DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN ÖRGÜTLER


- Uluslar Arası Para Fonu
- Dünya Bankası
- Dünya Ticaret Örgütü
- Avrupa Birliği
- Uluslar Arası Çalışma Örgütü
- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği
- Abu Dabi Kalkınma Fonu
- Afrika Ekonomik Topluluğu
- Amerikan Devleti Teşkilatı
- Amerikan Ülkeleri Kalkınma Bankası
- Asya Kalkınma Bankası
- Avrupa Para Enstitüsü
- Avrupa Para Fonu
- Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
- Avrupa Yatırım Bankası
- Avrupa Yatırım Ve Kalkınma Bankası
- Bağımsız Devletler Topluluğu
- Birleşmiş Milletler Örgütü
- Birleşmiş Milletler Ticeret Ve Kalkınma Konferansı
- Ekonomik İşbirliği Örgütü
- Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı
- İslam Kalkınma Bankası
- Latin Amerika Ekonomik Sistemi
- Uluslar Arası Kalkınma Fonu

DÜNYA TİCARET ÖRĞÜTÜ
Merkezi : İsviçre
WTO, 1 Ocak 1995’te kurulmuştur.
Eski ismi ile GATT’ın, yeni ismi ile DTÖ’nün amacı, üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerini geliştirmek, hayat standartlarını yükseltmek, tam istihdamı gerçekleştirmek, reel gelir ile gerçek talep hacmindeki istikrarlı artışı sağlamak, mal ve hizmet üretim ve ticaretini geliştirmek, aynı zamanda da dünya kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma hedefine en uygun bir şekilde kullanımına imkan vermek ve gerek çevreyi korumak, gerekse farklı ekonomik düzeydeki ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verecek şekilde mevcut kaynaklarını geliştirmektir.(GATT: TİCARET VE GÜMRÜK TARİFELERİ GENEL ANTLAŞMASI)
WTO’da Anlaşmazlıkların Çözülmesi
Anlaşmazlıkların çözümü sistemi, WTO’nun uluslararası ticaret sistemine güvenlik ve öngörü sağlayan bir unsurdur ve bu sistem sayesinde WTO üyeleri, uluslararası ticaret kurallarının aleyhlerine ihlali durumunda kendileri bir girişimde bulunmamakta, fakat çok taraflı anlaşmazlıkların çözümü sisteminin bu durumu çözmesini istemektedirler.
GATT ’tan DTÖ ’e
GATT çok taraflı bir anlaşma olup, 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde toplanan milletlerarası bir konferans sonucu 23 ülkenin imzasıyla oluşmuş ve anlaşmanın sonunda aynı isimle anılan bir teşkilat haline gelmiştir. 1 Ocak 1948’de de fiilen yürürlüğe girmiştir.1947 yılından beri geçiçi statü ile çalışan GATT’ın yerine, Uruguay Müzakerelerinin sonucunda, Bretton Woods kurumlarının Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile birlikte üçüncü ayağını oluşturacak olan Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması gerçekleştirilmiştir. 1.1.1995 tarihinden itibaren GATT’ın yerine geçen DTÖ, GATT’tan daha kapsamlıdır.
BÜTÇE
WTO bütçesi 83 milyon ABD $’dır ve ülkelerin katkıları ticarette aldıkları paya göre belirlenmektedir. WTO bütçesinin bir kısmı Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)’ne gitmektedir.
ÜYELER
WTO’nun 111 üyesi bulunmaktadır.
Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Bolivya, Botswana, Brezilya, Brunei, Burkına Faso, Burundi, Kanada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Şili, Kolombiya, Kosta Rıka, Fildişi Sahilleri , Küba, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, El Salvador, Avrupa Topluluğu, Finlandiya, Fransa, Gabon, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Yeni Gine, Guyana, Honduras, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, Irlanda, İsrail, Italya, Jamayka, Japonya, Kenya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Lesoto, Liechtenstein, Lüksemburg.
AVRUPA BİRLİĞİ
Merkezi: Belçika
Kuruluş Ve Fonksiyonları
8 Nisan 1965’de Brüksel’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun kurucu üyeleri arasında imzalanan anlaşma ile Avrupa Birliği Komisyonu ve Bakanlar Konseyi kurulmuştur. Üç topluluğun kuruluş anlaşmalarına göre tek bir yürütme organı bulunacaktır. Bu üç toplulukta yasal olarak birbirinden ayrı ayrı anlaşmalarla kurulmuş olup, ortak kurumları mevcuttur.
