Kardeşlerim...
Cenâb-ı Allahın güzel isimleri.
Yaşadığımız dünya, felekler, yıldızlar, ay ve güneş birer âlemdir.Bütün bu âlemler bir ahenk içindedirler.Bu, Allahın Rab sıfatının bir tecellisidir.Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşatmada Rab sıfatının gereğidir. Doğmamız, büyümemiz, ölmemiz, insanlardâki yücelik, ahlâk, terbiye, kemal hep Rubûbiyet sıfatının yansımasındandır.Gözün görmesi, aklın ermesi, bütün iş ve hareketler, olma ve oluşma Rab sıfatının bir tecellisidir.Onsuz bir hareket ve düşünce yoktur.Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de gerek hâdis-i şeriflerde gecen birçok güzel ismi vardır.Aslında bu isimleri iki grupta ele almak mümkündür:
* Hak Teâlâ'nın zatına mahsus bir özel isim olan Allah lâfz-ı şerifi Ondan başka bir varlık hakkında kullanılmamıştır.Kullanılması caiz değildir.Bu ismin tesniyesi ikil siğası ve çoğulu da yoktur.Bir başka dile tercüme edilemez, hiçbir kelime onun yerini tutamaz.
* Allahu Teâlânın ikinci gruba giren isimleri, sıfatlarından alınan isimlerdir.Ayet ve hadislerde Cenâb-ı Hakkın pekçok güzel isminden bahsedilir.Bunlardan her biri Onun sıfatları ile ilgili ve onlardan alınan isimlerdir.Rahman, Rahîm, Âlîm, Hâlik vs. gibi. Bu isimler bir başka dile tercüme edilebilir.Meselâ, Hâlik ismi, yaratan veya yaratıcı olarak söylenebilir Müminin Allah hakkındaki inancı, Onun zâtının mukâddes olduğu, diğer zat ve eşyâyâ benzemediği, yüce sıfatlarla sıfatlandığıdır. Allah kendisini Esmâül-Hüsnâ en güzel isimler ile isimlendirmiştir Doksan dokuz adet olan bu isimlerin basında Allah gelir.Diğer isimlerin hiçbiri anlam ve içerik itibarıyla Allah isminin yerini alamaz.Bu nedenle, İslâma girecek kişi, Lâ ilâhe İllâllah der; Lâ ilâhe illarahman demez.Namaza başlarken, Allahü Ekberder Rahman Ekber diyemez.Allahu Teâlânın bütün isimleri güzeldir. Kuran-ı Kerîmde,
* Allahın güzel isimleri vardır. O halde Allaha o güzel isimlerle dua edin *[Arâf, 7/180]
Bu isimler şunlardır anlamlarıyla kardeşlerim..

Kaynak :
* Arâf, 7/180
* İsrâ, 17/1 10
* Tâhâ, 20/7
*Haşr, 59/24

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1418
favori
like
share
dumanalti Tarih: 30.03.2010 11:01
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları - Esmaül Hüsna Ve Anlamları
Er- RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden


Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.


El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz


Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren


El- MÜ'MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatanEl- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip


El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olanEl- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var edenEl- BÂRİ'
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan
El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren


El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok
El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan


El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen


El- KÂBID
Sıkan, Daraltan
El- BÂSIT
Açan, Genişleten


El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten


El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden


Es- SEMİ'
Herşeyi iyi işiten
El- BASİR
Her şeyi iyi gören


El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren
El- ADL
Çok AdaletliEl- LÂTÎF
En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar


El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren
El- AZİM
Çok AzametliEl- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok
Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren


El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek
El- KEBİR
En büyük, pek büyük

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren


El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden


El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
El- VASİ'
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar


El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olanEl- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek
El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran


Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duranEl- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
El- KAVİY
Pek Güçlü

El- METÎN
Çok Sağlam

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostuEl- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek
herşeyin sayısını bilenEl- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan


El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan
El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok


El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK
Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merciEl- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunanEl- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan
El- MUAHHİR..... İstediğini geri koyan, arkaya bırakan


El- EVVEL... İLK
El- AHİR... SON


Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar


El- BÂTIN Herşeyden gizli

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden


El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çokEt- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

El- AFÜV Çok affeden
Er- RAÛF
Çok lütüfkar
Çok esirgeyenMALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi

Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi

El- MUKSIT...Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
El- CÂMİ'...İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

El- GANİY. Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ.. İstediğini zengin eden

El- MÂNİ'.. Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Ed- DÂRR.. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan


En- NÂFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan

En- NÛR...... Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran


El- HÂDÎ.... Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

El- BEDİ.... Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan


El- BÂKÎ...... Varlığının sonu olmayan

El- VÂRİS... Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibiEr- REŞÎD..... Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

Es- SÂBÛR... Çok sabırlı
hırslı Tarih: 20.05.2007 06:22
ellerine saglık
ttümer Tarih: 19.05.2007 17:55
ellerine sağlık
RoHaN Tarih: 13.05.2007 18:39
Kuran-ı Kerîmde,
* Allahın güzel isimleri vardır. O halde Allaha o güzel isimlerle dua edin *[Arâf, 7/180]

Abdullah ile başlayan Allah'ın Kulu anlamına isimler ve Abdurrahim, Abdurrahman, Abdurrezzak...

sonra uzun olduğu için kısaltmaya gittiğimiz

Rahim, Rahmi, Rezzak...

