konaklama işletmeciliği dersleri - konaklama işletmeciliğinde okutulan dersler - konaklama işletmeciliği kat hizmetleri - alternatif turizmI.Yarıyıl

Türk Dili I

Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel nitelikleri yönünden karşılaştırılması, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil kültürümüzün anıtsal nitelikli eserleri, Türkçe’nin sesleri, sınıflandırılması ve ses uyumları, dil varlığı, sözcük türetme yolları, yapım ekleri ve uygulamalar, kültür, kültürün özellikleri ve kültür değişmeleri, dil-kültür- ulus ilişkileri, Atatürk ve Türk Dili, tümce, öğeleri ve örnekler, anlambilim, kökenbilim, Türkçe’nin günümüzdeki durumu ve yayılma alanları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi.Beden Eğitimi I

Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.

Güzel Sanatlar I

Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye’nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.Tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler.Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Bilişime giriş, bilgisayar yazılımı ve çeşitleri, bilgisayarı açma-kapama, MS-DOS işletme sistemi, MS-DOS işletme sisteminin temel komutları, Windows 95 işletim sistemine giriş, dosya yönetimi, disk işlemleri, sistem ayarları, donatılar menüsü, bilgisayarlar arası, Internet.

Üniversite’de Yaşam Kültürü

Rektörlüğe bağlı koordinatörlüklerce verilecektir.Genel Turizm Bilgisi

Turizm bilimine giriş, turizm deyimlerinin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

İşletme Bilimine Giriş

İşletmecilik bilim dalında kullanılan kavramlar, diğer bilim dallarıyla ilişkiler ve izlenen amaçlar, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi ve işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma-geliştirme işlevi ve halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi.

II.Yarıyıl

Türk Dili II

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Beden Eğitimi II

Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.Güzel Sanatlar II

Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye’nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.Tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler

Temel Bilgisayar Bilimleri

Ofis programları kullanımı (word, excel, powerpoint)

Yiyecek İçecek Üretimi ve Servisi

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu,servisin tanımı, servisin içeriği ve önemi, servis çalışanlarının pozisyonları ve görevleri, servis ve masa ekipmanları, restauranttaki hazırlık çalışmaları, servis metodları, müşterileri selamlama, yerleştirme ve müşteriye eşlik etme, kahvaltı servisi, banket servisi organizasyonu, büfe servisi, mönü planlaması, kokteyller.

Matematik

Kümeler, sayılar, üslü ve köklü çokluklar, ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev.

III. Yarıyıl

Muhasebe I

Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavramları, bilanço ve hesap kavramları, finansal işlemlerin bilançoya etkisi, tek düzen muhasebe sistemi ile ilgili genel açıklamalar, muhasebede kullanılan yasal defterler, bir kısım bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması.
Ekonomi I

Mikro ekonominin temel kavram ve ilkeleri kullanılarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisinin kazandırılması için temel mikro ekonomi bilgilerinin turizm sektöründen örnekler verilerek aktarılması. Anahtar kelimeler: Turizm talebi, turistik talep fonksiyonu, talep esneklikleri, gelir esneklikleri, turizm arzı, turistik arz fonksiyonu, arz esneklikleri, turizm piyasası, fiyat oluşumu, başlıca aktörler ve rekabet stratejileri.


Önbüro

Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon, rezervasyon süreci, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması, konuk tipleri ve ilişkiler, fidelio ön büro modülü.


Yönetim Organizasyon

Turizm sektörünün özellikleri, turizm işletmeleri, konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yan hizmet üreten işletmeler, yeme-içme işletmeleri, yönetim düşüncesinin önemi, bilimsel çalışmalar öncesi yönetim düşüncesi, klasik yönetim yaklaşımı, neo-klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, yönetim fonksiyonları.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri.

Rekreasyon Yönetimi

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri ve sorunları.


IV. Yarıyıl

Muhasebe II

Muhasebe I dersinde açıklanmayan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması, dönemsonu işlemleri (envanter) ve muhasebe sürecinin örneklerle açıklanması, mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve hesapların kapatılması.


