1-(1298-1326) Osman Bey-Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu.Amcası Dündar Bey'i öldürttü.

2-(1326-1359) Orhan Bey-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok

3-(1359-1389) I.Murad (Hüdagendivar)-Sırpsındığı ,Kosova savaşlarını kazanan padişah.Oğlu Savcıbey ile kardeşleri Halil ile İbrahim'i öldürttü.

4-(1389-1402) I.Bayezid (Yıldırım)-Niğbolu savaşını kazandı.Kardeşi Yakub'u öldürdü.Ankara savaşında Timur'a yenilince tahttan indirildi.

5-(1402-1421) I.Mehmed-Kardeşi İsa Çelebi'yi boğdurttu,Şeyh Bedrettin'i idam ettirdi.

6-(1421-1451) II.Murad-Varna ve II.Kosova savaşları kahramanı.Kardeşi Mustafa'yı öldürttü.

7-(1451-1481) II.Mehmed (Fatih)-En çok övündüğümüz padişahlardan..1453 te İstanbul'u fethetti,1472 Otlukbeli savaşını kazandı. 2 yaşındaki kardeşi Ahmed'i, Sadrazamlar Çandarlı Halil Paşa ile Mahmut Paşa'yı öldürttü.

8-(1481-1512) II.Bayezid-Kardeşi Cem Sultan ile savaş yaptı.Cem Sultan Rodosta 13 yıl tutsak yaşadı. Veziri Gedik Ahmet Paşa'yı öldürttü.Kendiside , oğlu Selim tarafından öldürüldü.

9-(1512-1520) I.Selim (Yavuz)-Mısır fatihi bu padişahımız halifeliği İstanbul'a getirmiş,Mercidabık,Ridaniye savaşlarını yönetmiştir.Çaldıran seferine giderken 30bin Aleviyi kılıçtan geçirmiş,ayrıca..babasını,2 kardeşini ,3 yeğenini ,3 vezirini öldürterek tarihteki yerini almıştır.

10-(1520-1566) I.Süleyman (Kanuni)-En uzun süre tahtta kalan padişahtır..46 yıl. Belgrad,Rodos,Cezayir,Trablusgarp bu dönemde alınmış,Viyan kapılarına dayanılmış,Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır.Mimar Sinan,Barbaros hayrettin,Hürem Sultan bu dönemin ünlüleridir. Damat Rüstem Paşa,Lala Paşa çekişmesi ve dedikodular sonucu 2 oğlu ile torunlarını boğdurttu.Ayrıca Vezirleri Makbul İbrahim Paşa ile Kara Ahmet Paşa'yı öldürttü.

11-(1566-1574) II.Selim (Sarı/Sarhoş)-Bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan bu padişahımızın döneminde imparatorluk geri vitesine takıyor. İnebahtı deniz savaşında tüm Osmanlı Donanması yakıldı.

12-(1574-1595) iyi.Murad-Kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü.Kadınlara düşkünlüğü ile tanınan sultanımızın tam 110 çocuğu olmuştur. Karısı Safiye, Yeni Camii yaptırmıştır.

13-(1595-1603) iyi.Mehmed-Kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır.Tam 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürmek zorunda kaldı.korktuğu için Haçova savaşından kaçmak istedi..Şeyhülislam tarafından zor ikna edildi.1597 de Tırnakçı Hasan Paşa'yıboğdurttu.O zamanlar hazine tamtakır olduğu için, Yemişçi Hasan Paşa'dan ,Tırnakçı Hasan Paşa'nın giysilerinin satılarak para bulunmasını istedi.

14-(1603-1617) I.Ahmed-Tahta çıktığında henüz sünnet olmamıştı.Avusturya'ya gereksiz savaş ilan etti..başarılı olamayınca 1606 Zitvatorok Anlaşması'nı imzaladı. Bu dönemde devam etmekte olan Celali İsyanları nı bastırmak için Kuyucu Murad Paşa ,doğuda 30bin kişiyi kılıçtan geçirerek kuyulara gömdü. Sultan Ahmet Camii,bu padişahın adını taşır

15-(1617-1618) (1622-1623) I.Mustafa-İki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü.Döneminde Abasa Paşa isyanı ile Sipahiler ayaklandı. Akıl hastası olduğundan tahttan erken indirildi.

16-(1618-1622) II.Osman (Genç)-12 yaşında tahta çıktı,kardeşini öldürttü.16 yaşında iken tahttan indirildi,yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü.