Üyeler
Almanya , Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa , GKRY, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Macaristan, Slovenya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Yunanistan.
Avrupa Topluluğu (European Community -EC)
Amacı, 12 yıllık geçiş dönemi boyunca ülkelerin kömür ve çelik dışındaki ekonomik kaynaklarını entegre ederek malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaştığı bir Ekonomik Birlik kurmak olmuştur.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (European Coal and Steel Community-ECSC)
Amacı, üye ülkelerin kömür, çelik, demir cevheri ve hurda demir kaynakları için ortak bir piyasa oluşturmaktır.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (European Atomic Energy Community-EURATOM)
toplulukta nükleer endüstrinin hızla kurulması ve büyümesi için gerekli koşulları” sağlamaktır, ayrıca düzenleyici nitelikte sorumluluklara sahiptir. 5 Aralık 1978 tarihinde devlet başkanlarından ve Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerin hükümetlerinden oluşan Avrupa Konseyi Avrupa Para Sistemi (EMS)’nin kurulmasına karar vermişlerdir.
Yapısı
Avrupa Birliği Konseyi
8 Nisan 1965 yılında Birleşik Anlaşma ile Avrupa Birliği Konseyi üç topluluğun ortak Konseyi olmuş, gücünü de üç orjinal anlaşmadan almaktadır. Konsey üye ülkelerin hükümetlerini temsil etmekte olup, katılımlar Bakanlar düzeyindedir.
Avrupa Komisyonu
Komisyon üyeleri beş yıllık bir süre için atanmaktadır. Parasal Komite, Komisyon ve Konsey’e her türlü parasal konularla ilgili tavsiyede bulunmaktadır. Yine bu komite, Ortak Pazar ve Avrupa Para Sistemi’nin iyi işleyebilmesi için, üye ülkelerin parasal alanlardaki politikalarının koordinasyonunu sağlamaktadır.
ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRĞÜTÜ
Merkezi: İsviçre
171 üye ülke bulunmaktadır
Yapısı
Uluslararası Çalışma Konferansı ILO’nun en yüksek karar organı olup, çalışma ve hayat şartları konusundaki uluslararası standartların belirlenmesinden sorumludur. Uluslararası Çalışma Ofisi’nin görevleri arasında, politika ve programların belirlenmesi, bazı komitelere ve diğer organlara rehberlik edilmesi ve Genel Sekretere vekalet edilmesi bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Ofisi, Örgüt’ün Sekreteryası olarak görev yapmaktadır. Konferanslara da başkanlık yapan Genel Sekreter tarafından yönetilmektedir. Diğer ILO bölümleri bölgesel konferansları ve endüstriyel komiteleri içermektedir.
Kuruluş Fonksiyonları
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Versay Anlaşması’nın XIII. Maddesi’ne istinaden 28 Ocak 1919 tarihinde kurulmuştur. Kurumları 11 Nisan 1919’da fonksiyonel hale getirilmiş ve 1945, 1946, 1953, 1962, 1972 ve 1986 yıllarında toplanan Uluslararası Çalışma Konferansıyla da genişletilmiştir. ILO’nun amacı orjinal kuruluş bildirgesi ve Filedelfiya Deklerasyonu’nda da belirtildiği üzere; (a) tam istihdam ve hayat standartlarının yükseltilmesi, (b) işçilerin en iyi bildikleri işlerde istihdam edilmeleri, (c) eğitim ve transferlerde işçilere kolaylık sağlanması, (d) çalışma şartlarının herkesin yararına olacak şekilde düzeltilmesi, (e) toplu pazarlık hakkının işbirliği ve işletme konularında etkili olarak kullanılması, (f) sosyal güvenliğin genişletilmesi, (g) işçilerin hayatlarının ve sağlıklarının korunması, (h) yeterli derecede beslenmenin, barınma ihtiyacının ve kültürel ihtiyaçların karşılanması, (i) eğitim ve mesleki eğitim alanlarında fırsatların sağlanması yollarıyla milli ve uluslararası programlar yapmaktır.
ILO’nun başlıca fonksiyonlarından biri de uluslararası işgücü standartlarının belirlenmesidir. Bu standartlar konferanslar ve tavsiye toplantılarında belirlenmiştir. 1919’dan bu yana 174 konferans ve 181 tavsiye toplantısı yapılmıştır.


