Ülkemizin Nüfusu ne kadardır - Ülkemizin Nüfusu Kaçtır
2000 genel nüfus tespiti 41ilin kesin, 40 ilin ise geçici sonuçlarına göre; Türkiye'nin toplam nüfusu67.844.903 olarak belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 6.147.603 ve Iğdır ilinüfusu 168.634 olarak tespit edilmiştir.1990 genel nüfus sayımı kesin sonuçlarınagöre; Türkiye nüfusu 56.473.035, Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 5.348.512 veIğdır'ın nüfusu 142.601 olarak gerçekleşmiştir.Buna göre; 1990-2000 dönemindeTürkiye nüfusu % 18.34, Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu % 13.92 ve Iğdır ili nüfusu %16.76 artmıştır.Türkiye, Doğu Anadolu ve Iğdır ilinin nüfusları, nüfus artışhızları 1990-2000 yılları itibariyle Tablo-1'de görülmektedir.


ÜLKE/BÖLGE/İL
1990 GENEL NÜFUS SAYIMI KESİN SONUÇLARI
2000 GENEL NÜFUS TESPİTİ KESİN SONUÇLARI
NÜFUS ARTIŞ HIZI (1990-2000) (%)

TÜRKİYE
56.473.035
67.844.903
18.34

DOĞU ANADOLU BÖL.
5.348.512
6.147.603
13.92

IĞDIR
142.601
168.364
16.762000 genel nüfus tespitisonuçlarına göre; Türkiye'nin il ve ilçe merkezleri nüfusu (şehirsel nüfus)44.109.336 (%65.02), bucak ve köyler nüfusu (kırsal nüfus) 23.735.567 (%34.98) olarakgerçekleşirken, Iğdır ilinin il ve ilçe merkezleri nüfusu (şehirsel nüfus) 81.582(%48.38), bucak ve köyler nüfusu (kırsal nüfus) 87.052 (%51.62) olarak tespitedilmiştir.1990 genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre ise; Türkiye'nin il veilçe merkezleri nüfusu 33.656.275 (%59.60), bucak ve köyler nüfusu 22.816.760 (%40.40)olarak gerçekleşirken, 1990'da ilçe statüsünde bulunan Iğdır'ın şehirsel nüfusu55.547 (%38.95) ve kırsal nüfusu 87.054 (%61.05) olarak bulunmuştur.1990-2000döneminde Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, toplamda %18.34, il ve ilçemerkezleri nüfusunda %27.04, bucak ve köyler nüfusunda ise %3.95 olarakbelirlenmiştir. Keza; aynı dönemde Iğdır ilinin yıllık nüfus artış hızıtoplamda %16.76, il ve ilçe merkezleri nüfusunda %38.43 artarken, bucak ve köylernüfusunda değişme olmamıştır.1990-2000 yılları itibariyle, Türkiye ve Iğdırilinin şehirsel ve kırsal nüfusları ile, yıllık nüfus artış hızları Tablo-2'degörülmektedir.
1990 GENEL NÜFUS SAYIMI KESİN SONUÇLARI
2000 GENEL NÜFUS SAYIMI KESİN SONUÇLARI
YILLIK NÜFUS ARTIŞI 1990-2000 (%)

Toplam
İl ve İlçe Merkezleri Nüfusu
%
Bucak ve Köyler Nüfusu
Toplam
İl ve İlçe Merkezleri Nüfusu
%
Bucak ve Köyler Nüfusu
Toplam
İl ve İlçe Merkezleri Nüfusu
Bucak ve Köyler Nüfusu

TÜRKİYE
56.473.035
33.656.275
59.60
22.816.760
67.844.903
44.109.336
65.02
23.735.567
18.34
27.04
3.95

IĞDIR
142.601
55.547
38.95
87.054
168.634
81.582
48.38
87.052
16.76
38.43
0.0Iğdır il merkezi 59.880 nüfusuyla 81 iliçerisinde 67. sırada bulunmaktadır. 1990 genel nüfus sayımında ilce merkezi nüfusu38.917 olan Iğdır'ın 1990-2000 döneminde yıllık nüfus artış hızı %43.08olmuştur.Iğdır ilinin toplam nüfusu 2000 genel nüfus tespiti kesin sonuçlarınagöre 168.634 ve yüzölçümü 3.539 km2 olduğuna göre nüfus yoğunluğu olarak km2'yeyaklaşık 48 kişi düşmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi nüfusunun (6.147.603)yaklaşık %53.15'i, Türkiye nüfusunun (67.844.903) yaklaşık %64.98'i ildeyaşamaktadır.

