İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ


İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM)


UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nin 2.maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.
Amaç
MADDE 2 –(1) Bu Yönergenin İnönü Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; İnönü Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) İNUZEM: İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,
b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
c) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programını,
ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
Program
MADDE 5- (1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve İNUZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.
(2) Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.
Başvuru, kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6- (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır;
a) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya İlahiyat Meslek Yüksekokulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,
b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,
(2) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri İnönü Üniversitesi tarafından yapılacaktır.
(3) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmelerinde, DGS-Sözel puanına 100’lük sisteme göre hesaplanmış önlisans programı diploma notunun eklenmesi ile elde edilen, “Yerleştirme Puanı” esas alınacaktır.
4) Öğrencilerin önlisans programı mezuniyet notlarının 4’lük sistemden 100 lük sisteme çeviriminde, Yükseköğretim Kurulunun ekte bulunan çevirim tablosu dikkate alınacaktır.
Kayıt için istenilen belgeler
MADDE 7- (1) İLİTAM programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Önlisans diplomasının veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesinin aslı,
b) Önlisans Not döküm (Transkript) belgesinin aslı,
c) Dikey geçiş sınav (DGS) sonuç belgesi,
ç) Öğrenci katkı payının ve öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,
d) Üniversite tarafından hazırlanan yerleştirme belgesi,
e) Üniversiteye kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen diğer belgeler,
Kayıt hakkını kaybetme
MADDE 8- (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu Yönergede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.
Kayıt iptali
MADDE 9- (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.
Kayıt yenileme
MADDE 10- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılı/yarıyılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenci katkı payını ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim, Dersler, Yeterlikleri Tamamlama,
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Öğretim esasları
MADDE 11- (1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, önlisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da uygulanabilir.
b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci yıl (3. sınıf) derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci yıl (4. sınıfın) derslerini alır. Üç dersten fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler, ikinci yıldan (4.sınıf) ders alamazlar.
c) Gerek birinci ve ikinci yarıyıl (3. sınıf) derslerinden gerekse üçüncü ve dördüncü yarıyıl (4. sınıf) derslerinin bir kısmından ya da tamamından başarısız olan öğrencilere iki yıllık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki yıllık bir ek süre daha verilir. Öğrenciler, ek süreler içinde bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. İkinci ek süre sonunda başarısız oldukları derslerin sayısı üç veya daha az olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri sürece, öğrencilik haklarından yararlanmamak şartıyla, sınırsız sınav hakkına sahiptirler.
Dersler
MADDE 12- (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
(2) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ilişikte belirtildiği gibidir.
Yeterlikleri tamamlama
MADDE 13- (1) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak olan bir haftalık "Yeterlikleri Tamamlama Programı"na alınırlar.
(2) Yeterlikleri Tamamlama Programı İnönü Üniversitesi salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

Sınavlar
MADDE 14- (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır.
(2) Ara sınavlar internet ortamında, dönem sonu sınavları ise İnönü Üniversitesi binalarında gözetim altında yapılır.
(3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı İNUZEM’in önerisi doğrultusunda İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'nca geçersiz sayılır.
(5) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına katılabilirler.
(6) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
(3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yılsonu sınavının etkisi %80’dir.
(4) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.
(5) İki yarıyıl üst üste ortalaması 4 üzerinden 2’ nin altına düşen öğrenciler şartlı geçmiş oldukları dersleri tekrar etmeleri gerekmektedir (Şartlı geçme notları DC, DD).
(6) Öğrencilerin yarıyıl sonu ders başarı değerlendirmesinde İnönü Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi esas alınır.
Sınav notuna itiraz
MADDE 16- (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.
(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş işgünü içinde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na yazılı olarak başvurabilirler. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'nca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve İNUZEM Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,
Mezuniyet ve Adres Bildirme İle İlgili Esaslar
Muafiyet
MADDE 17- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.
Kayıt dondurma
MADDE 18- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.
İlişik kesme
MADDE 19 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:
a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen birinci iki yıllık ek süre sonunda en az altı dersten, ikinci iki yıllık ek süre sonunda ise en az dört dersten başarısız olması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
ç) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl/yıl üst üste kayıt yenilememiş olması.
Mezuniyet
MADDE 20- (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere lisans diploması verilir.
(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.
(4) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve numarası, fakülte dekanı ve Rektörün imzaları; arka yüzünde diploma sahibine ait kimlik bilgileri yer alır.
(5) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.01-3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
(6) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-ACTSDS) düzenlemesine ilişkin hususlar Üniversite Senatosu'nca hazırlanan yönergeye göre belirlenir.
Adrese bildirme
MADDE 21- (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönerge 2010–2011 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İNUZEM Müdürü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı birlikte yürütür.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2303
favori
like
share