* TEKBİR *
Büyütmek, ululamak, büyük görmek, Allahu ekber demek. Kebure kökünden tefîl babında bir mastar. Bütün namazlara giriş Tekbir ile olduğu gibi, namaz rükünlerinin ayrılması tekbir cümlesi ile olur. Bayram veya cenaze namazlarında ilâve tekbirler, teşrik tekbirleri de Allahın yüceliğinin anıldığı diğer tekbir çeşitleridir Buna göre tekbir hüküm olarak farz, vacip, sünnet veya nafile olarak tekrarlanan övgü ve senâ cümlesidir.Allahu ekber ifadesi yüce Allahın her şeyden üstün, ulu ve azametli olduğunu bildirir.Hz. Peygamber ilk gelen vahiyle Cenabı Hakkı ululama, Onu her şeyin üstünde tutma, en yüce varlık olarak kabul etme konusunda senâda bulunmakla emrolunmuştur. Rivâyete göre, Hz. Peygambere ilk vahiy olarak Hira dağında Alâk suresinin ilk ayetleri inmiştir.
* Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı, oku, Rabbin kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir *
Bundan sonra bir süre vahiy kesilmiş, daha sonra Cebrail yerle gök arasında bir kürsî üzerinde Resulullaha gerçek niteliği ile görününce o, bu azamet karşısında eve çekilerek titrer bir halde ve büyük bir heyecan içinde Hz. Haticeya
* Beni örtünüz, beni örtünüz *
buyurmuştur. Bunun üzerine tekbîr kavramını da içeren şu ayetler inmiştir
* Ey sarınıp bürünen peygamber Kalk insanları uyar, Rabbini yücelt tekbir getir.Elbiselerini temizle. Azaba götürecek şeylerden sakın *
İşte Mekkede inen ilk ayetlerde bildirilen ve Allahu ekber Allah her şeyden yüce ve büyüktür cümlesinde ifadesini bulan tekbîr daha sonra ezanda, kamette ve bütün namaz çeşitlerinde en çok tekrarlanan bir sembol olmuştur.Günde beş kere okunan ezanda ve her farz namaz için getirilen kamette altışar defa Allahu ekber ifadesi yer alır. Bunların toplamı altmış olur. Ezan ve kamet vakit ve kaza namazları için sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber Hicretin ilk yılında Medînede Mescidi Nebevînin yapımı tamamlanınca ashabı ile düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılmaya başlamışlardı. Bu arada, Allah elçisi namaz vakitlerinin ilânı konusunda ashabıyla istişarede bulundu. Sahabenin bu konuda gördüğü bazı sadık rüyalar vahiyle teyid edilince günümüzdeki ezan şekli ortaya çıktı. Hanefîler Abdullah b. Zeydden nakledilen hadiste yer alan onbeş cümlelik ezan şeklini esas aldılar Kametde farz namazlardan önce okunan iç ezan benzeridir. Ancak ezandan farklı olarak hızlı okunur ve ikinci hayya alelfelahtan sonra iki defa Kad kâmetissalâh Namaz başladı cümlesi eklenir.Bütün namazlarda iftitah başlama tekbiri farzdır.
* Çünkü Allah Teâlâ Rabbini yücelt *
buyurmuş, Hz. Peygamberde namazın tekbirle başlanması gerektiğini çeşitli hadislerinde belirtmiştir.Diğer yandan namazlarda rükûya eğilirken ve secdelere eğilip kalkarken veya oturuştan sonra ayağa kalkarken Allahu ekber denilmesi sünnettir. Abdullah b. Mesudun şöyle dediği nakledilmiştir
* Hz. Peygamberin her kalkış ve eğilişlerinde, kıyam ve oturuşlarında tekbir getirdiğini gördüm *
Bu duruma göre günlük beş vakit kılınan 17 rekat farz namazda 94 defa, 20 rekâtlık sünnet namazlarda 110 defa, vitir namazında da 17 defa olmak üzere toplam 281, buna kunut tekbiri de eklenince 282 defa Allahu ekber denilmektedir. Ezan ve kametlerle birlikte bu sayı 342ye ulaşır. Namazdan sonraki tesbihlerde de 33 x 5 = 165 defa Allahu ekber denildiği düşünülürse sayı 507 olur. Kuşluk, evvâbîn, teheccüd, cenaze ve bayram namazlarındaki tekbirlerle, kurban bayramında tekrarlanan teşrîk tekbirleri bunun dışındadır.Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur
* Kim sabah yüz ve akşam yüz defa olmak üzere Allahu ekber derse, o gün hiçbir kimse bunun benzerini söyleyen dışında bu kimseden daha büyük amel işlemiş olmaz *
Her gün belli aralıklarla bu kadar tekrarlanan Allah her şeyden, bütün yaratıklardan üstün ve yücedir sözü anlamı düşünüldüğü takdirde mümine şuur vermek için yeterlidir. Bununla mümin en üstün güç olarak Allahı tanıdığını, Onun üstünde bir güç bulunmadığını, kendi iç dünyasına sürekli bir şekilde hatırlattığı gibi ezan ve kamet yoluyla da bunu topluma ilân etmektedir. Çünkü mümin, bütün varlıkları Allahın yaratıp yöneltmekte olduğunu, dilediğine güç ve kuvvet verdiğine, dilediğini de güçsüz bırakabildiğine inanır.Kuranı Kerîmde yüce Allahın her yerde hazır bulunduğu ve her şeye gücünün yettiği şöyle ifade edilir
* Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arşa hükmeden Odur. O, yere gireni ve çıkanı gökten ineni ve çıkanı bilir. Siz nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir *
* Şüphesiz insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını da biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınızdır *
* Siz can çekişmekte olan kimseye bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınızdır. Fakat siz göremezsiniz *
Allahın yüceliğini ve sonsuz gücünü şu ayet ne güzel belirler
* Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman, Onun emri sadece Ol demektir. O da hemen oluverdi *
Şu ayeti kerime de müminleri Allah Teâlâyı yüceltmeye teşvik etmektedir
* Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı bulunmayan, âciz olmayıp bir yardımcı da edinmeyen Allaha mahsustur de. Onu lâyık olduğu şekilde yücelt *

Kaynak :
* İslâm İlmihali
* Kehf 18/111
* Alâk, 96/15
* Müzzemmil, 74/15
* Zeylaî, NasburRâye I, 259
* Müddessir, 74/3
* Ebû Dâvud, Salât, 73, 144, Tahâret, 31
* Tirmizî, Mevâkît, 62, 110, Tahâret, 3
* Buhârî, Ezân, 95, 122
* Müslim, Salât, 45
* Buhârî, Ezân, 116
* Tirmizî, Salât, 74
* Nesâî, Tatbik, 34, 90, 94, Sehv, 70
* Dârimî, Salât, 40
* Tirmizî, Deavât, 62
* Hadîd, 57/4
* Kâf, 50/16
* Vâkıa, 56/84-85
* Yâsîn, 36/82

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 708
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 28.12.2007 22:14
allah razı osun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:34
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 02.04.2007 14:55
sağol
eskitoprak Tarih: 06.03.2007 08:11
sagol usta