TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) girişimci ve nitelikli toplum önderleri yetiştirmek amacıyla TOBB tarafından kurulmuştur. Özgün ve evrensel bilgi üreterek toplumun kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan üniversitemiz, kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışının başarılı bir örneğidir. TOBB ETÜ üniversite-sanayi işbirliğini özgün bir eğitim modeliyle uygulayarak, Türkiye’de bir ilke imza atmaktadır.

Geleceği şekillendirmeye ve Türkiye’yi yönetmeye aday bireyler yetiştirmeyi öngören üniversitemiz 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 3 fakültedeki, 7 bölüme alınan 270 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 24 Eylül 2004 tarihinde özgün eğitim programı ve uygulamalarıyla Türk eğitim sisteminde farklı ve seçkin bir yer edinen üniversitemizin bölüm sayısı 2005–2006 eğitim–öğretim yılında 10’a, öğrenci sayısı ise 733’e yükselmiştir.

Amacımız; 2015 yılında, eğitim, araştırma ve uygulama alanında Türkiye’nin yanı sıra dünyada tanınan saygın ve rekabetçi bir üniversite olmaktır. Hayata hazır, Türkiye’yi yönetmeye aday ve girişimci bireyler yetiştirmek üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Üniversitemiz; bu hedefleri gerçekleştirme yönünde önümüzdeki dönemlerde yeni bölümler açarak ve dünyanın önde gelen üniversiteleri, akademik kurumları, uluslararası kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirerek küresel dünyada yerini alacaktır.

TARİHÇE

Vakıf Yönetim Kurulumuz, 22 Ocak 2002 tarih ve 2002/1 sayılı toplantısında, Vakıf Senedimizin 5.maddesine dayanak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla ilave edilen ek 2 maddesine göre, vakfımız tarafından bir üniversite kurulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.
TOBB tarafından satın alınan ve Vakıf Üniversitesi olarak faaliyet gösterecek olan eski Yükseliş Koleji binalarının amacına uygun şekilde kullanılmasını temin etmek ve üniversitenin 2004-2005 eğitim yılına açılmasını sağlamak üzere binalarda yenilenme projesinin yaptırılması, projeye ait keşfin hazırlatılması ve inşaatın yaptırılması için gerekli sürecin başlatılması ve inşaatın tamamlanmasının temini, verilecek eğitimin ihtiyaç gösterdiği şekilde binaların tefriş ve teçhiz edilmesi hususları müteaddit Yönetim Kurulu Toplantılarında karar altına alınmıştır.
Bu kararı müteakip üniversitenin fizibilite raporu Vakıf tarafından hazırlanmış ve Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile olan temaslar yoğunluk kazanmıştır.
Üniversitenin kuruluşu için Yükseköğretim Kurulu’ na başvuru dosyamız 28 Mart 2003 tarihinde teslim edilerek yasal süreç başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunda 04 Nisan 2003 tarihinde müracaatımız değerlendirilerek uygun görülmüş olup, Devlet Planlama Teşkilatı’ndan görüş alınmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı’na arzına karar verilmiştir. 5 Mayıs 2003 tarihli yazı ile Devlet Planlama Teşkilatı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na uygun görüşünü bildirmiştir.
6 Mayıs 2003 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgi Kanun Tasarısını Milli Eğitim Başkanlığına arz etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görüşü ile üniversitemizin Kanun Tasarısı T.B.M.M.’e sevkedilmiştir. Tasarı T.B.M.M, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonlarında Vakfımız tarafından savunulmuştur.Tasarı Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4909 sayılı kanun ile kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Üniversitenin Kuruluşu ve Bölümler:


Vakfımız öncülüğünde kuruluşu gerçekleştirilen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Resmi Gazetenin 01 Temmuz 2003 tarih ve 25155 sayılı nüshasında yayımlanan 4909 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliği’ni kazanmıştır. Kanun’da belirtildiği gibi bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
Fakülteler
Fen EdebiyatFakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Yabancı Diller Bölümü


Yabancı Diller Bölümü
Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Merkezler
Avrasya Araştırmaları Merkezi
Avrupa Araştırmaları Merkezi
Ekonomi Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Enerji Araştırmaları Merkezi
Girişimcilik Araştırmaları Merkezi
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Teknoloji Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2004 gün ve 010475 sayılı yazılarında; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin faaliyete geçirilmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat ve İşletme,Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin açılması, bu bölümlere 25’i burslu toplam 50’şer öğrenci alınması; Fen – Edebiyat Fakültesi’nin faaliyete geçirilmesi, bünyesinde 20 burslu öğrenciyle Matematik Bölümü açılmasının uygun görüldüğü bildirilmiş, böylece üniversite 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında toplam 270 öğrenci alınarak 27 Eylül 2004 tarihinde eğitimine başlamıştır.

