Yaşar Üniversitesi
(İzmir)Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın kurucu başkanı olan Sayın Selçuk Yaşar önderliğinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun gerekçelerine uygun olarak 4633 sayılı yasa ile 29 Mart 2001 tarihinde TBMM onayıyla kurulmuştur. Profesyonel bir kadro tarafından sürdürülen yoğun ve titiz bir çalışmadan sonra Yaşar Üniversitesi, altı bölüm ve dört programla Ekim 2002’de Alsancak Kampüsü’nde eğitim ve öğretime başlamıştır. Yaşar Üniversitesi, çağdaş ve modern bir ortamda kaliteli ve farklı bir eğitim programı ve uluslararası kariyere sahip seçkin bir akademik kadrosu ile geleceğin başarılı gençlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası standartlara sahip bir vakıf üniversitesi olarak amacımız; en yüksek düzeydeki akademik seçkinliği ve yaratıcılığı ile göze çarpan, ayrıcalıklı, global bir üniversite oluşturmak ve Türk eğitim sistemi içerisinde bir ekol, öncü kurum konumuna gelmektir.Uluslararası düzeyde seçkin ve kaliteli bir eğitim verilmektedir. Eğitim programlarımız günün gereklerine ve çağın gelişmelerine göre oluşturulmuştur. Amacı “kaliteli yükseköğretim” olan Yaşar Üniversitesi, bu amacına deneyimli, kendisini kanıtlamış ve uluslararası kariyere sahip çok seçkin öğretim üyelerinden oluşan güçlü akademik kadrosu, sağlam bir teknolojik altyapı ve mükemmellik felsefesiyle ulaşma çabasındadır.Mesleki eğitimin yanı sıra seçmeli derslerle öğrencilere, kendilerini yetenekleri ve amaçları doğrultusunda geliştirme ve eğitimlerini bireyselleştirme imkanı sunulmaktadır.Her öğrencinin akademik ve sosyal sorunlarında çözüm getirmek; ders, proje seçiminde ve mesleki konularda yardımcı olmak amacıyla öğretim görevlileri arasından bir akademik danışmanı vardır.
Yaşar Üniversitesi olarak hedeflerimizden biri de; hangi bölüm olursa olsun üniversiteyi bitiren her öğrencinin İngilizce ve bilgisayara hakim olarak mezun olmasıdır. Bilgi teknolojisi ve modern araştırma yöntemlerini kullanma, internet ve uydu üzerinden eğitim imkanı sunmaktadır. Üniversitemizin Bilgi İşlem Merkezi, her öğrenciye kampuste ve yurtlarda günün her saati internete bağlanabilme imkanın bulunduğu bilgisayar laboratuarları sağlamakta ve özel bir şifre ile erişebileceği bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Adres:Yaşar Üniversitesi Şehitler Caddesi 1522 Sokak No:6 Alsancak - İzmir / Türkiye PK. 35320
Tel: 0 232 463 33 44
Fax: 0 232 463 07 80
e-mail: [EMAIL="info@yasar.edu.tr"]info@yasar.edu.tr[/EMAIL]

______________________________FAKÜLTELER__________ _______________________

Fen Edebiyat Fakültesi:

En yüksek noktada başarıyı yakalamak için öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye motive olmuş, entellektüel merakı olan, üreten ve eleştirel düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendine güveni tam, öğrenmeye değer veren, sosyal ve etik sorumluluk sahibi genç bireyler olma konusunda öğrencilerine gereken desteği vermeyi amaçlamaktadır. Fakülte üyeleri ve öğrenciler birlikte öğrenmenin yarattığı arkadaş ortamını paylaşırlar. Bölümler bilimsel yaklaşım, analitik düşünce, eliştirel yaklaşım ve çözüm üretme üzerine yoğunlaşmıştır.
Matematik Bölümü,İstatistik Bölümleri ile eğitim vermektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aşağıdaki bölümlerde dört yıllık lisans eğitimi sunmaktadır.
İktisat,İşletme,Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültenin temel amacı, öğrencileri yaşadıkları dünyayı daha iyi anlayabilecek bilgilerle donatmaktır. Bu çerçevede, konuları gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta ele alarak, devlet kuruluşları ile özel işletmeler arasında ortaya çıkan etkileşimleri inceleyen bir program oluşturmak esas alınmıştır.Gerçek şu ki, 21nci yüzyılda bilginin, işgücünün, sermayenin, mal ve hizmetlerin dolaşımı küreselleşme süreciyle yeniden biçimlendirilmektedir. Bu değişime uygun olarak, en son bilgi teknolojisinin gereklerine göre ve çok uluslu kuruluşların ortaya koyduğu değişen dinamikler de göz önünde tutularak, fakültenin tüm programları çeşitli akademik çalışmalarla zenginleştirilmiştir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, öğrencilerin girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere, iktisat, işletme ve turizm ve otel işletmeciliği bölümleriyle, teori ve uygulamada, yüz yüze gelecekleri zorlukların üstesinden gelebilmelerini sağlayacak biçimde bir program sunmayı esas almıştır.
Teorik alanda verilen dersler, kampüs içinde üniversite tarafından, kampüs dışında ise Yaşar Holding şirketler grubunun sunduğu staj olanaklarıyla uygulamalar ile desteklenmektedir. Bu bağlamda, modern teknolojiler ve yarışmacı bir dünyada iş arama kaygısında olan yetenekli öğrenciler için Yaşar grubu şirketlerin önemli bir fırsat sağlamakta olduğu bir gerçektir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi:

Fakültenin amacı yeniliğe ve değişime açık,eğitim ve araştırma programları ile bilgiyi sağlayabilecek, sentezleyip bilimsel bilgi ile birarada kullanıp teknolojik verileri kendi iş alanına yayabilen, toplumun gereksinimlerine daha iyi hizmet eden ve genel olarak yaşam kalitesini arttıran mühendisler yetiştirmektir.
Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı ve teknolojik yenilikler mühendislik eğitimi ve pratiğinde farklılıklar oluşturmuştur. Bugünün mühendisleri değişik iş alanlarında görev almaktadırlar. Mühendisliğin tarihsel misyonu , iş alanlarının değişen profili ile birlikte düşünüldüğünde, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi hem yurt içinde,hem de yurt dışında başarılı olabilecek geleceğin mühendislerini yetiştirmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği,İç Mimarlık bölümleri ile eğitim vermektedir.

______________________________ENSTİTÜLER__________ ________________________

Sosyal Bilimler Enstitüsü :

İşletme ve ekonomi bilim dallarının kamu ve özel sektörde modern kuruluşların iki temel direği halinde geliştiği bir gerçektir. Bu kuruluşlarda etkin bir yönetim geliştirmek ve bunu sürdürmek çok zor ve iddialı bir iştir.Günümüzde yönetimlerin karşı karşıya kaldığı etkileşimler ve kararlar neredeyse her gün değişmekte ve gelişmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çağdaş kuruluşlarda yöneticilerin çok boyutlu bir ortamda çalışabilmeleri ve çok katlı bir yapıda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamada başarılı olabilmeleri çok önemlidir. Çağımızda bu hızı yakalayamayan yöneticiye yer yoktur. Enstitütmüz bu gerçeklerden yola çıkarak işletme ve ekonomi dallarında yüksek lisans programları başlatmıştır. Bu programlar yeni yüz yılda karşılaştığımız muazzam bir değişim hızı ile teknolojinin sağladığı çok değişik olanaklar çerçevesinde düzenlenmiş ve kuramsal tartışmalara paralel olarak örnek olay çalışmalarına (case study) daha kapsamlı ve derinlemesine bir analitik çalışma ile yaklaşmayı ilke edinmiştir. Bu çerçevede çeşitli alanlardan programa katılan öğrencilerin programa uyumlaşma süreçleri de daha gerçekçi bir çalışma temposu ile daha rahat başarılabilmekte ve grup tartışmaları daha zenginleştirilmektedir.
İşletme ve ekonomi yüksek lisans programları Türkçe ve İngilizce dillerinde verilmekte ve tezli ve tezsiz olarak iki farklı programda sunulmaktadır. Bu programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.
Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü ilede eğitim vermektedir.

