Çankaya Üniversitesi
(Ankara)


Prof. Dr. AKTAŞ, Ziya Rektör Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna eklenen 9.7.1997 Tarih ve 4282 Sayılı Kanunla, 4 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve 3 araştırma uygulama merkezi ile 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Eğitim dili, Hukuk Fakültesi dışında, İngilizce’dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar 1 yıl süre ile İngilizce Hazırlık Okulu’na devam ederler.
Misyon ve Vizyon

Çankaya Üniversitesi bilim, eğitim ve araştırma konularında tüm yükseköğretim kurumları arasında önderlerden biri olmayı misyon edinmiştir. Çankaya Üniversitesi, bilginin ekonomik, teknolojik ve kültürel açılardan gelişmesini ve paylaşılmasını amaç edinmiştir.
Üniversitemize Giriş Koşulları ve Kayıtlar
Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne ise ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirilmektedir. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılmaktadır. Çankaya Üniversite’sinin Hukuk Fakültesi hariç öğrenim dili İngilizce’dir.
Akademik Programlar
Çankaya Üniversite’sinde Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmak üzere 4 fakültede 11 ana bölümde, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 9 anabilim dalında, Çankaya Meslek Yüksekokulu’nda yer alan 2 programda ve tüm bu alanlarda verilen İngilizce eğitimi destekleyen İngilizce Hazırlık Okulun’da eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.
Çankaya Üniversite’ne 2003-2004 akademik yılında 817 yeni öğrenci kayıt yaptırmıştır. Halen üniversitemize devam eden öğrenci sayısı toplam 3182 ’ye çıkmıştır.
Çankaya Üniversite’sinde çeşitli alanlarda etkinliklerini sürdüren pek çok öğrenci topluluğu vardır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde, geleneksel "Makarna Günü" etkinlikleri düzenlenmektedir.
Yaz Dönemi Eğitimi, Güz ve Bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan bir eğitim olup, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi haricindeki Fakülte ve Enstitüler ile Meslek Yüksekokulu’nda uygulanmaktadır. Yaz Dönemi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini veya güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermektir.
Yaz dönemi eğitimi ücrete tabi olup, yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 9 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir.
Yatay Geçiş
Öğrenciler, eşdeğer eğitim programı uygulayan Yükseöğretim Kurumları ve kurum içindeki bölümlere, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca her öğretim yılı başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık sınıfı ve 1. sınıfa yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin ayrıldığı bölümde aldığı tüm dersleri başarmış olması ve yönetmelikte belirtilen diğer koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.
Dikey Geçiş
Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ve ilgili Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.
Öğretim Ücretleri
Çankaya Üniversitesi’ndeki Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Öğretim ücreti; yarısı birinci dönem başında, diğer yarısı da ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

