TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
1_ ADERANS : Yapışma, bağlanma
2_ ABSORBSİYON : Emme, absorbe etme
3_ AGREGA : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı
4_ APLİKASYON : Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme
5_ ASMOLEN : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli
briket türü.
6_ ASMOLEN DÖŞEME : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli
briket türünden imal edilmiş döşeme
7_ ATAŞMAN : Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi
8_ BETON : Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri
kullanılarak elde edilen yapı malzemesi
9_ BRÜTBETON : Çıplak, düzgün yüzeyli beton
10_ AKS : İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık
11_ ALİYNMAN : Hizaya getirme, aynı eksene getirme
12_ ALKALİ AGREGA
REAKSİYONU
: Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun
alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay
13_ ANKASTRE : Bir ucu sabit kiriş, gömme
14_ APSİS : Yatay koordinat
15_ ARTER : Ana yol
16_ BALAST : 40-110 mm çapında kırmataş
17_ BAYPAS : Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve
dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme
18_ BEKO : Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör
19_ BİMSBETON : Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek
yapılan hafif beton
20_ BİRİM AĞIRLIK : Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer
21_ BLOKAJ : Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması
22_ BORDÜR : Kenar taşı
23_ BRANŞMAN : Bağlantı kolu
24_ ÇİÇEKLENME : Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı
sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler
25_ DANSİTE : Yoğunluk
26_ DEŞARJ : Boşaltma
27_ DEVER : İç eğim
28_ DİLATASYON : Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar
arası bırakılan aralık
29_ DOZ : Bir karışıma girmesi gereken miktar
30_ DOZAJ : Ayarlama, düzenleme
31_ DURABİLİTE : Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı
koyması, dayanım
32_ EKSKAVATÖR : Kazma ve yükleme makinası
33_ ELASTİSE MODÜLÜ : Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile
bulunan değer
34_ ETÜT : Ön çalışma
35_ FAY : Yer kırığı, yer çatlağı
36_ FİLLER : 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz
37_ FİNİŞER : Serme ve sıkıştırma makinası
38_ FİRKETE : U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri
39_ FORE KAZIK : Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe
kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık
40_ GABARİ : Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik
41_ GAZ BETON : İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento)
ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi
yolu ile elde edilen hafif beton
42_ GERBER KİRİŞİ : Oynaklı (mafsallı) kiriş
43 :
44_ GRONÜLOMETRİ : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane
dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm
45_ GROBETON : Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton
46_ HARÇ
: Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir
bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun
oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi
47_ İNTEGRAL : Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna
eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği
48_ İNCELİK MODÜLÜ
: Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi
/ 100
49_ İSTİNAT DUVARI : Dayanma duvarı
50_ KAPİLER BOŞLUK : Kılcal boşluk
51_ KARKAS : İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi
52_ KAROT : Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik
örnek
53_ KAVİTASYON : Su yapılarında rastlanan oyulma olayı
54_ KAYAR KALIP : Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp
55_ KLİNKER : Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen
ceviz büyüklüğündeki ürün
56_ KOMPAKT : Sıkı, katı, yoğun
57_ KONSOL : 1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça
2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi
58 KOROZYON : Kimyasal aşınma
59_ KÜR : Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava
etkisinden korunması
60_ LENTO : Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst
başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş
61_ LİMİT
: Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir
fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın
yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak
amacıyla yararlanılan kavaram
62_ LODER : Yüklenici, kepçe
63_ LOS ANGELES AŞINMA
DENEYİ: Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney
yöntemlerinden biri
64_ MAFSAL : Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı
ögesi
65_ MASİF : 1- Kaplama ya da doldurma olmayan
2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan
66_ MESNET :
67_ MERTEK : Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar
68_ MICIR : 4-32 mm dane çaplı kırmataş
69_ MOLOZ : Yapım yıkım artığı
70_ MOMENT : Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi
71_ NERVÜR : Diş, damar, kaburga
72_ NERVÜRLÜ DÖŞEME : Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme
73_ NERVÜRLÜ ÇELİK : Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik
74_ NİVELMAN : Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da
yükseklik farklılıklarını_________n ölçme eylemi
75_ PARAPET : Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları
76_ PERMEABİLİTE : Geçirgenlik
77_ POISSON ORANI
: Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney
numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya
mutlak değerce oranı
78_ POROZİTE :1- Gözeneklilik
2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı
79_ POZ : Kalem, çeşit
80_ PREFABRİKASYON : Önyapım, ön üretim
81_ PREKAST : Önceden dökülmüş
82_ PRİZ : Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi
83_ PUZOLAN : Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan
volkanik toprak
84_ RADİJENERAL : Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
85_ RETORDER : Geciktirici
86_ RİJİT : Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
87_ ROTARİ : Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası
88_ RÖTRE : Büzülme
89_ SEGREGASYON : Ayrışma
90_ SEPTİK (ÇUKUR) : Sızdırmaz çukur
91_ SLAMP : Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması
92_ SOĞUK DERZ : Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında
meydana gelen derz veya süreksizlik
93_ SÖMEL : Temel pabucu
94_ STATİK : 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
2-Dengeli
95_ ŞAPO : Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere
mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir
96_ ŞÖNT (BACA) : Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bağlandığı baca
tipi
97_ ŞÜT : Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama
98_ TABLİYE : Döşeme plağı
99_ TAŞERON : Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve
teknik kadrosu az küçük yapımcı
100_ TRAS : Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf
101_ TUVENAN : Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum
çakıl karışımı yapı malzmesi
102_ TÜREV : Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı
103_ UNİFORM : Tek biçim homojen eş dağılmış
104_ VAKUMLU BETON : Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma
süresini kısaltan beto
105_ VİBRASYON : Titreşim
106_ VİZKOZİTE : Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1744
favori
like
share