İmtihana girmeden veyahud imtihan anlarında okunacak dua

(Üç kere okunur)

İmtihana girmeden önce veyahud imtihanın başlangıcında okunur

Allahumme es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb-el-Arş-il-azîm.

Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb- el-Arş-il-Kerîm.

Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i vel'eradîn-es-seb'i ve mâ fîhinne.

inneke alâ kulli şey'in kadîr. Rabb-işrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.Allahumme! Sen'den başka hiçbir ilah yoktur. Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim. Ey yedi göklerin Rabb'i ve büyük Arş'ın Rabb'i. "Senden başka hiçbir ilah yoktur." Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim.

Ey yedi göklerin Rabb'i ve kerîm olan Arş'ın Rabb'i. " Sen'den başka hiçbir ilah yoktur." Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim.

Ey yedi kat göklerin Rabb'i yedi kat yerlerle bunlarda bulunanların Rabb'i. Sen her şeye Kâdir'sin.

Ey Rabb'im! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolayla. Dilimden düğümü çöz. ( Tâ ki) Sözümü iyiden iyiye anlasınlar.

İKTİBAS: Dua Dilara Yayinlari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DERSE BAŞLAMADAN ÖNCE:

Derse baslamadan önce okunacak Dua

"Imam-i Sünûsi diyor ki: Bu Duanin feyzi ve bereketi coktur. Derse baslamadan önce bu duayi okuyan ögrencinin Allah Teala zihnini acar. Onu unutkanliktan korur. Dersi en iyi sekilde anlamasini saglar"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bismillahirrahmanirrahim
Ve sübhanellahi ve hamdü lillahi ve la ilahe ilellahü vallahü ekber* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym* Adede külli harfin kütibe ve yüktebü ebedel abidine ve dehrad dahirin.Okulunuzdaki basarilariniz icin sizin icin bir dua ekliyorum siteye.
Allah(c.c) derslerinizde size yardimci olsun InsaAllah.
Bu duayi derse girmeden once okumaniz cok iyi olur.
Öncelikle bir Fatiha okuyoruz sonra Şu duayı:
Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahüekber.
Vela havle vela kuvvette illa billahil aliyyil aziym.
Adede külli harfün kütebi ve yüktebü ebedel abidine ve dehrad dahirine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allahümmerzugna hıfza'l-mürselin. Ve ilhâme'l-enbiyâi ve fehme'l-enbiyâi bi keramike yâ ekrame'l-ekramin. Ve birahmetike yâ erhame'r-Rahimin.
Allahümme bihubbi zâtike tehassannâ yâ Allah. Lâ ilâhe illallâhü seyyidinâ Muhammedün Rasülullahi Hakkan ve Sıdkâ.
Allahümme Salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve bârik ve sellim ve aleyhim. Eûzü billâhi mine'l-hemmi ve'l-huzni ve mine'l-cübni ve'l-buhli ve mine'l-aczi ve'l-keseli ve min ğalebeti'd-deyni ve kahri'r-ricâl.
RadiyAllâhü Teâla annâ ve anküm. Bismillâhirrahmânirrahim.


Allahu Teala bizden, sizden ve bütün müslümanlardan razı olsun. kovulmuş şeytandan Allah' a sığınırım Allah 'ın adıyla başlarım. Allah ım bize peygamberlerin anlayışını, resullerin hıfzını ve meleklerin ve mukarrebleri (Allah a manen yaklaşmış veli kulların ) ilhamını bahşet.

İnsanı yaratan ona beyanı (ifade ve anlatımı) öğreten, dünyayı imtihan yurdu kılan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam irfanın kaynağı peygamberimiz Muhammed'e ve Kur'an hükümleriyle amel eden ehline ve arkadaşlarına olsun.Peygamberimize salavat okuyun.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Büyüklerimizden bir zatın tavsiye buyurduğu bir dua var.

Allahümmerzugne hıfzel mürseliyn, ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bi keramike ya ekramel ekramiyn ve birahmetike ya erhamerrahimiyn.

Allahümme bihubbi zatike tahassanna ya allah la ilahe illallah seyyidina muhammedin rasülüllahi hakkan ve sıdka.


------------------------------------------------------------------------------
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ayn-il inayeti

kenzi-l hidayeti, imami-l hazreti, emini-l memleketi, Tirazi-l huleli, nasiri-l mileli, Taci-ş şeriati, sultani-t tarikati, burhani-l hakikati, zeyni-l Kıyameti, Şemsi-ş şeriati, Şefii-l ümmeti, ali-l himmeti, Kaşifi-l ğummeti, Yevmel kiyameti, Sirace-l alemin...

Allahu ‘asimuhu ve cibrilu aleyhisselamu hadimuhu, ve-l buraku merkebuhu, ve kabu-l kavseyni makamuhu, ve-l ma’budu maksuduhu, Şemsu-d duha, Bedru-d duca, Nuru-l huda, Hayru-l wera, İmamu-l muttekine esfel esfiya-i Muhammedin-il Mustafa (sav)

Kıbleti-l arifine ve Ka’beti-t taifine ve Habib-i Rabbi-l alemin...

