İstanbul Ticaret Üniversitesi
(İstanbul)İstanbul Ticaret Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı” tarafından kurulan, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, aklını önder sayan bireyleri yetiştirecek, “Lise veya dengi bir öğrenime dayalı bir yükseköğretim kurumudur”.
Eğitim düzeyi, bilimsel araştırmaları ve yayınları ile evrensel bilime katkı veren, bilimsel düşünce ortamında günün gelişmiş teknolojisini kullanarak uygulama yoğun programları ile uluslararası standartlara ve rekabet koşullarına cevap veren eğitimi sunan, çağdaş, katılımcı ve paylaşımcı bireyler yetiştiren bir üniversite.
Ülkenin ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı verecek nitelikli insan sermayesini yetiştirmek ve geliştirmek; bu kaynağı kullanarak bilim ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izlemek, ürettiği bilgileri değişen dünyaya ve yaşadığı topluma aktarmaktır.

Kampüsler:
Üsküdar Kampüsü:
Adres : Solak Sinan mh. Tophanelioğlu sok. No :2 PK:34672 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel: (0216) 553 94 22 (pbx)
Fax: (0216) 553 91 82
Eminönü Kampüsü:
Adres : Ragıp Gümüşpala Cad. No:84 Eminönü / İSTANBUL
Tel : 0 212 511 41 50 ( 30 Hat )
Fax : 0 212 511 41 88
E - mail : [EMAIL="rektorluk@iticu.edu.tr"]rektorluk@iticu.edu.tr[/EMAIL]
Kadıköy Kampüsü:
Adres : Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Sokak 81320 Kadıköy - İSTANBUL
Tel : 0216 - 414 82 66-67-68-70
Fax : 0 216 414 82 69
E - mail : [EMAIL="rektorluk@iticu.edu.tr"]rektorluk@iticu.edu.tr[/EMAIL]
________________________________FAKÜLTELER________ _______________________
Fen Edebiyat Fakültesi:
Edebiyat Fakültesi, çağdaş düzeyde eğitim vermenin yanı sıra, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, araştırma yeteneği gelişmiş, analitik düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıllık eğitim alacak olan öğrenciler, elde ettikleri bilgi birikimini, sektörlerin istekleri doğrultusunda, bilişim teknolojilerinden de yararlanarak uygulama yapabilecek düzeye geleceklerdir.Fakültemizde Matematik, İstatistik ve Psikoloji Bölümleri’nde dört yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsünde Matematik, İstatistik ve Psikoloji dallarında yüksek lisans eğitimi de verilmektedir.Fakültemizde, 2001-2002 öğretim yılında İstatistik Bölümü,2002-2003 öğretim yılında Psikoloji Bölümü,2003-2004 öğretim yılında da Matematik Bölümü kurulmuştur.Fakültemizde eğitim ve öğretim, teorik öğretimin yanında, iş yaşamından uygulamaların ön planda tutulduğu güncel konulara ağırlık verilerek yapılmaktadır.
Fakültemizdeki bölümlerde, öğretim elemanı başına 2 öğrenci düşmektedir. Fakültemizde eğitim dili Türkçe’dir. Üniversitemizin eğitim politikası gereğince, yabancı dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler, üniversitemizin İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıl süre ile yoğun İngilizce dersleri alarak yeterli yabancı dil seviyesine ulaştırılmaktadır.

Diğer taraftan öğrencilerimiz 35 kredilik 8 adet bilimsel İngilizce derslerini de kapsayan yabancı dil eğitimine 4 yıl boyunca devam edeceklerdir. Böylece öğrencilerimiz kendi bilim dallarında uluslararası yayınları ve araştırmaları takip edebilecek duruma geleceklerdir. Öğrencilerimiz bilgisayar ve internet olanaklarından maksimum düzeyde yararlanabilmektedirler. Hazırlanan ders programları ve ders içerikleri, öğrencilere güçlü temel bir eğitim vererek ve öğrencilere bilgiye ulaşma, analiz yapma ve karar verme yeteneği kazandıracak şekilde düzenlenmiştir.Fakültemizde sosyal aktivitelere ilave olarak, öğrencilerimizin düşünme perspektiflerini genişletmeleri, mesleklerine olan bağlılıklarını arttırmaları ve iş yaşamına hazırlanma amaçlarını güden, bilimsel araştırma kulüpleri etkin bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin her türlü sorunlarına çözüm getirebilecek ve onlara yardımcı olacak psikolojik danışmanlık merkezimizde hizmet vermektedir.Diğer taraftan fakültemiz bünyesinde toplum ile öğrencilerimiz arasında bir bağ oluşturmak, topluma bilgi aktarmak ve güncel bilgilerle donatılmış iş gücü yaratmak amacıyla çeşitli seminerler, konferanslar ve paneller düzenlenmektedir. Fakültemizde bu hedefler yanında sürekli eğitim programları yürütülmekte ve katılımcılara, başarılı oldukları taktirde, program sonunda sertifika verilmektedir.