Ekonomi II

Makro ekonominin temel kavram ve ilkelerini kullanarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisini kazandırmak için temel makro ekonomi bilgileri aktırıldıktan sonra, güncel gelişmeler de takip edilerek turizm sektöründen örnekler verilmesi. Anahtar kelimeler: Turizmin parasal etkileri (dış ödemeler dengesi, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi), turizmin reel etkileri (istihdam, altyapı/ üstyapı yatırımları, diğer sektörler), bölgeselleşme hareketi (Avrupa Birliği) küreselleşme hareketi (hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi-GATS).
Kat Hizmetleri

Kat hizmetleri personelinin görev ve sorumlulukları, nitelikleri, kat hizmetleri departmanının araç gereç ve ekipmanının tanıtımı, oda tipleri, yatak hazırlanışı, turndown servis, oda temizliği ile ilgili deyimler, banyo temizliği, kontrol prosedürleri.
Pazarlama

Pazarlamanın Temel Kavramları ve Günümüz Pazarlama Anlayışı, Hizmet Pazarlaması ve Turizm, Tüketici Pazarı ve Satın Alma Davranışı, Örgütsel Pazar ve Satın Alma Davranışı, Ürün Tasarımı ve Yönetimi, Fiyat Kararları, Dağıtım Kanalları Yönetimi, Tutundurma Yönetimi.Araştırma Yöntemleri

Sosyal bilimler ve araştırma, sosyal bilimlerde araştırmanın planlanması, konu ve amaç, araştırma soruları, araştırma denemeleri, evren ve örneklem, sosyal bilimlerde araştırma modelleri: Tarihî model, deneysel model, korelasyon modeli, ölçüm düzeyleri, ölçüm araçlarının özellikleri, ölçüm araçları çeşitleri, veri analizi teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma raporlarının hazırlanışı.
Alternatif Turizm

Bir endüstri biçimi olarak İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ivme kazanmaya başlayan turizm olgusu, 1970’li yıllarda, çalışma ve yaşama mekanlarındaki farklılaşmaya koşut olarak köklü değişimlere sahne olmuştur. Alternatif turizm bu köklü değişimlerin bir dışa vurumu olarak ortaya atılmış ve kısa sürede gelişmiş bir kavramdır. Alternatif turizm bir anlamda kitle turizminin neden olduğu olumsuzluklara bir tepki olarak ortaya çıkmış bir turizm anlayışıdır.

Bu başlık altında, 1970 öncesi turizm talebini oluşturan nesnel nedenler incelenecek ve alternatif turizmin ortaya çıkışını gerekli kılan temel nedenler, 1970 sonrasında gelişmeye başlayan Türk Turizmi gelişim serüveni bağlamında irdelenecektir. Alternatif turizmin bileşenleri olarak tanımlanabilecek kırsal turizm, ekoturizm, sorumlu turizm gibi kavramlar ve bunların Türk Turizmi için ifade ettiği anlamlar tartışmaya açılacaktır.

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyeli alternatif turizm kavramı kapsamında değerlendirilerek bugüne ve geleceğe yönelik politikalar oluşturulmaya çalışılacaktır.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1310
favori
like
share
BiR-DOST Tarih: 14.10.2012 20:06
V. Yarıyıl


İşletme Finansı I

İşletme Finansına Giriş, İşletmelerde Finans Fonksiyonunun Önemi, Finansla İlgili Temel Kavramlar, Finans Fonksiyonunun Kapsamına Giren Konular, Finansal Yönetimin Tarihsel Gelişimi, Finansal Yönetimin Amacı, İşletmelerin Hukuki Yapıları, Finans Fonksiyonunun Diğer İşletme Fonksiyonları ve Diğer Disiplinler İle İlişkileri, Finans Bölümünün Örgütsel Yapısı, Finansal Piyasalar ve Finansman Kaynakları, Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik faiz, Gelecek Değerin Hesaplanması, Bugünkü Değerin Hesaplanması, Bileşik Faiz Dönemleri, Efektif ve Nominal Faiz, Reel Faiz, Anüite Hesaplamaları; Çalışma Sermayesi Yönetimi, Çalışma Sermayesi Yönetiminin Önemi, Nakit ve Pazarlanabilir Menkul Değerlerin Yönetimi, Alacakların Yönetimi, Stokların Yönetimi, Kısa Vadeli yabancı Kaynakların Yönetimi.


Otel Otomasyonları I

Veri tabanı kullanan otel programlarından fidelio önbüro programının anlatılması (İngilizce), Münferit Rezervasyon, Check-in ve Rooms Management İşlemleri, Cashier İşlemleri.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri.
Örgütsel Davranış

Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar, Örgüt İçinde Birey ve Kimlik, Duygular, Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini, Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgüt Kültürü, Örgüt Dinamikleri, Örgütlerde Etik Davranışlar, Örgütlerde Liderlik.


Turizm Mevzuatı

Turizmle ilgili yasalar, işletmelerin yasal yükümlülükleri ve uymaları gereken kurallar, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler.