2003-2004 ders yılında öğretim ücreti tüm bölümler, Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için, KDV dahil (%8) 5250 ABD Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Ücretin yarısı öğretim yılı başında kayıt sırasında dolar olarak veya ödeme günündeki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak, diğer yarısı da ikinci yarıyıl başında kayıt sırasında dolar olarak veya ödeme günündeki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak öğrenci tarafından ödenir.
YÖNETMELİKLERİMİZDEN ÖZET BİLGİLERİngilizce Hazırlık Eğitimi
Hukuk Fakültesi hariç diğer Fakülteler ile Meslek Yüksekokulu’nda öğretim dili İngilizcedir. Öğrenciler, lisans ve önlisans programına başlamadan önce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen "İngilizce Yeterlik ve Kur Belirleme Sınavı" na katılırlar. İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslararası sınavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiği düzeyde başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarılı olamayanlar ile sınava girmeyenler dil düzeylerine göre ayrılmış "İngilizce Hazırlık Sınıfına" na devam ederler. Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenmiştir. Hazırlık eğitiminin en çok iki yılda tamamlanması gerekmektedir.
Danışmanlık
Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu Bölüm Başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği dersler ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler, programlardaki sıra esas alınmak üzere, başarı durumu, önşartlar ve yönetmelik hükümleri gözönünde tutularak, danışmanın onayı olmadan kesinleşmez. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar ara, dönem/yıl sonu sınavı şeklinde yapılır. Her dönem/yılda en az bir ara sınav yapılır. Dönem/yıl sonu sınavları her yıl Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem/yıl sonu ders notu, dönem/yıl içi ve dönem/yıl sonu sınav sonuçları ile dönem/yıl içi çalışmaları, ödevler ve derse devam durumu gözönünde tutularak, Yönetmeliklerde belirtilen karşılıklardan az olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından harf notu, Hukuk Fakültesi’nde ise rakam olarak belirlenir. Bütünleme sınavı sadece Hukuk Fakültesi’nde vardır. Hukuk Fakültesi’nde sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Final ve başarı notu en az 60’dır.
Çift Anadal / Yan Dal Programları
Öğrenciler, iki yıllık önlisans programlarını en çok dört, dört yıllık lisans programlarını da en çok yedi yılda tamamlamak zorundadırlar.
Barınma:
Çankaya Üniversitesi kampüsü bünyesinde, modern fiziki olanakları ile yüksek standartlara sahip Petek Kız Ögrenci Evi’miz 2000-2001 açılış yılı kampanyasıyla yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açılmıştır. Petek Kiz Ögrenci Evi’mizde siz değerlı konuklarımızın kullanımına sunduğumuz her türlü konfora sahip tek ve çift kişilik odalar, özel suit seçeneklerimiz ve apart dairelerimiz bulunmaktadır.
C. MEB. Özel Yükseköğrenim Petek Kız Öğrenci Yurdu
Öğretmenler Caddesi No: 14 06530 Balgat - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 285 26 00
Fax: +90 312 285 16 36
Çankaya Üniversitesi İletişim:
Adres:Öğretmenler Caddesi No: 14 06530 Balgat - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 284 45 00 (pbx)
Fax :+90 312 285 96 31
Hazırlık Okulu İletişim:
Adres:Karanfil Sokak. No: 45 Kızılay - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 417 48 74
Fax: +90 312 418 87 13


______________________________FAKÜLTELER__________ _______________________
Fen-Edebiyat Fakültesi:İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölümü -Matematik-Bilgisayar bölümleriyle eğitim ve öğretime devam etmektedir.
İNGİLİZCE DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ:
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Çankaya Üniversitesi’nde kurulan ilk bölümlerdendir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı İngiliz, Amerikan ve diğer ülke yazarlarının çalışmalarını çözümleyici ve eleştirel olarak ele alır. Öğrenciler böylece kendilerini ve dünyayı anlamayı, açık ve etkin bir dille yazmayı ve konuşmayı ve tutarlı bir şekilde düşünmeyi öğrenirler. İngiliz edebiyatı aracılığı ile Batı düşünce tarihini ve Batı uygarlığını anlarlar. Türkiye’nin gelişimine böyle eğitilmiş bir bakış açısı ile yaklaşırlar. Bölüm programı İngiliz edebiyatı tarihinin şu dönem ve akımları üzerinde durur: Klasik mitolojinin temelleri ve özellikleri, edebiyat dönemleri ve hareketleri, Eski ve Ortaçağ İngiliz edebiyatı, Rönesans, Romantik Çağ, Victoria Çağı, İngiliz Romanı, İngiliz Tiyatrosu, İngiliz toplum, ekonomi ve kültür tarihi. Ayrıca program, Amerikan tarihi ve kültürü, eleştiri kuramları ve uygulaması ve edebi türlerin incelenmesini de kapsar.