ASYA PASİFİK EKONOMİK BİRLİĞİ
Merkezi: Singapur
Üyeler

Avusturalya
Brunei
Darussallam
Kanada
Şili
Endonezya
Japonya
Kore
Malezya
Meksika
Papua Yeni Gine Filipinler
Singapur Tayvan
Çin
Hong Kong

Yeni Zelanda
Tayland
ABD

Yapısı Ve Fonksiyonları
Asya Pasifık Ekonomik İşbirliği (APEC) 1989'da Asya-Pasifık ekonomilerinde oluşan karşılıklı bağımlılığa cevap vermek üzere kurulmuştur. Bilgi grubu olarak kurulan APEC, günümüzde bölgenin bütün ekonomilerini kapsamaktadır. 1993' de APEC' e üye ülkelerin ortak GSMH'sı 13 trilyon $’dır. Bu rakam dünyanın yıllık toplam üretimin yarısıdır. APEC üyeleri dünya mal ticaretinin %41'ini gerçekleştirmektedirler. 1995'te Japonya başkanlığındaki APEC toplantısında önümüzdeki dönem için üç elemandan oluşan bir hareket planı yapılması kararlaştırılmıştır. Bakanlar bu planı Kasım 1995’de Japonya Osaka'daki liderlere tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır. Planın üç elemanı, serbest ticaret, kolaylık ve ekonomik işbirliğidir.
APEC fİkir birliğine göre çalışır. 1991'de üyeler çalışma proğramlarını, açık konuşmalarla bütün üyelerin eşit oylarına göre yapmaya başladılar. 1993 toplantısında Ticaret ve Yatırım Komitesi ve Bütçe ve Yönetim Komitesi kurulması kararlaştırıldı. Bunların dışında APEC'in 10 çalışma grubu vardır. Bunlar: Ticaret ve yatırım verileri; Ticaretin geliştirilmesi; Endüstriyel bilim ve teknoloji; İnsan kaynakları gelişimi; Bölgesel enerji işbirliği; Deniz kaynaklarının korunması; İletişim; Ulaşım; Turizm; Balıkçılık.

ABU DABİ KALKINMA FONU
Merkezi: Abu Dhabi
Kuruluş Ve Fonksiyonları
Abu Dabi Gelişme Fonu bağımsız bir kamu enstitüsü olarak 1971 yılında kurulmuştur. Fon’un amacı iktisadi gelişme sürecindeki Arap, Afrika ve Asya ülkelerine iktisadi yardımlarda bulunmaktır. İktisadi yardımlar hibe ve kredi şeklinde yapılmaktadır. Fon iktisadi gelişme amacına yönelik olarak üye ülkelere teknik yardımda da bulunmaktadır.


Yapı
Abu Dabi Fonu Direktörler Kurulu tarafından idare edilmektedir. Kurul, politika oluşturur ve rehberlik eder.

AFRİKA EKONOMİK TOPLULUĞU
3 Temmuz 1991 tarihinde Afrika Birliği Organizasyonu Hükümet ya da Devlet Başkanları, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yapılan Kurul’un 27. Olağan Toplantısında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran anlaşmayı imzalamışlardır. Mal ve hizmet ticaretini geliştirebilmek amacıyla Afrika Ekonomik Topluluğu parasal ve mali alanlarda işbirliğini teşvik edeceklerdir. Topluluğun amacı Afrika Kliring ve Ödeme Ofisi’nin kurulması, Afrika Para Birliği’nin oluşturulması, Afrika Merkez Bankası’nın kurulmasıdır.