Ticari Bilimler Fakültesi:

Hepimiz bir ulusun zenginliği ya da yoksulluğunun o ülkedeki yüksek öğretimin kalitesine bağlı olduğunu biliriz. Daha fazla beceri ve öğrenme kapasitesine sahip olanların yaşamlarında olağanüstü bir ekonomik doyuma ulaşabildiğini, nitelikli eğitim alamamış olanlarınsa, maalesef, çaresizlik ve yalnızlık içinde bir yaşama mahkum olduğunu gözleriz. Bu gerçeğin bilinç ve gözlemiyle tasarladığımız programlarda öğrencilerimizi; küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği uluslararası ilişkileri ve bu olgunun olumlu ve olumsuz yönlerini göz ardı etmeden ve ülkemizin gerçeklerinden kopmadan, eğitmek hedefimizdir.Bu hedefe ulaşmak için fakültemizin üstlendiği misyon: mal, para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası kurumların ihtiyaç duyduğu düşünebilen ve düşüncelerini cesaretle dile getirebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, sorgulayan ve araştıran, yaratıcı nitelikleri olan, içinde yaşadıkları toplumla ve çalışacakları işletmelerle barışık, ulusal ve uluslararası rekabete hazır ve açık, ulusal ve uluslararası mal, para ve sermaye piyasalarının kırılgan zemininde ve risk, kriz ve kazanç ortamlarında koşmasını beceren öğrenciler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası piyasaların rekabetçi ortamında mücadele edebilecek insan sermayesini yeterli teorik bilgi ve daha çok uygulama becerisi ile donatarak eğitmektir.
Bir işletmede paranın verimli kullanımı o işletmenin geleceğini belirleyen önemli ögelerden biridir. Parayı, krediyi, öz kaynak kullanımını, ulusal ve uluslararası mal, para ve sermaye piyasalarını ve bu piyasalarda yürütülen tüm işlemleri bilen veya kolay algılayan, piyasaların bugününü olduğu kadar dününü ve yarınını da bilen insan sermayesinin yetersizliği ülkemiz ekonomisini tanıyanlar ve bu ekonominin içinde yaşayanlar tarafından tüm açıklığı ile bilinmektedir. Bu noktada insana yapılacak yatırım öne çıkmaktadır. Mal, para ve sermaye piyasasında çalışan büyük işletmeler yanında bu piyasalarla iç içe yaşayan küçük ve orta büyüklükteki tüm işletmelerimizin yukarıda vurgulanan sorunlarını anlayacak, algılayacak ve çözecek nitelik ve yetenekteki potansiyel personelini yetiştirmek bu programın temel felsefesidir.

Hukuk Fakültesi:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu doğrultuda özellikle İngilizce dil becerisini hukuk bilgisi ile birlikte kullanabilen hukukçuların, ülkemizin ihtiyacı olan “nitelikli insan” potansiyeline büyük katkısı olacağına inanmaktadır. Yüksek nitelikli bu tip hukukçuların, ülkenin gelişimi için gerekli kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştirmede önemli rol oynayacakları da açıktır. Kaldı ki, Avrupa Birliği entegrasyonunda önemli bir aşama olan kişilerin ve mesleklerin serbest dolaşımında hukukçuların serbest dolaşımı, ancak Avrupa Birliği mevzuatını bilen ve rekabet edebilen hukukçular için mümkün olacaktır.İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimi tam anlamıyla gerçekleştirecek bir alt yapı ihtiyacı ile örgütlenmiştir. Öğretim üye ve elemanlarınca tek tek ilgilenilip, yönlendirilecek ve hazırlanacak öğrencilerin yetenek ve potansiyellerini en iyi şekilde geliştirip kullanmalarını sağlayacak eğitim ortamı oluşturulacaktır. Kontenjan ne olursa olsun, hiçbir zaman 40 öğrenciyi geçmeyecek sınıflarda, temel hukuk eğitiminin gerektirdiği bir programın yanı sıra, değişen dünya ve değişen hukuk yapısının, uygulama alanına dengeli şekilde yansımasını sağlayan bir hukuk programının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi özellikle Avrupa Birliği ile hukuk uyumlaştırmasını da dikkate alarak programını gerekli derslerle güçlendirmiştir. Özellikle "Uluslararası İnsan Hakları", "Çevre Hukuku", "Avrupa Birliği Hukuku", "Tüketici Hukuku", "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku", "Rekabet Hukuku", "Uluslararası Ticaret Hukuku", "Sermaye Piyasası Hukuku", "Banka Hukuku", "Uluslararası Tahkim" bu amaca yönelik derslerdir.

