* BÜYÜK MELEKLER *

Cenâbı Allahın bütün melekler içinde üstün kıldığı dört büyük melek.
Melek kelimesi Arapçada haberci manasına gelmektedir. Çoğulu melâike olarak gelmekte ise de, gerek Türkçede ve gerekse Arapçada çoğul manasına melek olarak da kullanılmaktadır.
* Melekler, ruh gibi lâtîf, nûrânî, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları bizim dünyamıza ait olmayan fakat insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup şehvet ve gadap gibi beşerî ihtirasları,yemeleri içmeleri yoktur.Evlenmek doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere girebilirler. Allahın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar. Daima Yüce Allahı tesbih ve zikrederler *
Meleklerin sayısı ve her birinin hangi işlerle vazifeli oldukları bizce malûm değildir. Ancak bunlardan bir kısmı ve vazifeleri Kuranı Kerîmde ve Hz. Peygamberin hadislerinde bildirilmiştir. Bu bilgilere görebüyük melekler olarak tanınan dört melek vardır ki, bunlar Cebrâil, Azrail, İsrafil ve Mikâildir.
* Cebrâil
Kuranda üç yerde Cibrîl olarak geçmekte diğer bazı ayetlerde de kendisinden Rûhul Kudüs ve Rûh olarak bahsedilmektedir.
Vazifesi, Allahın emir ve nehiylerini peygamberlerine bildirmektir. Bütün vahiy onun vasıtasıyla nazil olmuştur.
Cebrâil, bu görevi yerine getirirken peygamberimize çeşitli şekil ve suretlerde gelirdi. Birçok defa insan şeklinde bu görevini ifa ederdi. İnsan şekline girdiğinde daha ziyade Dıhye isimli sahabenin kılığında, bazan da normal bir bedevî olarak gelirdi ki, Cibrîl hadisi diye bilinen hadisin vukûunda Hz. Peygambere bu kılıkta gelmiştir.Cebrâil bu gelişlerinin sadece iki defasında aslî suretinde görünmüştür. Bunlardan birisi Necm, 53/6-7 ayetlerinin nuzûlünde, diğeri ise yine Necm suresinin 13. ve 14. ayetlerinin nuzûlü esnasındadır.
* Azrâil
Kuranı Kerîmde Melekül mevt ölüm meleği olarak geçmektedir.
* Ey Muhammed de ki size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. *
Allahın emri ve izni ile canlıların, ölecekleri zaman canlarını almakla vazifelidir.
* İsrafil
Kuranda İsrâfil olarak ismi geçmemektedir. Ancak, kıyametin vukûu ile ilgili ayette
* İsrâfil tarafından birinci sefer Sûra üflenince Allahın dilediği melekler müstesna göklerde olanlar ve yerde olanlar bayılırlar ölürler. Sonra Sûra ikinci defa üflenince ölüler mezarlarından kalkıp bakınıp dururlar *
buyurulmakta, dolayısıyla isim olarak olmasa da bu meleğin vazifesi bu ayetle belirtilmektedir.Buradan kıyametin ve ahiret gününün yani yeniden dirilmenin başlangıcında bir Sûra üfürme olacağı anlaşılmaktadır ki, bu işle vazifeli melek İsrâfildır. Bu görevinden dolayı İsrafile Sûr meleği ismi de verilmektedir.Ayrıca İsrâfilin, Levhi Mahfuzda yazılanları okumak ve ilgili meleğe haber vermekle de görevli olduğu bilinmektedir.
* Mikâil
Kuranı Kerîmde bir yerde Mikâil olarak zikredilmektedir.
Mikâilin görevi yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi ve mevsimlerin tanzimi gibi tabiat olaylarını Allahın emri ve izni ile vukua getirmektir.
Bu dört meleğin dışında, her insanın yanında bulunan ve daima onun küçük, büyük, gizli ve aşikâr yaptığı bütün işleri yazan melekler vardır ki, bunlara Kirâmen kâtibîn denir.Ayrıca öldükten sonra kabirde sual sormakla vazifeli Münker ve Nekir melekleri de vardır.Meleklere inanmak, müslümanlığın iman ve itikat esaslarındandır. İnanmayan, müslüman olamaz inkâr eden de dinden çıkar. Zira, Kuranı Kerîmde meleklerin varlığından bahsedilmekte, bir kısmının ise bizzat isimleri geçmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor
* Her kim Allaha ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibrîle ve Mikâile düşman olursa Allah da kâfirlere düşmandır *
Ayrıca Kuranda Fâtır suresinin bir diğer adı da Melâike suresidir.Melekler, bilfiil vardır. Onları görememiş olmamız onların yokluğu yolunda bir delil teşkil etmez. Onların bizim tarafımızdan görülmemesi farklı bir şekilde yaratılmış bulunmalarından vücudlarının rûhânî ve nûrâni olmalarındandır. Bizim gözümüz ise onları görebilecek şekilde yaratılmamıştır. Nitekim kendi aklımızı ve ruhumuzu da göremiyoruz, fakat onların varlığına inanıyoruz.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Enâm, 6/9,100
* Hicr 15/8
* Fâtır 35/1
* Meâric 70/4
* Bakara 2/97, 98 ,87
* Tahrim 66/4
* Mâide 5/110
* Tecridi Sarih IX, 95
* Secde, 32/11
* Zümer 39/68

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2141
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 11:13
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:25
Allah razı olsun
alper_45 Tarih: 06.04.2007 21:46
sağol