AMERİKAN DEVLETİ TEŞKİLATI
Merkezi: Washington
Kurululuş
Teşkilatın kurulması fikri, 1890 yılında Birinci Uluslararası Amerika Devletleri Konferansı’nda ortaya çıkmıştır.
Üyeler; 35 üyesi vardır.

Antigua
Barbuda
Arjantin
Bahamala
Barbados
Belize
Bolivya
Brezilya
Kanada
Şili
Kolombiya
Küba
Dominik
Dominik
Ekvador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Kosta Rika
Honduras
Jamaika
Meksika
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
St. Kitts
Nevis
St. Lucia
Grenada
Surinam
Trinidad
Tobago
ABD
Uruguay
Venezuella
St. Vincent


Yapısı
En yetkili organ Genel Kurul’dur. Kurul, Teşkilatın genel faaliyetlerini ve politikasını belirlemek için her yıl toplanır.
Dışişleri Bakanları Danışma Toplantısı, Amerika Ülkelerinin ortak çıkarlarıyla ilgili acil sorunları görüşür ve bir Danışma Organı gibi hareket eder. Amerika Devletleri bölgesi dahilinde silahlı bir saldırı olduğu taktirde geçici bir danışma organı olarak faaliyet gösterir. Daimi Konsey, üye ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin korunmasına ve Genel Sekreterliğin çalışmalarının yürütülmesinde standartların yerine getirilmesine dikkat eder. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek için Amerika ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmektir.

AMERİKAN ÜYELERİ KALKINM BANKASI
Merkezi: Washington
Kurululuş
21 ülkenin Dışişleri Bakanlarının ortak teklifiyle Amerika Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Nisan 1959’daki toplantısında gündeme getirilmiştir 1994 ve 1995 yıllarında banka sermayesinin arttırılarak 101 milyar ABD doları düzeyine çıkarılmıştır.
Üyeler

Arjantin
Avusturya
Bahamalar
Barbados
Belçika
Belize
Bolivya
Brezilya
Kanada
Şili
Kolombiya
İngiltere
Kosta Rika
Hırvatistan
Danimarka
Dominik
Ekvator
El Salvador
Finlandiya
Fransa
Almanya
Guetamala
Tobago
ABD
Guyana
Haiti
Honduras
İsrail
İtalya
Jamaika
Japonya
Meksika
Hollanda
Nikaragua
Trinidad
Venezuella
Norveç
Panama
Paraguay
Peru
Portekiz
Slovenya
İspanya
Surinam
İsveç
İsviçre
Uruguay


ASYA KALKINMA BANKASI
Kurululuş
1965'te Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından Asya Kalkınma Bankası üzerine alınan karar doğrultusunda kurulmuştur 31 Aralık 1994 tarihi itibariyle bankanın toplam kayıtlı sermayesi 50,8 milyar dolar
Üyeler
16 bölge dışı üye
Avusturya
Belçika
Kanada
Danimarka
Yapısı
Guvernörler Kurulu: Her ülke, guvernörler kurulunda, bir guvernör ve bir yedek guvernör tarafından temsil edilmektedir.
Müdürler Kurulu 12 müdürden oluşmaktadır. Müdürlerin 8 tanesi bölgesel, 4 tanesi de bölge dışı üyeleri temsil etmek üzere guvernörler tarafından seçilmektedir.

AVRUPA PARA ENSTİTÜSÜ
Merkezi: Washington
Kurululuş Ve Fonksiyonları
Ocak 1994’de faaliyetlerine başlamıştır. 1 Ocak 1979 yılında parasal entegrasyon süreci başlamış ve Avrupa Para Sistemi (EMS) ve Avrupa Para Birimi (ECU) oluşturulmuştur.
EMI’nin ayrıca sekiz alt komitesi ve çalışma grubu bulunmaktadır:
1) Parasal Politika Alt Komitesi,
2) Döviz Kuru Politikası Alt Komitesi,
3) Banka Denetim Alt Komitesi,
4) AB Ödeme Sistemleri Çalışma Grubu,
5) Avrupa Banknot Basım ve Çıkarılması Çalışma Grubu,
6) İstatistik Çalışma Grubu,
7) Muhasebe Çalışma Grubu,
8) Enformasyon Sistemleri Çalışma Grubu.
Yapısı
Komite’nin esas görevi EMI Konseyi’nde gündemde olan hassas politik konularda tartışma forumu sağlamak ve alt komite ve çalışma gruplarının çalışmalarını denetlemek ve koordine etmektir.

AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ
Merkezi:Switzerland
Kurululuş
20 Kasım 1959 yılında AET’ye üye olmayan yedi ülkenin (Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, İngiltere) Bakanları 3 Mayıs 1960’da yürürlüğe girmiş olan ve böyle bir bölgenin kurulmasını sağlayan Konvansiyonu Stockholm’de imzalamışlardır. Konvansiyon tedrici olarak tarifelerin, üye ülkelerden ithal edilen imalat sanayi mallarına uygulanan miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını öngörmüştür. Bu amaçların hepsi hedeflenen programdan daha önce 31 Aralık 1966’da gerçekleştirilmiştir. EFTA ülkeleri her zaman Avrupa ekonomik entegrasyonunda önemli bir rol oynamışlardır. EFTA ülkeleri 1977’de AB ile aralarında serbest ticareti öngören bir anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşmalar büyük çapta Mayıs 1992 yılında imzalanıp, 1 Ocak 1994’de yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) yerine geçmiştir.
Üyeler
Dört üye ülke bulunmaktadır. Bunlar; İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre (Mayıs 1995 itibariyle).

AVRUPA YATIRIM VE KALKINMA BANKASI
Merkezi: İngiltere
Kuruluş Ve Fonksiyonları
Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası’nı (EBRD) kuran Anlaşma, 29 Mayıs 1990 tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Guvernörler Kurulu, Anlaşma’nın 63. Maddesi uyarınca ilk toplantısını 15-17 Nisan 1991 tarihlerinde yapmıştır. Guvernörler Toplantısı’nda Banka’nın 15 Nisan 1991 tarihinde resmi işlemlerine başlaması kararlaştırılmıştır.
Anlaşma’ da da belirtildiği üzere, Banka’nın amacı, serbest pazar ekonomisine geçişin hızlandırılması ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nde özel sektörün çoğulculuk, demokrasi ve pazar ekonomisi bağlamında desteklenmesidir. Banka’nın üyeliği tüm Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkesi olmayan fakat IMF üyesi olan ülkelere, Avrupa Birliği’ne (EC) ve Avrupa Yatırım Bankası’na (EIB) açıktır. Bu amaçların gerçekleştirilmei için Banka çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Banka’nın izin verilmiş kayıtlı sermayesi 10 milyar ECU’dur.
Üyeler(59)

Arnavutluk Ermenistan Avustralya Avusturya Azerbaycan Beyaz
Rusya
Belçika Bulgaristan Kanada Hırvatistan
Kıbrıs Rum
Çek
Danimarka
Özbekistan
Mısır
Estonya
Avrupa Birliği AvrupaYatırımB Finlandiya Fransa
Gürcistan Almanya Yunanistan
Macaristan İzlanda
İrlanda
İsrail,
İtalya
Japonya
Kazakistan
ABD
Kazakistan
Kore
Kırgızistan Letonya Lichtenstein Litvanya Lüksemburg Yeni Makedonya Yugoslav
Malta
Meksika
Moldova
Fas
Hollanda
İngiltere
Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz Romanya
Rusya
Slovenya
Slovak
İspanya
İsveç
İsviçre
Tacikistan
Türkiye
Türkmenistan
Ukrayna


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ
Merkezi[Only Registered And Activated Users Can See Links] .gifew York
Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşeri sorunları çözmede uluslararası işbirliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945'te kuruldu.
BM adı ilk kez II. Dünya Savaşı sırasında Mihver'e (Almanya, Japonya, İtalya) karşı birleşen 26 ülkenin 1 Ocak 1942'de Washington D.C.'de imzaladığı BM bildirisinde kullanıldı.
Örgütün altı temel organı, elliye yakın danışma ve teknik organı bulunmaktadır. Temel organlar: 1)Genel Kurul, 2)Güvenlik Konseyi, 3)Ekonomik ve Sosyal Konsey, 4)Vesayet Konseyi, 5)Uluslararası Adalet Divanı, 6)Sekreterlik.