Nüfus Artışı

Bölge nüfusu, 1927-1935 döneminde 10.788kadar bir artış göstermiştir. Bu artışın nedenleri olarak, gerçek nüfusartışının yanı-sıra, iki sayım dönemi arasının uzunluğu, ilk sayımakatılmayanların ikinci sayıma iştirak etmeleri ve Ermeni mezaliminden kaçan halkınbölgenin Türk idaresine geçmesiyle tekrar geri dönmeleri gibi faktörlergösterilebilir. Bulgaristan'dan 1937 yılında bölgeye göç eden 600 ailenin deetkisiyle 1935-1940 döneminde nüfus 4.011 kadar artmıştır. Ancak, bu ailelerden 450kadarı daha sonra çeşitli nedenlerle ülkemizin değişik yerlerine göç etmişlerdir.Ülkemiz genelinde olduğu gibi, bölgede de asıl nüfus azalışı II. Dünyasavaşının başlamasıyla birlikte yaşanmıştır. 1939-1945 yılları arasında patlakveren bu savaş dolayısıyla söz konusu dönemde 524 dolayında bir azalma kaydedilmişolup, ölüm oranlarının artması da buna sebep olarak gösterilebilir.

Bölgede nüfus artış trendi, Türkiyegenelinde olduğu gibi, 1945'ten sonra ivme kazanmıştır. Nitekim 1945-1950 dönemindebölge nüfusunda 7.767 kişi dolayında bir artış kaydedilmiştir. Bu artışınnedenleri olarak; genel seferberlik halinin kalkması dolayısıyla asker nüfusun terhisolması ve sosyo-ekonomik iyileşmeler gösterilebilir. Bölgede nüfus artışının enetkili olduğu dönem, 1950-1955 dönemidir. Bu dönemde bölge nüfusunda 14.059dolayında bir artış gözlenmiştir. Hızlı artışın temel nedeni, tarımsalpotansiyeli fevkalade olan bölgenin bu potansiyelinin değerlendirilmeyebaşlanılmasıdır. Nitekim, 1953 yılından itibaren "SerdarabatRegülatörü"nden su alınmaya başlanmasıyla, sulamalı tarım alanları giderekgenişleşmiş ve açılan drenaj kanallarıyla Iğdır Ovasının çorak topraklarıbüyük ölçüde ıslah edilerek tarıma kazandırılmıştır. Diğer bir faktör de,aynı dönemde bölgenin büyük ölçüde göç almış olmasıdır. Gerçekten de, 1930Ağrı ayaklanmaları dolayısıyla bu dağın çevresi "yasak bölge" ilanedilmiş ve yöre halkı ülkemizin değişik yerlerine göç ettirilmiştir. Daha sonra1950 yılında bu yasağın kalkması ile birlikte, söz konusu yöreden göç ettirilennüfus tekrar geri dönmüştür. Hızlı nüfus artışı, 1955-60 döneminde de devametmiş ve bu dönemde bölge nüfusu 14.090 dolayında artmış olup, yıllık artışhızı %4.0 dolayında gerçekleşmiştir. Bölge nüfusu, 1960-1965 döneminde 11.611kişi artmış, ancak bu dönemde nispeten bir yavaşlama görülmüştür. Buyavaşlamanın esas nedenleri olarak, bölgenin göç almasının yavaşlaması ve yurtdışına göç olaylarının başlaması olarak gösterilebilir. Bölgede 1965-1975yıllan arasında da tabiî artış seyri içinde nüfus artışı devam etmiştir.1965-1970 dönemindeki artış, 15.064, 1970-1975 döneminde ise 18.082 olarakgerçekleşmiştir.Ancak; bölge nüfusunda 1975-1980 döneminde 2.950 kişi dolayındabir azalma kaydedilmiştir. Bu azalmanın temel nedeni olarak 12 Eylül 1980harekâtından önce ülkemiz genelinde olduğu gibi bölgede de görülen anarşik veterör olaylarına bağlanabilir. Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar, nüfusun birkısmının bölgeden göç etmesine neden olmuştur. Ancak, 12 Eylül 1980 askerîharekâtıyla asayiş ve güven ortamının yeniden tesis edilmesiyle birlikte bölgenüfusu yeniden artmaya başlamıştır. Nitekim, 1980-1985 döneminde nüfus, 14.052dolayında artmıştır.Nüfus, 1985-1990 döneminde de çok daha az bir artışla 1.111kişi kadar artmıştır. Söz konusu dönemde nüfusun nispeten daha az bir artışgöstermesinin temel nedeni, özellikle 1985'ten sonra bölgede yaşanan yoğun terörolaylarının yanı sıra, ekonomik ve sosyal nedenlerle ülkemizin diğer bölgelerineolan göçleri de göstermek mümkündür. Son yıllarda huzur ve güven ortamınıntekrar sağlanmasıyla 1990-2000 dönemindeki nüfus artışı 26033 kişilik artışla%16.76 olmuştur.

