* ADAM ÖLDÜRMEK *

Başkasının hayatına kıymak, katl. Cinayet, bir terim olarak insanın hayatına ve vucut tamlığına karşı işlenmesi yasaklanmış fiillerdir. Cinayet, öldürme ve yaralama olmak üzere iki kısma ayrılır. Öldürme, dünya ve ahirette cezayı gerektiren bir fiildir. Dünyadaki cezası kısas, ahiretteki ise cehennem azâbıdır. Çünkü o, dünyada Allahın yaratmasına tecavüz, toplumun ve toplum hayatının emniyetini tehdid eden bir fiildir.Kuranı Kerimde adam öldürmenin haram olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulur
* Allahın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine mirasçısına hakkını isteme konusunda bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır *
Âdemın oğlu Kâbilin Hâbili öldürme suçu, öldürmenin insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir. Nitekim Cenâbı Hak şöyle buyurur
* Bu yüzden İsrâiloğullarına şu gerçeği hükmettik Kim bir canı, bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur *
Katil için kısas cezası şu ayetle sabittir
* Ey iman edenler, öldürenler hakkında size kısas misilleme yazıldı. Hür hür ile köle köle ile dişi dişi ile kısas edilir. Fakat öldürenin lehinde, öldürülenin kardeşi velisi tarafından cüzî bir şey af olunursa kısas düşer. Artık örfe uyarak, maktulün velisine güzellikle ödemede bulunmak gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir. O halde kim bu aftan ve diyetin edâsından sonra, katile veya yakınlarına karşı tecavüzde bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri kısasta sizin için bir hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız *
Kısas hükmü, geçmiş semâvî dinlerde de yer almıştır
* Biz onda Tevratta onların üzerine şunu da yazdık Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Sonuç olarak yaralar birbirine kısastır. Fakat kim bu hakkını bağışlarsa, o kendisine keffârettir. Kim Allahın indirdiği ile hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir *
Kuranı Kerim, bir mümini imanından dolayıı kasden öldüren katil için bir ceza daha bildirir
* Kim bir mümini imanından dolayı kasden öldürürse, cezası içinde ebedî kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allah ona gazabetmiş ve lânet etmiştir. Ve ona büyük bir azap hazırlamıştır *
Hadiste, kişinin ancak üç durumda ve hâkim kararıyla öldürülebileceği bildirilmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır
* Müslümanın kanı ancak üç şeyden birisi ile helâl olur. Zina eden evli, cana karşılık can, dinini terkeden ve İslâm toplumundan ayrılan kimse *
Başka bir rivâyet şöyledir
* Kişinin kanı üç durumda helâl olur İmandan sonra kâfir olan yahut evlilikten sonra zina eden yahut da haksız yere bir cana kıyan kimse *
Katlin ve intiharın haramlığı konusunda çeşitli hadisler nakledilmiştir Bir müminin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın sona ermesinden daha büyük bir olaydır.
* Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır *
* Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bir tanesi de haklı durumlar müstesna Allahın haram kıldığı cana kıymaktır *
Kasden öldürmenin cezasını hadis tesbit etmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurdu
* Kasden öldürmede kısas vardır. Ancak, maktulün velisinin affetmesi halinde durum değişmektedir.Yani başkasını kasden öldüren, maktulün akrabaları tarafından affedilmedikçe ona kısas uygulanması gerekir *
Kasden adam öldüren kimse asî ve fâsık olur. Onun işi Allaha kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre katilin tevbesi makbûldür. Böyle diyenlerin delilleri şu ayetlerdir
* Şüphesiz Allah, kendisine şirk ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar *
* Şüphesiz Allah bütün günahları mağfiret eder *
İbn Abbâs katilin bağışlanabileceği konusunda aksi görüştedir. Çünkü birisini kasten öldürenin cehenneme gireceği, Nisâ sûresi 93. ayetle sabittir.
Diğer yandan
* Yüz kişi öldüren kimsenin tevbesinin bile kabule şayan olduğunu *
bildiren hadisi şerif malûm ve meşhurdur. Kâtilin, sürekli cehennem ateşine gireceğini bildiren ayetin, tevbe etmeden ölmesi haliyle ilgili olduğu yahut durumunun Cenâbı Hakkın dilemesine bağlı bulunduğu öne sürülmüştür.
Şâfiî mezhebi, öldürmenin hükümlerini dört kısma ayırır Farz, haram, mekruh ve mubah.
* 1- Farz Mürted dinden çıkanın tevbe etmediği ve düşman savaşçısının İslâma girmediği yahut cizyeyi vermediği zaman öldürülmesi farzdır.
* 2- Haram Kanının dökülmesi caiz olmayan masum kimsenin öldürülmesi haramdır.
* 3- Mekruh Bir kimsenin, kâfir olan hasmını Allaha ve Resulüne sövdüğü zaman onu öldürmesi mekruhtur.
* 4- Mübah Kısas tatbik edilecek kimseyi veya devlet başkanının savaş esirini öldürmesi mubahtır. Çünkü o maslahata göre öldürüp öldürmemekte serbesttir. Nefis müdafaası için saldırganı öldürmek de mubahtır.
Dört büyük mezheb imamı, öldürmenin mübah olduğu halleri şu şekilde sıralarlar
* Bir kimse yabancı birisinin evine girdiğini yabancı bir erkeği karısı veya yakın akrabası ile zina ederken görse onu öldürmesi helâldir.Katile kısas gerekmez. Zina, erkekle kadının rızası sonucu oluşmuşsa Hanefi ve Hanbelîlere göre kadının kocası onları suçüstü yakalaması halinde her ikisini de öldürebilir. Eğer erkek, kadını zinaya zorlamışsa kadının bu erkeği öldürmesi mübah görülmüştür *

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* İsrâ, 17/33
* Mâide, 5/32 - 45
* Bakara, 2/178-179
* Nisâ, 4/93 - 48 -116
* Buhârî, Diyet, 6 ilim, 37 Hacc, 132 Hudûd, 9 Enbiya, 54
* Müslim, Kasâme 25 Hacc, 147
* Ebû Davud, Hudud, I
* Tirmîzî, Hudud, 15 Fiten, 6
* Zümer, 39/53
* Tevbe, 46-47

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2893
favori
like
share
VULKAN Tarih: 25.08.2007 20:52
teşekkürler
xHakanx Tarih: 22.07.2007 13:23
Ellerine emegine saglik
poyraz Tarih: 17.07.2007 15:45
ellerine sağlık allah senden razı olsun
Gönülce Tarih: 11.06.2007 10:24
teşekkürler
GÜLSiMA Tarih: 10.06.2007 13:08
Allah (c.c) razı olsun