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak ve yönetmek amacıyla; önce Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV) kurulmuştur. TOBEV Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 192001 tarih ve 2001/491 sayılı kararı ile tüzel kişilik kazanmıştır. Vakfın ana tüzüğü 30 Eylül 2001 ve 24539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Vakıf Yönetim Kurulu, 22 Ocak 2002 tarihinde oybirliğiyle bir üniversite kurulmasına karar vermiştir. Üniversitenin kuruluşuna ilişkin yasal süreç, başvuru dosyamızın 28 Mart 2003 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’na verilmesiyle başlamıştır. TOBB ETÜ 1 Temmuz 2003 tarihinde 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4909 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitemizin Ana Yönetmeliği 8 Temmuz 2004 tarihi, 25516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


TOBEV

Vakfın Kuruluşu:
Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV) adıyla kurulan Vakfımız, Ankara Asliye 32.Hukuk Mahkemesinin 19/07/2001 tarih ve 2001/491sayılı kararı ile tüzel kişilik kazanmış olup, Ana Tüzüğü 30 Eylül 2001 ve 24539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Vakfın Amaçları:
Vakfın amacı, münhasıran eğitim ve sağlık konularında faaliyette bulunmak üzere genç nesillerin,
Demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyet yönetimini özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş,
Bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümsemiş,
Bilgili, kültürlü, çağdaş teknolojiye hakim, bilgi ve teknoloji üretebilen,
Bilgiyi ve teknolojiyi ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen,
Yüksek iş ahlakına ve iş disiplinine sahip,
Üretici, yaratıcı,girişimci ve inisiyatif sahibi,
Uluslararası düzeyde rekabete ve çağla baş etmeye hazır,
İnsan ve doğa sevgisi ve yaşama sevinciyle dolu,
Global düşünen ve tüm insanlığı kucaklayan; dolayısıyla, ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı,
bireyler olarak yetişmesine; ayrıca, yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak, her yaş ve seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine, üretici ve yaratıcı hale gelmesine çalışmak, hizmet etmek ve katkıda bulunmaktır.
Vakfın Faaliyetleri
Vakıf yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için ve münhasıran eğitim ve sağlık konularında faaliyette bulunmak üzere yasalara ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak,
Her seviyede, derecede ve nitelikte özel eğitim ve öğretim kurumları, yüksek öğretim kurumları, üniversiteler, lisansüstü eğitim kurumları, konservatuarlar, enstitüler,araştırma, uygulama ve sağlık merkezleri kurar ve işletir.
Gerçek ve tüzel kişilerin kurduğu her derece ve nitelikteki eğitim ve öğretim kurumuna iştirak edebilir veya bunlarla müştereken yeni eğitim ve öğretim kurumları açabilir.
Eğitim,sağlık,kültür ve spor amaçlı tesisler kurup işletebilir.
Öğrencilere yönelik yurtlar ve sosyal tesisler kurar ve işletir.
Bilim,teknoloji, kültür ve sanat alanlarında, eğitim, araştırma ve inceleme yapar veya yaptırır ve bunun için gerekli müesseseleri kurar.
Spor, sergi, tiyatro, konser ve salonları, müze ve kültür merkezleri açar, işletir veya işlettirebilir.
Ulusal veya uluslararası düzeyde, konferans, panel, açıkoturum, forum, seminer, sempozyum, brifing ve benzeri toplantılar düzenler; yaz kampları, şenlikler, yarışmalar ve geziler organize eder; sergiler açar veya bunları yapanlara destek verir.
Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanında çalışmalar yapan kişi ve kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü desteği verir.
Yetenekli ve başarılı, fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, burs, kredi ve özendirme ödülleri verir ve açacağı eğitim kurumlarındaki kapasitenin, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek bir oranının bu tür öğrencilere tahsis eder.
Türkiye’nin ve Türk Kültürü’nün yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapabilir.
Amaçları doğrultusunda her türlü basılı, görüntülü sesli ve benzeri yayınları yapabilir.
Vakfın Organları:
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Vakıf Genel Müdürü
Mütevelli Heyeti:
Vakfın Mütevelli Heyeti aşağıdaki kişilerden oluşur:
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Ali Osman Ulusoy, Yavuz Zeytinoğlu, Hasan Özmen, Bülent Koşmaz, Özcan Tülümen, Nail Kalemci, Halim Mete, Atıl Akkan, Hüseyin Üzülmez, Nejat Koçer, Mehmet Balduk, Faik Yavuz, Fethi Çoşkuntuncel ve A. Bedri İnce
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri.
Vakıf Yönetim Kurulu:
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Başkan
Nail KALEMCİ
Özcan TÜLÜMEN
Nejat KOÇER
İbrahim ÇAĞLAR
M.Şadan EREN
Kemal ÖZGEN
A.Bedri İNCE
Danışma Kurulları:
Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın öngördüğü amaçların gerçekleştirilebilmesi ve çalışma programlarının uygulanabilmesi için, eğitim, kültür, bilim ve benzeri konularda bir veya birden fazla danışma kurulu kurabilir.
Danışma kurulları alanında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma kurullarının tabii üyesidir.
Danışma kurulları Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde toplanır ve Yönetim Kurulunun tespit ettiği konuları müzakere eder. Danışma kurullarının kararı istişaredir. Danışma kurullarının çalışmalarına ilişkin ayrıntılar Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.
Danışma Kurulu üyelerine ,Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak bir ücret, yolluk ve harcırah ödenebilir.


İletişim Bilgileri:
Adres:
Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV)
Ballı Sok.8/5
Bakanlıklar/ Ankara
Tel: 0 312 425 09 23 (Pbx)
Faks: 0 312 425 08 49
E-Posta: [EMAIL="tobev@tobb.org.tr"]tobev@tobb.org.tr[/EMAIL]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 673
favori
like
share