gasm stcw yenileme sınava hazırlık soruları - denizcilik işletmeciliği bölümü - denizcilik fakültesi sınav soruları


Denizde Kişisel Cankurtarma Teknikleri
1) Cansallarında bulunan yiyecek miktarı kişi başı en az kaç kilokalori olmalıdır?
a) 1000 kcal
b) 2400 kcal
c) 1400 kcal
d) 2000 kcal
e) 3000 kcal

2) Aşağıdakilerden hangisi Acil Durumdur?
a) Güverte aydınlatmalarının yanmaması
b) Kuzinede yangın
c) GPS arızası
d) Telsiz arızası
e) Radar arızası

3) Aşağıdaki doğru cevabı bulunuz.
a) Hastanın bilinci kapalı ise boynu öne getirin
b) Bilinci kapalı hastaya önce kalp masajı yaptırılır
c) Bilinci kapalı hastadan kurtarıcı başını mümkün olduğu kadar uzakta tutmalıdır
d) Hastanın bilinci kapalı ise önce nefesini dinleyin
e) Hastanın bilinci kapalı ise önce kollarını hareket ettirin.

4) Gemiyi terk emri verildiğinde kaç metreden daha yüksek yerden denize atlanılmamalıdır?
a) 5-6 Metre
b) 2-3 Metre
c) 1-2 Metre
d) 12-14 Metre
e) 8-10 Metre

5) Role talimleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi bir doğrudur?
a) Bir önceki talimde gemi mürettebatının %25’inden fazlası bulunmamışsa gemi limandan ayrıldıktan sonraki 36 saat içinde
gemiyi terk talimi yapılmalıdır
b) Her gemiadamı ayda en az 3 kez yangın ve gemiyi terk talimlerine katılmalıdır
c) Bir önceki talimde gemi mürettebatının %35’inden fazlası bulunmamışsa gemi limandan ayrıldıktan sonraki 24 saat içinde
gemiyi terk talimi yapılmalıdır
d) Yolcu gemilerinde yolcular bindikten sonraki 24 saat içinde gemiyi terk talimi yapılmalı ve bu talimler her hafta tekrar
edilmelidir
e) Her gemiadamı ayda en az 2 kez yangın ve gemiyi terk talimlerine katılmalıdır

6) Can Salı acil durum cihazlarından olan GMDSS su geçirmez, taşınabilir VHF telsiz cihazının pili kaç saat süre ile
cihaza enerji sağlayabilmelidir?
a) 5
b) 8
c) 1
d) 6
e) 3

7) SOLAS’a göre özellikle yolcu gemilerinde, personelin, gemi terki için kullanılan,’’RDY’’ Teçhizatı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Dalga önleyici bariyer
b) Şişme can Salı
c) Şişme kızak ve oluk sistemi
d) Katı can Salı
e) Acil personel terk ağ sapan

8) Can sallarına binildikten sonra yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balık tutmaktır
b) En yakın sahile kürek çekmektir
c) Kaza ortamından uzaklaşmaktır
d) Telsizle donatana haber vermektir.
e) Role talimi yapmaktır

9) Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can filikası başka 25 kişilik tam yüklü bir can
filikasını yedeklediğinde ise sürati …..knot olacaktır.
a) 2
b) 5
c) 3
d) 4
e) 6

10) Aşağıdakilerden hangisi Denizde Canlı Kalmanın 4 Temel İlkesinden biri değildir?
a) Bilgi
b) İlk Yardım
c) Mevcut Teçhizat ve Donanımı Kullanma
d) Eğitim
e) Kendini Kontrol

Temel İlkyardım
11) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz ve anlaşılır
b) Yazılı
c) Sözlu¨ ve hareketli
d) Ayrıntılı, detaylı ve uzun
e) SMS ile