VI. Yarıyıl
İşletme Finansı II

Finansal Analiz, Temel Finansal Tablolar, Finansal Analizde Kullanılan Teknikler, Oran Analizi, Dikey analiz, Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu, Finansal Planlama, Finansal Planlamanın Önemi ve Amaçları, Finansal Planların Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler, İşletmelerde Kısa Süreli ve Uzun Süreli Finansman Gereksiniminin Saptanması, Sermaye Bütçelemesi Kararları, Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi, İç Getiri Oranı, Karlılık Endeksi, Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları.
Otel Otomasyonları II

Raporlar, Night Audit, Group Rezervation, Block Rezervation, Türkçe Bir Program Anlatımı.


Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulaması

Konaklama İşletmelerini Diğer İşletmelerden Ayıran Özellikler, Konaklama İşletmelerininin Organizasyon Yapısı ve Muhasebe Bölümü, Muhasebe ile Diğer Bölümlerin İlişkileri, Konaklama İşletmelerinde Muhasebenin Amaçları, Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Defterler ve Belgeler, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi İlişkisi, Konaklama İşletmelerinde Maliyet Hesapları (7/A ve 7/B Seçeneği), Gider Yerleri ve Gider Çeşitleri, Gider Akış Şeması, Konaklama İşletmelerinde Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi, Yabancı Paralı İşlemler, Konaklama İşletmelerinde Malzeme Hareketlerinin Takibi, Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde Duran Varlıklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi (Amortismanlar, Amortisman Hesaplama Yöntemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Duran Varlıkların Satılması), Konaklama İşletmelerinde İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi (Ücret Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi, Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi).Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Uluslararası işletmelerde farklı kültürlerin yönetimi,benchmarking,yalın organizasyon, toplam kalite yönetimi,değişim mühendisliği,personeli güçlendirme,dış kaynak kullanımı,öğrenen organizasyonlar,Mc Kinsey'in 7 S yaklaşımı,kriz yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi.

Yiyecek İçecek Yönetimi

Yiyecek İçecek yönetiminin önemi ve içeriği, mönü planlaması, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek bölümünde işgücü kontrolü ve planlaması, kokteyl partileri, soğuk büfe, banket organizasyonu.

VII. Yarıyıl

Ülkeler ve Kültürleri - I

Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır. Tamamı PPS sunumlarıyla yapılacak olan dersler, istatistiklerle desteklenecek ve Türkiye ile ilgili verilerle kıyaslamalı işlenecektir.

- Tüm AB üyesi ülkeler

- AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (Norveç ve İsviçre)

Stratejik Yönetim

Bu dersin amacı, Stratejik yönetim konusunda temel bilgilerin verilmesi, diş çevre ve işletme analizi konusunda temel yetkinliklerin kazandırılması, strateji oluşturma, uygulama ve değerleme aşamalarının teorik açıdan ve uygulamadaki durumu açısından incelenmesidir. Bu bağlamda dersin içeriği Yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları, diş çevre analizi, işletme analizi, diş çevre unsurlarının ölçülmesi, stratejik yönlendirme, temel stratejiler, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, bölüm stratejileri, stratejilerin uygulanması, stratejik değerleme ve kontrol.

Yatırım Proje Analizi

Sektördeki yatırım projelerinin özellikleri ve değerlendirilmesi, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi sırasında çıkan sorunlar ve çözüm önerileri.

Turizm Enformasyon Sistemleri

Bu dersin amacı öğrencilere turizm endüstrisinde kullanılan enformasyon sistemlerinin öğretilmesidir. Bu bağlamda dersin içeriğinde bulunan konular şunlardır; Enformasyon sistemlerinin gelişimi ve işletmeler için önemi, Turizm ve enformasyon sistemlerinin dinamik etkileşimi, Enformasyon sistemlerinin turizmde kullanımını etkileyen arz ve talep unsurları, Turizm dağıtım kanallarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Havayolu taşımacılığında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Konaklama işletmelerinde kullanılan enformasyon sistemlerinin kullanımı, Tur operatörleri ve seyahat acentalarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Destinasyon yönetiminde enformasyon sistemlerinin kullanımı, enformasyon sistemlerinin gelecekte turizmde kullanımına yönelik projeksiyonlar.

