genel muhasebe ünite 5 çalışma soruları - genel muhasebe test soruları ve cevapları1------------------------/------------------
Kasa Hs.
Bankalar Hs.
Binalar Hs.
Sermaye Hs.
Demirbaşlar Hs.
---------------------------/----------------
Bu açılış kaydında hangi hesap yanlış tarafa kaydedilmiştir?
a)Bankalar Hesabı
b)Kasa Hesabı
c)Demirbaşlar Hesabı
d)Sermaye Hesabı
e)Binalar Hesabı

2- Aşağıdakilerden hangisinden yararlanarak dönemsonu bilançosu düzenlenir?
a)Genel geçici mizan
b)Gelir tablosu
c)Kesin mizan
d)Dönembaşı bilançosu
e)Envanter listesi

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a)Yevmiye ve büyük defterde içerik olarak farklı bilgiler yer alır.
b)Dönembaşı bilançosu işletmenin mali durumunu gösterir.
c)Gelir tablosunda faaliyet sonuçları yer alır.
d)Kapanış kayıtlarında katanlar itibariyle pasif hesaplar borçlandırılır, aktif hesaplar alacaklandırılır.
e)Yevmiye defterindeki açılış kayıtları bilançoya dayanır.

4- l. Aralık Ayı sonu itibariyle genel geçici mizanın hazırlanması
II. Dönembaşı bilançosuna bağlı olarak yevmiye defterinde açılış kaydının yapılması
III. Dönemsonu itibariyle envanter kayıtlarının yapılması
IV. Yevmiye Defterine yapılan açılış kaydının büyük deftere geçirilmesi
V. Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilip, oradan büyük deftere geçirilmesi
Muhasebe sürecine göre yukarıdaki işlemler hangi sıralama esas alınarak gerçekleşmiştir?


a)II, IV, V, l ve III
b)V, III, II, IV ve l
c)l, II, III, IV ve V
d)II, V, l, III ve IV
e)III, U, l, IV ve V

5-
---------------------/--------------------
Sermaye Hs.
Borçlar Hs.
Kasa Hs
.
Tic. Mal. Hs.
-----------------/-----------------
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?


a)Yeni kurulan bir işletmede kuruluş tarihindeki mali durumun hesaplara yansıtılmasına
b)Kısmen peşin, kısmen kredili, kârlı mal satışına
c)Hesapların izleyen döneme devri için kapatılmasına
d)Hesapların açılışına
e)Sermaye azaltılması sonucunda borçların ödenmesne

6- Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması sekinde yapılan işleme ne ad verilir?


a)Hesapların kapatılması
b)Hesapların açılması
c)Muhasebe dışı envanter
d)Sonuç hesaplarının kâr zarar hesabına devri
e)Muhasebe içi envanter

7- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde genel geçici mizanın düzenlenmesinden sonra gelen aşamadır?


a)Açılış bilançosunun düzenlenmesi
b)Dönemsonu envanterinin yapılması
c)Yevmiye defterine açılış kaydının yapılması
d)Günlük işlemlerin kaydı
e)Açılış envanterinin yapılması


8- l. Kesin mizanın çıkarılması
II. Açılış kaydı
III. Günlük işlem kayıtları
IV. Mali tabloların düzenlenmesi
V. Envanter kayıtları
Yukarıdaki işlemler nasıl sıralanırsa muhasebe süreci oluşur?


a)I, II, III, IV ve V
b)II, III, V, l ve IV
c)III, II, V, l ve IV
d)l, II, III, V ve lV
e)II, III, l, V ve lV

9.Muhasebe süreci göz önüne alındığında kesin mizan çıkarıldıktan sonra yapılacak işlem nedir?
A) mali tablo düzenleme
B) Envanter kayıtlarının yapılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Yevmiye defterine yapılan açılış kaydının büyük deftere geçirilmesi
E) Aralık ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi

10.Faaliyetine devam eden bir işletmede, yeni döneme ilişkin muhasebe süreci hangi işlemle başlar?
A) İşe başlama envanteri
B) Dönem başı bilançosu
C) Yevmiye defterine kayıt
D) Büyük deftere kayıt
E) Devir envanteri

11. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?
A) Genel geçici mizanın düzenlenmesi
B) Büyük defter kayıtlarının yapılması
C) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi
D) Yevmiye kayıtlarının yapılması
E) Aylık mizanın hazırlanması

12.Yeni kurulan bir işletmede yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
A) Genel geçici mizanı düzenlemek
B) Bilanço düzenlemek
C) İşe başlama envanteri çıkarmak
D) Hesap planı düzenlemek
E) Yevmiye ve büyük defterde hesapları açmak

13.Dönem sonunda kalan veren hesapların kapatılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aktif hesaplar borçlandırılır, pasif hesaplar alacaklandırılır
B) Gelir hesapları alacaklandırılır, gider hesapları borçlandırılır
C) Gelir hesapları alacaklandırılır, gider hesapları borçlandırılır
D) Dönem karı veya zararı hesabı borçlandırılır, gelir hesapları alacaklandırılır
E) Borç kalanı veren hesaplar alacaklandırılır, alacak kalanı veren hesaplar borçlandırılır

14. Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra dönem başı bilançosuna dayanarak yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açılış kaydının yapılması
B) Genel geçici mizanın düzenlenmesi
C) Dönem başı envanterinin yapılması
D) Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi
E) Kesin mizanın çıkarılması

15. Kesin mizan ne zaman düzenlenir?
A) dönem başı bilançosunun düzenlenmesinden sonra
B) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesinden sonra
C) Günlük işlemlerin yapılmasından sonra
D) Dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılmasından sonra
E) Açılış kaydının yapılmasından sonra

Cevaplar:

1.C 2.C 3 A 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.B 11.D12.C13.E14.A15.D

alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 683
favori
like
share