Ve ala alihi ve ashabihi ve ’itratihit—tayyibinettahirine ve sellim teslimen kesiran ya Rabbel alemin. Amin...
----------------------------------------------------------------------------------

DERSİNDE VE İMTİHANLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN
Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes'elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit tevfik .
----------------------------------------------------------------------------------ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne izâ şi'te sehlâ."
Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen, dilediğin zaman,
zor olan şeyi kolay kılarsın."

---------------------------------------------------

DERSE BAŞLAMADAN ÖNCEDE
Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahımiyn.

-----------------------------------------------------------

DERSE BAŞLAMA DUASI“Rabbi yessir vele tuassir Rabbitemmim bilhayr” Rabbim işlerimi kolaylaştır güçleştirme, Rabbim işlerimin sonunu hayra ulaştır.

----------------------------------------------------

MAKSADINA ULAŞMAK İÇİN her gün 7 defa
"Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym"
------------------------------------------------------------------

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

------------------------------------------------------------

İmtihanlarda muvaffakiyet için tavsiye
:İmtihan binası uzaktan görüldüğünde küçük parmaktan büyüğe doğru sırayla “kef, ha, ya, ayn, sad” harfleri okunarak eller yumruk yapılır, her bir harf bir parmağa denk gelecek şekilde. Binaya girilene kadar konuşulmaz. Binaya girince büyük parmaktan küçüğe doğru “ha, mim, ayn, sin, kaf” okunarak yumruk açılır.

------------------------------------------------------------

Zekanın inkişafı için tavsiye:
Her namaz sonrası: 140 defa “ Ya selam, Ya alim, Ya hâdi ”- başta sonda üçer salavat...

---------------------------------------------------------------------------

İmam-ı Gazali'nin İhyada zikrettiğine göre:
"""Her kim uyuyacağı zaman, Bakara suresinden 163 ve 164. ayetleri okursa Allah(u Teala Hazretleri) o kişiye ku'an'dan ezberlediklerini unutturmaz..."""
Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu). İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe(dâbbetin), ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn(ya’kılûne).

-------------------------------------------------------------------------------------

HAFIZAYI GÜÇLENDİRME DUALARI

1820) Hz. İbnu Abbâs RA anlatıyor: “Hz. Ali İbnu Ebi Tâlib RA Resülullah AS’a gelerek: “Annem ve bâbam sana kurban olsun, şu Kur’àn göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum” dedi. Resülullah AS ona şu cevabı verdi: “Ey Ebül-Hüseyin! (Bu meselede) Allah’ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?”

Hz. Ali RA: “Evet, ey Allah’ın Rasülü, öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şu tavsiyede bulundu:

“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhüd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Yà’kub da evlatlarına şöyle söyledi: “Sizin için Rabbime istiğfàr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.” Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvàffàk olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’àt namaz kıl. Birinci rek’atte, Fâtiha ile Yà-sin süresini oku, ikinci rek’atte Fâtiha ile Hâ-mim, ed-Duhân süresini oku, üçüncü rek’atte Fâtiha ile Eliflam-mim Tenzilü’s-secde’yi oku, dördüncü rek’atte Fatiha ile Tebareke’l-Mufassal’ı oku. Teşehhüdden boşaldığın zaman Allah’a hamdet, Allah’a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salat oku, güzel yap. Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfar et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:

“Allahım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nâzar etmemi bana nasib et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allahım. Ey Allah! ey Rahman! celalin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasib et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Herşeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tandır. “ Ey Ebu’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah’ın izniyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e‚ yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü’min icâbetten mahrum kalmadı.”

İbnu Abbâs (RAüma) der ki: “Allah’ayemin olsun, Ali RA beş veya yedi cuma geçti ki Resülullah AS’a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

“Ey Allah’ın Resülü! dedi, geçmişte dört beş âyet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum.

Resülullah (AS) bu söz üzerine Hz. Ali RA’ye: “Ey Ebü’l-Hasan! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü’minsin!” dedi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------


1821) Şeddad İbnu Evs RA anlatıyor: “Resülullah (AS) namazda şu duayı okumamızı öğretiyordu:

“Allàhım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi, doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine şükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayı taleb ediyor, doğruyu konuşan bir dil, eğriliklerden uzak bir kalb diliyorum. AIIahım, senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum, bilmekte olduğun bütün hayırları senden istiyorum, bildiğin günahlarımdan sana istiğfàr ediyorum!”


---------------------------------------------------------------------------------------

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin

"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."

Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.


-------------------------------------------------------

Ey Allah! Muhakkak ben Senden dünya ve ahiret hususunda afiyet isterim. Ey Allah! şüphesiz ki ben senden af, dinim ve dünyam, ailem ve malım hususunda da afiyet isterim. Ey Allah! Ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir. Ey Allah! Beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden koru. altımdan helak edilmemden de sana sığınırım."

----------------------------------------------------------

Halim ve Kerim olan Allah-u Tela'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim' derse Kadir Gecesi'ne yetişmiş kimse gibi olur.

