Fatih Üniversitesi
(İstanbul)


Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından kurulan Fatih Üniversitesi 18.11.1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından eğitim - öğretime açılmıştır. 17 kişiden oluşan bir Mütevelli Heyeti ile yönetilmektedir. Üniversitemiz İstanbul’ da Fen - Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ve İstanbul Meslek Yüksekokulu ile Ankara’ da bulunan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ankara Meslek Yüksekokulunda eğitim - öğretimini sürdürmektedir. 1997 – 1998 akademik yılında Büyükçekmece Kampüsünde eğitim öğretime başlayan Fatih Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi sosyal tesisleri ve öğrenci yurt binalarıyla modern bir eğitim ortamına sahiptir. Sosyal tesis binasında kütüphane, sinema salonu, kafeterya, yemekhane, kitabevi, kırtasiye, terzi, kuaför ve İnternetkafe bulunmaktadır. Üniversitemiz fakülteleri bünyesinde kurulan laboratuvarlarda eğitim - öğretimin yanısıra araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.
Öğrencilerine sosyal ve kültürel faaliyet imkanları sağlayan Üniversitemizde 17 öğrenci kulübü vardır.
VizyonFatih Üniversitesi; Türkiye’de ve Dünyada Uluslararası bilim standartlarına ulaşmış üniversiteler arasında yerini almak isteyen özgür fikri, araştırılan bilim ve teknoloji üretimini, belirli bir sorumlulukla eğitim öğretiminin temeli olarak kabul eden bir kurumdur. Üniversitemiz bilim teknik ve güzel sanatlarda kendini kanıtlayıp, rekabet gücünü uluslararası arenanın en yüksek seviyelerine ulaştıracaktır. İşte bu idealin gerçekleşmesinde ülkemizin genç nüfusu güvencemiz ve teminatımızdır. Ülkelerin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temelde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bilgi üretme kapasitesi gelişmiş ve modern bilgi ve teknolojiyi kullanabilen insan unsuru, 2000’li yılların dünyasını yönlendirecek en etkili faktör olacaktır.

Fatih Üniversitesi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülkesinin menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, Fatih Üniversitesi; lâik, demokratik, ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren, insan hak ve hürriyetine saygılı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektedir. Gençleri, geleceğin dünyasına çağdaş donanımlarla hazırlamayı başta gelen görevleri arasında kabul eden Üniversitemiz, büyük bir özveriyle, katılımcı ve çağdaş düşüncelerle yarınlara yön verebilecek Türk insanının yetiştirilmesine çalışmaktadır. Fen bilimlerinde, araştırmacı ve öğrencilerine son teknolojilerin kullanıldığı laboratuvar imkanlarını sunan Fatih Üniversitesi, Türk bilim adamlarının yetişmesi ve ülke dışında bulunan yetenekli bilim adamlarının ülkemiz yükseköğretiminde görev almasını sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla, dünya üniversitelerindeki bilimsel ortamların standartına yakın bir altyapı imkanı hazırlamaya başlamış ve bunun doğal sonucu olarak, yurtdışında görev yapan Türk bilim adamlarının dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Fatih Üniversitesi, kaliteli, nitelikli bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için, Üniversite bünyesinde, öğretim elemanlarının yurtdışı yayın yapmalarını teşvik edici uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü programlarına aldığı yetenekli gençleri, yarının bilim adamları olarak yetiştirmeye çalışan Üniversitemiz, ülkemizin bilimsel kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerine bilgiye ulaşma, bilgi sağlama, bilgi üretme ve elde edilen bilgileri değerlendirebilme becerisini kazandırmaktadır. Ayrıca, bilişim teknolojisindeki son gelişmeleri öğrenci ve araştırmacıların hizmetine sunmakla, ülkemizin dünya ile entegrasyon sürecini geliştirmeye katkıda bulunmaktadır .Fatih Üniversitesi, Türk üniversite sisteminin bir parçası ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir Yükseköğretim Kurumu olarak, öğrenci ve öğretim elemanlarına her türlü yasa, tüzük, yönetmelik ve mevzuata uymayı zorunlu kılmakta, bütün bilimsel çalışmaları ülkesinin ve dünya insanlığının çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Üniversitemiz, eğitim için yurt dışına giden birçok insanımızın aradığı kaliteli eğitim olanağını sunmakla beyin göçünün önüne geçmeyi hedeflemektedir. Böylece bir yandan yurt dışındaki öğretim elemanlarının ülkemize geri dönmesi, diğer yandan ülkemizin kaliteli beyinlerinin Türk yükseköğretimi bünyesinde eğitilmesi mümkün olacaktır.
