siyasal denetimin özellikleri - siyasal denetimin niteliği - parlamentonun denetimi - siyasal denetimin koşullarıHalkın temsilcilerinden oluşan parlamentonun kamu yönetimi üzerinde dolaylı bir denetimi söz konusudur. Bu denetim niteliği gereği siyasal bir denetimdir. Daha önceki ünitelerde de belirtildiği gibi, bakanlar kurulu ve tek tek bakanlar ülkenin Anayasa ve yasalar çerçevesinde belirlenen amaçlara göre yönetiminden parlamentoya karşı sorumludur. Ancak bakanların sorumluluğu bununla sınırlı değildir. Her bakan “kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur” (Anayasa, M. 112).

Yönetimin ana hizmet bölümlerinden olan bakanlıklar ve onlara bağlı olarak ya da onların vesayetinde birtakım kamu hizmetlerini sunan yerinden yönetim kuruluşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısındaki siyasal sorumluluğunu ilgili bakan taşır. Bir bakan kendi bakanlığının alt birimlerinden birinde yapılan bir yolsuzlukla hiç ilgili olmasa bile bu yolsuzluğun hesabını TBMM’de vermek zorundadır. Bu sorumluluğun gereği bakanlar kimi durumlarda istifa etmek zorunda kalırlar. Bakanların siyasal sorumluluklarının gereğini kendiliklerinden yerine getirmemeleri durumunda, TBMM’nin hükümeti ve tek tek bakanları denetleme konusunda sahip olduğu yetkileri kullanması söz konusu olur. Bunların neler olduğunu Yasama ünitesinde öğrendiniz. Soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Gensoru, TBMM’nin hükümeti ve bakanları, bunlar aracılığıyla da kamu yönetimini denetlerken kullanabileceği araçlar olarak Anayasa’da düzenlenmiştir.

Bunlar dışında, TBMM’de çeşitli yasalar, Bütçe ve Kesin Hesap Kanunları görüşülürken, milletvekilleri kamu yönetiminin işleyişiyle ilgili olarak saptadıkları aksaklıkları eleştiri olarak Meclis Genel Kurulu’nda ve Komisyonlarda dile getirip, bakanların ve kamuoyunun dikkatini bu aksaklıklar üzerine çekebilirler.

Parlamentonun denetimi hükümete yöneliktir ve ancak ondan geçerek idareye ulaşır. Denetimin başlatılması meclisteki çoğunluğun oylamasına dayandığı ölçüde, yürütme ile dayanışma duygusuyla hareket eden çoğunluk idareyi denetlememe eğilimi gösterir. Meclislerin denetimi sonradan işleyen bir denetimdir. Bir kararın alınması ile denetlenmesi arasında geçen süre parlamentonun idare üzerindeki denetiminin etkililiğini azaltır. Bir eylemi gerçekten denetleyebilmek için onu kavramak, içine nüfuz etmek gerekir. Oysa kamu yönetiminin teknikliği ve bunun sonucu teknokrasi olgusu parlamento üyelerinin bunu yapabilmelerini güçleştirir. Parlamento üyelerinin belirli konularda uzmanlaşmaları denetimin etkililiğini artırır .

Siyasal denetimin etkili olabilmesinin en önemli koşulu, hükümet ve bakanların, dolayısıyla kamu bürokrasisinin parlamentonun üstünlüğünü kabul etmiş olmasıdır. Eğer Meclis Araştırma Komisyonları kamu yönetiminden bilgi almada birtakım güçlüklerle karşılaşırsa, gerekli bilgileri toplamak için yetkileri sınırlıysa Parlamentonun denetimi etkili olamayabilir. Araştırmaya konu olan kurumların görevlileri kendilerini ‘koruma” çabası içine girip birtakım bilgileri saklayabilir ya da yanlış bilgi verebilir. Ancak, parlamento tarafından yapılacak denetimin sınırları da iyi çizilmelidir. Yasama organının yönetimin günlük işleyişine müdahalesi kimi zaman yönetimi ve kamu görevlilerini çalışamaz, iş yapamaz hale getirebilir.

Anayasa’nın 74. Maddesinde düzenlenmiş olan dilekçe hakkının kullanılması da siyasal denetimi işleten bir düzenek olarak görülmelidir. Yurttaşlar, yönetimle ilgili yakınmalarını yazılı olarak TBMM’ne iletebilirler. TBMM’de kurulmuş olan dilekçe komisyonu, yurttaşların bu yakınmalarını inceleyerek sonucunu yurttaşlara bildirirler. Hükümetler de genellikle yurttaşların başvurusuyla ilgili olarak Meclis Dilekçe Komisyonu’nun verdiği kararları uygulamaktadır. Aslında hükümetin böyle bir zorunluluğu yoktur.

alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 439
favori
like
share