12) Kulaktan gelen kan, sıvı gibi durumlarda ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır.?
a) Hasta/yaralı yüzü yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatırılır
b) Kazazede kanamayan kulak tarafına yatırılır
c) Kanayan kulak kepçesi üzerine gaz bezi yerleştirilerek hasta kanayan kulak tarafına yatırılır.
d) Hasta/yaralı yüzü aşağı bakacak yüzüstü yatırılır
e) Kulağa tampon tıkanır

13) Hangisi ilkyardım uygulaması değildir?
a) Suni solunum yapmak
b) Kalp masajı yapmak
c) Kırıkları sabitlemek
d) Pansuman yapmak
e) Kanayan bölgeye baskı yapmak

14) El bileği ile dirsek arasında meydana gelen bu¨yu¨k bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin
uygulanması doğrudur?
a) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
b) Sıcak su ile yıkanması
c) Kanayan yere merhem sürülmesi
d) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
e) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

15) Kazazedelerin Su içerisinde iken vücut sıcaklığı düştükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacaktır. Bu durum
hangi hayati organlara biraz daha koruma sağlar?
a) Kalp ve beyin
b) Karaciğer
c) Böbrek ve akciğer
d) Dalak
e) Akciğer

16) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?
a) Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir.
b) Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir
c) Suni solunum ve kalp masajı yapılır
d) Hepsi
e) Çıkık yerine oturtulur.

17) Asfiksi nedir?
a) Havasız kalarak boğulma
b) Travmadır
c) Kırıktır
d) Çıkık
e) Yaralanmadır

18) Aşağıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması
a) 3 - 2 - 1 - 4
b) 1 - 2 - 3 - 4
c) 2 - 3 - 1 - 4
d) 1 - 3 - 2 - 4
e) 4 - 1 - 2 - 3

19) Kanamanın devam ettiğini gösteren en önemli belirti nedir?
a) Yükselen nabız ve tansiyondur.
b) Yükselen nabız ve düşen tansiyondur.
c) Yükselen tansiyon ve düşen nabızdır.
d) Yükselen ateş ve düşen tansiyondur.
e) Yükselen nabız ve düşen ateştir.

20) İlkyardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Herhangi bir kaza durumunda ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda yapılır.
b) Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüleşmesini engellemek amacı ile yapılır.
c) Sağlık görevlisi yardımı sağlanıncaya kadar yapılır
d) İlk yardıma olay yerinde başlanır
e) Gerekirse ilaç kullanılır.

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele
21) Gemi yangın dosyasında (planında) aşağıdakilerden hangisi bulundurulmaz?
a) Gemi yangın devreleri
b) Elektrik şalterleri
c) Yük istif planı
d) Gemi stabilite bilgileri
e) Köprü üstü seyir aletleri

22) Baca yangınlarının söndürülmesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır ?
a) Seyir emniyeti dikkate alınarak sürat sıfırlanmalıdır.
b) Bacaya bitişik bölmelerde gerekli tedbirler alınmalıdır.
c) Makineler stop edilmelidir.
d) Baca dışarıdan su ile soğutulmalıdır.
e) Sükunetle hareket edilmelidir.

23) Fom nozulunun debisi ne kadardır?
a) 50 lt/dk.
b) 156 lt/dk.
c) 68 lt/dk.
d) 200 lt/dk.
e) 100 lt/dk.

24) Köpüklü minimaksların renk kodu nedir ?
a) Kırmızı
b) Krem
c) Siyah
d) Mavi
e) Yeşil

25) Oksijen solunum cihazını kullanan kişinin,haberleşme kodu olarak can halatını dört kez çekmesi ne anlama
gelmektedir ?
a) İyiyim
b) Beni çek
c) Aşağıya gel
d) Dışarı çıkıyorum
e) Bana halat gönder

26) Gaz yanıcı maddelerin yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Çok yavaş yanma
b) Çok hızlı yanma
c) Hızlı Yanm
d) Orta yanma
e) Yavaş yanma

27) Tank gibi kapalı alanlarda kullanılması en uygun olan köpük hangisidir ?
a) Kimyasal köpük
b) Orta genleşmeli sentetik köpük
c) Protein köpüğü
d) Alkol köpüğü
e) Az genleşmeli sentetik köpük

28) Yangında Fom Nozulu kullanıldığında, Fom Patlağının ortalama boşalma süresi ne kadardır?
a) 5 dk.
b) 2 dk.
c) 30 sn.
d) 4 dk.
e) 1 dk.

