[COLOR=#216084] Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri,sürücüleri ve bunlara ait belgeleri,sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamak,
[COLOR=#216084]
[COLOR=#216084] Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelenerek,iz ve delillerini tespit etmek, adli işlemlere ve istatistiği bilgilere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak,
[COLOR=#216084][COLOR=#216084] Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun trafiğe açılmasını sağlamak,
[COLOR=#216084] Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılmasını en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden sakıncası bulunan yaralılar içinde, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak
[COLOR=#216084] Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması mecburi görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca,taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapılmasını sağlamak,
[COLOR=#216084]
[COLOR=#216084] Meydana gelen trafik kazalarına oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu unsurlara göre değerlendirmek ve sanıklarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde ilgili kuruluşlara bilgi vermek,
[COLOR=#216084] Karayolları Trafik Kanunu’ nun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında, suç veya ceza tutanağı düzenlemek, mahkemelik suç tutanaklarının bir örneğini ( 7 ) iş günü içinde yetkili mahkemeye, trafik para cezası tutanaklarını ise ( 7 ) iş günü içinde takip ve tahsili için ilgili mal sandığına göndermek, tutanakların kaydedildiği listelere ise, örneğine uygun olarak tanzim ve tasdik ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Merkezine intikal ettirilmek üzere ilgili trafik kuruluşuna gönderilmesini sağlamak,
[COLOR=#216084] Karayolları Trafik Kanunu’nun 116 ncı maddesi uyarınca sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağı mahkemeye trafik zabıtasının yetki sınırları içerisinde kalan suçlardan ise adres tespiti için sürücü veya sahibine tebligat yapılmak üzere aracın tescilinin yapıldığı il trafik kuruluşuna göndermek
Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik tedbirlerini almak ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
Sorumluluk alanlarının kesin hatları ile belirlenmesini sağlamak icabında trafik zabıtası ile müşterek kontroller yapmak amacıyla mülki amire teklif ve önerilerde bulunmak, bu konuda hazırlanarak mülki amirce onaylanıp yürürlüğe konulan protokolle verilen görevleri yapmak,
[COLOR=#216084] Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlerine haftanın günlerine ve günün muhtelif saatlerine göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak, kontrol hizmetlerinin kendi sorumluluk sahasındaki tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacıyla günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
[COLOR=#216084]
[COLOR=#216084] Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara karayolu yapısında yapılacak çalışmalar sırasında ve çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği yönünden, Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış Yönetmeliklerde belirlenen tedbirlerin alınması, yeterli ve uygun olmaması veya yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşun talebi halinde, gerekli tedbirleri aldırmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere, ortadan kaldırmak ve yapılan masrafları sorumluları ödettirilmesine ait işlemleri yürütmek,
Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı dışındaki yollarda trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen eksikliklerini ilgili kuruluşlara bildirmek,
Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmelikler ile Jandarmaya verilen diğer görevleri yapmak.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 887
favori
like
share