Öğrenciler, bölüm derslerinin dışında, bilgisayar, yabancı diller ve güzel sanatlar gibi bir çok dersi üniversitedeki diğer bölümlerden seçmeli olarak alabilirler. Öğretmenliğe ilgi duyan öğrenciler İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı derslerini de seçmeli ders olarak alabilirler. Bu bölüm mezunları, okullarda öğretmen, üniversitelerde okutman, özel ve kamu sektöründe tercüman olabilirler. Mezunlar aynı zamanda İngiliz dili, edebiyatı, kültürü ve İngilizce öğretimi gibi alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılabilir, turizm sektöründe de görev alabilirler.
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ:
Matematik, her ne kadar kendi başına bir disiplin ise de, mühendisliğin, bilimin, ekonomi ve endüstrinin de vazgeçilmez dilidir. Zamanımızda, bu alanların çok karmaşık sorunlarının bilgisayar destekli matematiksel tekniklerle çözüldüğü bir gerçektir.
Matematik - Bilgisayar Bölümünün temelde iki amacı vardır: İlki çağdaş bir matematik eğitimi vermek, ikincisi ise bilgisayar dersleri yardımı ile endüstri ve ticaret alanlarında ihtiyaç duyulan çağdaş bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için matematiğin temel konularında, lisans düzeyinde yedisi seçmeli otuz ders verilmektedir.
Belirtilen seçmeli dersler, öğrencilere matematik dışında ilgi duydukları alanlarda da çalışma fırsatı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrenciler matematik lisans eğitimi programında bulunmayan bazı matematik derslerini de seçmeli olarak alabilmektedir. İsteyen öğrenciler, seçmeli derslerin tümünü bilgisayar konularında seçerek bu alandaki bilgilerini artırabilmektedir.
Hukuk Fakültesi:
Hukuk Fakültesinin 4 yıllık akademik bir programı vardır ve eğitim dili Türkçedir.
Hukuk eğitiminin temellerini kapsayan derslerin yanı sıra ekonomi, genel maliye ve bilgisayar, hukuk sosyolojisi, felsefesi dersleri de verilir. İkinci sınıftan itibaren yönetim ve istatistikten muhasebe ve endüstriyel ilişkilere kadar uzanan konularda seçmeli ders olanakları vardır. Fakültemiz verdiği hukuk eğitimi ile avukat, hakim, savcı, noter, hukuk danışmanı ve idareciler yetiştirmeyi, bununla birlikte mezunlarına, yaşamlarının diğer alanlarında hukukun evrensel değerlerini bir erdem olarak sahiplenen yurttaşlık bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır.

Küreselleşme süreci uluslararası hukuktaki gelişmeleri çok iyi bilmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda mezunlarımızın “güncel bilgi ve becerilerle” donatılmış olması son derece önemlidir. Bu durum mezunlarımızın uluslararası çağdaş hukuk kaynaklarına ulaşmalarını gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı Hukuk Fakültesi’nin bir amacı da öğrencilerimizin en az bir yabancı dili de iyi derecede öğrenmelerini sağlamaktır. Bu durum Uluslararası Ticaretin her alanında çok sayıda öğrencinin yerleştirilmesini gerektirmektedir. Bu dört yıllık program, bütün bu gerçekler gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Uluslararası Ticaret Programının başlıca amacı öğrencileri uluslararası işletme, ekonomi ve finans, uluslararası Pazar ve araştırma, uluslararası hukuk ve ticaret gibi konuları kapsayan alanlarda temel becerilere sahip personel sağlamaktır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
İktisat -İşletme -Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler -Uluslararası Ticaret bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.Ekonomi kişilerle ve toplumsal etkinliklerle yakından ilgili bir bilim dalıdır. Yaşayan bir bilim dalı olarak ekonomi, insan yaşamının maddesel yönlerini anlamayı gerektirir. Değişim sürecinde bir toplumun karmaşık ekonomik problemlerin anlaşılması için, bu alanda bir uzmanlık öğrenimi gerekmektedir. Bölümümüzün ana amacı öğrencilerimizi, uluslar ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri gerektiren, kamu ve özel sektör kurumlarında kariyerlere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. Ekonomi bölümü dersleri matematik, istatistik, işletme hukuku, bilgisayar ve benzeri alanlardaki derslerle desteklenmektedir. Mezun öğrencilerimiz çok boyutlu ekonomik sorunları çözebilme becerisi kazanır.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi:

Son on senede dijital sistemlerin maliyetindeki büyük düşüş ve diğer alanlarda bilgisayarların kullanımı bölümün önemini büyük ölçüde artırmıştır. Bugün bilgisayar mühendisliği en hızlı gelişen akademik bilimlerden biridir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dijital sistemler, tasarım, microprosesor, baskı devre teknolojisi, veri iletişimi, ileri programlama dilleri, bilgisayar sistem ve ağlarını; tasarlamak ve yürütmek için gerekli beceri ve yeterliliği sağlayan bir program sunar. Bilgisayarlar, donanım ve yazılım olmak üzere birbirine dayanan ve birbirini tamamlayan ögelerden oluşmaktadır. Sürekli olarak gelişmekte olan bilgisayarlar giderek ucuzlamakla birlikte verimlilikleri de artmaktadır. Bilgisayar Mühendislerinin iş olanakları çok yönlüdür. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ögrencilerine 21. Yüzyıl için gerekli bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Program aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır
Insanlarin günlük yasamlari Elektronik ve Haberlesme mühendisleri tarafindan yaratilan teknik gelismelerden dolayi hizli bir sekilde sürekli olarak degismektedir. Elektronik ve Haberlesme mühendisleri ve diger teknik alandaki profesyoneller ile birlikte bizleri çevreleyen yüksek teknolojilerin gelismesinde lokomotif görevi görmektedirler.
_______________________________ENSTİTÜLER_________ _______________________
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünce 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına sınavla yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
Bilgisayar Mühendisliği -Endüstri Mühendisliği -Matematik-Bilgisayar -İç Mimarlık -Bilgi Teknolojileri Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünce 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına sınavla yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
BÖLÜMLER:İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri-İşletme -İşletme Yönetimi -Uluslararası Ticaret ve Finansman -Kamu Hukuku -Özel Hukuk bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.