29) Hortumlar yağlandığı / kirlendiği zaman nasıl temizlenir ve korunur ?
a) Tel fırça ile temizlenmeli
b) Motorin ile temizlenmeli
c) Sabunlu su ile temizlenmeli
d) Kızgın güverte üzerinde kurutulmalı
e) İçinde su bırakılmalı

30) Oksijen tüplerinde, tüpün açılması ile ikazın çalması arasındaki süreye ne denir?
a) Emniyet payı
b) Tam süre
c) Hayati süre
d) Emniyet süresi
e) Kullanma süresi

Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk
31) Çiftelemek ne demektir?
a) Sahile iki halat ile bağlanması
b) Hepsi doğrudur
c) Hem demir atmak hem sahile halat vermek
d) Gemi bağlanırken her babadan çift halat verilmesi
e) Tek demir atmış geminin emniyet için diğer demirini de atması

32) “Pilot Ladder (Pilot Çarmıhı)”, Fribordu kaç metreden fazla gemiler için ilave olarak borda iskelesi kurulmalıdır?
a) 7 Metre
b) 9 Metre
c) 5 Metre
d) 8 Metre
e) 6 Metre

33) Gemilerde bulunan ve üzerinde durarak yüksek yerlerde çalışmak için kullanılan halatlar ile askıya alınmış
kalaslara ne denir ?
a) Bastika
b) Traka
c) Matafyon
d) Karnıyarık Bastika
e) Izbarço

34) Hangisi kapalı alana giren personelin kullanması gereken malzemelerden değildir?
a) Kask
b) İş ayakkabısı
c) İş elbisesi
d) El telsizi
e) Kaynak makinası

35) Hangi tür kirleticilerin denize atılması yasaktır?
a) Plastik maddeler
b) Kağıt parçaları, cam, şişe
c) Kaplama ve ambalaj malzemeleri
d) Tahta parçaları
e) Gıda atıklar

36) Aşağıdakilerden hangisi “acil durumdur”?
a) Varagele işlemleri
b) Ağır hava koşullarında seyir
c) Stabilite işlemleri
d) Geminin oturması
e) Su geçmez bütünlüğün emniyete alınması

37) Gemide helikopter operasyonlarında olabilecek helikopter kazalarına karşı hazırlanması gereken acil durum
planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Köpük sıkma operasyonu için en az iki adet yangın söndürme donanımlı personel bulunacaktır.
b) Uygun eldiven ve kauçuk bot giymiş bir kurtarma kancası kullanıcısı bulunacaktır.
c) Denize adam düşmesine karşı bir can kurtarma botu indirilmeye hazır bulunacaktır.
d) Kurtarma operasyonu için bir adet yangın söndürme donanımlı personel bulunacaktır.
e) Hepsi doğrudur.

38) Yağcı sınıfı yeterliği ile iki yıl deniz hizmeti gösterilirse hangi yeterliliğe yükselme yapılabilir?
a) Gemici
b) Kıdemli Makineci
c) Makine Reisi
d) Silici
e) Makine Lostromosu

39) Aşağıdakilerden hangisi Marpol’ un Ek’lerinden değildir?
a) Gemilerden çıkan pis sularla deniz kirliliğini önlemesi kuralı
b) Gemilerden atılan çöplerle deniz kirliliğinin önlenmesi kuralları
c) Petrol ile deniz kirliliğini önleyici kurallar
d) Karasal atıkları önleyici kurallar
e) Zehirli maddeler ile deniz kirlenmesini önlemek için kurallar