Fatih Üniversitesi, gerek eğitim-öğretim faaliyetleri, gerekse bilimsel araştırma ve projelerle çağın gerektirdiği evrensel kaliteye ulaşma amacındadır. Bu bakımdan Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yaparak ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara ulaşabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu amaçla kendi alanlarında söz sahibi olan yabancı öğretim elemanları ülkemize davet edilmiş, birçok yabancı üniversiteyle de işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Üniversitemiz, sürekli değişen ve yenilenen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir ortam hazırlamayı öncelikli görevleri arasında kabul etmektedir. Bunun için, oldukça masraflı bir altyapı isteyen fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanında toplam 40 eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuş ve çeşitli alanlarda proje ve araştırmaların yapılabilmesi için kaynaklar ayrılmıştır.
Uluslararası rekabetin önemli şartlarından birisi de bilimsel çalışmalara hızlı ve kolay ulaşım olanağına sahip olmaktır. Üniversitemiz, gerek laboratuvarlar ve kütüphanede kurduğu sistemle, gerekse elektronik dergi aboneliği yoluyla öğrenci ve araştırmacılara enformatik teknolojisinin en iyi olanaklarını sağlamaktadır. Başarılı öğrencilere verilen burs olanakları ve yıl içerisinde başarılı olan öğrencilere sağlanan katkılar, kısa zamanda Fatih Üniversitesinin öğrenci profilini etkileyecektir. Buna bağlı olarak öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına göre değerlendirilmesi ve puan sisteminin getirilmesiyle, eğitim kadrosunun başarısı da ölçülebilecektir.
Fatih Üniversitesi, ders programları ve içerikleri bakımından devlet ve vakıf üniversiteleriyle birlikte hareket etmektedir. Üniversitemizden çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerine yatay geçişle geçen öğrencilerimizin durumu programlardaki denkliğin bir göstergesidir.

Ayrıca öğrencinin öğrenme kalitesi, öğretim elemanının öğretim becerisi ve danışmanlık görevleri bakımından Üniversitemizde, her eğitim yılı sonunda bir yıllık eğitim-öğretimin kalitesini değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanları arasında düzenlenen anketlerle; öğrencinin, öğretim üyesinin, eğitim programlarının ve eğitim ortamlarının durumu değerlendirilmektedir. Böylece, eğitim ve öğretim kalitesi bakımından bir genel değerlendirme yapılabilmektedir. Öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak Türkiye ortalamasının üstünde olmasını hedefleyen Fatih Üniversitesi, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan birçok başarılı öğretim elemanını kadrosuna almayı başarmıştır.
Üniversitemiz, İngilizce eğitim yapan bir üniversite olmakla birlikte, öğrencilerine diğer yabancı dillerden en az birini daha öğretmeyi öngörmektedir. Bu bakımdan bütün öğrencilerimizin takip edebileceği Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca dersleri seçmeli ders olarak verilmektedir.
Eğitimi, bir diploma sahibi olmanın ötesinde değerlendiren Üniversitemiz, programlarında proje, tez ve staj uygulamalarına yer vermektedir. Fatih Üniversitesi, sayıları 25’i bulan öğrenci kulüpleri vasıtasıyla, gençlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri, teşebbüs, organizasyon, katılım ve planlama konularında pratiklerini arttırabilmeleri ve ilgi alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için geniş olanaklar tanımaktadır.
Posta Adresi: Fatih Üniversitesi, 34500 Büyükçekmece, İstanbul
Telefon: (0212) 889 0810 (Santral)
Faks: (0212) 889 0912
E-mail: a [EMAIL="info@fatih.edu.tr"]info@fatih.edu.tr[/EMAIL]

________________________________FAKÜLTELER________ _______________________
Fen-Edebiyat Fakültesi:
Fakültemiz 1996 yılında üniversitemizin açılışıyla birlikte 11 bölüm ve programa öğrenci alarak hizmete girmiştir. Bölümlerimizde eğitim dili İngilizce’dir. Bunun yanı sıra yabancı diller bölümüne ait programlarda eğitim dili İngilizce destekli olarak kendi dillerinde olmaktadır.
Fakültemiz ülkemiz için eğitim, araştırma ve üretim sektörleri için girişimci ya da vasıflı personel ihtiyacını karşılamayı hedefler. Ayrıca Türk Dİli ve Yabancı Diller bölümlerini dünyada en çok konuşulan Türk, İngiliz, İspanyol, Rus ve Çin dillerini açmış, ülkemiz ile bu dillerin konuşulduğu ülkeler arasında sosyal ve ticari bağlantılar kuracak ve geliştirecek nitelikli kadrolar yetiştirmeye yönelmiştir. Bölümlerimiz mezunları girişimci olabilecekleri gibi, bölüm programları bu ülkelere yönelik üst düzey bürokrat ihtiyacımızı da karşılayabilecek şekilde zenginleştirilmiştir.
