* Allah, İnsanı Rahman Suretinde Yarattı *

Maddeden münezzeh olan Allah suretten de münezzehtir.Nitekim, hadisi Şerifte Allah insanı kendi suretinde yarattı. denilmemiştir. Burada esas olan Allahın rahmetine dikkatleri çekmek ve İlâhî rahmetin en fazla insanda tecelli ettiğini ders vermektir.İnsan denincehemen bedeni hatırlamakda bizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir. İnsanda esas olan ruhtur. Beden o ruhun yardımcısı, elbisesi hanesi gibidir. Öyle ise bu hadisi şerifi okurken ruhumuza nazar edecek, akıldan, hayale, hafızadan his dünyasına kadar uzanan çok geniş rahmet tecellilerini okuyacak ve bizi bu şekilde yaratan Rahmanımıza şükredeceğiz.Yokluk karanlığından kurtulan her varlık büyük bir rahmete kavuşmuş demektir. Bu mânâsıyla rahmet, canlıcansız bütünmahlûkatta tecelli ediyor.Semanın yıldızlarından denizin balıklarına ışınlardan meleklere, yarı canlı bir bitkiden insanoğluna kadar her varlıkta rahmet hâkim hepsi az veya çok, cüzî veya küllî bir rahmete mazhar olmuşlardır. Resulullah Efendimiz insanın eriştiği bu en ileri rahmet tecellisini bir hâdisi şeriflerinde şöyle ifade buyurur
* Şüphe yok ki, Allah, insanı rahman suretinde yarattı. *
Bu hâdisi şerifin yanlış değerlendirilmemesi için bazı noktaların göz önüne alınması gerekmektedir. Hâdisi şerifte, Allah ve Rahman isimleri ve bir de yaratma fiili geçiyor. Cenâbı Hak, cisimden ve suretten münezzeh. Ama gel gör ki, insan bu hadisi okurken nefis ve şeytan onun hayalini ifsat eder ve sanki hâdisi şerif, Allah, insanı kendi suretine benzer bir şekilde yarattı. şeklindeymiş gibi yanlış bir anlayışa götürür. hadiste geçen Rahman ismine bilhassa dikkat etmek ve bu hak kelâmı, Allahın rahmetinin bütün varlık âlemi içinde en fazla insanda tecelli ettiği şeklinde anlamak gerekir. Suret, madde için ve maddî varlıklar içindir. İnsanın maddî olan bedeni ruhun hizmetçisidir. O halde insan denilince öncelikle ruh anlaşılmalıdır. İnsan ruhu, Cenabı Hakkın maddeden ve suretten münezzeh olduğunun en güzel bir göstergesidir. Hâl böyle iken, insan nasıl olur da bu hâdisi şerifte geçen suret kelimesine gerçek dışı bir yorum getirebilir? Hadiste geçen çok önemli bir kelime de yarattı ifadesi. İnsanın bedeni mahlûk olduğu gibi, ruhu da ve o ruhun bütün sıfatları da mahlûktur. Cenabı Hakkın sıfatlarına iman etme hususunda bize büyük bir rehber olmak üzere ruhumuzda ilim, irade, kudret gibi sıfatlar yaratılmıştır. Mahlûk olan bu sıfatlar ilâhî sıfatlara elbette hiçbir cihetle benzemezler. Sadece onlardan haber verirler. Bu sıfatların hiçbiri için suret düşünülemeyeceği gibi, bunların tümü için de yine bir suret, bir şekil hayal etmek mümkün değildir. Bu hâdisi şerif değerlendirilirken kâtip yazıya usta esere benzemediği halde, Hâlıkın mahlûkuna hiç mi hiç benzemeyeceği nazara alınmalıdır. Ancak böylece batıl hayallerden ve aldatıcı vehimlerden kurtulmak mümkün olur.Risalei Nurkülliyatında bu noktada çok önemli ipuçları ve çok değerli irşat levhaları mevcut. Lemalarda , Bir kısım ehliaşk insanın simâyı mânevisine bir sureti rahman nazarıyla bakmışlar. denilerek, nazarlar insanın ruh, kalp, akıl, hissiyat âlemine çevrilir ve mesele değerlendirilirken bedenin maddî suretinden uzak kalınmasına işaret edilir. Şualarda kâinat ağacının meyvesi olan canlılar âleminde, Sıfatı sebaca mânevî bir simâi rahmanî ve temerküzü esmaî tezahür ettiği kaydedilir. Bu ifadeden sadece insanın değil, diğer canlıların da, Allahın sıfatlarını göstermeleri ve ilâhî isimlere âyine olmaları cihetiyle bir simâi rahmanî taşıdıkları anlaşılıyor. Ancak, bu mânânın en ileri derecesi insanda görülüyor. Demek ki, insana ibretle bakıldığında Allahın bütün sıfatları ve isimleri onda okunabilir. Bütün bu tecellilerin insana sadece ve sadece ilâhî bir rahmet olduğunu düşündüğümüzde onda rahmaniyet hakikatini seyreder gibi oluruz. Her varlıkta ilâhî isim ve sıfatlar seyredilebilir ama bu noktada en açık, en berrak delâlet insanda görülür. İlâhî sıfatlara ve isimlere delil olma, onları gösterme, onlara âyna olma hususunda insandan daha ileri bir varlık yaratılmış değil. Siyah denilince beyazı hatırlamamız gibi, suret kelimesi de bize sireti ve hakikati hatırlatır. Her suret, bir hakikatten haber verir. Bir kelimedeki harflerin şekilleri surettir. Bu suretler bir mânâya delâlet ederler. Meselâ ilim bir mânâdır, bir üstünlük ve fazilettir. İlim kelimesi ise bize bu mânâyı hatırlatan bir suretten ibaret. Yoksa bu kelimenin harflerinde ilim aramak elbette doğru değildir. İnsanın mânevî siması da bize rahman mânâsını ders veren bir suret ve bir kelime gibi.Kalbimiz, aklımız hafızamız hayalimiz ve topyekûn his dünyamız hep rahmetten haber verir ve Rahmanı hatırlatırlar. Bu tecelli, ruhumuzun hânesi olan cismimize de aksetmiş bulunuyor. Dilimizden dişimize, saçımızdan tırnağımıza, ciğerimizden böbreğimize kadar her neyimiz varsa, hepsi rahmanın birer hediyesi. Bunların her biri bir kelime, bir suret. Ve hepsinde o rahmanın lütuf ve keremi okunur. Sonuç Sureti rahman Allahın rahmetinin en parlak aynası ve en güzel tecellisi diye özetlenebilir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Nur Kulliyatı
* Riyasüz Salihin

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1830
favori
like
share