------------------------------------------------------------------Hafıza için DuaHz Kur’an kerimi ezberlemek ve hafizayı güçlendirmek için
Ya Aliym cc 150 kere daire şeklinde yazın ortasınada şu ayetti şerifeyi yazın yani ayet ortada kalcak etrafı ya Aliym cc ismi yazılacak
Bismillahirrahmanirrahiym Senukriuke fe lâ tensâ
Seni okutacağız da unutmayacaksın
Sonra suyun içine bırakın su yazıları çıkarsın o suyu 1 hafta için bunu 3 hafta tekrar edin inşallah Allah cc ögle bir kuvvetli hafıza ihsan ederki şaşırır kalırsınAkşamlarıda 70 kere Ya Aliym Senukriuke fe la tensa okunun selametle vesselam

---------------------------------------------------------------------------

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur.

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetehna leke fethen mubina" Dokuz defa okunacak.

-------------------------------------------------------------------------

Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti." Bin defa okunacak.

Sonra : "Subhane rabbiyel a'la." denecek. Sonra, "Sübhane minennaril eflaki, biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkarizzakirine, kale li ezkari himiletin lil mahmuline, ve meskenetin lil miskinine, ve muherriketin lil mutehharrikine, sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin." okunacak.

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: "Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.


----------------------------------------------------------------------------------------

Unutkanlıktan kurtulmak için bu dua okunur.

Okunuşu: Rab biş rah li sadri ve yessirli emri vahlül ugde tem mil li sani yefga hü gavli rabbi gadadeytini minel mülki ve allemteni minte'vilil ehadis rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhigni bissalihin.

Manası: Ey rabbim göğsüme genişlik ve rahatlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin Bağını çözki sözümü anlasınlar. Rabbim anlamı ve ilmimi arttır.

---------------------------------------------------------------

zihin açıklığı duası

10/3/2008 · Kategori: dua

Allahümmerzugna hıfzel mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bike ramike ya ekremel ekremin ve bi rahmetike ya erhamerrahimin


--------------------------------------------------------------

Kur'an'ı Kerim'den İnşirah suresini okuyun... Bir manevi duadır... "Elem neşrah" diye başlar. Bu sureyi çocuğunuzun sınava girmesinden önce okuyunuz. Ya da Duhan suresini okuyarak çocuğunuzun başarılı olması için temennide bulunabilirsiniz...

--------------------------------------

Allah'ın iznile vegulrabbi zidni ilmen vefehmen

------------------------------------------------------------

Türkçe okunuşu:
" Allahümme elhimni ilmen efgahu bihi evamirike ve nevahiyeke verzugni fehmen
eğlemu bihi keyfe ünaciike ya erhamerrahimin. Allahümmerzugni fehmennebiyyine
ve hıfzel murseline ve ilhamel melaiketil mugarrebine
Birahmetike ya erhamerrahimin.
Allahumme ekrimni bi nuril fehmi ve ahricni min zulumatil vehmi
Veftah lii ebvabe rahmetike venşur aleyye min hazaini ilmike
Ya erhamerRahimin."

"ALLAH'ım, bana öyle bir bilgi ver ki onu aklımda tutayım.o bilgi ve ilimle SEN'in emirlerini yapıp,yasaklarından sakınayım.bana bir ilim ver ki sana nasıl yalvaracağımı öğreniyim.Ey mermamet edenlerin en merhametlisi Rabbim! Bana nebilerin anlayışı gibi anlayış, peygamberlerin zekası gibi zeka ver.ALLAH'ım bana rahmetinle büyük meleklerinin kavrayışı gibi kavrayış ver.Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim! Bana anlayış nuru ver.Beni kötü düşünce karanlıklarından çıkar ALLAH'ım.Rahmet kapılarını bana aç ALLAH'ım.ALLAH'ım okuduğum şeyin en inceliğini anlamam için üzerime rahmetini indir.Ellerimi sana açtım yalvarıyorum,ey merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbim." (deyrebi,s:172)

HZ.ali efendimiz anlatıyor:

"Kavrama gücünün zayıflığından şikayet eden hz.Ali'ye ,efendimiz şöyle buyurdu:
-Ya ali,bana cebrail bu dua yı getirip dedi ki:

"ya Muhammed (as),herhangi bir kulda zihni olarak kavrama gücü zafiyeti bulunduğunda,bir mübarek
duayı temiz bir kabin içine yazar , bir gece dışarıda bırakarak yıldızların altında yatırır, sabah olunca içine yağmur suyu doldurur,aç karna içerse işittiği her şeyi zihninde tutar.

HZ.Ali efendimiz buyurdu:

"ben bunu yapp üç gün içtim.Muhammed Aleyhisselam'ı müjdeleyici ve sakıındırıcı olarak gönderen ALLAH'a yemin ederim ki,ondan sonra duyduğum he şeyi ezberimde tuttum."(deyrebi,s:173)

------------------------------------------------------------------------------------

lim,anlayış ve zekanın artması için dua..
Bilhassa talebelere tavsiye edilir…
Sabah akşam 3 kere okunur:

”’İnnellahe hüver-rezzaku zül kuvvetil metin”’

Beğeniler: 70
Favoriler: 6
İzlenmeler: 1421
favori
like
share