Yabancı Diller Yüksek Okulu:

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı, Üniversitenin dil öğretim ve akademik geliştirme programlarını ve uygulamalarını geliştirmektir. Misyonumuz, öğrencilerimizin global bir üniversitede yaşam boyu öğrenme kültürüne sahip olarak yetişmelerini sağlamaktır. Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış programlarımızla, iyi tasarlanmış ve en yeni yöntemlerle öğrencilerin en üst potansiyellere ulaşmalarını ve eğitim kalitesi bakımından da lider bir kurum olmayı hedefliyoruz.Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olup üniversitemizin değişik bölümlerinde öğrenim görmek için gerekli olan İngilizce dil yeteneğini kazandırmaya yönelik İngilizce Hazırlık Programı, yetişkinlere ve lise mezunlarına yönelik Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Sertifikalı Meslek Edindirme Programları Yabancı Diller Yüksekokulu’nun başlıca faaliyet alanlarıdır.
Sosyal klüp, geliştirme sınıfları, özel amaçlar için İngilizce eğitimi gibi ders saatleri dışında çok çeşitli öğrenim olanakları öğrencilerin hizmetine sunulur.İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan veya uluslararası sınavlarda Üniversitece kabul edilebilir başarı düzeyini sağladıklarını belgeleyen öğrenciler doğrudan birinci sınıfa alınırlar. İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öğrenciler, bir yıl süre ile zorunlu Yabancı Diller Yüksek Okulunda İngilizce Hazırlık programında yoğun İngilizce eğitimi alırlar.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu:

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2001 yılında rektörlüğe bağlı olarak iki yıllık eğitim-öğretimde bulunmak üzere kurulmuş ve 2002-2003 akademik yılında faaliyete geçmiştir.Meslek Yüksekokulu; Teknik Programlar Bölümü ile İktisadi İdari Programlar Bölümünden oluşmaktadır. İlk olarak 2002-2003 öğretim yılında dört programla faaliyete geçmiş olan Meslek Yüksekokulu, daha sonra 2003-2004 öğretim yılında toplam yedi programa ulaşmış ve 2004-2005 öğretim yılı itibariyle toplam dokuz programla faaliyetini sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulunda eğitim dili İngilizce’dir. Ek dil olarak İtalyanca öğretilmektedir. Yeterli İngilizce dili olmayan öğrenciler Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık İngilizce Hazırlık öğrenimine devam ederler.
Günümüz bilgi çağında, küreselleşen dünyanın gelişen ve değişen iletişim teknolojisinden yararlanarak, teorik bilgi destekli ve teknolojik beceriye sahip üstün nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Bilgi toplumuna geçişte, bölgemiz ve ülkemiz açısından küreselleşmenin gerektirdiği etkin ve aktif eğitimi vermektir.
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,Turizm ve Otel İşletmeciliği,Dış Ticaret,Pazarlama
Muhasebe,Para ve Sermaye Yönetimi,İletişim ve Halkla İlişkiler,Grafik Tasarımcılığı ,Turizm Rehberliği alanlarında eğitimini sürdürmektedir.

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 5500
favori
like
share
slytha Tarih: 27.08.2008 17:29
ben de bu yıl kazandım yasar unıyı ortamı superrrr
papicim Tarih: 02.02.2008 17:16
ben yüksek lisans yapmayı düşünüyorum.yaşar üniversitesinde tavsiye edermisiniz.......
papicim Tarih: 02.02.2008 17:13
bilgilerin için teşekkürler.