Küreselleşme olgusunun hukuk sistemine yansımasının bir başka yönü, özellikle ABD hukuk sisteminin ve buna bağlı olarak hukuk eğitiminin dünyaca kabul görmeye başlaması noktasında gerçekleşmiştir. Büyük ABD sermaye şirketlerinin dünyadaki ticaret güçleri, kendi sözleşme kurallarını yaratma noktasında belirginleşmiştir. Bu doğrultuda ABD sözleşme ve hukuk sistemini bilen hukukçulara, dışa açılma çabası içindeki ülkemizde büyük ihtiyaç duyulmakta olup, ileride daha da ihtiyaç duyulacaktır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku dersleri ile “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku”, “Rekabet Hukuku” ve “Uluslararası Ticaret Hukuku”, gibi derslerin yanı sıra, “English for Special Purposes I - II” (Uluslararası Sözleşmeler) ve “Business English” dersleri ile bu gereksinmeyi karşılamayı planlamıştır.Ülkemizde mahkeme öncesi ve mahkeme dışı uzlaşma tekniklerinin yerleşmemiş olması mahkemelerde davaların artması ve hukuksal uyuşmazlıkların çözülememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu açıdan Alternatif İhtilaf Çözme (ADR: Alternative Dispute Resolution) Tekniklerinin, hukuk sistemine kazandırılması gerekmektedir. Bu sebeple İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, en çok kullanılan ADR tekniklerinin (tahkim, arabuluculuk, çabuk ve tarafsız değerlendirme, tarafsız olgu bulma, mini yargılama, jürisiz muhakeme usulü, sulh girişimi, müşterek sulh girişimi ve istişari tahkim) ayrıntılı incelenip, Türk Hukuk Sistemine uyum yollarının aranması ve kazandırılması çabasını gösterecektir.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sadece bir lisans eğitim ve öğretimi veren kuruluş olmayacaktır. Toplumsal eğitimin özellikle hukuk alanında bir parçası olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda özellikle “İstanbul Ticaret Odası” ile işbirliği içine girerek, toplumsal sorunların alan araştırmaları ile belirlenmesi ve çözüm yolları ile yasama organına veriler sunmayı hedefleyen bir kamu kuruluşu olacak; her araştırmacı ve bilim adamına projelerini gerçekleştirme açısından kapılarını açacak ve onların katkılarını sağlayacaktır.

İletişim Fakültesi:

Günümüzde “bilgi”nin en büyük ve en etkin güç kaynağı olması nedeniyle, bilgiye ulaşma çabası, bireyler, toplumlar ve ülkeler arası ilişkilerin temelinde yer almaktadır. İster ekonomik nedenle, isterse siyasî ya da sosyo-ekonomik nedenlerle olsun, işletmeler, toplumlar ve devletler bilgiye ulaşabildikleri sürece varlıklarını sürdürebilecektir. Bir başka deyişle; yarının işletmelerini, toplumlarını ve devletlerini, bilgiye ulaşabilen ve bu bilgiyi değerlendirebilenler oluşturacaktır. İşte iletişim alanında yaşanan büyük değişimin ve gelişimin altında yatan neden de budur aslında.İletişim alanındaki gelişmeler sayesinde işletmeler, dünyanın farklı bölgelerindeki potansiyel fırsatlar, alternatif üretim ve dağıtım teknikleri ve rakipler tarafından kullanılan teknoloji ve ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Diğer yandan özellikle uydu sistemlerindeki gelişmeler, yeni keşif ve fikirlerin hızla yayılmasını sağlamaktadır.
Günümüzde iletişimin büyük önem kazanması nedeniyle, bu alanda yetişmiş uzman açığını kapatmak üzere kurulan Fakültemiz’de üç bölüm bulunmaktadır. Bunlar;Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü,Halkla İlişkiler Bölümü ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleriyle eğitim vermektedir.