yani haşa haşa

Allahın kulu yerine ...... diyoruz

bu konunun irdelenmesi lazım. isimleri kısaltırken dikkatli olmak lazım. Allah'ın güzel isimleri yalnızca Allah'a aittir. O isimleri başkalarına takmamız hiç de doğru değildir.
cilekkız Tarih: 04.03.2007 21:47
Esselamun Aleyküm;
Sevgili Site sakinleri
Esmaü-l Hüsna nın sitedeki gibi arapca ve türkçe metni bir arada indirebileceğimiz bir link verebilirmisiniz bana çok acil lazım şimdiden teşekkür ederim.
Dua ile inşaallah
VeEselam
eskitoprak Tarih: 06.02.2007 17:32
tesekkurler paylasim icin
dagl!_04 Tarih: 06.02.2007 00:07
yuce Allah'imizin guzel isimleri, Konami payla$tigin icin Allah razı olsun...
G-uNIT-STAR Tarih: 31.01.2007 08:51
Esma-ul Husna Yüce Yaratıcının Güzel İsimleri


Konami bizlerle paylastıgın için Allah razı Olsun senden
KONAMI Tarih: 31.01.2007 00:48

* Berr :Kullarına şefkatli olan, iyilik yapan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Barr :Source of all Goodness.He who treats His servants tolerantly, and whose goodness and kindness are very great indeed.


[COLOR="#8b0000"]* Vali :Yardım eden, destek veren, veli, dost, işleri düzenleyen, yöneten ve idare eden.
[COLOR="#8b0000"]* Al-Walí :The Protecting Friend.He who administers this vast universe and all its passing phenomena.


[COLOR="#8b0000"]* Bâtın :Gizli, her şeyde gizli, Ondan gizli bir şey olmayan.
[COLOR="#8b0000"]* Al-Batin :The Hidden One.He who is hidden, concealed.


[COLOR="#8b0000"]* Zahir :Görünen, varlığı aşikar olan,
[COLOR="#8b0000"]* Az-Zahir :The Manifest One.He who is Evident.


[COLOR="#8b0000"]* Ahir :Varlığının Sonu Olmayan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Akhir :The Last


[COLOR="#8b0000"]* Evvel :Varlığının başı olmayan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Awwal :The First.


[COLOR="#8b0000"]* Mani ilediğini engelleyen
[COLOR="#8b0000"]* Al-Mani:The Preventer of Harm.


[COLOR="#8b0000"]* Muğni ilediğini zengin eden
[COLOR="#8b0000"]* Al-Mughni :The Enricher.He who enriches whom He will.


[COLOR="#8b0000"]* Gani :Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Ghani :The Rich One.He who is infinitely Rich and completely independent.


[COLOR="#8b0000"]* Câmi :İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Jami :The Gatherer.He who brings together what He wills, when He wills, where He wills


* Muksit :Adalet gösterici, adaletin gerçek sahibi, hükmünde adil
[COLOR="#8b0000"]* Al-Muqsit :The Equitable One.He who does everything with proper balance and harmony.


[COLOR="#8b0000"]Zül-CelaliVel-İkram :Ululuk ve ikram sahibi
[COLOR="#8b0000"]* Dhul-Jalali Wal-Ikram :The Lord of Majesty and Bounty.He who possesses both greatness and gracious magnanimity.


[COLOR="#8b0000"]* Malikül Mülk :Mülkün ebedi sahibi
[COLOR="#8b0000"]* Malik al-Mulk :The Owner of All


[COLOR="#8b0000"]* Rauf :Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
[COLOR="#8b0000"]* Ar-Rauf :The Kind.He who is very Compassionate.


[COLOR="#8b0000"]* Afüvv :Affeden, bağışlayan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Afu :The Pardoner.He who pardons all who sincerely repent.


[COLOR="#8b0000"]* Sabur :Çok sabırlı, sabreden, cezayı erteleyen
[COLOR="#8b0000"]* As-Sabur :The Patient One.He who is characterized by infinite patience.


[COLOR="#8b0000"]* Reşid oğru yolu gösteren
[COLOR="#8b0000"]* Ar-Rashid :The Righteous teacher.He who moves all things in accordance with His eternal plan, bringing them without error and with order and wisdom to their ultimate destiny


[COLOR="#8b0000"]* Varis :Bütün servetlerin gerçek sahibi
[COLOR="#8b0000"]* Al-Warith :The Inheritor of All.He who is the Real Owner of all riches.


[COLOR="#8b0000"]* Baki :Varlığının sonu olmayan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Baqi :The Everlasting One. He whose


[COLOR="#8b0000"]* Bedi :Örneksiz yaratan
[COLOR="#8b0000"]* Al-Badi :The Originator.He who is without model or match, and who brings into being worlds of amazing wonder.


[COLOR="#8b0000"]* Hadi :İstediğini hidayete erdiren
[COLOR="#8b0000"]* Al-Hadi :The Guide.He who provides guidance.


[COLOR="#8b0000"]* Nur :Alemleri nurlandıran, aydınlatan
[COLOR="#8b0000"]* An-Nur :The Light.He who gives light to all the worlds, who illuminates the faces, minds and hearts of His servants


[COLOR="#8b0000"]* Nafi :İstediğine fayda sağlayan, Onun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen.
[COLOR="#8b0000"]* An-Nafi :The Creator of Good.He who creates things that yield advantages and benefit


[COLOR="#8b0000"]* Darr ilediğine bela verici, zarar verici, O'nun takdiri olmadan kimseye zarar verilemeyen.
[COLOR="#8b0000"]* Ad-Darr :The Creator of The Harmful.He who creates things that cause pain and injury.