Fen bölümlerimiz laboratuvarlarla zenginleştirilmiş, teorik uygulamalar hazır ve geliştirilmiş şekilde deney setleri, alet ve ekipmanlarla zenginleştirilmiştir. Sosyal bölümlerimiz için dünyada önemli sayılan kaynak eserler ve elektronik dergiler tespit edilip merkez kütüphaneye alınması sağlanmıştır.
Bölümler: Fizik -Kimya -Biyoloji -Matematik -Tarih -Coğrafya -Türk Dili ve Edebiyatı -İngiliz Dili ve Edebiyatı
Çin Dili ve Edebiyatı -İspanyol Dili ve Edebiyatı -Rus Dili ve Edebiyatı -Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümleriyle eğitimini devam ettirmektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1996-97 eğitim-öğretim yılında Türkiye gerçeklerini bilen, çağımızın hızla değişen iş yaşamı koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilecek ve dış dünya ile de köprü kurabilecek başarılı işletmeciler ve iktisatçılar ile ülkenin ve dünyanın sosyo-ekonomik ve siyasi meselelerinin çözümüne katkıda bulunacak dürüst ve liyakatli politikacılar, bürokratlar ve devlet adamları yetiştirmek, bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.
Fakültenin hedefleri; Öğretim elemanları tarafından yayınlanan kişi başına düşen yayın sayısını arttırmak, Ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum organizasyonlarında etkin rol almak ve fakültemiz öğretim elemanlarının katılım oranlarını arttırmak,
Fakültemiz ve sanayi arasında işbirliğine yönelik, eğitim ve sertifikalı seminer proğramları düzenlemek, Avrasya Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açılması ve bu merkez aracılığıyla Avrasya’ya yönelik ekonomik politikaların oluşturulmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol almak ve bölge içindeki üniversiteler ile ABD üniversiteleri bünyelerindeki Avrasya ile ilgili merkezlerle temas kurmak ve ortak araştırma projeleri yürütmek. Ayrıca Avrasya’da çalışan işadamları için bilgi bankası oluşturmak ve proje ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektir.
Bölümler: Kamu Yönetimi -İşletme -Ekonomi -Uluslararası İlişkiler bölümleri bulunmaktadır.
Mühendislik Fakültesi:
Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri mevcuttur. Bu bölümlerimizde halen toplam 453 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Fakültemiz Bölümlerinde eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin öğretim elemanları özverili çalışmaları ile kurulduğu tarihten beri eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini en üst seviyelerde sürdürmeye devam etmektedirler. Bu çalışmaların ürünü olarak 2002 yılı itibariyle Fakültemizde toplam 14 laboratuvarın kuruluşu tamamlanmıştır. Günümüzde bilim ve teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bugün yeni olan bilgi ve teknolojiler kısa bir zaman geçtikten sonra demode olabilmektedir. Mühendislik Fakültemizin amacı öğrencilerimize günümüz mühendislik tekniklerini öğretmenin yanısıra yarınların ileri teknolojilerine de uyum sağlayabilmelerini olanaklı kılacak sağlam temeller üzerine oturtulmuş kaliteli ve çağdaş mühendislik eğitimi vererek yetiştirmek ve bunu yaparken aynı zamanda bilim ve teknolojinin gelişmesine de katkıda bulunacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de gerçekleştirmektir. Mühendislik Fakültemizin en önemli özelliği; Bilgisayar, Çevre, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerimizde bilimsel düşünme ve irdeleme kabiliyetleri geliştirilmiş, öğrenme ve araştırma becerilerine sahip, öğrendiklerini en iyi şekilde uygulayabilen çağdaş mühendisler yetiştirilmesidir.