VIII. Yarıyıl

Ülkeler ve Kültürleri - II

Yüksekokulumuzda önümüzdeki yıllarda dördüncü sınıflara okutulacak olan “Ülkeler ve Kültürleri” dersinin amacı; (a) Avrupa Birliği üyesi ülkeleri, (b) gelecekte Türkiye için daha fazla turistik potansiyel taşıyan Rusya, Ukrayna, İran, İsrail, Suriye vb gibi ülkeleri, (c) dünya ekonomisinde ve siyasetinde ağırlığı olan ABD, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri tek tek tanıtmak olacaktır. Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır. Tamamı PPS sunumlarıyla yapılacak olan dersler, istatistiklerle desteklenecek ve Türkiye ile ilgili verilerle kıyaslamalı işlenecektir.

- Rusya, Ukrayna, Belarus ve Baltık Cumhuriyetleri, İsrail, İran, Suriye, ABD, Japonya, Çin, Hindistan, Türkiye


Turizm Politikası ve Planlaması

Turizm Politikası Modeli, turizm politikası ve planlamasında rol alan taraflar, işletmelerin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri. Turizm Planlamasının önemi ve gerekliliğiTutundurma Yönetimi

İletişim Süreci ve Modelleri, Mesaj Tasarımı ve İletişim Kanalları, Pazarlama İletişimi Bütçesi, Tutundurma Araçları: Reklâm, Satış Geliştirme, Halkla İlişkiler, Kişisel Satış.Anadolu Uygarlıkları

Anadolu’nun coğrafi özellikleri, konumundan kaynaklanan avantajlar, tarih boyunca Anadolu’da yer almış uygarlıklar; Selçuk, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri.

SEÇMELİ DERSLER

Konaklama – Seyahat İşletmeciliği Bölümleri

Örgün / İkinci Öğretim

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesinin niteliği, muhasebedeki ve işletme yönetimindeki yeri, maliyet-hacim ilişkilerinin saptanmasında kullanılan yöntemler, analitik yöntem, muhasebe yöntemi, matematik ve istatistik teknikleri, maliyet-hacim-kar analizleri ve yönetim kararlarında uygulanması, işletme yönetiminde gider kontrolü olarak bütçenin önemi, yararları, türleri, işletme ve nakit bütçelerinin hazırlanması, proforma bilanço ve gelir tabloları.Girişimcilik

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.Turizm İşletmeciliği Performans Yönetimi

Performans nedir, nasıl ölçülür, performans boyutları nelerdir, turizm işletmeleri açısından performans boyutları ve ölçütleri nelerdir, finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerinin turizm işletmelerinde kullanım olanakları, turizm işletmeleri için performans yönetim model ve sistemleri;turizm işletmelerinde verimlilik ölçmenin amaç ve faydaları, işgücü verimliliği, sermaye verimliliği, toplam faktör verimliliği, turizm işletmelerinde verimliği etkileyen faktörler, verimliliği artırma teknikleri ve modelleri ; turizm işletmelerinde etkinlik ve ölçümü; kalite kavramı, kalitesizlik maliyetleri, kalite ölçümü; müşteri tatmini ölçme ve değerlendirme; iş etüdü, metot etüdü, iş ölçümü, iş tatmini ölçme metotları.

Animasyon

Temel kavramlar, rekreasyon, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu, uygulamalı animasyon faaliyetleri.

Destinasyon Yönetimi

Turizm ve destinasyon yönetimi (İlkeler, Kurallar, Egilimler ve Politikalar); Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler (Turizm ve Döviz Gelirleri, Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizm İlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür ve Turizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar; Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi; Turizm Pazarlaması; İmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Dogal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye'de Destinasyon Yönetimi.Kongre Yönetimi

Kongre Turizmi, Dünya, Avrupa ve Türkiye İstatistikleri, Dünyada ve Türkiye’de Kongre Turizmi ve Kongrelerin Dünyada ve Türkiye’de Sağladığı Döviz Kazançları, International Confex Tanıtımı - Kongre Pazarlaması ve Satışı,Yönetsel Fonksiyonlar ve Kongre Yönetimi - Kongre Öncesi, Kongre Sırası ve Kongre Sonrası Çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ Kongre Merkezi İncelemesi - İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İncelemesi, Kongre Turizmi ve Internet İlişkisi, Kongre ve Toplantılarda Sunum Şekilleri, Sunum Öncesi, Sunum Sırasında ve Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler, Kongreye On-Line Kayıt Olma, Kongreye Internet Üzerinden Bildiri Yollama, Incentive Seyahatler ve Incentive House İşletmeleri, İş Seyahatleri, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, MPI, Türkiye Kongre Turizmi Kapasitesinin İllere Göre Değerlendirilmesi – Türkiye’nin Kongre Turizmi Potansiyelinin Avantajlar ve Dezavantajlar Açısından İncelenmesi, AIIC, Türkiye’nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC.

alıntı