Çankaya Meslek Yüksekokulu:
BÖLÜMLER:Bilgisayar Destekli Muhasebe -Uluslararası Ticaret Yönetimi bölümleriyle eğitim vermektedir.
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Muhasebe Programımız 1997 yılında öğretime başlamıştır. Bilgisayar Destekli Muhasebe programı çağdaş ve güncel bilgiler içeren, aynı zamanda teknik becerilerin de gelişmesini sağlayan, muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan her türlü donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Finans sektöründe kullanılan en iyi ’software’ programları kullanılmaktadır. Öğrencilerimize temel muhasebe, işletme muhasebesi, denetleme, Türk vergi sistemi, işletme matematiği, istatistik, işletme prensipleri ve İngilizce dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Programda bulunan tüm muhasebe dersleri verilen temel bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir. Böylece öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri muhasebe bilgileri bilgisayar üzerinde yapılan pratik eğitimle pekiştirilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz için muhasebe ve finans alanlarında, gerek kamu ve gerekse özel sektörde pek çok iş olanağı vardır. Zorunlu yaz stajı Bilgisayar Destekli Muhasebe programı öğrencileri için de geçerlidir. Yaz stajlarının amacı, öğrencilerimizin kazandıkları iş deneyimi ile sektöre daha hızlı adapte olabilmelerini sağlamaktır.
Son zamanlarda küresel yatırım hareketlerinde gözlenen canlanma, Çankaya Üniversitesi Çankaya Meslek Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Yönetimi Programı’nın açılmasını gerekli kılmıştır. Türkiye’nin küresel ortaklarıyla etkin ticaret potansiyeli 1980’lerden beri giderek artmaktadır. Önemli bir dünya pazarı olan Türkiye, sürekli olarak, iyi yetişmiş profesyonellere ihtiyaç duyulan dünya pazarlarına yüksek kalitede mal ve hizmetler sunmaktadır. Uluslararası Ticaret Yönetimi Programı öğrencilere kazandırmayı amaçladığı uluslararası ticaretin hukuki, siyasal, finansal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla sektörde ihtiyaç duyulan profesyonel ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın ana amacı, öğrencilere uluslararası ticaret, ekonomi ve finans, pazarlama, hukuk ve uluslararası ticaretin diğer dallarına yönelik alanlarda gerekli akademik ve hayata dönük becerileri kazandırmaktır. Ticari ilişkilerde kültürel etkileşimin önemini de göz önünde bulunduran program, öğrencilerin yabancı kültür ortamlarına uyum sağlayabilmelerine olanak tanıyacak içerikte dersler sunmaktadır.

Program, öğrencilere uluslararası ticaret uygulamaları, finansal pazarlar, kanun, yönetmelik ve düzenlemeler konusunda geniş ve güncel bir bakış açısı sağlayarak mesleki eğitim alanında destek vermektedir. Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek ve hem yurt içi hem yurt dışı ticari işletmelerin taleplerini karşılamak amacıyla, ileri düzey bilgisayar teknolojisi ve yönetim kadrolarına destek becerileri pekiştirilmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6389
favori
like
share
cahqma_extacy Tarih: 20.08.2008 14:23
saOl xD
elma kurdu Tarih: 28.12.2007 17:04
teşekkürler
casper Tarih: 27.12.2007 22:17
yeğenim bu yıl bilgisayar mühendisliğinden mezun olacak.güzel bir okul