DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Dicle Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Dicle Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 3. maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) DUZEM: Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
c) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programını,
ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu : Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu
f) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Program
MADDE 5- (1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve DUZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.
(2) Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Başvuru, kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6- (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır;
a) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya ilahiyat meslek yüksek okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,
b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,
2) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır.
3) Öğrencilerin önlisans programı mezuniyet notlarının 4'lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.

Kayıt için istenilen belgeler
MADDE 7- (1) İLİTAM programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Önlisans diplomasının veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği,
b) Önlisans not durum belgesi (Transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği,
c) Dikey geçiş sınav (DGS) sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı
ç) Uzaktan eğitim öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
d) Varsa, ÖSYM tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda istenilen diğer belgeler.

Kayıt hakkını kaybetme
MADDE 8- (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu Yönergede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

Kayıt iptali
MADDE 9- (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 10- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yarıyılı / yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır. Haklı ve geçerli bir nedenle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde İlahiyat Fakültesine başvurmaları ve ilgili birim yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde ek kayıt süresi tanınır.
(3) Uzaktan eğitim öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim, Dersler, Yeterlikleri Tamamlama,Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Öğretim esasları
MADDE 11- (1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da uygulanabilir.
b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci yıl (3. sınıf) derslerinin en fazla üçünden başarısız olan öğrenci ikinci yıl (4. sınıfın) derslerini alabilir. Üçten fazla başarısız dersi olan öğrenciler ise başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler ve ikinci yıldan (4.sınıftan) ders alamazlar.
c) Öğrenciler, uzaktan eğitim öğrenim ücretini ödeyip kayıt yeniledikleri sürece, sınırsız devam ve sınav hakkından yararlanırlar.

Dersler
MADDE 12- (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan eğitim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
(2) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ekte belirtildiği gibidir.

Yeterlikleri tamamlama
MADDE 13- (1) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce (gerek görülürse) açılacak olan bir haftalık "Yeterlikleri Tamamlama Programı"na alınırlar.
(2) Yeterlikleri Tamamlama Programı Dicle Üniversitesi salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

Sınavlar
MADDE 14- (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır.
(2) Ara sınavlar internet ortamında, dönem sonu sınavları ise Dicle Üniversitesi binalarında gözetim altında yapılır.
(3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı DUZEM'in önerisi doğrultusunda İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir.
(4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
(5) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
(6) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
(3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi % 20, yılsonu sınavının etkisi % 80'dir.
(4) Geçme notu 100 üzerinden 50’dır.
(5) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen notlardan biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

Başarı notları ve dereceleri
Geçer Notlar:

[TABLE="align: center"]

Puanlar

Notlar

Katsayılar93-100


AA

4.0085-92


BA

3.5078-84


BB

3.0071-77


CB

2.5064-70


CC

2.0057-63


DC

1.5050-56


DD

1.0049 ve aşağısı


FF

0.00
Sınav notuna itiraz
MADDE 16- (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.
(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve DUZEM Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,Mezuniyet ve Adres Bildirme İle İlgili Esaslar

Muafiyet
MADDE 17- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 18- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

İlişik kesme
MADDE 19 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
b) Öğrencinin, 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

Mezuniyet
MADDE 20- (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 50 ve üzeri olan öğrencilere lisans diploması verilir.
(2) Diplomalar düzenleninceye kadar talep edilmesi ve diploma alınırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.
(4) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 90 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 80 ve üstü olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
(5) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDEACTSDS) düzenlemesine ilişkin hususlar Üniversite senatosunca hazırlanan yönergeye göre belirlenir.

Adres bildirme
MADDE 21- (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Öğretim giderleri
MADDE 22 - (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen ve iki eşit taksit halinde tahsil edilen uzaktan öğretim öğrenim ücretini öderler.
(2) İLİTAM programına kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ayrılan öğrenciye yatırmış olduğu uzaktan eğitim öğrenim ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Yönerge 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Dicle Üniversitesi Senatosu'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İlahiyat Fakültesi Dekanı ile birlikte DUZEM Müdürü yürütür.
alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2755
favori
like
share
papatya_28 Tarih: 13.09.2012 20:48
Teşekür ederim , kazananlara hayırlı olur inş.
umut çakmak Tarih: 13.09.2012 20:22
tebrikler kardeş