Mühendislik ve Tasarım Fakültesi:

Fakültemiz eğitim ve araştırma faaliyetlerinde sanayi ile işbirliğine önem veren, bilişim çağının olanaklarından en iyi şekilde yaralanmayı hedefleyen, aktif ve sürekli değişime açık teknolojik gelişmeleri takip eden bir eğitim verecektir.Fakültemizde verilen eğitim, ülkemiz gerçeklerine uyumlu olarak, gerekli ayrıntılar incelenerek düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin, işverenin beklentilerini karşılayabilecek kadar pratik ve teknik bilgilere sahip, ancak güncel bilim ve teknolojiyi izlecelecek ve ülkemizde uygulanmasını sağlayabilecek kadar cesaretli ve girişken olmaları hedeflenmektedir.Mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizdeki endüstriyel ortamın beklentilerini sağlayacak liderlik becerisine sahip, disiplinlerarası çalışmalara uyum sağlayan, endüstride karşılaşılan problemlere çözüm üretebilecek çağdaş kişiler olacaklardır. Bu hedefe paralel olarak öğrencilerimizin küreselleşme sürecinde, her ortamda kendilerini kanıtlayabilecek düzeyde evrensel bilgi ve kültüre sahip olmaları sağlanacaktır. Fakültemizde 2002-2003 öğretim yılında, ilk olarak Endüstri Mühendisliği bölümünün kurulması gerçekleşmiştir. Bu bölümün lisans programı uzantısında Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında da yüksek lisans programı fakültemizce düzenlenmektedir.2003-2004 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümlerine ilk olarak öğrenci alınmıştır, Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Endüstriyel Ürünler Tasarım Bölümlerinin kurulması da gelecekteki hedeflerimizdir.Üniversitemizin genel eğitim politikasına uygun olarak, ingilizce yabancı dil seviyesi üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulunca yeterli bulunmayanlar, Hazırlık okulana devam ederek, gerekli yabancı dil düzeyine erişeceklerdir. Fakültemizdeki lisans eğitimi Türkçedir, ancak yabancı dil eğitimimiz dört yıl boyunca 35 kredilik 8 adet özel düzenlenmiş dersler ile devam edecektir. Böylece öğrencilerimizin evrensel bilim dilini bilerek, her türlü araştırma ve bilgiyi alabilecek seviyeye erişmeleri hedeflenmektedir.

Fakültemizin ilk 4 yarıyılında, temel teknoloji dersleri ile birlikte gerekli fen ve matematik dersleri okutulacaktır. İkinci sınıf sonunda öğrencilerimiz endüstriyel ortamda 4 hafta süreli genel teknoloji kapsamında staj yapmaları zorunludur. Son 4 yarıyılda ise, seçtikleri branşlarla ilgili zorunlu ve seçmeli dersler ders programlarında yer alacaktır. Üçüncü sınıf sonunda ise 4 hafta süreli mesleki uygulamalar konusunda staj yaparak gerçek problemler ile karşılaşarak deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimizin yaratıcılık ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik endüstriyel uygulamaları olan bitirme projeleri hazırlamaları gerçekleştirilecektir.

______________________________ENSTİTÜLER__________ ________________________

Dış Ticaret Enstitüsü:

Ragıp Gümüşpala Caddesi 84 Eminönü 34378 İstanbul (Eski Ticaret Odası binası)
Tel: (0 212) 511 41 70 - (0 212) 511 41 50 (25 hat)
e-mail: [EMAIL="enstitu@iticu.edu.tr"]enstitu@iticu.edu.tr[/EMAIL]

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programları, sayısal veya eşit ağırlıklı alanlardan lisans almış bireylerin yeni bilgi, teknik ve yaklaşımlarla donatılarak yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı, modelleyici uzman ve yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar.Derste öğretme prensipleri ile hazırlanan ve uygulamaya ağırlık veren gece veya gündüz programlarımız her biri 11 haftadan oluşan üç dönemde tamamlanmaktadır. Tüm programların içeriği 11 ders/33 kredi ve bitirme projesi ile gerçekleşmektedir.
2004-2005 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemimiz 11 Ekim 2004 de başlamış olup , Ocak ve Nisan 2005 dönemleri için de yeni öğrenci kabul edilecektir. Gece programları 18:30-21:30, gündüz programları ise 9:00-18:00 arasında uygulanır.
İstatistik,Endüstri Mühendisliği bölümleriyle eğitim vermektedir.

Sosyal Bilimleri Enstitüsü:

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programları, her eğitim ve öğretim yılında Ekim, Ocak ve Nisan dönemlerinde açılmakta olup, yeni öğrenci kayıtları alınmaktadır. Mevcut öğrenciler ise her 3 dönemde zorunlu ve seçimlik derslerin yeniden açılması nedeniyle, yüksek lisans programlarını tamamlayabilmek için tamamlamaları gereken zorunlu ve seçimlik ders sayısını yerine getirmede başarılı olmaktadırlar. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılının Ekim Dönemi 11 Ekim 2004 Pazartesi günü başlamıştır. Ocak ve Nisan 2005 Dönemlerinde yüksek lisans programları için yeni öğrenci kabulu gerçekleştirilecektir. Programlar 11 hafta/dönem süresince toplam 11 ders/33 kredi ve bitirme projesi olarak Pazartesi-Cuma saat 09:00-18:00 (Uluslarası İşletme YL programı) ve 18:30-21:30 saatleri arasında uygulanmaktadır.