17-(1622-1639) IV.Murad-11 yaşında tahta çıkarken 3 kardeşini öldürttü.Tütün içenleri öldürtmesiyle bilinir.Ancak bu sıralarda Şeyhülislam Yahya Efendi,meyhane öven şiirler yazıyordu.1635 Revan,1638 Bağdat seferleri bu dönemde yapılmış olup, 17 yıllık iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır.Mere Hüseyin,Kemenkeş Kara ali,Gürcü Mehmed,Boşnak Hüsrev,Topal Recep,Tabanı Yassı Memed

18-(1639-1648) I.İbrahim (Deli)-Balıklara yem olarak altın atmasıyla bilinir.Askeri darbeyle tahttan indirildi,öldürüldü.

19-(1648-1687) IV. Mehmed (Avcı)-Tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı.Döneminde yeniçeri ve celali isyanları oldu.Köprülüler bu dönemin sadrazamlarıdır.Öldürttükleri ünlüler Kösem sultan ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır.

20-(1687-1691) II.Süleyman-Padişah olduğu 46 yaşına kadar zindandaydı.Padişahlığı sırasında yeniçerililer İstanbulu yağmaladılar.Ünlü Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bu dönemdendir.Olumlu olayı Eğriboz zaferidir.

21-(1691-1695) II.Ahmed-48 yaşına kadar hapisyattıktan sonra tahta çıktı.4 yıllık iktidarında ,Salkamen Bozgunu, Sakız Kalesi kaybı,Sadrazam Arabacı Ali Paşa'nın öldürülmesi önemli olaylardandır.

22-(1695-1703) II.Mustafa-1683 te Viyana'ya yürüdü,bozguna uğradı.1699 da imzaladığı Karlofça anlaşmasıyla Maceristan yitirildi. I.Edirne vakası,Şeyhülislam Feyzullah'ın öldürülmesi bu döneme rastlar.Askeri darbeyle tahttan indirilmiştir.

23-(1703-1730) iyi.Ahmed-1725 te Rus Çarı Deli Petro Tebriz'i aldı.Bir şeyler yapması gerekiyordu..fakat savaşa gitmeyi göze alamadı.İstanbul'dan orduları hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir padişah olarak tarihte yerini aldı.Lale Devri diyede bilinen dönemin diğer unutulmayanları;1718 Pasarofça Anlaşması,icadından 3,5 asır sonra matbaanın getirilmesi, meşhur Baltacı-Katarina olayının yaşandığı Purut Savaşı dır.Halktan sallandırdıklarının sayısı bilinmemekle birlikte,Şehzade İbrahim ile Sadrazamlardan ;Hoca İbrahim Paşa,Damat İbrahim Paşa,Çorlulu Ali Paşa,Yusuf Paşa,Süleyman Paşa ..bilinen öldürttükleridir.Kendileri de Patrona Halil İsyanıyla tahttan indirilmiştir.

24-(1730-1754) I.Mahmud-İsyancılar tarafından tahta çıkarılmış,o da isyancıların her dediğini yapmıştır.

25-(1754-1757) iyi.Osman-3 yıllık iktidarı sırasında ki en önemli olay,Cezayir de ki egemenliğin bitmesidir.

26-(1757-1774) iyi.Mustafa-Ülkeyi yıldız falına bakarak yönetirdi. Kürkçüler çok para kazanıyor diye ülkede kürk satışlarını yasakladı.Kürkçüler haraç ödeyince satışlar tekrar serbestleşti.Sadece 2 sadrazamını öldürtmüştür

27-(1774-1789) I.Abdülhamid-Bilinen vukuatı, Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın verilmesidir.

28-(1789-1807) iyi.Selim-Kayıplarla dolu Ziştovi ve Yaş Anlaşmalarını imzaladı.Nizam-ı Cedid Reformlarını yapmak istediğinde,şeriatçıların başlattığı Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirildi. IV. Mustafa tarafından öldürülmüştür.

29-(1807-1808) IV.Mustafa-Nizam-ı Cedidçilerden çok korktuğundan,taraftarlarının görüldüğü yerde öldürülmelerini emretmişti.Yinede ancak 1 yıl hükümdarlık yaptı,Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirildi.

30-(1808-1839) II. Mahmud-Vukuatı en fazla olan padişahlardandır.İşe ,ağabeyi IV.Mustafa'yı öldürerek başladı. Dönemin diğer olayları;Mora,Sırp,Kavalalı İsyanları;donanmanın yakıldığı Novarin olayı;osmanlının , kendi valileri ile savaşıp,kaybetmeleri; Kaptan-ı Derya Ahmed Paşa'nın ,donanmayı olduğu gibi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya teslim etmesi;1826 yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi ordusundan 140bin kişinin kılıçtan geçirilmesi,olarak sayılabilir.II.Mahmud'un,Balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda Balkan Ayaklanması başladı.Dış baskılar gelince "Tanzimat Fermanı"ilan etmek zorunda bırakıldı.