40) Hangi halatlar şoklara dayanıksızdır?
a) Tel halatlar
b) Hepsi doğrudur
c) Manila ve sizal halatlar
d) Yapay lif halatlar
e) Naylon halatlar

Cankurtarma Araçlarını Kullanma
41) Can kurtarma filikalarında lavra tapası ne zaman yerine takılmalıdır?
a) Filika denize indirileceğinde
b) Filika boyanırken
c) Filikaya yakıt alırken
d) Filika bakımı esnasında
e) Filika yerine alındığında

42) Aşağıdakilerden hangisi can filikası özelliklerinden biri değildir?
a) En az 25 kişi kapasitelidir.
b) Yakıtı 24 saat yetebilecek kadardır.
c) Katı malzemeden yapılmış olmalıdır.
d) Kapasitesinin %50 si bir tarafa bindiğinde en az 10cm fribort yapmalıdır
e) En fazla 250 kişi kapasitelidir.

43) Hangisi can salında başkaları tarafından bulunmaya yönelik malzemelerden değildir?
a) Yüzer duman işareti
b) El maytabı
c) Tamir takımı
d) Düdük
e) Paraşütlü işaret fişeği

44) Tam kapalı can kurtarma filikalarında içinde bulunan personeli alçak basınçtan koruyan hava destek sistemi ne
kadar süre yeterli olmalıdır?
a) 2 dak.
b) 6 dak.
c) 10 dak.
d) 3 dak.
e) 15 dak.

45) Şişme can salında CO2 boğulması neden olur?
a) Can salı içindeki delinme nedeni ile,
b) Determasyon nedeni ile
c) Fermantasyon nedeni ile,
d) Isıtıcılardan çıkan CO2 nedeni ile,
e) Çürüme nedeni ile,

46) Aşağıdakilerden hangisi can sallarının üzerinde bulunması gereken bilgilerden değildir?
a) Draftı
b) Parima halatının uzunluğu
c) Ait olduğu geminin adı ve bağlama limanı
d) Seri numarası
e) Üreticinin ismi veya markası

47) Aşağıdakilerden hangisi Yapılarına Göre Filika Çeşitlerinden biri değildir?
a) Tam kapalı filikalar
b) Yarı kapalı kendiliğinden doğrulmaz filikalar
c) Serbest düşmeli filikalar
d) Hidrostatik düşmeli filikalar
e) Yarı kapalı kendiliğinden doğrulur filikalar

48) Borda yüksekliği fazla olan gemilerden yolcuların ve personelin, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde can sallarına
aktarılabilmesi için, şişirilebilir oluklu tahliye sistemleri geliştirilmiştir. Açık ve kapalı tip olarak geliştirilen bu
sistemlerden; açık sistem olanlarından her biri ile dakikada kaç yolcu tahliye edilebilmektedir?
a) 15-18 kişi
b) 10-13 kişi
c) 12-15 kişi
d) 8-10 kişi
e) 18-25 kişi

49) Ticari gemilerde can sallarının taşıma kapasitesi en az kaç kişi olmalıdır?
a) 3
b) 5
c) 12
d) 6
e) 15

50) Aşağıdakilerden hangisi suya atlarken de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Ayaklar birleştirilir, ileriye doğru bakarak ayak üstü (çivileme) atlanır.
b) Denize atlanacak yere bakmadan denize balıklama atlanır.
c) Bir elle burun ve ağız kapatılırken, diğer elle üstten çapraz atılıp can yeleği omuz üstünden bastırılır.
d) Can yeleği usulünce bağlanmış olmalıdır,
e) Şartlar müsait olduğu sürece rüzgar üstünden ve denize en yakın yerden atlanmalıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4321
favori
like
share
Ax1sto Tarih: 14.11.2012 12:20
Cevaplarını vermicekmisiniz ? Yarın sınavım var