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans,İşletme Yüksek Lisans, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans,Uluslararası İşletme,Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB,Uygulamalı Psikoloji,Uluslararası Bankacılık ve Finans,Halkla İlişkiler,Muhasebe ve Denetim,Lojistik Yönetimi bölümleri ile gerekli insan gücünü yetiştirmektedir.

_________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI__________________________

Meslek Yüksekokullarının kuruluş amacı, sektörel bazda piyasaya mesleki bilgisi ve yabancı dili kuvvetli uygulamacı meslek adamları yetiştirerek firmaların orta kademe yönetici ihtiyaçlarını karşılamaktır.Istanbul Ticaret Üniversitesi bu konuda bir misyon üstlenmiş ve Istanbul Ticaret Odası, Istanbul Sanayi Odası üyesi kuruluslarının ihtiyacı olan ya da olabilecek uygulamacı, lisan bilgisi fevkalade Orta Kademe Yönetici elemanlar yetiştirmek üzere Meslek Yüksekokulunu kurmuştur.2001 – 2002 egitim yılında, ülke ekonomimizde en büyük boşluk olarak düşünülen bilinçli, sorumluluk sahibi ve analitik düşünebilen, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde de inisyatif kullanabilecek düzeyde dil bilgisi olan ve işletmelerde en büyük eksik olarak tanimlanan “Bilgi Sistemleri” ni oluşturabilecek Muhasebe Yönetici’lerini yetiştirmek üzere Muhasebe Programı ile, ülke ekonomimizdeki reel değeri hala düşük olan fakat çok hızlı bir gelişme süreci içerisindeki dıs ticaret konusunda, firmaların dışa açılmasına yardımcı olabilecek, dış pazarları tanıyan ve ilişki kurabilecek lisan düzeyine sahip Dış Ticaret Uzmanları yetiştirmek üzere Dış Ticaret Programı’nı kurmuş ve eğitime başlamıştır.
2002 - 2003 egitim yılında daha farklı sektörler için yine aynı düzeyde önemli ve gerekli elemanlar yetiştirmek üzere yeni programları yürürlüğe koymuştur. Bu programlar, küreselleşme ile birlikte dünya pazarında tüm sektörlerde ağırlığı hissedilen lojistik alaninda bilgili Lojistik Yöneticileri yetiştirmek üzere Uluslararası Lojistik Programı; Mamul ömrünün kısalması ile doruk noktasina çıkan rekabetin acımasızca işlediği piyasalarda önemli rol oynayacak Pazarlama Yöneticileri yetiştirmek üzere Pazarlama Programı; 21. Yüzyılın tartışmasız lider bilgi sistemi olan bilgisayar teknolojisinden firmaların yararlanmasını sağlayacak Bilgisayar Yöneticilerini yetiştirmek üzere Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ve görsel ve yazılı medyada çalışan firmaların ya da medyada yerini alarak topluma kendini tanıtmak isteyen tüm firmaların gereksinim duyduğu bilinçli ve yaratici Grafik Reklam Tasarımcıları yetiştirmek üzere Bilgisayar Destekli Yayıncılık Programı olarak belirlenmiştir.
Firmalar ve hayata atılacak gençler arasında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre öğrenci alınacak bu programlar, büyük oranda eğitimli yetişmiş eleman boşlukları olduğu ortaya çıkarılan alanlardır ve gençlerin de katılmak istedikleri sektörleri olusturmaktadırlar. Bu programların mezunlarının da firmalar tarafından aranan elemanlar olmaları kaçınılmazdir.
Gerek Üniversite içi laboratuarlarımız gerekse Istanbul Ticaret Odası ve Istanbul Sanayi Odası ile ortak yürütülen çalısmalar ile hazırlanan ortamlarda, öğrencilerimizin mezun olup piyasaya çıktıktan sonra acemilik çekmeyecekleri ve başladıkları işlere kolayca adapte olup sorumluluklarını yerine getireceklerine inancımız tamdır.

Muhasebe,Dış Ticaret,Pazarlama,Uluslararası Lojistik,Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,Bilgisayar Destekli Yayıncılık bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 4788
favori
like
share