Bölümler :Bilgisayar Mühendisliği -Endüstri Mühendisliği -Elektronik Mühendisliği -Çevre Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Adres: Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 34900 - Büyükçekmece/ISTANBUL
Tel: +90. 212. 889 08 10 - 24 Dahili:1076
Fax: +90. 212. 889 09 06
E-mail: [EMAIL="munsal@fatih.edu.tr"]munsal@fatih.edu.tr[/EMAIL]
_______________________________ENSTİTÜLER_________ ________________________
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından kurulan Fatih Üniversitesi 18.11.1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından eğitim - öğretime açılmıştır. 17 kişiden oluşan bir Mütevelli Heyeti ile yönetilmektedir. Üniversitemiz İstanbul’ da Fen - Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ve İstanbul Meslek Yüksekokulu ile Ankara’ da bulunan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ankara Meslek Yüksekokulunda eğitim - öğretimini sürdürmektedir. 1997 – 1998 akademik yılında Büyükçekmece Kampüsünde eğitim öğretime başlayan Fatih Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi sosyal tesisleri ve öğrenci yurt binalarıyla modern bir eğitim ortamına sahiptir. Sosyal tesis binasında kütüphane, sinema salonu, kafeterya, yemekhane, kitabevi, kırtasiye, terzi, kuaför ve İnternetkafe bulunmaktadır. Üniversitemiz fakülteleri bünyesinde kurulan laboratuvarlarda eğitim - öğretimin yanısıra araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.
Öğrencilerine sosyal ve kültürel faaliyet imkanları sağlayan Üniversitemizde 17 öğrenci kulübü vardır. Fatih Üniversitesi kendi bünyesinde çalışacak elemanları yetiştirmek, diğer yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve ötesi modellere taşıyacak bilim adamları ve yüksek mühendisler yetiştirmek üzere tezli ve tezsiz programlarına başlamıştır. Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi anabilim dalları ile temel bilim alanlarında, Bilgisayar mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Endüstri mühendisliği ve Çevre mühendisliği gibi mühendislik alanlarında uygulamalı tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir. Tezli yüksek lisans eğitimimize ek olarak üniversite endüstri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik günümüz teknoloji ve sistem anlayışı ile uyumlu olan tezsiz yüksek programları Endüstri ve Bilgisayar mühendisliği alanlarında devam etmektedir. Üniversitemizin araştırma çalışmalarına da temel teşkil edebilecek tez çalışmaları, teorik ve deneysel konuları birbirini destekleyecek şekilde planlamakta, yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerde grup çalışmaları teşvik edilmektedir.
E-mail: [EMAIL="narslan@fatih.edu.tr"]narslan@fatih.edu.tr[/EMAIL]
Tel:+90 212 889 0837
Faks: +90 212 889 1142
Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından kurulan Fatih Üniversitesi 18.11.1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından eğitim - öğretime açılmıştır. 17 kişiden oluşan bir Mütevelli Heyeti ile yönetilmektedir. Üniversitemiz İstanbul’ da Fen - Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ve İstanbul Meslek Yüksekokulu ile Ankara’ da bulunan Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ankara Meslek Yüksekokulunda eğitim - öğretimini sürdürmektedir.
1997 – 1998 akademik yılında Büyükçekmece Kampüsünde eğitim öğretime başlayan Fatih Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi sosyal tesisleri ve öğrenci yurt binalarıyla modern bir eğitim ortamına sahiptir. Sosyal tesis binasında kütüphane, sinema salonu, kafeterya, yemekhane, kitabevi, kırtasiye, terzi, kuaför ve İnternetkafe bulunmaktadır. Üniversitemiz fakülteleri bünyesinde kurulan laboratuvarlarda eğitim - öğretimin yanısıra araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.
Öğrencilerine sosyal ve kültürel faaliyet imkanları sağlayan Üniversitemizde 17 öğrenci kulübü vardır.
E-mail: [EMAIL="morhan@fatih.edu.tr"]morhan@fatih.edu.tr[/EMAIL]
Tel :++ 90 212 889 08 38
Faks: ++ 90 212 889 11 42
Bu enstitülerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsüilede eğitimini sürdürmektedir.________________________MESLEK YÜKSEKOKULU_____________________________
İstanbul Meslek Yüksekokulu:Yüksek Okulumuz, 1998-1999 akademik yılında Üniversitemizin Büyükçekmece (İstanbul)’deki modern kampüsünde öğretime başlamıştır. Ülkemizdeki çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman talepleri düşünülerek, ilk olarak açılan bölümler ve bu bölümlere bağlı programların adları aşağıda verilmiştir.
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü - Teknik Programlar Bölümleri bulunmaktadır.


Eğitim verdiğimiz sahalarda faaliyet gösteren kuruluşlar ile ilişkilerimizi geliştirmek ve bu sayede, onların talepleri yönünde programlarımız üzerindeki gerekli güncelleştirmeleri yapabilmek.Mezunlarımıza tatmin edici imkânlarla istihdam sağlayacak bir "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" kurmak. · Öğrencilerimize "İngilizce Hazırlık" imkânı sağlamak. · Yurt içinde ve dışında bizimle aynı kategoride eğitim veren kurumlarla temas kurarak, bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlayacak işbirliği ortamının oluşturulmasına öncülük etmek. · Bölümlerimizdeki program sayısını piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda arttırmaktır.