Güvenlik Konseyi
Konsey'in üyesi olan onbeş ülkenin beş tanesi (A.B.D., Çin, Rusya, Fransa, İngiltere) sürekli üyelerdir
Ekonomik ve Sosyal Konsey (Economic and Social Council)
Dünya barışını korumaya yönelik olarak ekonomik ve sosyal faaliyetlerde bulunan organdır. Bu amaca ilişkin görevi ekonomik, toplumsal, kültürel alanlarda, eğitim ve sağlık alanlarında ve insan haklarının korunması alanında incelemeler yapmak ve BM Genel Kurulu üyelerine tavsiyede bulunmaktır. Önceleri onsekiz olan Konsey üye sayısı bugün elli dörte yükselmiştir. Üyelerin coğrafik dağılımları ise şöyledir: Afrika'dan dört, Asya'dan onbir, Latin Amerika'dan on, Doğu Avrupa'dan altı, Batı Avrupa ve diğerlerinden onüç'tür.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI
Merkezi: İsviçre
Kuruluş Ve Foksiyonları
UNCTAD özellikle kalkınmakta olan ülkelerde iktisadi büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırmak maksadıyla 1964 yılında Cenevre'de yapılan birinci oturumun sonunda Daimi Hükümetlerarası bir organ olarak kurulmuştur. UNCTAD yüklendiği sorumluluklarını; politika analizleri, hükümetlerarası görüşmeler, ülkelerin izlenmesi, uygulamalar ve teknik işbirliği gibi yöntemlerle yürütmektedir.
Üyeler
188 üye ülke bulunmaktadır;
Afganistan, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Beyaz Rusya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Hollanda , Norveç, ABD, Türkiye
Yapısı
Ticaret ve Kalkınma Kurulu (TDB), UNCTAD'ın yürütme organıdır. UNCTAD Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin bir parçasını oluşturmaktadır. Cenevre'deki merkezde 480 personeli bulunmaktadır ve bir Genel Sekreter tarafından idare edilmektedir.

İSLAM KALKINMA BANKASI
Merkezi:Suudi Arabistan
Kuruluş Ve Fonksiyonları
İkinci İslam Ülkeleri Maliye Bakanları Konferansı, 10 Ağustos 1974 tarihinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde İslam Kalkınma Bankası’nı (IsDB) kuran Anlaşma’yı imzaya açmıştır. Banka işlem yapmaya 20 Ekim 1975 tarihinde başlamıştır.
Banka’nın temel amacı İslami prensipler ışığında üye ülkelerin ve çeşitli ülkelerde yaşayan müslümanların ekonomik gelişimlerinin ve sosyal ilerlemelerinin sağlanmasıdır.
Üyeler
İslam devletlerinin 48 tanesi bu örgütün üyesi olmuştur.


ULUSLAR ARASI KALKINMA FONU
Merkezi: Avusturalya
Kuruluş Ve Fonksiyonları
Uluslararası Kalkınma için OPEC Fonu, 28 Ocak 1976’da, OPEC’e üye 12 ülke tarafından kurulmuştur. Fon, OPEC üyesi ülkeler tarafından kullanılan mevcut iki taraflı ve çok taraflı ajanslara ilaveten, diğer gelişmekte olan ülkeleri de yardım kapsamı içine almıştır.
OPEC’e Üye Ülkelerce, ortak çalışmanın uygun görüldüğü durumlarda, Fon, özellikle diğer uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerinde kendi adlarına hareket etmek üzere Üye ülkeler tarafından temsilci olarak görevlendirilebilir.
Üyeler
Fon’un 12 üyesi vardır

Cezayir, Gabon, Endonezya, İranİslam C, Irak, Kuveyt, Libya, Arap,Sosyalist Halk Cemahiriyesi, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2138
favori
like
share