki yeri gibi konuları ele alırken bunları rasyonel olarak ele almak,
açıklamak, sorgulamak ve eleştirmek amacını taşır. Bu nedenle din felsefesi teolojiden
farklı olarak bütün dinlere eşit uzaklıktadır.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1214
favori
like
share