Ankara Meslek Yüksekokulu:
Ankara Meslek Yüksekokulu, işletmelerin ihtiyacına yönelik planlanmış program müfredatları, çalışma hayatının gerektirdiği becerileri kazandırma konusunda deneyimli uzman öğretim elemanı kadrosuyla; bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş, sosyal, kişisel becerilerini geliştirmiş, ileri düzeyde yabancı dil ve bilgisayar kullanımı bilen öğrenciler yetiştirmektedir. Dikey geçiş sınavlarındaki yüksek başarı oranı ile yüksekokulumuzu bitiren öğrencilere lisans eğitimlerine devam etme imkanı sağlanmaktadır.
Öğrenim Ücreti:
3000 $ +KDV (%8)
Belirtilen ücret, Vakıflar Bankası tarafından öğrenci velisi ile yapılacak sözleşme hükümlerine göre 8 taksit halinde tahsil edilecektir.
Öğrencilerimiz, Fatih Üniversitesi ‘ne bağlı hastane ve sağlık merkezlerinin, rahatsızlıkları ile ilgili polikliniklerinin muayene hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.Ayrıca Ostim kampusü bünyesinde , acil durumlarda hizmet veren bir revir ünitesi bulunmaktadır.
Fatih Üniversitesi Ostim kampusü bünyesinde, öğrencilere sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler için de yeterli imkanları sunulmaktadır. Kampus içinde, kapalı ve teras alanları ile toplam 200 öğrenci kapasiteli kafeterya öğrencilere hizmet vermektedir. Kafeterya hizmetleri kapsamında öğrencilerin, kahvaltı ve öğle yemekleri ile çay, kahve , meşrubat vb. çeşitli içecek ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Kampus sınırları içinde öğrencilerin yararlanabilecekleri futbol , voleybol, hentbol, basketbol sahaları ile açık hava santranç ve bilardo bulunmaktadır.
Kültürel faaliyetler kapsamında da, konser, tiyatro, şiir ve kompozisyon yarışmaları, satranç, basketbol, voleybol ve futbol turnuvaları, konferans, seminer ve paneller ile yurt içi ve yurt dışı gezi turları yapılmaktadır.
BÖLÜMLER:Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama -Büro Yönetimi Ve Sekreterlik -Grafik
Halkla İlişkiler -İşletme -Pazarlama bölümleri bulunmaktadır.
ULAŞIM:Fatih Üniversitesi’ne bağlı Ankara Meslek Yüksekokullarının eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olduğu Ostim bölgesine ulaşım çok rahattır. Kızılay ve Ulus semtlerinden Gerek Metro gerekse halk otobüsleri veya dolmuş ile en fazla yarım saat içerisinde Fatih Üniversitesi Ostim kampusüne ulaşım kolaylıkla ve seri bir şekilde sağlanabilmektedir. Üniversitemiz tarafından Ostim Kampusü ile Ostim Metro İstasyonu arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri yapılmaktadır.
Adres: Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Arkası, 06370 Ostim /Ankara
Tel: 0 312 385 81 00
Fax: 0 312 385 19 98
[EMAIL="webmaster@fatih.edu.tr"]webmaster@fatih.edu.tr[/EMAIL]
Ankara Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu:
Yükseköğretim sistemine teorik ve uygulamaya yönelik eğitim – öğretim faaliyetleri ile katkıda bulunan Fatih Üniversitesi, bir ülkenin temel hizmetlerinden birisi olan sağlık alanında da aktif bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Fatih Üniversitesi, bu amacını gerektiği şekilde yerine getirebilmek için, lisans ve yüksek lisans düzeyinde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi ile birlikte, önlisans düzeyinde eğitim – öğretim faaliyetlerinde bulunan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nu da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu suretle, sağlık alanında ihtiyaç duyulan gerek uzman gerekse ara eleman kadroları birlikte yetiştirilerek, ülkemizin sağlık alanındaki personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmaktadır.
Öğrenim Ücreti:
3000 $ +KDV (%8)
Belirtilen ücret, Vakıflar Bankası tarafından öğrenci velisi ile yapılacak sözleşme hükümlerine göre 8 taksit halinde tahsil edilecektir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik -Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Mümessillik Ve Pazarlama bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres: Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Arkası, 06370 Ostim /Ankara
Tel: 0 312 385 81 00
Fax: 0 312 385 19 98
[EMAIL="webmaster@fatih.edu.tr"]webmaster@fatih.edu.tr[/EMAIL]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9626
favori
like
share