31-(1839-1861) Abdülmecit-Dönemin önemli olayları..Tanzimat Fermanı,Islahat Fermanı,Kırım Savaşı..

32-(1861-1876) Abdülaziz-Karadağ İsyanı, 1875 Balkan Hareketlenmesi,Belgrad'ın kaybı bu döneme denk düşer. Vukela Heyeti tarafından tahttan indirilmiştir.

33-(1876-1876) V Murad-İki rekoru vardır.En kısa tahtta kalma rekoru..sadece 3 ay. Tahttan indikten sonra en uzun yaşayan padişah..28 yıl.. Tahtı elinden alınan padişahlarımızdandır.

34-(1876-1909) II. Abdülhamit-31 Mart olayı ,93 Harbi ,tam bir çöküntü olan Ayestefanos Anlaşması.. unutulmayanlar- dandır.Kıbrıs,Mısır,Tunus,Doğu Rumeli,Bosna,Girit kaybettikleridir.Zamanında ayaklanmaları önlemek için Filibe'de bolca katliamlar yapılmıştır. Batıya borçlar ödenmediğinden "Duyun-u Umumiye"ye kurmak zorunda kalmıştır.Mebusan kararıyla demokratik bir şekilde tahttan indirildi.

35-(1909-1918) Mehmed Reşad-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok

36-(1918-1922) Vahdettin-Vahdettin ,Osmanlının 36. , tahttan indirilende 14. Padişahıdır.Kendileri tatlı canlarını kurtarmak için İngilizlere sığınmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 24971
favori
like
share
CaDi52 Tarih: 13.01.2010 21:29
Biz osmanli Tarihi Hakkinda tez Hazirliyoruz..Bizlere Yardimci olursaniz cok sewiniriz..Endelu mektebi;sehzadelerin katli ve yeni ceki hakkinda bilgileriniz warsa lutfen maille atin..Allah rizasi icinnnnnnnnn
LEVIS-501 Tarih: 07.06.2008 13:30
Dalasmayi bildiginiz kadar tartisirken agzinizdan cikan kelimeleride ölcmeyi bilseniz...

Nerede bir olay var hep orada ayni adamlar. :9:
DENİZLİSPORLUYUZ Tarih: 07.06.2008 12:43
Tarih okul kitaplarinda okunmaz...
Tarih televizyon ekraninda ögrenilmez...
Tarih 3-5 kitap yutmaklada ögrenilmez...
Ayni görüsten kitaplar okumaklada ögrenilmez...

TTarih zaten bu sitede hiç öğrenilmez
YaSaM aTeSi Tarih: 06.06.2008 23:42
kendini sütten çıkmış ak kaşık sanan arkadaşlara selam ederim kabullenmek niye zor geliyor anlamadım. bunların aynısını tarih bölümünde okuyan bir arkadaşımda söyledi açıkçası araştırmadım çünkü gerek duymadım. çünkü biliyordum burda gördüklerimiz dahil bu şekil geçmişini net bilmeyen insanlar yalanlayacaklardı. ve şimdi soruyorum madem tarihini o kadar iyi biliyorsun aksini ispatla.
ramis Tarih: 06.06.2008 21:46
ÇOK GÜZEL YAV
ChE Tarih: 06.06.2008 21:38
DENİZLİSPORLUYUZ nikli şahıs adam ol, doğru düzgün konuş,bu boardda nasıl konuşacağımı senden çok daha iyi bilirim,bazı konularda bir çok tartışmada bulundum ama senin gibi bel altı kimseye vurmadım,terbiyesizlik etmedim.daha senin buraya üyeliğin 3 gün olmuş banamı öğreteceksin nasıl konuşacağımı,nasıl yazacağımı...

birşey biliyorsan adam gibi bilginle alt et bizi...

sen kim oluyorsunda bana zavallı diyorsun,mendebur herif haddini bil,burada abuk subuk yazılarınlada bazı kimselere korku vereceğini sanıyorsan yanılıyorsun bilgisiz herif seni.
61---61 Tarih: 06.06.2008 18:59
Benim akrabalarimda birçok Alevi var...
Hepsinlede bu konuyu konusur tartisirim...
Karsima istedigin tarih profesörünü çikart, yine tartisirim...

Ama sirf BATI ya güzel görünmek için tarihime söven adamin
bende geçmisine söverim...
Osmanlinin yaptigi yanlis çok, bunu inkar etmek yanlis...
Ama Yavuz Sultan Selim Alevileri katletti demek tarihe ihanettir...

Tarih okul kitaplarinda okunmaz...
Tarih televizyon ekraninda ögrenilmez...
Tarih 3-5 kitap yutmaklada ögrenilmez...
Ayni görüsten kitaplar okumaklada ögrenilmez...