Nüfus Yoğunlukları ve Dağılımı

Iğdır ilinin yüzölçümü 3.539 km2 ve2000 genel nüfus tespitine göre nüfusu 168.634 olduğuna göre matematiksel nüfusyoğunluğu yaklaşık 48 kişi olarak bulunur. Ancak, bu değer 88 olan Türkiyeortalamasına göre oldukça düşük sayılır.
Nüfus sayım dönemlerine göre ilin nüfus yoğunluğu dikkate alındığında yoğunlukdeğerlerinde önemli artışlar olduğu dikkati çekmektedir. Nitekim, 1935 sayımında13.6 olan ortalama nüfus yoğunluğu, 2000'de 48'e yükselerek yaklaşık dört katı birartış kaydedilmiştir. İlin ortalama nüfus yoğunluğu, il geneli içinde dahadengesiz görülmektedir. Bu dengesizlik özellikle ova ile güneydeki dağlık kesimarasında daha barizdir. İl yüzölçümünün 922 km2.'sini (%26) oluşturan Iğdırovası, 2000 yılı itibariyle 168.634 olan il geneli nüfusunun 107.000 kadarınıbarındırmaktadır. Dolayısıyla, ovadaki nüfus yoğunluğu 116 gibi yüksek birdüzeyde görülürken, il yüzölçümünün 2.617 km2.'sini (%74) meydana getirendağlık bölgede km2'ye ancak 15 kişi düşmektedir.Gerçekten de ortalama yüksekliği800-900 m. arasında değişen Iğdır Ovasının çok yoğun bir şekilde nüfuslanmışolmasına karşılık, ovanın güneyindeki dağlık kesimlerde yükseltisinin artmasıile ters orantılı olarak nüfus yoğunluğu azalarak belli bir yükseltiden sonratamamen nüfustan mahrum boş alanlar ortaya çıkmaktadır.Dağlık bölgede nüfusyoğunluğunun az olmasının nedenleri arasında; yükselti faktörünün iklimşartlarını olumsuz yönde etkilemesi, ulaşım güçlükleri, tarıma uygun arazilerinazlığı, ürün çeşitlerinin azlığı ve daha çok geçim tipi tarım yapılmasıgibi sebepler sayılabilir. Iğdır Ovasının nüfus yoğunluğunun fazla olmasınınnedenleri arasında ise; ovanın tarıma elverişli topraklara sahip olması, iklimşartlarının uygun olması, ulaşım kolaylığı, ürün çeşitlerinin bol olması vesulama imkânlarının bulunması gibi faktörleri sıralayabiliriz. Nitekim, buözelliklerinden dolayı ova, tarihin çok eski devirlerinden beri önemli bir yerleşimmerkezi olarak her zaman önemini korumuştur.


İlçe
1990
2000
Artış(%)
Yüzölçümü (km2)
Nüfus Yoğunluğu (2000)

Merkez
79.306
102.648
25.79
1.431
72

Aralık
17.983
21.747
19.00
709
31

Karakoyunlu
16.426
18.285
10.72
194
94

Tuzluca
28.886
25.954
-10.70
1.254
21

Toplam
142.601
168.634
16.76
3.588
47

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11076
favori
like
share