Bugünki gençlik kulaktan duyma laflarla,
okuduklari iki satir yaziyla benim tarihimi karaliyor...

Bende diyorumki;
Bundan 500 sene evvel yasanan olay bundan 100 sene öncede yasandi
30 sene evvelde ve suan hala yasaniyor...

500 sene evvel devletimi parçalamak isteyenlere alet olanlari
"SAVAS ALANINDA" öldüren Halife Sultan Selim Alevi katili ilan ediliyor...
Bundan 100 sene önce Sovyetlere köpeklik yapan Ermenileri yerlerinden sürdük diye,
dünya ayaga kalkti soykirim yapildi diye...
Kibristaki soydaslarim öldürülüyordu,
baris harekati sirasinda Rumlar dünyayi ayaga kaldirdi,
Türkler bizi katlediyor diye...
Suan güneydoguda yasanan olaylar bundan bir süre sonrada ayni sekilde,
Kürtler katledildi diye üzerimize gelinecek...

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Bu anlattiklarim Tarihi gerçeklerdir...
Simdi eklemek istedigim bisey var...

Eger Tarihime söven TÜRK degilse, benim muhattabim degildir kendisi...

Eger Tarihime sövme gafletinde bulunanlar TÜRK ise beni iyi dinlesinler...;
Kizilderililer, Bosna Müslümanlari, Afrikalilar, Uygur TÜRKleri,
Cezayirliler, Faslilar, Kibris TÜRKleri, Çeçenler ve sayamadigim daha birçok millet...
Bunlarin hemen hemen hepsi bugün medeniyyet dagitan
BATI"dan zulüm gören insanlar...
Henüz 500 senelik bir tarihi olmayan insanlar bizlere medeniyyet ögretmeye kalkiyor...
Peki neden????

Nedenini hemen söyliyeyim...
Çünkü onlar 500 senelik tarihlerini kitaplara sigdiramiyorlar...

Kizilderililer soykirima ugruyor, ama biz kizilderilileri kötü biliriz...
Çünkü RED kid amca bize öyle ögretti...

Azeriler katlediliyor, ama Ermenilere soykirim yaptigimiz için dünya ayaga kalkiyor...
Bizler ise bunun için yürümüyoruz, ama bir Ermeninin cenazesinde hepimiz Ermeni oluyor...

Bunun gibi birçok örnek...

Peki biz ne yapiyoruz...
Anli sanli Tarihimizi bir kenara itip,
bazi serefsiz haysiyetsiz, yahudi dönmesi sabetayistlerin laflariyla,
tarihimize sövüyoruz...

Sunu sakin unutmasin kimse;

"Tarihini unutanlarin cografyasini baskaleri çizermis..."
DENİZLİSPORLUYUZ Tarih: 06.06.2008 18:30
heyhaatt... 600 yıl hüküm sürmüş OSMANLI İMPARATORLUĞU nu anlatmak kimlere kaldı çok zavallısınız sizlere cevap vermeyi bile utanç sayarım
ayrıca sitenin adminleri uyuyormudur nedir. bu herifler nasıl olurda zamanında tüm dünyaya adalet ve barışı getirmiş,esirlere bile siz bizim esirimiz değil misafirimizsiniz deme büyüklüğünü göstermiş fethettikleri yerlerdeki papazlara hahamlara dokunmayıp dinlerini istedikleri gibi yaşamasına izin vermiş büyük TÜRK milletinin atalarına KOMUTANLARINA nasıl olurda cellat ve katil deme cürretini gösterirler yazıklar olsun
ChE Tarih: 06.06.2008 11:56
kapanma davası açıldıktan sonra,kimlerin bu ülkeyi parçalamak üzere oldugu,kapanma korkusuyla sırtını batıya kimlerin dayadığını,birden bire en modern parti olan ( sözde tabii )avrupa birliğine koskoca türkiye cumhuriyetini şikayet edenlerin kimler oldugunu herkes görüyor 61---61 ....
dahası çıkardıkları yasalarla birbirine akraba kimselerin bile arasına nifak sokanları herkes görüyor...

sırf atalarımız osmanlı diye,yanlışlarını görmemezlikten gelmek,haksızken bile osmanlıyı savunmak nasıl bir zihniyettir anlayabilmiş değilim.

şah ismaile uyupta memleketi parçalamak isteyen kimsede olmadı o devirde,aleviler yüzyıllardır bu ülkenin temel taşlarından biridir,bu ülkenin bölünmesini kesinlikle istemeyen belkide en sağlam topluluktur.
peki sorarım bu topluluğu maraşta,çorumda boğazlayanlar,sivasta yakanlar hangi akla hizmet etmiştir.